خواب(دورمانسي) Dormancy

بذرهاي اغلب گياهان بعد از بلوغ اگر رطوبت كافي ، دما و در معرض نور و يا تاريكي لازم قرار گيرند قادر به رويش مي باشند. اما دانه هاي گروهي از گياهان اگر تحت شرايط رطوبت، مناسب، اكسيژن و دماي كافي قرار گيرند به سرعت جوانه نمي زنند و ممكن است رويش آنها مدتي به تعويق بيافتد.

در اصطلاح گفته مي شود دانه هاي اين گياهان در حال خواب(دورمانت) هستند. همه بخشهاي دانه، شامل پوششهاي دانه، اندوسپرم و خود جنين ممكن است مسئول توقف رشد جنين باشند. علل  وعواملي كه منجر به خواب مي شود كاملاٌ پيچيده است و عوامل محيطي داخلي در آن تاثيرگذار هستند.

براي جوانه زني ابتدايي:

1-دانه بايد قادر به زيست باشد.

2- دانه بايد در معرض شرايط مناسب باشد.

3- خواب اوليه برطرف شده باشد.

- براي تشخيص بين خواب كه توسط شرايط داخلي يا خارجي بوجود آمده دو اصطلاح را مي توان بكار برد:سكون، شرايطي كه دانه يا جوانه تحت كنترل خارجي باشد(شرايط خارجي مثل تهيه آب، دما يا شرايط محيطي ممكن محدود باشند). و استراحتشرايطي كه دانه يا جوانه تحت كنترل داخلي هستند(عوامل داخلي از رشد حتي بواسطه شرايط محيطي مساعد ممانعت مي كنند).

پيشرفت ، نگهداري و رها شدن از خواب فرآيند خيلي پيچيده اي است اما سوالي كه پيش   مي آيد اين است كه عمل دانه تشكيل گياه جديد و تشكيل ساقه است. پس چرا خواب ايجاد مي شود و اين فرآيند يك عمل پيچيده است. جواب ساده است چون در بسياري از حالات به سود دانه نيست كه جوانه بزند بنابراين، خواب به عنوان مكانيسم بقا عمل مي كند.

خفتگي اوليه: بدون تيمار خاص و از ابتدا جنين خفته است و قادر به رويش نمي باشد.

خفتگي ثانويه: جنين قادر به رويش مي باشد اما تحت تاثير عوامل محتلف اين استعداد را  از دست مي دهد.

بيشتر مطالعات خفتگي به خانواده رزاسه و گراميناسه صورت گرفته است.


خواب اوليه دانه

خواب فيزيكي (خواب پوشش دانه): اين نوع از خواب بوسيله پوشش دانه كه مانع از سرايت آب شده، حاصل مي شود. و يك مكانيسم محافظتي كه دانه را در شرايط خشكي و تحت آب و هواي گرم ايمن نگه مي دارد. در اين دانه ها جوانه زني به طور مصنوعي با ايجاد شكاف در پوشش دانه و ورود آب به داخل برطرف مي شود.

در طبيعت پوشش دانه به وسيله ميكروارگانيسم ها، عبور از دستگاه هاضم پرندگان و حيوانات و يا خراش مكانيكي يا يخ زدن و آب شدن متناوب و در برخي گونه ها بوسيله آتش نرم مي شود. خانواده هاي گياهي كه خفتگي فيزيكي يا خوص ژنتيكي دارند شامل لگومينوزاسه، مالواسه، كاناسه، گرنياسه، كنوپودياسه، كونولولاسه و سولاناسه مي باشند.

خواب مكانيكي: به وسيله ساختار كه دانه را محاصره كرده و قويتر از آني است كه اجازه توسعه جنين را بدهد حتي اگر آب بتواند نفوذ كند. جوانه زني به طور مصنوعي به وسيله شكاف ساختارهاي پوشش جنين يا به طور طبيعي به وسيله ميكروارگانيسم هاي خاك رخ مي دهد. مثالهايي از اين خفتگي در زيتون، گردو و ميوه هاي هسته دار وجود دارد.

خفتگي شيميايي: اين خفتگي به وسيله بازدارنده هاي جوانه زني كه در ميوه و پوشش دانه در طول دوره تكوين تجمع مي يابند، حاصل مي شود. پولي گوناسه، كنوپودياسه، ويولاسه از اين نمونه اند.

خفتگي موروفولوژيكي: وقتي دانه ها از گياه مادري جدا مي شوند.جنين آنها كاملاٌ تكوين نيافته است. و باعث خفتگي جنين مي شود و علت  اين خفتگي مي تواند به دو صورت باشد.

جنين ناقص كه پيش رويان درون اندوسپرم فرورفته مانند خانواده را نانكولاسه(شقايق و آلاله)، پاپاوراسه(خشخاش) يا جنين هاي تكوين يافته كه اژدري شكل هستند و نيمي از حفره دانه را پر مي كند، مانند خانواده اومبليا فراسه(هويج)، خانوداه پريمولاسه(پنجه مريم).

خفتگي مورفولوژيكي با قرار دادن دانه ها در برابر دما كه براي توسعه جنين مطلوب است يا تيمار با مواد شيميايي مثل نيترات پتاسيم يا اسيد جيبرليك از بين مي رود.

خفتگي فيزيولوژيكي: اين خفتگي با مواد رشد گياهي و عوامل محيطي مثل نور و دما كنترل مي شود. اين خفتگي به وسيله قراردادن دانه ها در معرض سرما و دماهاي متناوب و تيمار با جيبرليك اسيد از بين مي رود.

خواب ثانويه: اين خفتگي به عنوان يك مكانيسم ايمني براي دانه هايي است كه آبنوشي     شده اند اما شرايط محيطي مناسب براي جوانه زني آنها وجود ندارد.

دماهاي نامطلوب بالا و پائين، تاريكي ممتد، نور سفيد ممتد، نور مادون قرمز ممتد، تنش آبي و بي اكسيژني موجب تقويت خفتگي ثانويه مي شوند.

نور و دما مهمترين عوامي محيطي كنترل خفتگي مي باشد.

مقدار سرماي لازم براي شكستن خفتگي بستگي به گونه ها و گاهي واريته گونه ها دارد. علاوه بر خفتگي اوليه، خفتگي ثاونويه، مي تواند در صورت شرايط دماي نامطلوب خيلي زياد و يا خيلي كم القاء شود. دانه هاي گونه هاي مختلف هم نسبت به نور عكس العمل هاي متفاوتي نشان مي دهند كه مي توان آنها را به 3 دسته تقسيم كرد:

دانه هايي كه در معرض نور قرار مي گيرند از رويش آنها جلوگيري مي شود.(دانه هاي فتوپلاستيك منفي) اين دانه ها براي رويش نياز به تاريكي كامل دارند.

دانه هايي كه بوسيله نور تحريك به رويش مي شوند(دانه هاي فتوپلاستيك مثبت).

دانه هايي كه هم در تاريكي و هم در نور مي رويند(دانه هاي غيرپلاستيك)

تاثير نور در رويش دانه بر روي يك ملكول پيگمان كه فيتوكروم نام دارد اعمال مي شود. اين پيگمان تحت عوامل مختلفي از جمله درجه حرارت، رطوبت، سن دانه و ميزان تابش نور تغيير مي كند. هنگامي كه فيتوكروم در معرض تابش نور قرار مي گيرد نسبتي از فرم هاي Pr به Pfr وجود دارد، مثلاٌ هنگامي كه در معرض تابش نور قرمز (660نانومتر) 81 درصد به شكلPfr و 19 درصد به شكلPr است.

اگر نور قرمز دور (730نانومتر) به فيتوكروم بتابد 98 درصد به فرم Pr و 2 در صد به فرم Pfr است. فيتوكروم Pfr در تاريكي به تدريج به Pr تبديل مي شود و Pfr فرم فعال فيتوكروم است.

فرم Pfr از طريق واكنش با يك ملكول ديگر [X] به صورت پايدار [PfrX] در مي آيد و باعث رويش دانه مي شود.

در ضمن نمودانه فيتوكروم در گياه والد ساخته مي شود و عقيده بر آن است كه در داخل غشاها قرار مي گيرند. در ضمن نمو دانه فيتوكروم قابل تبديل به دو فرم مختلف است. در ضمن مرحله خشك شدن نمو دانه فيتوكروم با مقدار معيني از نسبت Pr به Pfr به صورت ساكن و غيرمتحرك وجود دارد، بعد از آبنوشي، سطح غشاها و فيتوكروم آبدار شده و پتانسيل لازم براي فعاليت متابوليكي ايجاد مي كند و فيتوكروم مراحل فيزيولوژيكي و بيوشيميايي را كه منجر به رويش دانه مي شود آغاز مي كند.

اين طور به نظر مي آيد كه فتوپريود شايد تنها عاملي نباشد كه باعث آغاز نگهداري و شكستن خواب مي شود. بلكه بين دما و فتوپريود عمل متقابل وجود دارد. در برخي موارد، روزهاي طولاني مي تواند جانشيني براي نياز سرمايي باشد و اثرات فتوپريودهاي القايي مي تواند به وسيله دماهاي كم بي اثر شود. علاوه بر خفتگي اوليه، تاريكي ممتد، نور سفيد و نور قرمز دور مي توانند در برخي گياهان باعث خفتگي ثانويه شوند.

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریده
عنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده
تاليف: بهزاد ادريسي
عضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و گياهان زينتي
ناشر: پيام ديگر
شابك: 9789647623322
قيمت: 7500 تومان
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب "فیزیولوژی پس از برداشت گل‌های بریده" تالیف بهزاد ادریسی، در برگیرنده جدیدترین مباحث فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، نتایج تحقیقات کاربردی و توصیه‌های فنی پس از برداشت گل‌های شاخه بریده می‌باشد. این کتاب با موضوعات فرایند پیری و مرگ سلول، نقش تنظیم کننده‌های رشد در پیری، روابط آبی در گل‌های بریده، نقش عوامل قبل از برداشت، نقش عوامل پس از برداشت، نکته‌های فنی نگهداری و عرضه تجاری گل‌های بریده، به عنوان اولین و تنها کتاب اختصاصی در مورد فیزیولوژی پس از برداشت گل‌های شاخه بریده، راهنمای مفیدی برای دانشجویان بویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، مشاوران و کارشناسان فنی مراکز تولید و عرضه گیاهان زینتی خواهد بود.

این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

فهرست مطالب این کتاب به شکل زیر می باشد:

فصل اول : فرايند پيري و مرگ سلول

تغييرات مرتبط با پيري گل

1 - تغييرات فرا ساختماني

2 - تغييرات بيوشيمايي

3 - تغييرات متابوليك

4 - تغييرات در رنگدانه ها

مرگ برنامه ريزي شده سلول (PCD)- الگوهاي تنفس - عوامل تشديد تنفس در فرازگرايي

فصل دوم : نقش تنظيم كننده هاي رشد در پيري

ابسايزيك اسيد (ABA) - سيتوكنينها - ژيبرلين ها - اکسین ها - ديگر تنظيم كننده هاي…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.