فهرست مطلب

 

نشاسته سیب­زمینی[89]

فرمول شیمیایی: (C6H10O5)n

وزن ملکولی: n14/162

نشاسته سیب­زمینی دارای کمتر از 200 میلی­گرم در گرم رطوبت داشته و pHآن 6- 8 می­باشد.

      به­صورت خشک در درجه حرارت معمولی اتاق قابل نگهداري ميباشد.

 

نشاسته برنج[90]

      به­صورت خشک در درجه حرارت معمولی اتاق قابل نگهداري مي­باشد.

 

پودر گوجه­فرنگي

پودر قرمز رنگ قابل حل در آب كه حاوي 25% نشاسته ذرت مي­باشد. 100 گرم پودر معادل 1 كيلوگرم گوجه فرنگي تازه مي­باشد و ماده خشك آن 75% مي­باشد. با غلظت 10- 5 گرم در ليتر مي­بايست به­كار برده شود.

 

عصاره مخمر[91]

یک مخمر خشک است که دارای محتوای آمینو نیتروژنی و ویتامینهای ب- کمپلکس محلول در آب می­باشد و به­دلیل محتوای پایین کلرید سدیم، جهت کشت بافت گیاهی بسیار مناسب می­باشد و نیتروزن کل آن حدود 8/9، آمینو نیتروژن حدود 1/5، کلرید سدیم حدود 3/0 و pH محلول 1 درصد آن، 7 می­باشد.

      به­صورت خشک در درجه حرارت معمولی اتاق قابل نگهداري ميباشد.

      قابل حل در آب مي­باشد.

 

آگار YPD[92]

در هر لیتر آگار YPD، 20 گرم دکستروز (گلوکز)، 20 گرم پپتون، 10 گرم عصاره مخمر و 10 گرم آگار تست شده میکروبیولوژی وجود دارد.

      به­صورت خشک در درجه حرارت معمولی اتاق قابل نگهداري مي­باشد.

      60 گرم از آن را در 1 لیتر آب مقطر حل نموده و pH روی 2/7 تنظیم شود.

      ضدعفونی توسط اتوکلاو در درجه حرارت 121 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه صورت می­گیرد.

 

آگار YT[93]

در هر لیتر آگار YT، 5 گرم کلرید سدیم، 8 گرم تریپتون، 5 گرم عصاره مخمر و 10 گرم آگار تست شده میکروبیولوژی وجود دارد.

      به­صورت خشک در درجه حرارت معمولی اتاق قابل نگهداري مي­باشد.

      27 گرم از آن در 1 لیتر آب مقطر حل شود.

      ضدعفونی توسط اتوکلاو در درجه حرارت 121 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه صورت می­گیرد.

 

YPD Broth

در هر لیتر آگارYPD Broth، 20 گرم دکستروز (گلوکز)، 20 گرم پپتون، 10 گرم عصاره مخمر وجود دارد که 50 گرم از آن جهت تهیه 1 لیتر از محلول نهایی به­کار می­رود.

  به­صورت خشک در درجه حرارت معمولی اتاق قابل نگهداري مي­باشد.

  50 گرم از آن را در 1 لیتر آب مقطر حل نموده و pH روی 2/7 تنظیم گردد.

  .ضدعفونی توسط اتوکلاو در درجه حرارت 121 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه صورت می­گیرد.

 

YPDG Broth

در هر لیتر آگار YPDG Broth ، 1 گرم دکستروز (گلوکز)، 20 گرم پپتون، 10 گرم عصاره مخمر وجود دارد.

  به­صورت خشک در درجه حرارت معمولی اتاق قابل نگهداري ميباشد.

  31 گرم از آن را در 1 لیتر آب مقطر حل نموده و 30 میلی­لیتر گلیسرول اضافه شود.

  .ضدعفونی توسط اتوکلاو در درجه حرارت 121 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه صورت می­گیرد.

 

YT Broth

در هر لیتر Broth YT، 5 گرم کلرید سدیم، 8 گرم تریپتون، 5 گرم عصاره مخمر وجود دارد.

  به­صورت خشک در درجه حرارت معمولی اتاق قابل نگهداري مي­باشد.

  18 گرم از آن در 1 لیتر آب مقطر حل شود.

  ضدعفونی توسط اتوکلاو در درجه حرارت 121 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه صورت می­گیرد.

در نهايت بايستس توجه داشت كه وقتي نمونه هاي مورد كشت در محيط هاي مختلفي كه از لحاظ خصوصيات فيزيكي با يكديگر متفاوت هستند قرار ميگيرند، رفتار هاي مشابهي را بروز نميدهند و درنتيجه در انها اختلافات مورفولوژيكي مشاهده ميگردد. بطور مثال وايت و اسكوگ در كشت تنباكو مشاهده نمودند كه درمحيط محلول مقدار بيشتري ساقه، نسبت به محيط كشت اگار تشكيل ميگردد. در بعضي از منابع اورده شده است كه در كل براي تشكيل جنين رويشي و ايجاد شاخ و برگ شرايط نسبتا بيهوازي مناسب تر بوده و انرا تسريع ميكند؛ در حاليكه در شرايطي كه محيط كشت داراي تهويه بهتري است، تشكيل ريشه تسريع ميشود(Staba, 1980) . ازمايشات ديگر نيز مشخص نموده كه میزان هوادهی و مقدار و غلظت اکسیژن محلول در محیط کشت بر روی کشت در حال رشد در بیوراکتور ها اثر می گذارد(Tatic et al. 1991 , Kim et al., 1991b) . مثلا میزان هوادهی برروي رشد سلولها اثر گذاشته و مقدار زیاد ان باعث کاهش محصول سبزینه ای میگردد. بطور کلی میزان اکسیژن مورد نیاز سلولهاي گونه ها و لاین های مختلف گیاهی مورد كشت، متفاوت است. در هر صورت براي بهبود و تامين هوادهي كشت هاي محلول ميبايستي انها بين يك تا صد و پنجاه دور در دقيقه تكان داده شوند. بعضي از كشت ها از قبيل كشت كالوس هويج اگر بطور دوره اي در محيط كشت غوطه ور شده و از ان خارج شوند رشدشان بيشتر ميگردد (Staba, 1980). در مقايسه با كشت هاي روي دستگاه لرزان اين غوطه ور شدن دوره اي در اندامهايي مانند دمبرگ هويج باعث تسريع در رشد و ظهور اندامها و جنين هاي رويشي ميگردد. غوطه ور شدن دوره اي اندامها در محيط كشت توسط كشت انها درون لوله هاي تي شكل و يا ستاره اي شكل (ظروف كشت استوارد) و قرار گرفتن انها برروي صفحات عمودي و چرخان دستگاه اكسوفيتون كه با افق زايه بين 10 تا 12 درجه دارند و در دقيقه يك تا دو دور حول محور خود ميچرخند، ميسر ميباشد. در همين رابطه لازم به توضيح است كه مقدار محلولي كه در هر ظرف كشت ريخته ميشود ميبايستي بدقت ازمايش شود تا با انتخاب حجم مناسب محلول نمونه ها در ان بخوبي رشد و نمو نمايند.

بنظر ميرسد كه تنها اكسيژن برروي چگونگي رشد كشت درون شيشه تاثير گذار نيست، بلكه دی اکسید کربن موجود در داخل لوله ازمایش نیز بر روی جنین زایی و اندام زایی موثر ميباشند. بطور مثال افزايش غلظت دی اکسید کربن و اتیلن ميزان رشد بعضی از کشت های سلولی گیاهی مانند كشت سلولهاي گياه تاليكروم روگوزوم (Thalicrum rugosum) را از طریق ممانعت از اثر بازدارندگی هوادهی زیاد و يا جلوگيري از سنتز مواد ثانويه متابولیکی مانند بربرين(Berberine)  كه يك نوع الكالوئيد ميباشد، بهبود ميبخشد (Ammirato, 1983b: Kumar et al. 1987, 1989: Kim et al. 1991b : Bisaria and Panda 1991) .

 

صفحات 106 تا 113   118 تا 121

6-6- نگهداري محيط كشت ماده غذايي

محيط كشت براي مدت زياد را مي توان در حرارت كم (5درجه سانتي گراد ) و در تاريكي نگهداري كرد . در طول نگهداري دراز مدت بايد دقت كافي مبذول شود كه از تبخير زياد آب از محيط كشت ،  جلوگيري شود . بنابراين ،توصيه ميشود كه اتوكلاو شده ، در كيسه هاي پلاستيكي از قبل استريل شده و كاملا تميز ، بسته بندي شوند . در صورت امكان بايستي از نگهداري طولاني محيط كشت احتراز نموده ، زيرا بعضي مواد ، مثل IAA در آب ناپايدار هستند .

فصل هفتم

نحوه انسداد درب لوله هاي آزمايش و ظروف

ازيك سو،‌ لازم است كه درب لوله هاي آزمايش و ظروف (‌فلاسكها)، براي جلوگيري ازخشك شدن و آلودگي ، بسته شوند ، و از سوي ديگر، براي جلوگيري از كم شدن اكسيژن و جلوگيري از جمع شدن دي اكسيد كربن و اتيلن ، بايستي امكان مبادله گازها با خارج ، وجود داشته باشد. بستن درب ، واسطه اي است بين اين دو نياز، وبا وسايل زير ، مي توان آن را انجام داد :

1. گلوله هاي پنبه اي :  قبلاً ازگلوله هاي پنبه اي كه با دست ساخته مي شدند، زياد استفاده مي شد. متراكم كردن آنها ، با زحمت زيادي همراه بود ؛‌ولي اكنون ، ماشينهاي وجود دارند كه قادرند گلوله هاي پنبه اي را متناسب با لوله ها و ظروف ، بسازند. قبلاً گلوله هاي پنبه اي ، پس از انتقال نمونه به محيط كشت ، سوزانده مي شدند ، ولي انجام اين كار براي پنبه هاي مصنوعي كه توليد گازهاي سمي مي كنند ،‌امكان پذير نيست.

2. در پوشهاي معمولي : اين در پوشها ، سلولزي بوده و داراي خلل و فرج هستند كه مي توان آنها را به داخل لوله آزمايش ، فشار داد .

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

نوبت چاپ: اول – اسفند 1390

شابک: 8 – 538 – 151 – 964 – 978

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 320

قیمت: 15000 تومان


این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

 

مقدمه مولف:

«راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی» در پاسخ به نیاز علاقه مندان به جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای گیاهان در 37 فصل مختلف (320 صفحه) تدوین گردیده است. در این مجموعه، جنبه های عملی کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی با آزمایشات ساده و به روش گام به گام آموزش داده شده است و نگارش این کتاب با نگاه ویژه ای به مشکلات احتمالی ایجاد شده در حین اجرای تکنیک های کشت بافت انجام شده است. این کتاب دارای 12 صفحه عکس تمام رنگی بوده و پروتوکول های متعدد ارایه شده در آن علاوه برافزایش اطلاعات عمومی کاربران با…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 توماناین محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.