فهرست مطلب

 اتیلن                                                                               

مشخص شده ا ست که کشت اندام نیز همانند کشت کالوس  ، قادر به تولید هورمون گازی اتیلن می باشد  (ملی و همکاران ۱۹۸۲) . از ان جایی که در بعضی موارد لوله های ازمایش ، فلاسک و خصوصا ظروف پلاستیکی کاملا بسته می شوند ؛ باید مراقب بود که تجمع اتیلن  ، حادث نشود . از طرف دیگر ، ظروف پلاستیکی نیز تولید اتیلن می کنند ، که بایستی در هنگام استفاده از انها ، مواظبتهای خاص ، اعمال شود . روشن کردن کبریت و ایجاد شعله نیز  ، تولید اتیلن می کند ، لذا نباید این عمل را در داخل محفظه با جریان هوای استریل (اتاقک تمیز ) انجام داد . ملی و همکاران (۱۹۸۲) اثر روشهای مختلف بستن درب ظروف مورد استفاده در کشت این ویترو را  ، روی رشد سرشاخه های میخک ، بررسی و نتیجه گیری کرده اند که در اثر بستن درب ظروف  ، تجمع اتیلن ، اتفاق می افتد ، و منجر به ممانعت از رشد ، می شود . اگر KMnO4  اضافه شود ( در یک لولۀ جداگانه ) در این صورت  ٧۰   درصد از اتیلن می تواند حذف شود .                                                                                                

در منابع علمی ، گزارشات متفاوتی در مورد نقش اتیلن در اندام زایی وجود دارد . موارد بی اثر بودن اتیلن روی جنین زایی و در بعضی موارد  ، اثر مثبت ان ، گزارش شده ا ست . در یک ازمایش ، ملاحظه شد که وقتیکه کالوسهای توتون در نور رویانیده شدند (هاکستر و همکاران ۱۹۸۱)  ، تولید اتیلن ، در حالتی که شاخه های نابجا تشکیل شدند ، همچنین نتایج این ازمایش ، نشان داد که تشکیل اتیلن ، بستگی به دورۀ زمانی بعد از واکشت (اتیلن بیشتری در ۵  روز اول ، نسبت به ۶  تا  ۱۰  روز بعدی ، تولید شد)  و در رﮊیم نور / تاریکی (اتیلن بیشتری در تاریکی نسبت به روشنایی تولید شد )دارد . نامبردگان نتیجه گیری کرده اند که اتیلن در طول ۵   روز اول کشت ، جنین زایی را کاهش می دهد ، در حالی که تمایز ساقه (بطور قابل رویت ) در  ۶ تا ۱۰ روز بعد از کشت ، تسریع شد  وان ارتریجک (۱۹۸۴)، و وان ارتریجک و همکاران (۱۹۸۶) نشان داده اند که با تولید گیاه جدید از قلمۀ لاله ، تولید اتیلن و اتان ، به همان اندازه که بستگی به مرحله ای که رشد مجدد در حال انجام ، دارد ؛ بستگی به شرایط رشد نیز دارد . با توجه به تولید اتیلن بیشتری در دو هفتۀ اول کشت ، تعداد پیازهای نابجا، به نظر بیشتر بود . بنابراین ، به نظر می رسد که اتیلن (بیوسنتز اتیلن ) نقش مهمی را در تشکیل پیازهای نابجا ، دارد . زمانی که بیوسنتز اتیلن در لاله توسط  [32]AVGوقف شد ، تشکیل پیاز نابجا نیز متوقف شد . افزایش اتیلن (  ۱ تا  ۱۰ پی پی ام ) طی۳   تا ٧  روز در دورۀ رشد ، تشکیل پیاز نابجا را تسریع می کند ، به همان گونه که افزایش  [33]ACCاین عمل را انجام می دهد .

همچنین  ، به نظر می رسد که اتیلن روی جنین زایی و تشکیل اندام در بازدانگان  ، اثر دارد  ، ورهگین و همکاران(۱۹۸۶) نشان  داده اند که کالوس غیر جنینی در گیاهpicea abies   ،  ۱۰ برابر بیشتر از کالوس جنینی  ، اتیلن تولید می کند .کومار و همکاران ( ۱۹۸۶) نشان دادند که تجمع اتیلن و  Co2      در طولاولین هفتۀ کشت در فلاسکهای ارلن مایر  ، تشکیل شاخه های نابجا را در کوتیلدونهای جداشدۀ کاج  ( Pinus radiate ) تسریع می کند . زمانی که اتیلن و Co2 از فلاسکهای حذف شده  ، رشد مجدد ساقه و نیز متوقف شد .                     97  

 در بعضی موارد   ، رشد در محیط این ویترو  ، می توا ند به وسیلۀ اتیلن  ، تسریع شود (ا ستوتیمایر و برایت  ۱۹٧۰؛ پالمر . بارکر ۱۹٧۳؛ مکنزی و ا ستریت ۱۹٧۰ و بوریکت ۱۹٧۲). به نظر می رسد که غلظت خاصی از اتیلن برای ایجاد تقسیم سلولی ، ضروری است ، مکنزی و استریت (۱۹٧۰) در کشتهای سوسپانسیون سلولی افرا  ( Acer )  مشاهده کردند که تو  ، فور –دی باعث تشکیل اتیلن می شود .      

 

 

8- 4 6 ویتامینها                98

در بعضی موارد ، از یک یا چند ویتامین ذیل ، در کشت این ویترو استفاده می شود ( اسامی دیگر آنها و غلظتهای به کار برده شده بر حسب میلی گرم در لیتر ، در داخل پرانتز ، آمده است ) :

اینوسیتول ( میو اینو سیتول ، مزو اینوسیتول ، 100 تا 200 ) ، ویتامین B1 ( تیامین ، آدنوزین : 1/0 تا 5 ) ، کلسیم پانتوتناب یا اسید پانتوتنیک ( 5/0 تا 5/2 ) ، اسید فولیک ( ویتامین M ، 5/0 تا 1 ) ؛ ریبوفلاوین ( لاکتوفلاوین ، ویتامین B2 ، 1/0 تا 10 ) ؛ اسید اسکوربیک ( ویتامین C ، 1 تا 100 ) ؛ اسیدنیکوتینیک ( وی تامین PP ، نیاسین ، 1/0 تا 5 ) ؛ پیریدوکسین ( آدرمین ، ویتامین B6 ، 1/0 تا 1 ) بیوتین ( ویتامین H ، 01/0 تا1 ) ؛ پاراآمینواسید بنزوییک ( 5/0 تا 1 ) ؛ توکوفرول ( ویتامین E ، 1 تا 5 ) .

غلظت بالای اسید اسکوربیک که بعضی موارد اضافه می شود ، به این معنا نیست که گیاه چنین نیاز بالایی دارد . ویتامین C در غلظت بالا ، به عنوان آنتی اکسیدان ، به کار می رود . بسیاری از گیاهان قادرند که ویتامینها را در حالت این ویترو ، سنتز کنند ؛ و این موضوع مورد سوال است که آیا واقعاً همیشه افزودن مداوم مخلوط ویتامینها طی کشت این ویترو ضرورت دارد .

 

 

9 4- 6- سایر مواد متفرقه

پلی آمینها

آزمایشات نشان می دهد که پلی آمینها در جریان جنین زایی در تمایز سلولی و نمو دخالت دارند بطوری که اساساً میزان پلی آمینهای درونزا ، خصوصاً پوترسین و اسپرمیدین در طول تشکیل جنین در هویج افزایش پیدا می کند . جنین زایی ، با افزودن ممانعت کننده های سنتز پلی آمین متوقف شده ، و با افزایش مجدد پوترسین ، اسپرمیدین ، برگشت پیدا می کند .

اثرات مشابهی نیز در یونجه (Medicage sativa) گزارش شده است ( شفیدر و مکنذی 1986). روگینی و وانگ ( 1986 ) دریافته اند که پلی آمینها کوفاکتورهایی برای تشکیل ریشه های نابجا ، هستند . نکته جالب دیگر ، این که پوترسین قادر به تطابق ( همزمان کردن رشد ) مرحله
جنین زایی در هویج (Daucus carota) است ( برولی و همکاران 1985) .

بنابراین ، می توان نتیجه گیری نمود که پلی آمینها و آنزیمهای وابسته به آنها در کنترل رشد و نمو گیاهی ، اهمیت دارند . به نظر می رسد که ال- آرژانین[34] پیش ساز پوترسین باشد و پلی آمینها می توانند تبدیل متیونین به اتلین را متوقف سازند . این مطلب حاکی از نوعی سیستم کنترلی است که در آن ، اتلین ، آرژنین و پلی آمینها ، نوعی نقش تداخلی[35] را در کنترل سوماتیکی جنین زایی  بازی می کنند . 

فنیل اوره و مشتقات آن                 99

از زمانی که کشف شد [36]DPU فعالیت سیتو کینینی دارد مشخص شد که بسیاری از مشتقات اوره نیز در سیستمهای مختلف آزمون حیاتی[37] فعالیتهای سیتو کینینی اعمال می کنند ( مک و همکاران 1986 ) . برعکس هورگان (1986 ) معتقد است که DPU سیتوکینین اکسیداز را ممانعت می کند ، و ظاهراً باعث افزایش فعالیت سیتوکینینی می شود . در هر صورت مسلم است که ترکیبات بالا خصوصیات خاص خود را نشان می دهند که در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری می باشد .

به نظر می رسد که فعالیترین ترکیبات پیریدیل اوره و تیدیازول اوره ( تید یازو رون و مشتقات آن) باشند که حدود 10000 برابر از DPU فعالترند و از سیتوکینینهای طبیعی نوع آدنین مثل زاتین هم فعالتر هستند . گزارش شده است که تیدیازورون شاخه دهی را در تعدادی از گونه های چوبی تحریک می کند در حالی که [38]CPPU باعث افزایش زیادی در تعداد شاخه های آزالیای خزان دار می شود ( رید و همکاران 1986 ) .

هیروکرنش (1986 ) نیز دریافتند که تیدیازورون باعث افزایش شاخه در celtis occidentalis می شود . غلظتی در حدود 05/0 تا 1/0 میکرو مولار تیدیازورون فعالتر از 4 تا 10 میکرومولار BA می باشد .

 یک مورد جالب در درخت تبریزی مشاهده شده است . روزلی و مک کون (1986 ) نشان دادند که تیدیازورون ( در غلظتی کمتر از 1/0 میکرومولار ) قادر به ایجاد شاخه های ( ساقه های ) نابجا در کالوسهای تبریزی است که کاربرد BA فقط تعدادی شاخه به دست آمد . در هر حال ، جالب توجه است که تشکیل شاخه جانبی در تبریزی ، شدیداً در تمام تیمارهای تیدیازورون متوقف می شود و لازم است که کشتهای مولد شاخه را برای نمو شاخه به محیط فاقد تیدیازورون منتقل کرد .

 

مخلوط ترکیباتی که منشأ گیاهی دارند

در این مورد ، می توان مواردی را مثل شیرنارگیل ( مایع اندوسپرم نارگیل ) ، آب پرتقال ، آب گوجه فرنگی ف آب انگور ، آب اناناس ، شیره درخت غان ، پورۀ موز ، و غیره نام برد . در عمل استفاده از این مخلوطها در مواقع تحقیقاتی بایستی احتراز شود ، زیرا :

1 – ترکیب آنها ، تقریباً یا کاملاً ناشناخته است .

2 – ترکیب آنها ، خیلی متغیر است به عنوان مثال ، شیر نارگیل ( به صورت رقیق شده 50 تا 150 میلی لیتر در لیتر ) نه تنها بین نارگیلهای جوان و پیر متفاوت است ؛ بلکه حتی بین نارگیلهای همسن نیز تفاوت دارد .

کار با شیر نارگیل ، نتایج شگفت آوری داشته است . استفاده توأم آن با اکسین شدیداً باعث تقسیم سلولی در بافتها شده است ( استوارد 1985 ) . کوو ورد (1962 ) نشان داده سات که شیر نارگیل حاوی ترکیبی شبیه کینتین ( یک سیتو کینین ) است . ستهام ( 1974 ) معتقد است که نارگیلهای رسیده ، حاوی نوعی سیتوکینین بنام نه – بتا – دی – ریبوفورانوزیل زآتین[39] است .

استادان و درویس (1975 ) وجود زآنتین و زآنتین ریبوزید را گزارش کرده اند . بطور کلی اصل مطلب این است که می توان بجای شیرنارگیل ، از سیتوکینین ، استفاده نمود .

ﻫ- شير نارگيل

در كارهاي اوليه اي كه برروي كشت بافت انجام ميشد، شير نارگيل يكي از مواد مهم تشكيل دهنده محيط كشت بود. اين ماده امروزه اهمیت اولیه خود را در کشت بافت از دست داده است ولی هنوز استفاده از ان در محيط غذايي نمونه هایی که بسختی قابل کشت می باشند، ارزش زیادی دارد. در بررسي كه كشت دو رقم ژاپني و هندي.برنج Oryza sativa، توسط دو روش كشت ميكرو (liquid droplet and shallow-layered culture) مقايسه شد، مشخص گرديد كه براي جنين زايي درون شيشه اين گياه بايستي چهارده اسيد امينه و شير نارگيل به محيط كشت افزوده گردد (Zhao et al. 1998). در تحقيقي منتشر نشده كه اخيرا توسط ممقاني و همكاران برروي كالوس زايي يك نوع از درخت نارون (Ulmus parvifolia) انجام شد نيز بيشترين ميزان كالوس در مقايسه با ساير سيتوكينين ها، در محيط كشت حاوي شير نارگيل بدست امد. لذا در حال حاضر نيز در کشت کالوس اغلب گياهان افزودن حدود 10 درصد حجمی و يا بيشتر شیره نارگیل به اغلب محیط های کشت معروف و متداول نتیجه رضایت بخش به همراه دارد. شیره نارگیل ابتدا با سوراخ کردن پوسته سخت ان خارج گردیده و پس از عبور از یک صافی در اتوکلاو استریل و يا بمدت 10 دقيقه جوشانيده می گردد. جهت استفاده بعدی از این ماده بلافاصله بعد از اتوکلاو کردن و زمانی که مایع مذکور هنوز داغ می باشد، در ظروف استریل ریخته شده و در دمای منفی بیست درجه سانتيگراد سرد و نگهداری می شود. در زمان استفاده مجدد، شیره نارگیل یخ زده در حمام اب گرم با دمای 60-70 درجه سانتیگراد ذوب شده و بعد از اتوکلاو کردن محیط کشت به ان اضافه می شود.

 

مخلوط ترکیبات ازت دار و حاوی ویتامینها  101

از ترکیبات ذیل و نیز اسیدهای آمینه ، به عنوان منابع آلی آزت دار استفاده شده است . هیدرولیزات – کازیین ( 1/0 تا 1 گرم در لیتر ) ، ( پیتون 25/0 تا 3 گرم در لیتر ) ، ( ترپیتون 25/0 تا 2 گرم در لیتر ) و عصاره مالت ( 5/0 تا 1 گرم در لیتر ) . این مخلوطها خیلی پیچیده و حاوی ویتامینها و نیز اسیدهای آمینه هستند . از عصارۀ مخمر (25/0 تا 2 گرم در لیتر ) نیز به علت کیفیت بالای ویتامینهای ب استفاده شده است . شکل 15 – 6 تحریک رشد گیاهچه ارکیده را توسط پیتون و تریپون نشان می دهد .

عصاره مالت[40]

توسط عصاره گیری از محصولات قابل حل از غله خیسانده شده تهیه می­شود که درصد ازت کل آن در حدود 1/1 وزنی، آمینو نیتروژن حدود 6/0، کلرید سدیم حدود 1/0 بوده و pHمحلول 1 درصد آن 6/5 می­باشد.

      در درجه حرارت معمولی اتاق قابل نگهداري ميباشد.

      قابل حل در آب می­باشد.

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

نوبت چاپ: اول – اسفند 1390

شابک: 8 – 538 – 151 – 964 – 978

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 320

قیمت: 15000 تومان


این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

 

مقدمه مولف:

«راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی» در پاسخ به نیاز علاقه مندان به جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای گیاهان در 37 فصل مختلف (320 صفحه) تدوین گردیده است. در این مجموعه، جنبه های عملی کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی با آزمایشات ساده و به روش گام به گام آموزش داده شده است و نگارش این کتاب با نگاه ویژه ای به مشکلات احتمالی ایجاد شده در حین اجرای تکنیک های کشت بافت انجام شده است. این کتاب دارای 12 صفحه عکس تمام رنگی بوده و پروتوکول های متعدد ارایه شده در آن علاوه برافزایش اطلاعات عمومی کاربران با…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 توماناین محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.