فهرست مطلب

 

5-3-5-استريل كردن در مدرسه يا منزل

دستگاه اتوكلاو،معمولابراي استفاده در منزل يا مدرسه،بسيار گران قيمت است.ولي بجاي ان،مي توان از ديگ زودپز كه نسبتا ارزان مي باشد،استفاده نمود.محيط كشت،بخوبي درطي30دقيقه ، داخل ديگ زودپز، استريل مي شود. وحجمهاي بزرگتر مثل فلاسكهاي محتوي آب يا بسته هاي  فيلتر كاغذي براي استريل شدن به اين روش ،به60تا 70 دقيقه وقت، نيازدارند.

4-5-اتاق تهيه يااماده سازي محيط كشت

يك ازمايشگاه مجهز ،نياز به يك اتاق اماده سازي دارد،كه وسايل زير،بايددران،وجود داشته باشد:

اتوكلاو ،ماشين ظرفشويي،دستگاه يون زدايي اب، دستگاه تقطير، ظرف شويي(با شير آب گرم و سرد ). بهتر است وسايل فوق كه به نحوي با آب سروكار دارند ، در يك اتاق ، قرار گيرند . استفاده از ماشين ظرف شويي نيز قويا توصيه مي شود .چون شستشوي ظروف با دست ، وقت زيادي مي گيرد .

 فصل ششم

آماده سازي وتركيب محيط كشت

۱-۶-مقدمه

رشد ونمو گياه در محيط اين ويترو،به فاكتورهاي پيچيده ي متعددي،بستگي دارد:

1- ساختار ژنتيكي گياه

2- عناصر غذايي ،شامل آب ،عناصر پر مصرف و كم مصرف و قندها

3- عوامل فيزيكي رشد شامل نور،درجه حرارت،PH ، غلظت O2وCO2

4-بعضي مواد عالي،شامل تنظيم كننده هاي رشد، ويتامين ها وغيره

ساختار ژنتيكي گياه ،يك فاكتور حساس در هر مرحله از رشد گياه ، محسوب مي شود و به عنوان مثال چنانچه گياه دو لپه يا تك لپه باشد، نوع برگ آن متفاوت است و مشخص مي شود، چه حرارتي براي رشد

وگلدهي ان مناسب است،رنگ وفرم گل چيست،ايا گياه ميوه هاي پارتنوكارپي(بدون بذر)توليد مي كند.همچنين بروز ساختار ژنتيكي گياه ،بستگي به شرايط فيزيكي وشيميايي دارد كه بايستي در شرايط اين ويترو ان را ايجاد كرد.

عناصر غذايي براي رشد ونمو گياه ضروري است .بدون اب وعناصر غذايي معدني گياه تحت هيچ كدام از شرايط اين ويترو و يا اين ويوو  قادر به ادامه حيات نيست .

                                                                                                     

7-4-6- تنظیم کننده های رشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ١ - ۷-٤- ٦-   مقدمه        

   از نظر تعریف ،هورمونها ،ترکیبات الی هستند که بهصورت طبیعی در گیاهان عالی ساخته می شوند و روی رشد و نمو ،اثر می گذارند . هورمونها معموﻷ در نقاط مختلف گیاه ،فعال هستند.  علاوه بر این ترکیبات طبیعی ،ترکیبات مصنوعی نیز ساخته شده اند که با انواع طبیعی ،مطابقت دارند . مجموع هورمونها ترکیبات مصنوعی تولید شده ،تنظیم کننده های رشد ،نامیده می شوند . اساسا هورمونها مسوول توزیع ترکیباتی هستند که گیاه بیوسنتز می کند . این مواد ،رشد نسبی همۀ اندامها را در گیاه ،تعیین می کنند .                                                                                  

در کشت این ویتروی گیاهان عالی ،تنظیم کننده های رشد ،مخصوصا اکسینها و سیتوکینینها ،خیلی بارز هستند . در واقع ،می توان گفت که غالبا کشت این ویترو بدون وجود تنظیم کننده های رشد ،غیر ممکن است .چگونگی تصمیم در مورد اضافه کردن هورمون اکسین و یا سیتوکینین به محیط کشت جهت رشد و یا تقسیم سلولی ،بستگی به نوع قلمه و گونه های گیاهی ،دارد . به عنوان مثال ،قلمه هایی که خودشان اکسین تولید می کنند ،به اکسین اضافی برای رشد و یا تقسیم سلولی ،نیاز ندارند . همچنین در مورد قلمه هایی که سیتوکینین کافی دارند ،به سیتوکینین اضافی برای افزودن به محیط کشت ،نیازی نیست . با توجه به رشد سلولها ، بافتها ،اندامها و غیره، تقسیم بندیهای زیر را می توان انجام   داد:     87

 

                                                                                                                          

۱- کشتهایی که ،به اکسین و یا سیتوکینین ، نیاز ندارند .                                                                          

 ٢- کشتهایی که، فقط به اکسین ، نیاز دارند .                                                                               

٣- کشتهایی که ، فقط به سیتوکینین  ، نیاز دارند .                                                                           

  ۴- کشتهایی که ، هم به اکسین ، و هم به سیتوکینین ، نیاز دارند . 

برای گونه هایی که قبلا مطالعه شده ا ند ، در مورد نیاز بافتها یا اندامها ی گیاه مورد نظر ، به تنظیم کننده های رشد در محیط این ویتر ، باید تصمیم گیری شود ، و مقادیر مطلق یا نسبی تنظیم کننده های (اکسین و سیتوکینین ) مورد نیاز ، مشخص شوند .سایر تنظیم کننده ها ، مثل جیبرلین و یا اتیلن مورد نیاز باشند .            

 برای تنظیم کننده های رشد ، از محلولهای ذخیره ، استفاده می شود . برای مثال ، محلول ذخیره  ۱٠٠میلی گرم در لیتر معادل ۱٠ گرم در میلی لیتر ا ست ، و سایر غلظتهای کمتر ، از طریق رقیق کردن، به دست می اید (یک میلی لیتر از این محلول ذخیره در لیتر ، غلظت نهایی ۱٠  گرم در میلی لیتر را دارد ) چنانچه در محیط کشت به مدار بین۵ تا ۱٠٠  میلی گرم در لیتر تنظیم کنندۀ رشد نیاز با شد  ، مستقیما به صورت خشک (جامد ) اضافه خواهد شد ، زیرا نمی توان ان را از محلول ذخیره ، به دست اورد .                                                             

 بعضی ا وقات ، در هنگام حل تنظیم کننده ها در اب ، مشکلاتی پیش می اید . توصیه می شود که  ،،  به صورت نمک پتاسیم که بیشتر محلول است ، به کار روند NAA ﻭIBA، IAA همچنین می توان این سه اکسیژن را به کمک پتاسیم هیدروکسید (پتاس) یا سدیم هیدروکسید (سودسوزآور) ،  ۱/٠ مولار حل می شوند .سیتو کینینها نیز معمولا به کمک KOH  یا NaoH   ، 1/0 مولار حل می شوند.  این ،  در حالی است که جیبرلینها را می توان با تکان دادن شدید[25]  در ا ب حل نمود .                   88

محلولهای ذخیرۀ IAA و کینتین را باید در تاریکی نگهداری کرد ؛ زیرا در نور ، غیر پایدار هستند . در نتیجه،این دو تنظیم کننده در محیط کشت به وسیلۀ نور ، تجزیه می شوند . IBA  ، NAA ، D – 4 و 2 و  BA  (سیتو کینین) در نور پایداری بیشتری دارد . نگهداری طولانی  تنظیم کننده های رشد سبب بروز مشکلات بعدی می شود . به عنوان مثال IAA  در حالت محلول ،بتدریج غیر فعال می شود ، همچنین IAA  براحتی به وسیلۀ انزیمهایی نظیر (پراکسیداز، IAA  اکسیداز ) تجزیه می شود .

اسامی و فرمول تنظیم کننده ها در شکل (۶-۸) اورده شده است ، و در این بخش، فقط توضیحات مختصری، از مهمترین اثرات انها ، داده می شود . 

 

چنانچه در کشت بافت، از تنظیم کننده های رشد  ، خصوصا اکسین و سیتوکینین ، استفاده شود ؛ گاهی اوقات ، سازگاری[26] (عادت ) پیش می اید . سازگاری ، پدیده ای ا ست که در ان ، در کشت این ویترو (که در ا بتدا به تنظیم کننده برای رشد و یا شکل گیری اندام  ، نیاز دارد ) بعد از مدتی ( چند واکشت( [27] دیگر نیازی به تنظیم کننده ها نداشته و تا به تنظیم کنندۀ کمتری نیاز می باشد . این حالت ، اغلب در کشت کالوس و همچنین در مورد تشکیل جوانه های جانبی گونه Vriesea  تحت تاثیر سیتوکینین ، به وجود می اید . بطور کلی ، سازگاری  ، یک تغییر دایمی نیست ، بطوری که اگر گیاهانی از بافتهای سازگار شده و ریز نمونه ها ایزوله شوند ، این نم.نه ها برای رشد مجدد ، به تنظیم کننده های رشد ، نیاز خواهند داشت . به عبارت دیگر ، تغییرات سازگاری در ماهیت اپی ﮊنتیک  [28]( تغییرات در فعالیت ﮊن در مراحل مختلف رشدی گیاه – تنوع محیطی – اکتسابی ) هستند . با این وجود ، مورگان

( ۱۹۸۶) تئوریی ارائه کرده ا ست که طبق ان ، اعتقاد دارد در بعضعی موارد ، سازگاری توارثی ا ست ، و ماهیت اکتسابی ندارد .                                                                                                                      

به نظر می رسد در بعضی موارد (مثلا تشکیل ساقه های جانبی در خانوادۀ Bromeliaceae ) جداسازی نوک ساقه [29] از یک گیاه بالغ بعد از چند واکشت ، دارای اثر تجدید جوانی[30] ا ست . این تجدید جوا نی به کاهش نیاز مجدد به تنظیم کنندۀ رشد ، منجر می شود ؛ که در هر حال ، با پیر شدن کشت، برگشت  می کند بنابراین، پدیدۀ تجدید جوانی ، تشابهاتی با پدیدۀ سازگاری ، دارد .  

 

                                                                                            

۶-۴-۷-۲-اکسین                                                                                                    

اکسین (IAA  ، IBA  ،NAA ، D – 4 و 2) غالبا به محیط کشت  ، اضافه می شود . اکسین طبیعی IAA  معمولا با غلظت 10- 01/0  میلی گرم در لیتر ، اضافه می شود . اکسینهای مصنوعی  و نسبتا فعا لتر (IAA  ، NAA  وتو، فور - دی ) در غلظت  001/0 تا  ۱۰ میلی گرم در لیتر به کار می روند . در شکل  ۶-۹   اثر غلظتها ی بالای یک اکسین ضعیف (IAA ) با غلظت کم یک اکسین قوی(NAA )  مقایسه شده ا ست . اکسینها  ، معمولا باعث رشد طولی سلول، تورم بافتها ، تقسیم سلولی (تشکیل کالوس ) و تشکیل ریشه های نابجا ، مما نعت از تشکیل شاخه های نابجا و جانبی، و غالبا جنین زایی[31]  در کشتهای سوسپانسیون ، می شوند. در غلظت کم اکسین ، تشکیل ریشه های نابجا ، حالت غالب دارد . در حالی که در غلظت زیاد اکسن ، تشکیل ریشه صورت نمی گیرد ، و تشکیل کالوس اتفاق می افتد . استفاده از تو ، فور-دی  باید حتی ا لمقدور محدود شود زیرا می تواند باعث موتاسیون شود . از طرف دیگر  تو ، فور- دی  می تواند مانع از فتوسنتز شود . این در حالی ا ست که در ا ستفاده از اکسینهایNAA ، IBA و IAA چنین اتفاقی نمی افتد .  در بعضی موارد ، اضافه نمودن اکسین ، سبب تسریع رشد گیا هچه  می شود .پیریک و همکاران (۱۹٨۴) نشان داده اند که  NAA سبب تسریع در ریشه دهی گیا هچه های گزینش شده از خانواده Bromeliaceae  می شود ، که در نتیجۀ ان ، گیا هان ، شروع به رشد می کنند (شکل ۶-۱۰)         

 

۳-٧-۴-۶- سیتوکینین                                                                                                                

سیتو کینینها غالبا برای تحریک رشد و نمو ، به کار می روند؛ کینیتین، BA ،  2ip وPBA  استفادۀ متداول دارند . این هورمونها ، بوﯾﮊه اگر توام با یک اکسین اضافه شوند (شکل ۱۱-۶) باعث تحریک تقسیم سلولی میشوند . در غلظتهای بالا (۱-۱۰ میلی گرم در لیتر ) باعث تشکیل ساقۀ نابجا می شوند ؛ اما معمولا از تشکیل ریشه مما نعت می شود . انها از طریق کم کردن چیرگی ا نتهایی باعث تحریک تشکیل ساقۀ نا بجا ( شکل ۶-۱۲) و عقب افتادگی پیری، می شوند .                                                                                                                       

۴-٧-۴-۶- جیبر لینها                                                                                                                          

معمولا این گروه از ترکیبات ، در کشت این ویتروی گیاهان عالی ، به کار نمی روند . به نظر می رسد که این مواد در بسیاری موارد ، برای کشت این ویترو ، لازم نیستند . GA3 بیشتر از همه مورد استفاده قرار می گیرد ، اما باید در نظر داشت که خیلی به حرارت حساس ا ست ، به نحوی که بعد از اتوکلاو کردن ۹۰   درصد از فعالیتهای بیولوﮊیکی ان  ، از بین می رود (وان بوات و همکاران ۱۹٧۱) . بطور کلی ، جیبرلینها در کشت این ویترو  ، باعث رشد طولی میانگره ها و رشد مریستم یا جوانه ها ، می شوند . انها ممکن ا ست باعث شکستن خواب  جنینهای ایزوله شده یا بذرها هم  ، بشوند .جیبرلینها ، معمولا سبب ممانعت از تشکیل ریشۀ نابجا (شکل ۶-۱۳) و همینطور تشکیل ساقۀ نابجا می شوند (پیریک و استیگمنز a۱۹٧۵) .  

    ۵-٧-۴-۶- سایر تنظیم کننده ها                                                                                                            

 

اولیگوساکارینها                                                                                                                                       

 اخیرا کشف شده ا ست (البرشیم و لارویل ۱۹۸۵؛ البرشیم و همکاران ۱۹۸۶) که اولیگوساکارینها (از نظر ساختمانی ، قطعاتی از پلی ساکاریدهای دیوارۀ سلولی  ، محسوب می شوند .) پیام رسانهای شیمیایی ، با خصوصیات تنظیم کنندگی خاص هستند .اولیگوساکارینها به وسیلۀ  انزیمها   ، از دیواره های سلولی ، ازاد می شوند . اولیگوساکارینهای مختلف، می توانند نه تنها به عنوان سیستم دفاعی گیاه علیه عوامل بیماریزا و سایر انواع تنشها ، بلکه از طریق تنظیم رشد گیاهی و تمایز داخل ریشه ها ، گلها و جوانه های رویشی ، به عنوان تنظیم کننده نیز عمل کنند .   

 

95

                                                                                                                            

ا سید ا بسیک                                                          

در بسیاری موارد ، کشت این ویترو ABA با اثر منفی مواجه بوده ا ست (پایلت و دولند ۱۹٧۱) (شکل ۶-۱۴) و گزارشهای موجود مبنی بر تحریک رشد کالوس و جنین زایی ان ، احتمالا اتفاقی ا ست (ا میرراتو ۱۹۸۳).        

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

نوبت چاپ: اول – اسفند 1390

شابک: 8 – 538 – 151 – 964 – 978

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 320

قیمت: 15000 تومان


این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

 

مقدمه مولف:

«راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی» در پاسخ به نیاز علاقه مندان به جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای گیاهان در 37 فصل مختلف (320 صفحه) تدوین گردیده است. در این مجموعه، جنبه های عملی کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی با آزمایشات ساده و به روش گام به گام آموزش داده شده است و نگارش این کتاب با نگاه ویژه ای به مشکلات احتمالی ایجاد شده در حین اجرای تکنیک های کشت بافت انجام شده است. این کتاب دارای 12 صفحه عکس تمام رنگی بوده و پروتوکول های متعدد ارایه شده در آن علاوه برافزایش اطلاعات عمومی کاربران با…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 توماناین محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.