فهرست مطلب

برای اندازه گیری های بیشتر، بهتر و دقیقتر می توانید به کتاب مقابل و پایان نامه های گروه زیست شناسی، صنایع غدایی، زراعت و باغبانی مراجعه کنید. روش های آزمایشگاهی تجزیه ای در علوم باغبانی- تالیف:ساینی-شارما-دانکار-کوشیک-ترجمه: دکتر یونس مستوفی-فرزانه نجفی

متن کامل این صفحه را از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود

اندازه‌گيري روغن در بذر

براي اندازه‌گيري روغن در بذر از روش وزني استفاده شد. در اين روش يك گرم بذر وزن مي‌گردد و با 18 ميلي‌ليتر محلول ان- هگزان و ايزوپروپانول كه به‌نسبت حجمي 3: 2 با هم مخلوط شده‌اند در يك هاون خرد شده و مخلوط به‌دست آمده توسط كاغذ صافي درون بشري كه از قبل وزن شده بود، صاف گرديد. سپس هاون و دسته هاون با 6 ميلي‌ليتر محلول ان- هگزان و ايزوپروپانول شستشو داده شده و مجددا صاف مي‌گردد. محلول صاف شده پس از تبخير ان-هگزان و ايزوپروپانول توزين مي‌گردد. اختلاف وزن اوليه بشر (بشر خالي) و وزن ثانويه آن مقدار روغن موجود در يگ گرم بذر را نشان مي‌دهد. در نهايت مقدار روغن بر حسب ميلي‌گرم به‌ازاي گرم وزن تر بافت محاسبه گرديد.

نكته مهم: نظر به‌اينكه در اين روش مقدار روغن برآورد شده براي اين گياهان كم بود بنابراين يك مرحله ديگر به روش بالا اضافه شد. بدين‌صورت كه بعد از اين كه بذر در هاون با محلول ان هگزان- ايزوپروپانول خرد شدند مستقيما به لوله‌هاي پلي‌اتيلني منتقل شدند و ديگر عمل صاف‌كردن صورت نگرفت. بعد اين لوله‌ها با دور 1000 به‌مدت 10 دقيقه سانتريفيوژ شدند و بعد از سانتريفيوژ فاز بالايي به داخل بشر از قبل وزن شده ريخته شد و عمل تبخير صورت گرفت و دوباره بشر وزن شد كه اختلاف وزن درصد روغن مي‌باشد.

 

نكته: در مواردي كه در عصاره الكلي رنگيزه وجود دارد براي حذف رنگيزه از سولفات‌سديم استفاده مي‌شود. بدين‌صورت كه 2 گرم از اين ماده در 30 ميلي‌ليتر آب مقطر حل مي‌گردد. بعد از آن به‌ازاي هر 24 ميلي‌ليتر عصاره الكلي 12 ميلي‌ليتر از اين ماده اضافه مي‌شود و در قيف جداكننده ريخته مي‌شود. بعد در قيف محكم مي‌شود و براي يك دقيقه تكان داده مي‌شود. در حين كار سر قيف به‌طرف بالا نگهداشته مي‌شود و آرام انتهاي آن باز مي‌شود تا گاز تشكيل شده خارج مي‌شود اين عمل چندين بار انجام مي‌شود. بعد از يك دقيقه، سر قيف برداشته مي‌شود. رنگيزه‌ها در انتهاي قيف با سولفات‌سديم ته‌نشين مي‌گردد كه با بازكردن دهانه قيف به‌آرامي از فاز الكلي جدا مي‌گردد. ادامه كار مثل بالا است.

 

استخراج و اندازه‌گيري قندهاي محلول

استخراج قندهاي محلول

استخراج قندهاي محلول با استفاده از روش اوموكولو (1996) انجام شد. در اين روش 40 ميلي‌گرم از بقاياي بافتي (بذري) به‌جا مانده پس از استخراج روغن در لوله‌هاي پلي‌اتيلني (لوله‌هاي سانتريفيوژ) با 5 ميلي‌ليتر اتانول 80 درصد مخلوط و به‌مدت 10 دقيقه در حمام آب گرم (بن‌ماري) با دماي 70 درجه سانتي‌گراد قرار گرفت. عصاره‌هاي الكلي به‌دست آمده به‌مدت 15 دقيقه با دور 1000g سانتريفيوژ گرديد و محلول شفاف به‌دست آمده حاوي قندهاي محلول به يك بشر منتقل شد و عمل فوق 4 مرتبه ديگر بر روي بقاياي بافتي به‌جا مانده تكرار گرديد. در نهايت عصاره الكلي با حرارت تغليظ شده و حجم آن به يك‌پنجم اوليه رسيد و از آن براي اندازه‌گيري انواع قندهاي محلول استفاده شد.

نكته: برخي اوقات در برخي از گياهان غير‌روغني، مي‌توان مستقيما از بذر نمونه رفت بدين‌صورت كه براي مثال 5/0 گرم بذر وزن و مراحل استخراج قندهاي محلول درست مثل بالا انجام مي‌شود و عصاره الكلي به‌دست آمده تبخير مي‌شود تا زماني كه به يك‌پنجم مقدار اوليه خود برسد.

نكته: برخي اوقات در هنگام تبخير مقدار عصاره الكلي كمتر از 5 ميلي‌ليتر مي‌شود (براي مثال 4 ميلي‌ليتر) در اين هنگام مي‌توان مقدار كم شده را با آب تكميل كرد (يعني يك ميلي‌ليتر آب اضافه مي‌شود) و اندازه‌گيري‌هاي بعدي بر روي اين عصاره الكلي انجام مي‌شود.

نكته: برخي اوقات در عصاره الكلي قندي رنگيزه وارد مي‌شود كه براي رنگ‌زدايي از پودر زغال استفاده مي‌شود. بدين‌صورت كه به‌ازاي هر 20 ميلي‌ليتر از عصاره قندي، 200 ميلي‌گرم پودر زغال اضافه مي‌شود و در g4000 به‌مدت 15 دقيقه سانتريفيوژ مي‌شود.

 

اندازه‌گيري قند كل

اندازه‌گيري قند كل به‌ روش مک‌کريدي و همکاران (1950) انجام گرديد. براي اندازه‌گيري قند كل 2/0 ميلي‌ليتر (200 ميكروليتر) از عصاره تغليظ شده با 3 ميلي‌ليتر آنترون مخلوط و به‌مدت 20 دقيقه در حمام آب گرم با دماي 100 درجه سانتي‌گراد قرار گرفت. ميزان جذب نور هر يك از نمونه‌ها پس از سردشدن در طول موج 620 نانومتر اندازه‌گيري شد.

قبل از اندازه‌گيري قند كل نمونه، ابتدا بايد منحني استاندارد قند كل رسم گردد كه براي رسم آن از محلول گلوگز 1 ميلي‌گرم در 1 ميلي‌ليتر آب استفاده شد. لازم به ذكر است كه براي آنكه دقت اندازه‌گيري بيشتر گردد مي‌توان 5 ميلي‌گرم گلوگز را با 5 ميلي‌ليتر آب مخلوط كرد و استفاده كرد. پس از تهيه محلول گلوگز، در لوله‌هاي آزمايش شيشه‌اي مقادير 0، 20، 40، 60، 80 و 100 ميكروليتر از محلول فوق كه به‌ترتيب حاوي 0، 20، 40، 60، 80 و 100 ميكروگرم گلوگز بود، اضافه گرديد. در نهايت حجم محلول‌ها با آب مقطر به 200 ميكروليتر رسانده شد. لوله آزمايشي كه فاقد گلوگز بود به‌عنوان شاهد استفاده شد (بلانك). پس از آن 3 ميلي‌ليتر آنترون به هر كدام از لوله‌هاي آزمايش اضافه شد و پس از اضافه كردن، لوله‌هاي آزمايش به‌مدت 20 دقيقه در حمام آب گرم با دماي 100 درجه سانتي‌گراد قرار گرفت و پس از سرد شدن در طول موج 620 نانومتر قرائت گرديد ( جدول و شكل زير).

نكته: براي تهيه 100 ميلي‌ليتر معرف آنترون، ابتدا 76 ميلي‌ليتر اسيدسولفوريك 98 درصد با 30 ميلي‌ليتر آب رقيق شد. بعد از سرد شدن 150 ميلي‌گرم آنترون در آن حل گرديد و در ظرف كهربايي نگهداري شد.

نكته: لازم به ذكر است كه اسيد بايد كم كم در آب ريخته شود و آب در اسيد ريخته نشود زيرا احتمال خطر وجود دارد.

جدول2. طرز تهيه نمودار استاندارد قندهاي محلول

نكته: لازم به ذكر است كه وقتي نمونه اصلي پس از اعمال تيمار با اسپكتوفتومتر خوانده مي‌شود عدد خوانده شده بايد در رنج اعداد منحني استاندارد باشد و اگر بالاتر از اعداد منحني استاندارد بود بايد به‌جاي 2/0 ميلي‌ليتر، 1/0 ميلي‌ليتر از عصاره الكلي برداشته شود و به آن 1/0 سي‌سي آب اضافه گردد و بعد مراحل بعدي ادامه پيدا كند.

 

اندازه‌گيري قنداي احيايي

قندهاي احيايي به روش ميلر (1959) اندازه‌گيري شدند. براي اندازه‌گيري قندهاي احيايي 5/1 ميلي‌ليتر از عصاره تغليظ شده حاوي قندهاي محلول با 5/1 ميلي‌ليتر از معرف دي‌نيتروساليسيليك اسيد مخلوط شده و به‌مدت 20 دقيقه در حمام آب گرم در دماي 90 درجه‌ سانتي‌گراد قرار گرفت. پس از آن بلافاصله 5/0 ميلي‌ليتر پتاسيم سديم تارتارات %40 به آن افزوده و پس از سرد شدن لوله‌ها جذب نور آنها در طول موج 575 نانومتر خوانده شد.

براي تهيه منحني استاندارد از محلول گلوگز با غلظت 1 ميلي‌گرم در ميلي‌ليتر استفاده شد. به هر يك از لوله‌هاي آزمايش، مقادير 0، 100، 150، 200، 400، 600، 800، و 1000 ميكروليتر از محلول گوكز كه به ترتيب حاوي 0، 100، 150، 200، 400، 600، 800، و 1000 ميكروگرم گلوكز بودند، اضافه گرديد. در نهايت حم لوله‌هاي آزمايش توسط آب مقطر به 5/1 ميلي‌ليتر رسانده شد. لوله‌هاي آزمايشي كه فاقد گلوكز بود، به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد. پس از انجام مراحل ذكر شده در بالا ميزان جذب نور در طول موج 575 نانومتر خوانده شد و با استفاده از آن منحني استاندار رسم گرديد (شكل 2-2).

نكته: براي تهيه 100 ميلي‌ليتر معرف دي‌نيترو ساليسيليك اسيد، 1 گرم هيدروكسيد سديم را در آب مقطر حل كرده و سپس 05/0 گرم سولفيت سديم (Na2SO3) به آن اضافه مي‌گردد. در ظرف ديگري 1 گرم دي‌نيترو ساليسيليك اسيد را با 2/0 گرم فنل در آب مقطر حل كرده و به محول اول اضافه مي‌شود و با آب مقطر به جم نهايي 100 ميلي‌ليتر مي‌رسد.

جدول 2-2- طرز تهيه نمودار استاندارد قندهاي احيايي به روش ميلر (1959)

اندازه‌گيري فروكتوز

اندازه‌گيري فروكتوز با استفاده از روش اشول (1957) انجام گرديد. بدين منظور به 2 ميلي‌ليتر از عصاره الكلي تغليظ شده، 1 ميلي‌ليتر معرف ري‌سورسينول اضافه نموده، سپس 7 ميلي‌ليتر اسيد كلريدريك رقيق به آن اضافه مي‌كنيم. لوله‌ها را در حمام آب گرم با دماي 80 درجه سانتي‌گراد به مدت 10 قرار داده و پس از آن، آنها را به ‌مدت 5 دقيقه در آب شير غوطه‌ور ساخته تا خنك شوند. سپس جذب محلول رنگي هر يک از نمونه‌ها در طول موج 520 نانومتر در فاصله 30 دقيقه قرائت شد.

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.