فهرست مطلب

كاكتوس‌ها

كاكتوس‌ها از گروه گياهان گوشتي و از رده دولپه‌اي‌هاي جدا گلبرگ كه سردسته تيره ويژه‌اي به نام Cactaceae
مي‌باشند و با تيره‌هاي ديگر دولپه‌اي تفاوتهاي كلي دارند. زيرا ساقه اين گياهان بسيار ضخيم و از حالت استوانه خارج و برگ‌ها نيز شكل اصلي خود را از دست داده‌اند و به صورت خارها و تيغ‌هاي كوچكي در نقاط گوناگون درآمده‌اند.

 

كاكتوس‌ها در زبان فارسي از ديدگاه شكل ساقه‌ها به نام‌هايي چون: گل مار، زبان مادر شوهر، و ... نيز معروف هستند. زادگاه و رويشگاه آنها قاره آمريكاست و پس از رده اركيده‌ها، بزرگترين تيره گياهان را پديد آورده‌اند.

 

از نظر گياه‌شناسي هر گياه وابسته به خانواده كاكتاسه، بايد تمام پنج خصوصيت زير را دارا باشند:

1. آرئول‌ها يا بالشتك‌هاي خار، بطور ثابت در تمام اعضاء وجود دارند. به جزء در تعداد كمي، آرئول داراي خارها يا موهاي خار مانند ظريف به نام گلوشيد و يا هر دو است.

2. تمام كاكتوس‌ها چندساله هستند.

3. ميوه آنها سته تك خانه است.

4. همگي دولپه هستند.

5. گلبرگ‌هاي گل، در بالاي تخمدان ظاهر مي‌شوند.

 

تفاوت بزرگ و پايه‌اي كاكتوس‌ها از ساير گياهان به سبب توانايي و استواري شگفت‌انگيز آنها در برابر دگرگوني‌ها و شرايط سخت و نامساعد طبيعي است چرا كه اين گياهان در نامناسب‌ترين و دشوارترين شرايط رشد نموده و براي بقاء نسل و زندگي، پايداري نشان داده و شكل‌هاي گوناگوني به خود مي‌گيرند.

 

كاكتوس‌ها به سبب نداشتن برگ، كار اصلي برگ يعني: فتوسنتز و غذاسازي، تعرق و تعريق را بوسيله ساقه‌هاي خود كه بندبند نيمه گوشتي و داراي سبزينه‌اند، انجام مي‌دهند. روي ساقه ها با كوتيكول پوشيده شده كه داراي ماده مومي است. همچنين در گونه‌هاي مختلف پوششي سفيدرنگي، روزنه‌هاي ساقه را مي‌پوشاند و موجب جلوگيري از تعريق و تعرق زياد مي‌شود. در شماري از كاكتوس‌هاي جوان، برگ‌هايي زباني شكل، گوشتي و ضخيم ديده مي‌شود كه به مرور زمان مي‌ريزند. ولي همواره به سبب روند فرگشتي كاكتوس‌ها و همچنين گذشت زمان، برگ‌ها تبديل به خار و تيغ مي‌گردند.

 

خارها يكي از ويژگي‌هاي شناخته شده كاكتوس‌ها به شمار مي‌روند كه در رنگ‌هاي گوناگون مسئوليت نگاه داشت و حفاظت را برعهده دارند. خارها سبب جذب رطوبت هوا در طول شب و هدايت آب در آوندهاي گياه و از آنجا به ريشه‌ها شده و همچنين كاهش تبخير آب را نيز ياري مي‌نمايد.

 

بايد دانست همه كاكتوس‌ها خاردار نيستند. پاره‌اي از گونه‌هاي آنها بدون خارند، شماري ديگر از كاكتوس‌ها نيز داراي خارهاي بلند و قوي مي‌باشند ولي همگي آنها داراي روزنه‌هاي هوايي كوچكي (استومات) روي سطح پوست گياه (اپيدرم) مي‌باشند و اندام‌هاي آنها براي كم كردن سطح تبخير، كوچك و فلس‌دار مي‌گردند.

 

همگي سطح ساقه كاكتوس‌ها از برآمدگي‌هاي نرم پوشيده شده و به نام آرئول كه خود يكي از نشانه‌هاي شناسايي خانواده كاكتوس‌ها مي‌باشد.

 

آنچه كاكتوس‌ها را از ساير گياهان گوشتي جدا مي‌سازد وجود دسته تارهاي آرئول در روي ساقه آنهاست كه در بيشتر كاكتوس‌ها به روشني ديده مي‌شود. آرئول‌ها، سرچشمه و زير ساخت همگي شاخه‌ها و خارهاي گياه مي‌باشد. روي آرئول‌ها مقدار زيادي ماده اسيدي گلوشيد قرار دارد.

 

در كاكتوس‌هاي خاردار، هر خار از ميان گروهي از آرئول‌ها، بيرون مي‌آيد. ساقه‌هاي آنها ضخيم و گوشتي و محل انباشت و نگاه داشت مقدار زيادي آب در بافت‌ها بوده، همچنين عمل كربن‌گيري در ساقه‌ها انجام مي‌گيرد.

 

گلهاي كاكتوس بسيار چشمگير، عموما درخشان و بزرگ هستند ولي عمري بسيار كوتاه دارند. گلها عموما منفرد، منظم و كامل هستند. شمار كاسبرگ‌ها، گلبرگ‌ها، پرچم‌هاي آنها زياد و روي‌هم‌رفته بر روي يك خط مارپيچي جاي دارند و در بيشتر موارد همگي مراحل تبديل كاسبرگ‌ها به گلبرگ‌ها در آنها به خوبي مشهود است.

 

چهار تا هشت برچه دارند كه بر روي هم تخمداني يك خانه با تخمك‌هاي فراوان با تمكن جانبي را پديد مي‌آورند. اندازه  گل تا حدود زيادي بستگي به جنس و گونه‌هاي مختلف دارد. دوره گلدهي پاره‌اي از جنس‌ها، مانند ماميلاريا، لوبي‌ويا، اپي‌فيلوم و اكينوكاكتوس در دوسالگي و يا دوسال پس از قلمه‌زدن مي‌باشد ولي در سرئوسها اين دوره بسيار طولاني‌تر مي‌باشد.

 

ريشه كاكتوس‌ها سطحي ولي تا اندازه‌اي نيرومند و گسترده‌اند. پاره‌اي ريشه‌ها غده‌اي و برخي داراي ريشه‌هاي ژرف مي‌باشند. پرزها و كركهاي سطحي كاكتوس نيز در جلوگيري از تابش آفتاب سوزان و تند كوه در ارتفاعات و همچنين جذب پرتوهاي فرابنفش، احتمال سوختگي را از ميان برده و به ويژه در نگهداري رطوبت بسيار كارساز هستند.

 

كاكتوس‌ها همواره گياهاني كم نياز، گرما دوست، روشنايي پسند، بردبار، سازگار به گرما، خشكي و كم آبي و استوار در برابر دگرگوني‌هاي آب و هوايي، پاره‌اي ديگر در برابر دمايي تا چندين درجه سانتي‌گراد زير صفر ايستادگي نشان مي‌دهند مانند (كوريفانتا و يا انواع اپونتيا)

 

كاكتوس‌ها به سبب ساختار ويژه و اندامهاي گوشتي و آبدار در برابر دگرگونيهاي محيطي پايداري بيشتري نشان
مي‌دهند. ضخامت اپيدرم، كم شدن سطح گياه به علت عدم وجود برگ، كم شدن تعداد روزنه‌ها (استومات‌ها) برخي از آنها ماه‌ها بدون هيچ‌گونه مراقبت و نگهداري به رشد و نمو خود ادامه خواهند داد.

 

كاكتوس‌ها گياهاني نور پسند و بيشتر آنها در آفتاب كامل رشد خوبي خواهند داشت و به سبب انباشت و ذخيره آب در ساقه و تنه‌هاي خود نسبت به خشكي و گرما پايداري نشان داده و از همين رو گياهاني مناسب براي نگهداري درون خانه‌ها به شمار مي‌آيند. هرگاه كاكتوس‌ها را در هواي آزاد نگهداري نمائيم شادابي و سلامت آنها بيشترمي‌شود. كاكتوس‌هاي پوشيده از خار، مانند انواع فروكاكتوس‌ها و اكينوگرازوني، چنانچه در فضاي آزاد و بيرون از گلخانه نگهداري شوند با برخورداري از آفتاب به مرور زمان بسيار زيباتر و همچنين در برابر گزند بيماري‌ها و آفات استوارتر مي‌گردند.

 

در جنس‌هايي مثل فروكاكتوس، خارها به رنگ‌هايي تند و درخشان درآمده و همراه آن قطر و كشيدگي خارها نيز بيشتر مي‌گردد. در جنس‌هايي مثل ماميلاريا، پرورش در هواي آزاد موجب مي‌گردد كه رنگ گلها درخشان‌تر شده و گياه نيز بزرگتر گردد.

 

در شهرهايي مانند آب و هواي تهران، گونه آگاو آمريكايي و گونه‌هايي از اپونتياها را مي‌توان در فضاي آزاد كشت نمود. اين گونه‌ها برابر سرماي پايين تر از C4- نيز پايدار بوده و بارش برف هم براي آنها دشواري زيادي ايجاد نمي‌كند.

 

تفاوت كاكتوس‌ها با گياهان گوشتي

در بيشتر موارد، چنين پنداشته مي‌شود كه هر گياهي با اندامهاي گوشتي، كاكتوس مي‌باشد. در صورتي كه اين گونه نيست، البته همگي كاكتوس‌ها داراي اندامهاي آبدار و گوشتي هستند ولي بايد دانست همه گياهان گوشتي كاكتوس نيستند. افزون بر كاكتوس‌ها، گياهان ديگري كه از تيره‌هاي كاكتوس‌ها نيستند داراي برگ‌ها و اندام‌هاي آبدار و گوشتي مي‌باشند. مانند: شيرسگ، صبرزرد آكمه‌آ، آگاو، ناز، چه از تيره كاكتوس‌ها و يا ديگر تيره‌هاي نامبرده، با اندام‌هاي گوناگون خود مانند برگ‌ها، ساقه‌هاي هوايي يا زيرزميني، ريشه و ... توانايي آن را دارند كه بيش از اندازه معمول آب و مواد كاني را جذب و در بافتها و ياخته‌هاي خود انباشت سازند. بيشتر اين گياهان بومي نواحي خشك و گرم هستند و خود را با محيط زندگي سازگار نموده و در برابر شرايط نامساعد محيطي مانند: كم آبي و خشكي، بردباري شگفت انگيزي از خود نشان مي‌دهند.

 

كاكتوس‌ها در بافتهاي دروني خود، فرورفتگي‌هايي كوچك به نام آرئول (مناطقي بر روي ساقه يا شاخه كاكتوس‌ها كه جاي توليد گلها و خارها مي‌باشد.) و به شكل چين خورده و بالشتك مانند هستند. اجتماع خارها بيشتر به گونه رديفي در روي آرئول و گاهي نيز خود آرئول‌ها، بدون ترتيب پخش گرديده‌اند در حاليكه در ديگر گياهان گوشتي خاردار، تيغ‌ها يا خارها منفرد بوده و كمتر به صورت مجتمع يا  پديدار مي‌گردند. اندازه آبي كه كاكتوس‌ها درون بافت‌هاي خود انباشته مي‌كنند، بسيار زياد و با اندك خراش يا زخمي در سطح آنها، شيره نباتي با آب اضافي آنها قطره قطره بيرون مي‌چكد. به جزء چند مورد استثنايي، بيشتر كاكتوس‌ها برگ واقعي ندارند و ساقه آنها ضخيم و شاخه‌ها گوشتي گرديده و به شكل‌هايي گرد، دگمه‌اي، برجسته، قلوه سنگ، راكتي شكل و مانند آنها ديده مي‌شود همچنين خار كاكتوس‌ها كه كم و بيش، هميشه وجود دارد، داراي اشكال، اندازه‌ها و رنگ هاي متفاوت مي‌باشد.

محصولات آموزشی گلکاری با امکان خرید پستی

فیلم آشنایی با پرورش گل گلخانه ای, پرورش گل گلخانه ای, کاشت گل گلخانه ای, کشت گل گلخانه ای, کاشت ژربرا, کاشت آنتوریوم, پرورش ژربرا, پرورش آنتوریوم

آشنایی با پرورش گل گلخانه ای

آشنایی با پرورش گل گلخانه ای کاملا به زبان فارسی قابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی دی در… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی پرورش گل محمدی و تهیه گلاب, گل محمدی, پرورش گل محمدی, گلاب, تهیه گلاب, مرحله برداشت گل محمدی, تهیه گلاب سنتی, تهیه گلاب صنعتی

مجموعه آموزشي پرورش گل محمدي و تهيه گلاب

فيلم آموزشی پرورش گل محمدی و تهیه گلابکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش گل و گیاهان زینتی, شناسایی گل و گیاهان زینتی, نگهداری گل و گیاهان زینتی, انواع گل و گیاهان زینتی, تکثیر گل و گیاهان زینتی, نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی ۱ عدد سی دی اورجینال در بسته بندی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش کاکتوس, شناسایی کاکتوس, نگهداری کاکتوس, انواع کاکتوس, تکثیر کاکتوس, دنیای شگفت انگیز کاکتوس ها, نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها ۱ عدد سی دی اورجینال در بسته بندی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل محیط نرم افزار و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار پرورش و نگهداری گل و گلهای آپارتمانی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبا نصب و کارکرد ساده و رواندارای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی ۱ عدد سی دی اورجینال با برچسبی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل محیط نرم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی مدیریت چمن (معرفی گونه ها، کاشت و نگهداری)

نرم افزار آموزشی مدیریت چمن (معرفی گونه ها، کاشت و نگهداری)

نرم افزار آموزشی مدیریت چمن (معرفی گونه ها، کاشت و نگهداری) ۱ عدد سی دی اورجینال با برچسبی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فضای سبز, مدیریت فضای سبز, آفات, بیماریها, علفهای هرز, نرم افزار آموزشی مدیریت فضای سبز ( آفات- بیماریها و علفهای هرز )

نرم افزار آموزشی مدیریت فضای سبز ( آفات- بیماریها و علفهای هرز )

نرم افزار آموزشی مدیریت فضای سبز ( آفات- بیماریها و علفهای هرز ) ۱ عدد سی دی اورجینال با برچسبی شیک بصورت تصویر بالا - کاملا به زبان فارسی ( مطالب،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار طراحی فضای سبز, نرم افزار طراحی گرافیکی فضای سبز

نرم افزار طراحی فضای سبز, نرم افزار طراحی گرافیکی فضای سبز

نرم افزار طراحی فضای سبز، نرم افزار طراحی گرافیکی فضای سبزدر این مجموعه شما عزیزان قادر خواهید بود برای خانه . باغ . ویلا و یا محیط مورد نظر خود… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبز

بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبز

بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبز بسته آموزشی طراحی پارک و فضای سبزاین مجموعه شمامل 3 عدد سی دی می باشد.قابیلت اجرا در کلیه دستگاههای خانگی برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزش ساخت تراریوم, آموزش ساخت تراریوم, فیلم ساخت تراریوم, فیلم تراریوم, آموزش تصویری ساخت تراریوم, ساخت عملی تراریوم, ساخت علمی تراریوم, تراریوم کاکتوس, تراریوم گیاهان گلدار, تراریوم گیاهان برگدار

فیلم آموزشی ساخت تراریوم

فیلم آموزشی ساخت تراریوم 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) قابل پخش در دی وی دی پلیرهای خانگی، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش کاکتوس, شناسایی کاکتوس, نگهداری کاکتوس, انواع کاکتوس, تکثیر کاکتوس, دنیای شگفت انگیز کاکتوس ها, نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

۱ عدد سی دی اورجینال در بسته بندی شیک بصورت تصویر بالا

- کاملا به زبان فارسی ( مطالب، کل محیط نرم افزار و منوها به زبان فارسی می باشد)

- بدون نیاز به نصب و کارکرد بسیار آسان و راحت

- دارای گارانتی پس از فروش و تعویض در صورت مخدوش بودن سی دی

برخی از نکاتی که در این نرم افزار به آموزش آنها پرداخته شده است:

- کاکتوسها را بهتر بشناسیم

- پرورش و نگهداری کاکتوس

- نگهداری در ماههای مختلف

- تکثیر کاکتوسها

- مشخصات مشترک کاکتوسها

- معرفی مهمترین انواع کاکتوس

- گالری عکس از کاکتوسها

بر روی دکمه زیر کلیک کنید و این آموزش را بصورت آنلاین پرداخت و دانلود کنید. ( سریع و بدون هزینه پستی )

پرداخت و دانلود

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.