فهرست مطلب

ضد عفوني شيميايي موثرتر را مي توان به طرق زير ، انجام داد :

1. شستن موادگياهي با آب ، قبل از ضد عفوني ، و اجازه خارج شدن كامل آب از سطح آن، هوگز( 1981) نشان داده است كه اين نحو شستشو ، بطور موثري ، آلودگي را در خانواده Gesneriaceae كاهش مي دهد.

2. قرار دادن موادگياهي در الكل 70 درصد براي چندثانيه قبل از ضد عفوني شيميايي، تا خروج حبابهاي هواي روي اندام گياهي و تأثيربهتر مواد ضد عفوني كننده ، روي مواد گياهي .

3. اضافه كردن ماده خيس كننده به مايع ضد عفوني كننده ( به غلظت 08/0 تا 12/0 درصد) . اين ماده ، تورژسانسس سطحي را پايين مي آورد ، و محلول هاي ضد عفوني، سطح تماس بهتري با موادگياهي ، خواهند داشت .

4. به هم زدن ماده ضد عفوني كننده درزمان استفاده ( با يك بهمزن مغناطيسي )

5. ضد عفوني نمودن با وايتكس ، تحت شرايط خلاء‌ . اين كار ، باعث مي شود كه حبابهاي هواي سطح مواد گياهي حذف ، وفرآيند ضد عفوني ،‌بنحو موثري ،‌انجام گيرد.

انتخاب زمان و غلظت ماده ضد عفوني كننده هيپوكلريت سديم ، بستگي به شرايط خاص و اين كه آيا لايه سطحي قلمه كه ضد عفوني ملايم مي شود ، درادامه آزمايش ازآن استفاده خواهد شد ، و يا اين كه قبل ازگرفتن نمونه در محيط كشت ، اين لايه حذف مي شود ، دارد.

بنابراين ، در مواردي،‌ضد عفوني با غلظت يك درصد هيپوكلريت سديم به مدت پنج دقيقه كافي باشد ، ولي بعضي اوقات ، 30 دقيقه وقت لازم است . ضد عفوني نمودن طولاني ،‌مي تواند اثرات زيادي روي قلمه داشته باشد. لذا  لازم است كه زمان وغلظت مناسب ماده ضد عفوني كننده ،‌براي هر نوع مواد گياهي، تعيين شود.

در ذيل ، چند مثال در مورد غلظتها و زمانهاي لازم ، آورده شده است :

- برگهاي گونه Anthurium andeanum : 30 دقيقه درمحلول يك درصد هيپوكلريت سديم .

- بافتهاي فلسي گياه Hyacinthus : 15 دقيقه در محلول يك درصد هيپوكلريت سديم.

- ساقه هاي روندرون (Rhododendron) : 20 دقيقه درمحلول يك درصد هيپوكلرپتاسيم .

- دمبرگهاي جربرا (Gerbera) : 15 دقيقه در محلول يك درصد هيپوكلريت سديم .

- جوانه هاي گل گياه Freesia : 20دقيقه در محلول يك درصد هيپوكلريت سديم.

- برگهاي گياه Strelizia : 45 دقيقه در محلول يك درصد هيپوكلريت سديم .

- بذور لاله (Tulipa) : 30 دقيقه درمحلول دو درصد هيپوكلريت سديم .

- ساقه هاي لوبيا (Phaseouls) : 10 دقيقه درمحلول يك درصد هيپوكلريت سديم .

- سرشاخه هاي گياه Nephrolepis : 5دقيقه در محللو يك درصد هيپوكلريت سديم.

دربعضي موارد ، براي جلوگيري از نفوذ ضد عفوني كننده و يا بيرون آوردن شيرابه ازمحل زخمها ( درگياهان خانواده فرفيون ) مي توان محلهاي زخم شده را به وسيله پارافين، پوشش داد.

3-9 - كشهاي بظاهر استريل

بايستي درنظر داشت كشتهايي كه به صورت استريل انجام مي شوند و به نظر استريل مي آيند ، ممكن است كاملاً استريل نباشد . اگر منشأ‌ آلودگي در داخل بافتهاي گياهي باشد ، آلودگي معمولاً هنگامي ظاهر مي شود كه محل آلوده ، قطع شده ، ودر هنگام تهيه واكشت ، امكان باز شدن و تماس با محيط كشت ، فراهم شود. اغلب آلودگي بعد از تهيه چند واكشت ، آشكار مي شود. رشد ضعيف و يا كلروزه شدن بافتها ، مي تواند نشانه يك نوع آلودگي داخلي ، مثلاً به باكتري Erwinia carotovora باشد ( فاس و ميلر 1978) . كشتهاي بظاهر ضد عفوني شده ، مي توانند در ارتباط با كشت درمحيط فقير كه برروي آن ، ميكرو ارگانيسم ها بندرت رشد ميكنند ، يا هرگز رشد نمي كنند ، نيز وجود داشته باشد . آلودگيها ،‌فقط هنگامي ظاهر مي شوند كه تلقيح بر روي يك محيط غني ، انجام شده باشد ، و يا اين كه درميكروارگانيسم ها ، موتاسيوني اتفاق افتاده باشد كه به آن اجازه دهد تا در محيط فقير، رشد نمايند.

براي اطمينان از ضد عفوني شدن كشت به يك قسمت ازسرشاخه ، مي توان آن را به صورت طولي بريده و سطح بريده شده را درم حيط كشت غني ، قرار داد. اين محيط كشت را مي توان به وسيله اضافه كردن 2 تا 3 درصد تريپتون يا پيتون ( مخلوطي ازچند اسيد آمينه و ويتامين )‌تهيه نمود. پس از چند روز ، تعداد بسياري زيادي ميكروارگانيسم ، رشد مي كند . ازآن جا كه محيط كشت مناسب براي بسياري ازباكتريهاي درو نزا كشف نشده است ،‌اين تكنيك ، هميشه كافي نيست . آلودگي داخلي در گياهان ، اغلب دراثر باكتري هاي ميله اي شكل به وجود مي آيد . اغلب اين باكتريهاي ساپروفيت درآزمايشگاه هاي ميكروبيولوژيكي ، آلودگي ايجاد مي كنند ؛ زيرا اسپور آنها ، قادر است شرايط نامساعد ، مثل : گرما ، خشكي، سرما ، اشعه ي ماوراي بنفش ، و مواد غذايي ضدعفوني كننده را تحمل كند. براي رهايي از اين آلودگي  ، لازم است كه ضد عفوني هوا ، كف آزمايشگاه و مواد گياهي،‌صورت گيرد.

 

4-9 - آلودگي هاي داخلي :

آلودگي داخلي ، مي تواند مشكل آفرين باشد ، و اغلب به علت وجود ميكروارگانيسم اتفاق مي افتد كه در داخل گياه هستند و نمي توان آنها را از طريق مواد ضد عفوني كننده خارجي ، دفع نمود. بطور كلي ، دو راه براي مبارزه با اين مسأله ، وجود دارد :

1. كشت مريستم ( زيرا ميكروارگانيسم ها در درون سلول هاي ناحيه مريستم ، وجود ندارند. )‌

2. اضافه كردن آنتي بيوتيك ، به محيط كشت .

از آن جا كه كشت مريستم خيلي پيچيده است ، و اضافه كردن آنتي بيوتيك به محيط كشت ، خيلي بي تأثير مي باشد ، ساده ترين راه ، استفاده ازمواد گياهي غير آلوده است.

اضافه كردن آنتي بيوتيك ها ،‌اغلب باعث پديده فيتوكسيك ( سميت گياهي) مي شود بطوري كه غلظتهاي زيادآنتي بيوتيك ، مانع رشد ونمو گياهان عالي ، وباعث ايجاد مقاومت در باكتريها مي شوند. استفاده از آنتي بيوتيك ها ، سبب گزينش ميكروارگانيسم مقاومت نيزمي شود.

هنگام استفاده اكثر آنتي بيوتيكها درمحيط كشت ، از استريليزاسيون استفاده مي شود. استيجل ( 1959) و فونتانت (1957) استفاده از پني سيلين ، آكرومايسين ، وديگران استفاده از تتراسيكلين و 8- هيدروكسي كوئينولين را تشريح نموده اند. استاريكسي و همكاران اثر آنتي بيوتيكهاي مختلف را (‌ اوكسي تتراسيكلين ، استرپتومايسين، كلرومايسين و پني سيلين ، ريفامسين ، جنتامايسين ) را بر روي كشت Crytocaryne و Cinchona كه از اول با باكتري ها شد ، و همزمان اثري بررشد و نمو قله ها ، نداشت.يانگ وهمكاران ( 1984) پي بردند به اين كه هيچ آنتي بيوتيكي نيست كه به تنهايي بتواند بر ضد آلودگيهاي باكتريها در كشت اندامهاي هوايي گياهان اثر داشته باشند، و تركيبي ازآنتي بيوتيكهاي مختلف ، اثر بيشتري در مقايسه با اثرات هر كدام به تنهايي ، دارد . اطلاعات بيشتر در رابطه با استفاده از آنتي بيوتيكها براي فايق آمدن برآلودگيهاي داخلي را ، مي توان ازگزارش جورج و شرينگتون به دست آورد. نامبردگان گزارش كرده اند كه دربعضي از موارد ، آنتي بيوتيكها باعث رشد زياد ( بعضي موارد ، خيلي زياد ) بافتهاي كشت شده ، مي گردند.

بطور كلي ،‌نتايج اضافه كردن آنتي بيوتيكها به محيط كشت گياهان عالي ، راضي كننده نيست . دبرگ ( مذاكرات شخصي ) به اين نتيجه رسيد كه جلوگيري از رشد ميكروارگانيسمها به وسيله اضافه كردن آنتي بيوتيك ، در تكثير گياهان به صورت تجارتي ، عملي نيست . هنوز مهمترين روش غلبه بر آلودگي داخلي كشت مريستم است ، كه به وسيله ترامير براي گلايول ، توضيح داده شده است.

 

 

5-9- كشتهاي همزيست

اگر چه از نظر تعريف ، كشت اين ويترو به كاشت گياهان در شرايط استريل اطلاق شده است ، ولي ميتوان آن را ، با استفاده از ميكروارگانيسمها نيز انجام داد .

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

نوبت چاپ: اول – اسفند 1390

شابک: 8 – 538 – 151 – 964 – 978

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 320

قیمت: 15000 تومان


این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

 

مقدمه مولف:

«راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی» در پاسخ به نیاز علاقه مندان به جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای گیاهان در 37 فصل مختلف (320 صفحه) تدوین گردیده است. در این مجموعه، جنبه های عملی کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی با آزمایشات ساده و به روش گام به گام آموزش داده شده است و نگارش این کتاب با نگاه ویژه ای به مشکلات احتمالی ایجاد شده در حین اجرای تکنیک های کشت بافت انجام شده است. این کتاب دارای 12 صفحه عکس تمام رنگی بوده و پروتوکول های متعدد ارایه شده در آن علاوه برافزایش اطلاعات عمومی کاربران با…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 توماناین محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.