فهرست مطلب

 

3. در پوش آلومينيومي ، كه بر رو ي شيشه ، با يك گيره ، ثابت مي شود.

4. شيشه هاي شفاف با درپوشهاي مصنوعي ، كه مي تواند اتوكلاو شوند.

5. لوله ها يا ظروف داراي سرپيچ ، كه بايستي مواظب بود محكم پيچيده نشوند ، زيرا تبادل گازي ، انجام نخواهد شد .

6. ورقه هاي آلومنيومي : اين ورقه ها ، بيشتر براي ظروف ارلن ، استفاده مي شود.

7. درپوشهاي پلاستيكي ( اسفنجي )

ازهفت روش بستن درب ظروف كه درفوق ذكر شد ، بجز روشهاي 5 و 6 بقيه احتياج به روش بستن ثانويه دارد ، كه لازم است براي جلوگيري از تبخير و آلودگي بيشتر ، بسته شوند.

در اروپا از نوعي پارافيلم و ورقه هاي آلومنيومي ، به عنوان وسيله اي براي بستن درب ظروف ، استفاده مي شود. البته ساير ورقه هاي محافظتي ، مانند ورقه هاي نازك پلاستيكي پي وي سي و ورقه هاي پلي اتيلن نيز استفاده مي شود. ورقه استفاده شده ، بايستي امكان تبادل گازكربنيك ، اكسيژن ، اتيلن و غيره را فراهم آورد ، ولي اجازه هدر رفتن آب را ندهد. به دلايل زير ، درپوشهاي لوله هاي آزمايش و ظروف ، مي توانند ما را از رسيدن به نتيجه ، دور نمايند :

1. اگر درپوش آن قدر محكم باشد كه تبادل گازهاي كربنيك و اكسيژن واتيلن به زحمت انجام شود يا اصلاً انجام نشود ، تجمع اين گازها ، مي تواند مسأله آفرين باشد . ورقه هاي آلومنيومي و پلي اتيلن ، اين مزيت را دارند كه مي توانند درب ظرف را كاملاًً ببندند. درپوشهاي پلي اتيلن ( ساخت كارخانه هاي كيمبل ) براي گازها ، قابل نفوذند ، لوي براي بخار آب ، قابل نفوذ نيستند.

2. لوله هاي مصنوعي ، جعبه ها و درپوشها كه اتيلن از خود پخش مي كنند ، چنانچه درب آنها خيلي محكم بسته شود ، مضرند.

3. هنگامي كه يك لوله بطور كامل بسته است ،‌تبخير به ميزان زيادي ، كاهش خواهديافت ،‌و درنتيجه رطوبت داخل لوله ، خيلي بالا خواهد رفت ، بخصصو گياهان داخل آنها كه ممكن است حالت شيشه اي بخود بگيرند ، احتياج به رطوبت كمتري دارند.

4. نوع درپوش ، بر روي ميزان نور قابل دسترس براي محيط كشت ، تأثير دارد. شيشه و درپوشهاي مصنوعي ، در مقايسه با گلوله هاي پنبه اي و ورقه هاي آلومينيومي ،‌اجازه عبور نور بيشتري را مي دهند. ميزان ازدست رفتن آب از لوله هاي آزمايش كه به روشها يا مواد مختلفي بسته شده اند ، در حضور نور فلورسنت ، به ميزان 1 وات در متر مربع ، و در 25 درجه سانتي گراد كه درمدت 5/3 ماه اندازه گيري شده اند ، بر حسب ميلي گرم از هر سانتي متر مربع سطح لوله هاي آزمايش به قرار ذيل بوده است :

 

نوع درپوش

آب از دست رفته

( ميلي گرم درسانتي متر مربع )

گلوله پنبه + ويتافيلم + ورقه آلومينيومي

124

گلوله پنبه + ورقه آلومينيومي

253

گلوله پنبه + ويتافيلم

852

سرپوش فلزي + ويتافيلم

710

سرپوش فلزي

930

ويتافيلم

1105

 

تحقيقات اخير ، نشان داده است كه بستن كامل لوله هاي آزمايش ، اثرات زيادي روي كشت ، دارد. دي پروفيت و همكاران (1986) ، نشان داده اند كه درب فلاكسهاي حامل قلمه هاي Magnolia soulangiana محكم بسته شده است . غلظت Co2 و اتيلن در آن بالا بود و سبب كاهش رشد مواد گياهي و كلروزه شدن گياهان شد . ولترينگ (1986) با كاشت قلمه هاي جربرا در ظروف پلي پروپلين ، نتيجه گيري كردند كه درسيستم بسته بدون جذب اتيلن ، غلظت اتيلن و Co2 افزايش يافت و منجر به اثرات زيان آوري براي رشد گياه شد.

 

فصل هشتم

مواظبت ازمواد گياهي :

براي كشت بافت ، از دو نوع مواد گياهي ، مي توان استفاده كرد . موادگياهي كاشت شده در شرايط تحت كنترل درگلخانه ( يا اتاقكهاي رشد ) و يا گياهاني كه در شرايط مزرعه رشد كرده باشند. اگر از مواد گياهي كه در شرايط مزرعه رشد كرده اند ، استفاده شود ؛‌ احتمال آلودگي ، بيشتر است ، مگر آن كه آنها را ازبافتهاي داخلي گياه ، مانند بافتهاي منطقه لايه زاينده يك درختچه يا درخت ، يا ازقسمت هاي قوي گياه ، مانند جوانه ها ، غده ها و ريشه هاي ذخيره اي و غيره ، جدا نماييم. ( گوترت 1959) . چنانچه علي رغم وجود معايب فوق ، لازم باشد كه از مواد گياهي موجود ، در شرايط مزرعه ، استفاده شود ؛ بايستي مسايل ذيل را رعايت كرد.

1. بايد از جوانه با فلس روي آن ( كه جوانه در حالت خواب نباشد ،‌اگرچه هنوز جوانه بازن شده باشد ) استفاده كرد.

2.از شاخه هايي كه قبلاً‌ ذخيره شده اند و بعداً در داخل آب قرارداده شده اند ، مي توان استفاده كرد .

3. شاخه ها را مي توان در پلاستيك پيچيد ، و فقط قسمت هايي را كه بعداً تشكيل مي شوند ، براي كشت بافت ،‌جدا نمود.

4. از جوانترين قسمتهاي هوايي گياه ، استفاده شود. به علت آلودگي زياد مواد گياهي موجود در مزرعه ، اغلب لازم است كه از مواد گياهي كه در گلخانه ويا اتاقكهاي رشد ، رويانده شده اند ، استفاده شود. در صورتي كه مجبور به استفاده از مواد گياهي خارج از گلخانه باشيم ، ابتدا از گياه را بايستي در داخل ظروف ، مجدداً رشد داد ، و از بافتهاي جديد ، براي كشت بافت ، استفاده كرد.

بالاخره براي كاهش آلودگي ،‌هنگامي كه از مواد گياهي گلخانه يا اتاقكها رشد استفاده مي كنيم ، بايستي به نكات زير، توجه داشته باشيم :

1. جلوگيري از آلودگي توسط حشرات ( شته ها ، كنه قرمز ، مگس سفيد ، و غيره ) زيرا اين حشرات ، اغلب ، ناقل بيماريها هستند.

2. جلوگيري از آلودگي باكتريايي و قارچي ، با به كاربردن سموم قارچ كش وباكتري كش.

3. عدم استفاده ازآب آلوده ، زيرا آب ، يكي ازعوامل مهم در تكثير و پراكنده شدن ميكروارگانيسم ها است ، و اين موضوع براي گياهاني كه حالت پخش شده روي زمين دارند ، مهم است .

4. رطوبت گلخانه ، درحد ممكن ، پايين نگه داشته شود،  زيرا قارچها و باكتريها ، رطوبت رادوست دارند.

5. به گياهان ، اجازه دهيم كه قبل ازشروع ضد عفوني و جدا سازي نمونه ، خشك شوند.

بورن ( 1977) اختلاف درآلودگي بين گياهان را كه در شرايط مختلفي روييده اند ، بخوبي نشان داد. وي متوسط تعداد ميكروارگانيسمها را به ازاي هر عدد گل سيب زميني ، مشخص كرد ، و به نتايج زير ، دست يافت :

 

منبع كل

ضد عفوني نشده

ضد عفوني شده

درصد آلودگي در محيط كشت ،‌پس از ضد عفوني

مزرعه

1300000

92000

100

گلخانه

85520

1600

60

فيتوترون

90

43

30

 

اگر مواد گياهي ، حاصل از درختچه ها باشد كه براي مدت كوتاهي براي تحقيق در دسترسند ( اغلب قبل از اين كه جوانه ها باز شوند ) استفاده ازروش مناسب ، مهم است (‌استفاده ازپلاستيك ،‌براي جلوگيري از خشك شدن درطي مرحله نگهداري در درجه حرارت پايين . ) براي به دست آوردن اطلاعات بيشتر در اين مورد ، مي توان به مقاله بونگاو و دورزان ( 1982 ) مراجعه كرد.

اساساً براي آزمايش ، بايستي از گياهان قوي و سالم ، استفاده شود ، زيرا گياهان ضعيف ،‌حساسيت بيشتري به بيماريها دارند. استفاده از مواد گياهي سالم ، مهم است (‌گياهان بدون ويروس ، باكتري ، قارچ ، كنه و غيره ) براي توليد درمقياس زياد ، بايستي مواظب بود كه ژنوتيپ مناسب ، به كار برد. معيارهاي ژنوتيپ خوب ، عبارتند از : سرعت رشد ، زود رسي ، ميزان توليد گل ، رنگ گل ، شكل گل ، كيفيت ،‌و غيره . به اين دلايل اغلب درتحقيقات ،‌از موادگياهي متجانس ( همه در يك مرحله ازرشد ، باشند ) استفاده ميكنند.

توصيه مي شود كه از مواد گياهي كاشته شده در گلخانه يا اتاقك رشد كه كنترل رشد و نمود در آنها آسانتر است ، استفاده شود. درباره جزئيات مربوط به اثر مواد اوليه در رشد و نمو گياهان درمحيط كشت ، درفصل 13 بحث شده است.

3. هيپوكلريت كلسيم : اين ماده ،‌به صورت پودر است ،‌و مي توان آن را بخوبي در آب معمولي حل نمود و محلولي شفاف به دست آورد ( اغلب صاف مي شود ) . براي ضد عفوني مواد گياهي ،‌آنها را به مدت 5 تا 30 دقيقه ( با غلظت بين 35 تا 100 گرم در ليتر) در آن فرو مي بريم . هيپوكلريت كلسيم نسبت به هيپوكلريت سديم ،‌آهسته تر وارد بافتهاي گياهي مي شود ، و هنگامي كه به صورت محلول در آمد ، فقط براي مدت زمان محدودي ، مي توان آن را ذخيره كرد.

4. كلريد جيوه محلول در آب : اين ماده ،‌براي گياه ،‌انسان ودام، خيلي سمي است ، و غلظت 01/0 تا 05/0 درصد ( وزني به حجمي ) براي مدت 2 تا 12 دقيقه جهت ضد عفوني ، به كار مي رود. شستشو بايد با دقت انجام شود و محلول هاي باقي مانده از شستشو را نبايستي داخل ظرف شويي ريخت .

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

نوبت چاپ: اول – اسفند 1390

شابک: 8 – 538 – 151 – 964 – 978

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 320

قیمت: 15000 تومان


این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

 

مقدمه مولف:

«راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی» در پاسخ به نیاز علاقه مندان به جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای گیاهان در 37 فصل مختلف (320 صفحه) تدوین گردیده است. در این مجموعه، جنبه های عملی کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی با آزمایشات ساده و به روش گام به گام آموزش داده شده است و نگارش این کتاب با نگاه ویژه ای به مشکلات احتمالی ایجاد شده در حین اجرای تکنیک های کشت بافت انجام شده است. این کتاب دارای 12 صفحه عکس تمام رنگی بوده و پروتوکول های متعدد ارایه شده در آن علاوه برافزایش اطلاعات عمومی کاربران با…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 توماناین محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.