فهرست مطلب

 

۵-۵-شستشوي ظروف شيشه اي

ظروف شيشه اي پس از استفاده بايد بلا فاصله در آب گرم قرار گيرند ، به خصوص هنگامي كه حاوي محيط كشت جامد بوده اند . چون اگر آگار به جدار فلاسك و ظروف آزمايشگاهي بچسبند ، جدا كردن آن بسيار مشكل خواهد بود .شستشو بايد حتي الامكان سريعتر انجام شود تا از چسبيدن محيط كشت به جدار ظرف ها جلوگيري شود . پس از شستشو (ترجيحا با آب گرم و صابون) ظروف شيشه اي بايد با استفاده از يك برس ، تميز شوند . براي شستشو ، ابتدا از آب لوله كشي شهري و سپس از آب بدون ملح يا آب مقطر استفاده مي شود و نهايتا بايد تميز بودن ظروف به دقت كنترل شود . ظروف شيشه اي ، بايد بلا فاصله خشك شوند تا احتمال آلوده شدن آنها كاهش يابد چون ميكرو ارگانيزم ها براي رشد و توليد مثل به آب نياز دارند .

لوله هاي ازمايش به طريق زير تميز مي شوند:

ابتدا درب لوله ها برداشته شده و آگار و مواد گياهي ، با يك انبر بلند بيرون آورده مي شوند سپس زير جريان اب داغ به كمك برس ديواره اي لوله ي  آزمايش از داخل و خارج تميز مي شوند . بديهي است استفاده از ماشين ظرف شويي بسيار اسان تر است شستشوي نهايي ، با آب بدون ملح انجام مي شود . بهتر است ظروف شيشه اي قبل از اينكه مجددا مورد استفاده قرار گيرند ، استريل شده و به سرعت خشك و در يك محفظه ي استريل نگهداري شوند ( داخل يك قفسه ي عاري از گرد و غبار و به صورت سر وته )

۶-۵- روباتها(ادمهاي مصنوعي)در ازمايشگاههاي كشت بافت

دي براي(1986)اخيرا در يك مقاله ي تحليلي به سؤال زير پاسخ داده است:چرا در كشت بافت از روبات استفاده نمي شود.وي روباتها را به طور كلي شرح داده است(تاريخچه،توسعه وطبقه بندي)ساختمان كلي رباتهاوسيستمهاي بهره برداري ،انواع اجزاي حساس ،بينايي روباتهاوهمچنين كامپيوتر وهوش مصنوعي،در اين مقاله بررسي شده اند.دي براي همچنين موارد كاربرد (استفاده در كشاورزي،اتوماسيون ازمايشگاهها و استفاده در كشت سلولي وبافت)،اثرات بالقوه ي رباتها (مقايسه ي هزينه،طرز تلقي محققين در استفاده از انها) وبرتريهاي ديگر رباتها را شرح داده است. اين مقاله در برگيرنده ي اطلاعات ارزشمندي درباره ي امكانات بالقوه ي رباتها در حذف كارهاي پردرد سردر ازمايشگاههاي كشت بافت ،مخصوصا درتكثير گياهان،ودر كاهش هزينه هاي كارگري مي باشد.يك سيستم هوشمند روبات براي توليد گياهچه در روش اين ويترو،توسط دلبلانك همكاران شرح داده شده است دراين سيستم،گياهچه ها توسط روبات ،در محيط كشت گذاشته شده،از انجا برداشته وبه داخل ظروف مربوط (گلدان)منتقل مي شوند.

 

فصل ششم

تركيب و اماده سازي محيط كشت بافت

 

رشد و نمو اندامهاي جدا شده از گياه مادري در شرايط محيط درون شيشه تحن تاثير عوامل بسيار زياد و پيچيده اي قرار دارد كه بعضي از اهم انها عبارتند از:

1-     ساختار ژنتيكي گياه

2-     عناصر غذايي كم و پر مصرف، اب و قندها

3-     عوامل فيزيكي محيط رشد مانند نور، حرارت، اسيديته محيط كشت و غلظت گازهايي مانند اكسيژن و دياكسيد كربن.

4-     مواد الي مانند تنظيم كننده هاي رشد گياهي، ويتامين ها، پروتئين ها و ساير مواد.

 

خصوصيات ژنتيكي گياه يكي از عوامل بسيار مهم در موفقيت تكثير ان در محيط كشت بافت ميباشد.   اما حتي اگر گياه از لحاظ خصوصيات ژنتيكي امادگي رشد و نمو در محيط كشت بافت را داشته باشد بدون حضور مواد معدني و الي قادر نمي باشد كه در محيط اين ويترو رشد نمايد. بطور كلي عقيده براين است كه تمام گياهان و يا سلولهاي گياهان مختلف توتيپوتنت هستند و فقط شرايط محيط رشد انها در درون لوله ازمايش ميبايستي فراهم گردد تا انرا از خود بروز دهند.

قندها نیز باید به محیط کشت اضافه شوند، زیرا در این شرایط ،گیاه یا (قطعه گیاه)به طور کامل ، اتوتروف ((Autotroph يعني خودساز نیست.          

اهمیت عوامل فیزیکی رشد و نمو در شرایط این ویوو،به طور کامل برای حالت این ویترو نیز صادق است و به همان صورت ،اعمال میشود.این عوامل در فرایندهایی از قبیل جذب آب ،تبخیر،فتوسنتز،تنفس،رشد،گلدهی، ً

تشکیل میوه و غیره موثرند.

چهارمین فاکتور مهم ،گروهی از مواد آلی هستند که تنظیم کننده های رشد، به این گروه تعلق دارند.تنظیم کننده های رشد که در غلظت بسیار کم مورد احتیاج هستند،توزیع انواع مواد در داخل گیاه ،و بنابراین مسئولیت تقسیم سلولی ،رشد سلول  و غیره را بر عهده دارند.تنظیم کننده های رشد خصوصآ  اکسین و سیتو کینین،باعث نمو اندامها(تجدید حیات) در قسمت هایی از گیاه (قلمه یا ریز نمونه)که در محیط این ویترو،رشد یافته است،میشوند.همچنین این مواد در تولید جنین  در کشت سوسپانسیون سلولی حائز اهمیت فراوانند.                 58

بنابر این بسیار واضح است که تنظیم رشد و نمو یک گیاه فرایند پیجیده ای است که به ساختار ژنتیکی گیاه و همچنین به  محیط اطراف آن بستگی دارد. در زمان آماده نمودن محیط کشت ،بایستی اثرات متقابل این عوامل روی یکدیگر مد نظر قرار داده شود.

1-اثر متقابل مواد تنظیم کننده ی رشد با درجه حرارت :تغییرات در شکل گیری اندام ها ،میتواند بستگی به موجودیت (درون زا یا برون زا) اکسین یا سیتوکینین داشته باشد.بعضی اوقات ،غلظت اکسین یا سیتوکینین درون زا،شدیدًا تحت تاثیر درجه حرارت قرار می گیرد.

2-اثر متقابل نور و تاریکی ،با اکسین:IAA(ایندول استیک اسید)در نور،بیش از تاریکی تجزیه میشود.

3-اثر متقابل ژنوتیپ با مواد تنظیم کننده رشد:برخی ژنوتیپها برای رشد و نمو به غلظت زیاد ،و برخی به غلظت کم مواد تنظیم کننده ی رشد نیازمندند.توانایی بالقوه ی بیوسنتزیک هورمون خاص ،غالبا ً به صورت ژنتیکی  کنترل می شود.

4-اثر متقابل قند با نور:بعضی اوقات قند و نور می توانند موقتاً جایگزین یکدیگر شوند.جای گزینی ،به ظرفیت فتوسنتزی  در شرایط این ویترو نیز بستگی دارد.

قلمه ای که برای رشد و نمو در محیط این ویترو،قرار داده می شود، به موادّ متعددّی نیاز دارد، که این مواد در شکل 1-6 به صورت شماتیک، نشان داده شده است. این مواد، در حالت نمو در محیط این ویوو نیز مورد نیاز  می باشند (مثلاً آب،عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف). موٌادآلی و مخلوطهای غیر مشخٌصی که گیاه در حالت این ویترو نیاز دارد، الزلماً در رشد طبیعی، نیاز ندارد. به عبارت دیگر، گیاه در حالت این ویترو، هتروتروفیک (غیر خودساز) می باشد. در هر حال، مسلٌم است که آب، عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف، قند به عنوان یک منبع کربنه، و غالباً دو گروه از تنظیم کنندههای رشد(اکسین و سیتوکنین) در شرایط این ویترو، مورد لزوم هستند. چنانچه هر کدام از این ترکیبات موجود نباشد، معمولاً رشدو نموّی صورت نخواهد گرفت، و اندام یا بافت کشت شده در محیط این ویترو، از بین خواهد رفت. گاهی اوقات، اندام کشت شده، قادر است نیازهای خود را سنتز، و تامین کند. به طور مثال، اگر گیاهی در حالت این ویترو،احتیاجی به اکسین نداشته باشد، به آن گیاه، خود کفا ازنظر اکسین می گویند، که اکسین ساز نیز نامیده می شود. همان طوری که در شکل 6-1 نشان داده شده است، بعضی اوقات مخلوطهای غنی مشخٌصی برای القای رشد، اضافه می شود: معمولاً افزودن این مواد به محیط کشت، زمانی صورت می گیرد که محقٌق، از احتیاجات غذایی و هورمونی آن گیاه، آگاه نیست. امروزه،محیطهای کشت، اکثراً از مخلوطی از موادٌ مصنوعی به دست می آیند.مسّلم است که پیدا کردن یک محیط کشت متوازن که برای رشد بافتهای حاصل از تیپ خاّص گیاه(که در برسی منابع علمی هنوز گزارش نشده است)مناسب باشد،به وقت زیادی نیازمند می باشد. اگربه مخلوطی در حدود20 ترکیب مختلف مورد نیاز باشد، اغلب برای پیدا کردن نسبتهای صحیح از هر کدام به موارد خطا و اشتباه بر می خوریم.      

البته مقالات متعدّدی(گاترت1959، گامبورگ1976 ) درباره ی ترکیب عمومی محیط کشت وجود دارند،که اغلب کمکهای موثری می باشند.

اگر مادّه ژلاتینه، مثل آگار،به محیط کشت اضافه نشود،به آن، محیط کشت مایع،اطلاق می شود. کاربرد آگار،در بخشهای 6،4،2 آمده است.

برای افراد کم تجربه،انتخاب محیط کشت، مشکل است.بطوری که اغلب در مورد گیاهانی که د منابع علمی محیط کشت خاصّی برای آنها گزارش نشده، این سوال مطرح است که از کدام محیط کشت استفاده شود، در این مورد،

دی فوسارد(1976) پیشنهاد کرده است که آزمایش،با طیف گسترده انجام شود. وی، در این مورد،نتیجه گیری می کند که در یک محیط کشت، غالباً چهار گروه از مواد،جنبه ی حیاتی دارند:

از انجا که نیازهای گیاه مورد آزمایش، قبلاً مشخص نشده است،این چهار گروه از ترکیبات، در3غلظت( کم- متوسط- زیاد)پیشنهاد شده است:

 1. قند(سازکارز): 1 ،2تا 4 در صد.
 2. نمکهای پر مصرف(طبق گزارش موارشی و اسکوگ 1962) ¼تا ½میزان (غلظت کامل).                             
 3. اکسین(مثلاً IBA ):01/5،0/0 تا5 میلی گرم در لیتر
 4. سیتوکینین(مثلاًBA ): 01/5،0/0 تا 5 میلی گرم در لیتر

با توجّه به داشتن 3 غلظت متفاوت از هر کدام از 4ترکیب،نهایّه81=32گرم در لیتر،انجام ترکیب خواهیم داشت، که پس از آزمایش،از بین آنها،نوع اپتیمم برای رشد، انتخاب می شود.البته  درمرحله ی بعد، لازم است آزمایش های دقیق تری انجام دهیم: به عنوان مثال،اگر از آزمایشات سری اول، غلظت5/0 میلی گرم در لیتر اکسین غلظت اپتیمم بود، دراین مرحله، آزمایش را با مقادیر مختلف اکسین، بطور مثال: 05/0،1/3 , 0/0،5 /8،0/ 1،0و 5/1 میلی می دهیم.

روش دیگرآزمایش متنوع وسیعی از محیط های کشت است  که  به آن تکنیکMDA گویند. این تکنیک ،خصوصاً برای کشت پروتوپلاست

گونه های توتون Nicotiana)) و اطلسی( petunia )وبرای پروتوپلاست

 مزوفیل غلات ،کاربرد دارد.در این تکنیک از قطرات 40میکرومتری ،به عنوان واحد آزمایشی استفاده میشود.

ترکیب محیط های کشت مختلفی که غالبا در کشت سلول و بافت گیاهان و همچنين در طي اندام زايي و جنين زايي رويشي مورد استفاده قرار می گیرند ( مقادیر داده شده برای یک لیتر محیط کشت که با اب مقطر به حجم می رسد می باشند) بصورت زير تهيه ميگردند.

9-1- محيط­هاي پودري [1]

محيط هاي پودري شديداً جاذب الرطوبه مي باشند و ميبايست از تماس با رطوبت هوا محافظت شوند. پس از بازكردن درب بطريهاي شيشه اي حاوي محيط پودري، بايستي مطمئن شد كه درب آن مجدد كاملاً بسته شود. محيط هاي  خشك را ميبايستي در 8-2 درجه سانتيگراد و كاملاً بسته نگهداري نمود.

تهيه محيط كشت گياهي:

 1. تقريبا 90% حجم نهايي مورد نياز آب مقطر يون­زدايي شده را اندازه­گيري نموده و می­بایست ظرفي دوبرابر اندازه حجم نهايي بكار برده شود.
 2. در حال به­هم خوردن آب محيط پودري اضافه شده و تا حل شدن كامل، آنرا باید به­هم زد. برخي محيط­هاي پودري كندتر از ديگر محيط­ها حل خواهند شد. به­عنوان مثال، محيط پودري حاوي سولفات منيزيم (MgSo4) كندتر از محيط حاوي سولفات منيزيم آبدار (MgSo4.7H2O) حل خواهد شد. اين يك پديده فيزيكي مي­باشد و حرارت دادن محلول ممكن است به­منظور حل نمودن پودر، مورد نياز باشد.
 3.  ظرف شيشه­اي اوليه با آب مقطر يا آب يون­زدايي شده شستشو داده تا اثرات پودر ازبين برود و آب آن­را می­بایست به محلول محيط كشت اضافه نمود.
 4.  در این مرحله مكمل­هاي دلخواه پايدار به گرما به محلول محيط اضافه می­شوند.
 5.  جهت حصول به حجم نهايي، آب مقطر يون­زدايي شده اضافي به محلول محيط كشت اضافه می­شود.
 6.  جهت ثابت نگهداشتن PH، از هيدروكسيد سديم، هيدروكسيد پتاسيم يا اسيد هيدروكلريك استفاده می­شود.
 7.  بالاخره محيط كشت را در ظروف كشت توزيع کرده و پس از اتوكلاو­كردن، مكمل­هاي حساس به گرما اضافه می­گردند.
 8. محيط در اتوكلاو قابل اطمينان با فشار 15 اتمسفر و دماي 121 درجه سانتي­گراد به مدت زمان مناسب استريل شود. دماي بالاتر ممكن است سبب ضعف در رشد سلول شود.

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

نوبت چاپ: اول – اسفند 1390

شابک: 8 – 538 – 151 – 964 – 978

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 320

قیمت: 15000 تومان


این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

 

مقدمه مولف:

«راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی» در پاسخ به نیاز علاقه مندان به جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای گیاهان در 37 فصل مختلف (320 صفحه) تدوین گردیده است. در این مجموعه، جنبه های عملی کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی با آزمایشات ساده و به روش گام به گام آموزش داده شده است و نگارش این کتاب با نگاه ویژه ای به مشکلات احتمالی ایجاد شده در حین اجرای تکنیک های کشت بافت انجام شده است. این کتاب دارای 12 صفحه عکس تمام رنگی بوده و پروتوکول های متعدد ارایه شده در آن علاوه برافزایش اطلاعات عمومی کاربران با…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 توماناین محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.