فهرست مطلب

 

Mycorrhiza: میکوریزا – ارتباط قارها با ریشه گیاه عالی .

N or n : تعداد کروموزومها در مرحله هاپلوئید(گامتوفیت )

Nucellar embryo : جنین رشد یافته از بافت سوماتیک ، که اطراف کیسه جنین را احاطه می کند ( بجای لقاح سلول تخم ).

Nutrient medium: محیط کشت – مخلوطی از مواد ، که سلولها ، بافتها و اندامها می توانند با آگار یا بدون آگار ، روی آن و یا داخل آن رشد کنند .

Organ: اندام – قسمتی از گیاه با وظیفه خاص ، مثلا ریشه ، ساقه ، برگ ف گل ، میوه و غیره .

Organ culture: کشت یک اندام به روش این ویترو ، به نحوی که امکان تولید و یا حفاظت از اندام ایزوله شده اصلی ، وجود داشته باشد .

Organogenesis (organ formation): اندام زایی ، تشکیل ریشه ، ساقه ، جوانه ، گل ، شاخه و غیره .

Osmotic potential: پتانسیل اسمزی – پتانسیل حاصل از حلالیت یک ماده در آب ؛ 1 مول گلوکز در یک لیتر اب پتانسیل اسمزی 4/22 آتمسفر را تولیدمی کند .

Parthenogenesis: پارتنوژنز- تولید یک جنین از گامت ماده ، بدون مسارکت گامت نر( دی فوسارد 1976 )

Pathoge – free: بدون عامل بیماری – گیاه ، مریستم ، بافت یا سلولی که عاری از بیماری است ( باکتری ، قارچ ، ویروس و غیره )

Petri dish: پتری دیش یا ظرف مسطح گرد ساخته شده از شیشه یا مواد مصنوعی که دارای سرپوش است .

pH : لگاریتم منفی غلظت یونهای هیدروژن .

Plating efficiency: راندمان یا درصد سلولهای کشت شده که به کلینیکهای سلولی ف منجر می شوند .

Poly embryony: وقتی که دو یا چند جنین ، بعد از لقاح تشکیل می شوند . ( دی فوسارد 1976 )

Polyhaploid: پلی هاپلویید – گیاهی با نصف تعداد کروموزمهای گیاه پلی پلویید .

Polyploid: پلی پلویید – گیاهی ، پلی پلویید است که x3 = n2 ( تری پلویید ) ، x4=  n2 ( تتراپلویید و غیره باشد . تعداد کروموزومهای آن ، مضربی از تعداد کروموزوم پایه (x) است ( دی فوسارد 1976 ؛ هرمز 1977)

Primary culture: کشت حاصل از سلولها ، بافتها و اندامهای حاصل شده از یک ارگانیزم .

Primordium: گروهی از سلولها ، که به یک اندام تبدیل می شوند .

Protocorn: ساختار شبه غده ای ، که از بذور جوانه زده ارکیده ، یا در موقع کشت مریستم ارکیده ، تشکیل می شود .

Protoplast: پروتوپلاست – سلول گیاهی بدون دیواره سلولی ، در نتیجه ز بین بردن آنزیمی دیواره سلولی .

Regulator: ماده تنظیم کننده رشد و نمو سلولهای گیاهی ، بافتها و غیره .

Rejuvenation: جوانه سازی – برگشت از حالت پیری به جوانی .

Rotary shaker : بهمزن دوار ، که روی آن ظروف حاوی محیط کشت مایع ، تکانداده می شود .

Scalpel: چاقوی جراحی تیز ، کوچک .

Shoot tip : نوک شاخه ( انتهایی ) یا مریستم انتهایی ساقه ، با تعدادی پریموردیای برگ .

Single – node culture: کشت جوانه های جداگانه ، که هرکدام ، حاوی قطعه ای از بافت ساقه است .

Salid media : محیط کشت جامد ، مثلا با آگار .

Somaclonal variation : تنوع سوماکلونال – افزایش تغییرات ژنتیکی در گیاهان عالی که در کشت این ویترو اتفاق می افتد .

Somatic – hybridization: هیبرایداسیون سوماتیکی – هیبریداسیون .

Sphaeroblast: گرهک چوب که می تواند شاخه های بابجای جوان تولید کند .

Stereo,icroscope : استریو میکروسکپ – دو چشم ( bincular) را ملاحظه نمایید .

Sterile:استریل – محیط کشت ، بامواد عاری از میکروارگانیزم زنده و محسوس .

Sterilization: استریل کردن – روشی برای از بین بردن میکرو ارگانیسمها .

Sterilize: از بین بردن میکرو ارگانیزمها ، با استفاده از مواد شیمیایی ، حرارت ، نور و فیلتراسیون.

Sterile room: اتاق استریل – اتاق کار برای عملیات کشت بافت ، امروزه بجای اتاق استریل ، از اصطلاح محفظه تمیز ، استفاده می شود .

Steward bottle: فلاسک برای رشد سلولها و بافتها در محیط کشت مایع ، که در آن نمونه ها می توانند به صورت دوره ای در محیط کشت غوطه ور شوند .این فلاسک توسط استوارد ، طراحی شده است .

Sub culture : واکشت – انتقال یک سلول ، بافت یا اندام و غیره ، از یک محیط کشت به محیط کشت دیگر به منظور تولید توده سلولی مشابه.

Sub culture number: تعداد دفعاتی که سلولها واکشت می شوند . مثلا از یک ظرف به ظرف دیگر منتقل شده اند .

Suspension culture: کشت سوسپانسیون – نوعی کشت که در آن ، سلولهای ( مستقر ) و یا مجموعه ای از سلولها در حالی که در محیط کشت مایع شناورند ، رشد و تکثیر پیدا می کنند .

Symbiosis: همزیستی – دو ارگانیزم متفاوت که به منظور سود دو جانبه با هم زندگی می کنند .

Test tube: لوله آزمایش – لوله ای که در آن ف سلولها ، بافتها و غیره کشت می شوند .

Thermolabile: حساس به حرارت ؛ مثلا ماده ای که به دلیل حرارت از بین می رود .

Tissue culture: کشت بافت – کشت پروتوپلاست ، سلول بافت ، اندام ، جنین و بذر ، در محیط این ویترو .

Totipotency : توتیپونسی – پتانسیل سلول یا بافت ، برای تشکیل انواع سلولها و یا باز زایی گیاه کامل .

Transformation in-vitro : تولید برای مقاصد مختلف ، در اثر تغییرات وراثتی ؛ از طریق رشد پروپلاستها ، سلولها ، بافتها و غیره .

Virus – free: عاری از ویروس – گیاه ، سلول ، بافت ، یا مریستمی که هیچ گونه علائم ویروسی ندارد ، یا حاوی اجزای ویروسی قابل تشخیص نیست .

Vitamines: ویتامینها ، گروهی از ترکیبات آلی که بعضی موارد به کشت اضافه می شود ( ویتامین B1 ، ویتامین C و غیره )

Vitrification: بیماری فیزیولوژی ، توضیح بیشتر در بخشهای 2 و 4 و 6 .

Vitro: در شیشه ، در یک لوله آزمایش ، بطری و غیره .

Vivo : بطور طبیعی ، کشت در داخل گلخانه ، مزعه ، و غیره .

X or x: در فصل 23 در مورد هاپلوییدها ، غالبا استفاده شده است ، به حداقل تعداد ( هم یه شکل ساختمانی ، و هم درمحتویات ژنی ) کروموزومهای متفاوت که می توانند با هم به شکل واحد فعالیت کنند ، اطلاق می گردد ( هرمز 1977)

Yeast extract: مخلوط مواد حاصل از مخمر .

فصل سوم :

1-3 مقدمه

تاریخچه کشت این ویترو ، در شکل 1-3 نشانداده شده است . در سال 1838 شوان و شیلدن تئوری توتیپوتنس را ارائه نمودند ، بر اساس این تئوری ، هر سلول ، مستقل بوده و در اصل ، قادر به تولید یک گیاه کامل است . در واقع ، تئوری آنها پایه و اساس کشت بافت و سلول گیاهی بود . اولین تلاش به وسیله هابرلانت در سال 1902 انجام شد ولی او در روش کشت بافت، نا موفق بود . معذلک بین سالهای 1907 و 1909 هاریون ، باروز و کارل ، موفق به کشت این ویروی بافتهای حیوانی و انسانی شدند ، گرچه محققین ، تحقیقاتی را در ارتباط با کشت ا ین ویترو ، در مورد بذور گیاهچه های ارکیده ، جنین و اندامهای گیاهی ، انجام دادند ؛ ولی در سال 1939 نوبکرت ، گوستریت و وایت ، برای اولین بار موفق به تولید گیاه حاصل از کشت بافت شدند . بعد از جنگ جهانی دوم ، پیشرفت در این زمینه بسیار سریع بود ، و نتایج با ارزش و مهمی برای کشاورزی ، جنگلداری و باغبانی ، به همراه داشت ( پیکریک 1979 ، بوجوانی و همکاران 1986). به دليل تاخير در كشف هورمونهاي نباتي كشت بافت گياهي پس از كشت بافت حيواني و انساني شروع شد. اولين هورمون گياهي كشف شده اكسين بود كه كه كمك شايان توجهي به كشت بافت گياهان درون لوله ازمايش كرد. كشف كينتين ها در سال 1955 به اين موفقيت بيشتر كمك نمود.

 

 

فصل چهارم

انواع كشت بافت

هر گياه شامل اندام هاي متفاوتي است كه هر يك از اين اندامها از معدودي بافت تشكيل شدهاند. و بافت ها نيز به نوبه خود از سلول هاي اختصاصي به وجود  امده اند .اگر ديواره اين سلول هاتوسطانزيم هضم شوند  پرتو پلاست حاصل ميشود.از انجايي كه گياه از مواد ساختماني بسيار متفاوتي تشكيل شده است انواع مختلفي از كشت اين ويترو نيز وجود دارد.

1.كشت گياه كامل:يك بذر ممكن است در شرايط اين ويترو كشت شود و يك گياهچه و نهايته يك گياه كامل توليد كند.

 

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

نوبت چاپ: اول – اسفند 1390

شابک: 8 – 538 – 151 – 964 – 978

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 320

قیمت: 15000 تومان


این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

 

مقدمه مولف:

«راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی» در پاسخ به نیاز علاقه مندان به جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای گیاهان در 37 فصل مختلف (320 صفحه) تدوین گردیده است. در این مجموعه، جنبه های عملی کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی با آزمایشات ساده و به روش گام به گام آموزش داده شده است و نگارش این کتاب با نگاه ویژه ای به مشکلات احتمالی ایجاد شده در حین اجرای تکنیک های کشت بافت انجام شده است. این کتاب دارای 12 صفحه عکس تمام رنگی بوده و پروتوکول های متعدد ارایه شده در آن علاوه برافزایش اطلاعات عمومی کاربران با…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 توماناین محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.