فهرست مطلب

 

-درصد حجمی: برای شیر،نارگیل و غیره به کار میرود:5درصد آب نارگیل یعنی 5میلی لیتراز آن که به 950 میلی لیتر آب اضافه شود.

-درصد وزنی:برای آگار و قندها به کار میرود.2درصد یعنی 20گرم ماده  در هر1000گرم (یک لیتر)از محلول غذایی.

-مولار:01/0یعنی 100/1مول در لیتر (یک مولار)همان وزن مولکولی بر حسب گرم است.از این واحد غالباً غالباً برای تنظیم کننده های رشد استفاده میشود.

میلی گرم در لیتر:  7 10به معنای 1/0میلی گرم در لیتر ،  6-10   یعنی یک میلی گرم در لیتر.  ازاین واحد نیز به میزان زیادی برای تنظیم کننده های رشد استفاده می شود.

-میکروگرم در لیتر:یعنی 001/0میلی گرم در لیتر.

-ppm یا قسمت در میلیون:یک ppmیعنی یک میلی گرم در لیتر.

       در ارتباط با این واحدها ،غلظت یک ماده ی خاص در محیط را میتوان اندازه گیری  نمود.این کار اساساً از دو راه میتواند صورت گیرد:

1-واحدهای وزنی:مثلاً میلی گرم در لیتر،یا گرم در لیتر.در منابع علمی ،غلظت یک گرم در لیتر ممکن است به صورت 3-10
؛و غلظت یک یک میلی گرم در لیتر  به صورت 6- 10 ارائه گردد.ممکن است به شکل ppmگفته شود:یک ppmیعنی-6 10  یا یک میلیگرم در لیتر.متخصصین فیزیولوژی گیاهی استفاده از واحد های وزنی را غیر قابل قبول می دانند،زیرا مقایسه فعالیت های فیزیولوژیکی 1میلی گرم در لیتر از IAAو 1میلی گرم در لیتر از IBAصحیح نیست. مقایسه ی صحیح ،عبارت خواهد بود از یک میکرو مول از IAAبا یک میکرو مول از IBA،چرا که 1میکرومول از IAA حاوی همان تعداد مولکول هایی است که یک میکرومول IBA دارا می باشد.اما در مورد یک میلی گرم از IAA،و یک میلی گرم در لیتر از IBA،چنین چیزی صادق نیست .از آنجا که وزن مولکولی IAAوIBAتفاوت دارند ،در بسیاری از مواد ،خصوصاًغلظت مولار 0 تنظیم کننده های رشد اساساً باید غلظت به صورت مولار داده شود.

2-غلظت مولار (M)،میلی مولار(mM) یا میکرو مولار(μM)یک محلول مولار (M) همان مقدار از ماده (بر حسب گرم)به اندازه ی وزن مولکولی

خود دارد؛یک میلی مولار-3 10 مولار و یک میکرو مولار 10-6مولار یا

-3 10میلی مولار است.از آنجا که غلظت به صورت مولار در کشت بافت گیاهی بیشتر مورد مصرف داردمیلی مولار است.از آنجا که غلظت به صورت مولار در کشت بافت گیاهی بیشتر مورد مصرف داردمیلی مولار است.از آنجا که غلظت به صورت مولار در کشت بافت گیاهی بیشتر مورد مصرف دارد؛چند مثال در زیر ذکر می شود:

1-وزن مولکولیIAA=175.18

2-محلول یک مولار IAAدارای 175.18گرم در لیتر است.

3-محلول یک میلی مولار IAAدارای 0.17518گرم در لیتر یا 175.18میلی گرم در لیتر می باشد.

4-یک میکرومولار IAAدارای 0.00017518گرم در لیتر یا 0.17518میلی گرم در لیتر است.

5- وزن ملكولي كينتين ريبوزيد 3/347 است.

تبدیل از میلی گرم در لیتر به (میلی)مولار  و برعکس را می توان به صورتی که در زیر برایCaCl2.2H2o انجام شده است محاسبه نمود. وزن مولکولی CaCl2.2H2O برابر است با:      

40.08+2×35.453+4×1.008+2×16=147.018

(وزن های اتمی CaوClو Hو Oبه ترتیب 40.08 و 35.453 و 1.008 و 16 است.)

عدد میلی مول CaCl2 .2H2Oدر لیتر ،می تواند از تقسیم میلی گرم      CaCl2 .2H2O­­­­­ در لیتر ،به وزن مولکولی CaCl2 .2H2O به دست آید.مثلاً                    

440 میلی گرم در لیتر از    CaCl2 .2H2O  برابر است با :                                          Mm CaCl2 .2H2O  2.99      =147.918÷440

 و بر عکس 2.99 میلی مولار ازی CaCl2 .2H2O برابر است با :

میلی گرم در لیتر          2H2O CaCl2 .  2.99×147.018=440mg/li

از محاسبات بالا مشخص می شود که با کاربرد غلظت مولار یا میلی مولار ،لزومی به دانستن تعداد مولکول های آب کریستالیزه نیست.برای مقایسه ی صحیح دو محیط کشت مختلف ،لازم است تعداد میلی گرم در لیتر ،به صورت میلی مولار محاسبه شود. این مورد در زیر نشان داده می شود:

 

محیط کشت Yبا ترکیبات:                                                                محیط کشت X با ترکیبات :

500 میلی گرم در لیتر NH­4NO3                                                            1650  میلی گرم در لیتر NH­4NO3

500 میلی گرم در لیتر KNO3                                                                    1900 میلی گرم در لیتر KNO3

347 میلی گرم در لیتر Ca(NO3)2                                                           440 میلی گرم در لیتر CaCl2.2H2o                                  

چنانچه آنرا به صورت میلی مول محاسبه کنیم، به صورت در لیتر در خواهد آمد:

25/6 میلی مول NH­4NO3                                                            6/20  میلی مول NH­4NO3

95/4 میلی مول KNO3                                                                    8/18 میلی مول KNO3

11/2 میلی مول Ca(NO3)2                                                           99/2 میلی  مول CaCl2.2H2o                                

محاسبه برای یونهای گوناگون:

25/6 میلی مول NH4+                                             6/20 میلی مول NH4+

42/15 میلی مول NO3-                                           4/39 میلی مول NO3-

95/4 میلی مول K+                                                  8/18 میلی مول K+

11/2 میلی مول Ca2+                                              99/2 میلی مول Ca2+

0 میلی مول Cl-                                                       98/5 میلی مول Cl-

جمع:

67/21 میلی مول ازت                                                   60 میلی مول ازت

 

از محاسبات بالا ، می توان مشاهده کرد که تقریبا مقدار ازت (NO­­3-و NH4+) در محیط کشت x سه برابر مقدار ازت در محیط کشت y است. محیط کشت، باید به صورت ذیل ، آماده شود: فلاسک حاوی آب مقطر، در دستگاه گرم کننده، قرار داده شود. اگر 600 میلی لیتر محیط کشت لازم باشد، حدود 550 میلی لیتر آب باید گرم شود. سپس قند به میزان وزن مورد لزوم به آن اضافه می شود. ( در این حالت باید ظزف را از محوطه گرم کننده خارج گردد) سپس نمک های پر مصرف و کم مصرف را اضافه کرده و بعد اکسیژن و یا سیتوکنین و سایر ترکیبات اضافه می شود. محلول بخوبی مخلوط می گردد تا وقتی که مواد حل شوند، در ادامه محلول را به جوش آورده و آگار به میزان لازم( با استفاده از یک قیف ) اضافه می گردد. در هر اضافه کردن بایستی دقت شود که از بهم چسبیدن مواد و تشکیل شدن گلوله و کف کردن ، احتراز گردد. آگار را می توان در یک بشر با آب سرد مخلوط و بعد اضافه نمود. آگار را نباید به آب در حالت جوشیدن اضافه کرد؛ زیرا این کار باعث پختن زیاد محیط کشت و بروز اثرات سوء خواهد شد. در پایان برای رسیدن به حجم 600 میلی لیتر آب اضافه خواهد گردید. PH با کاغذ های لیتموس یا PHسنج اندازه گیری و در صورت لزوم تنظیم می شود. پس از افزایش تمام مواد ، و رسیدن حجم به 600 میلی لیتر، PH باید 6 باشد. اکنون می توان لوله های آزمایش ، فلاسکها و غیره را با محیط کشت، پر کرد. لوله ای آزمایش و ظروف ارلن مایر، باید تا حدود دو سوم پر شود. فلاسک بوخنر برای جابجایی محیط کشت به لوله های آزمایش و جلوگیری از تماس با دیواره ها و قسمتهای خارجی لوله، مورد استفاده قراقر گیرد. نکات زیر برای آماده سازی محیط کشت اهمیت درند:

1-        برای آماده کردن محیط کشت، حتی المقدور از مواد شیمیایی استفاده شود. برداشتن مواد با قاشقک تمیز و وزن کردن آنها با ترازو حساس انجام شود.                     67

2-        گاهی اوقات به دلایل اقتصادی می توان از محیط کشت آماده استفاده کرد.

3-        آگار و قند، باید در حد مورد نیاز وزن شوند؛ اما هناصر پر مصرف و کم مصرف را می توان از محلول های ذخیره، به کار برد. اغلب محلولهای ذخیره تنظیم کننده های رشد و ویتامین ها، بطور تازه آماده می شوند.

4-        گاهی اوقات نگهداری محلولهای ذخیره در حرارت پایین سبب رسوب مواد می گردد که می توان مشکلزا باشد زیرا جوشاندن دوباره آن باعث تبخیر آب و در نتیجه تغییر غلظت می شود.

5-        اگر رشد زیادی در طول چند هفته صورت گرفت، ممکن است مواد غذایی تخلیه شده باشند که بایستی واکشت ( کشت مجدد) صورت گیرد.

6-         بخار دادن محیط کشت( بجای جوشاند) برای حل آگار ایمنتر بوده و تجزیه شیمیایی کمتری را سبب خواهد شد.

7-        موادی ( محلولهایی) که در اثر حرارت تغییر می کنند بعد از آن که محلول اصلی اتوکلاو شد و تا حرارت بین 45 تا 50 درجه سانتی گراد سرد و خنک گردید باید توسط اترلیزاسیون فیلتری به  آن اضافه شوند.

پاسخ به این سوال که کدام محیط کشت را به کار بریم مشکل است چراکه کاربرد محیط کشت به عوامل متعددی بستگی دارد:

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

نوبت چاپ: اول – اسفند 1390

شابک: 8 – 538 – 151 – 964 – 978

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 320

قیمت: 15000 تومان


این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

 

مقدمه مولف:

«راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی» در پاسخ به نیاز علاقه مندان به جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای گیاهان در 37 فصل مختلف (320 صفحه) تدوین گردیده است. در این مجموعه، جنبه های عملی کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی با آزمایشات ساده و به روش گام به گام آموزش داده شده است و نگارش این کتاب با نگاه ویژه ای به مشکلات احتمالی ایجاد شده در حین اجرای تکنیک های کشت بافت انجام شده است. این کتاب دارای 12 صفحه عکس تمام رنگی بوده و پروتوکول های متعدد ارایه شده در آن علاوه برافزایش اطلاعات عمومی کاربران با…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 توماناین محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.