فهرست مطلب

 

5-4-6- pH

درباره اثر pH‌ محیط کشت روی رشد این ویترو اطلاعات کمی وجود دارد. به نظر می رسد که pH در محدوده 5 تا 5/6 برای رشد، مناسب باشد ؛ زیرا pH های پایین ( کمتر از 5/4) و pH های بالا ( بالاتر از 7) عموما در کشت این ویترو باعث توقف رشد و نمو می شود.

اگر pH خیلی پایین باشد مسائل ذیل ، می تواند به وجود آید ( بوتنکو 1986) :

1-     اکسین IAA ‌ و اسید جیبرلیک کمتر پایدار می ماند.

2-     غلظت آگار کم ( آبکی ) می شود.

3-     احتمال رسول نمکهای خاص (‌نمکهای فسفات و آهن) وجود دارد.

4-     ویتامین B1 و اسید پانتوتنیک کمتر پایدار می مانند.

5-     جذب یونهای آمونیوم کند می شود.

PH قبل و بعد از اتوکلاو کردن متفاوت است. اگر PH اولیه ، بین 5 تا 7 باشد؛ معمولا حدود 3/0 تا 5/0 واحد پایین می آید ( اسکیروین و همکاران 1986) در منابع کشت بافت گیاهی بندرتاز بافرها برای کنترل PH استفاده شده است. گاهی بافر فسفات سورنسون[18] به کاربرده شده است. در هر صورت کاربرد بافرهای فسفاته در اثراضافه شدن به محیط کشت باعث تغییراتی خواهد شد. انگلیش و حنان ( 1945) گزارش کرده اند که با PH برابر با 6 قسمتی از گلوکز در اثر اتوکلاو کردن به فروکتوز تغییر پیدا می کند. به نظر می رسد که تبدیل ساکارز به گلوکز و فروکتوز طی اتوکلاو کردن با PH مرتبط باشد.

در بعضی موارد از بافرهای MES [19]و TRIS [20] ( بنگا و درزان 1982)  نیز در کشت بافت گیاهی استفاده شده است. تعداد دیگری از بافرها نیز آزمایش شده اند، که به نظر می رسد ( خصوصا آنهایی که توسط گیاه تجزیه می شوند) سمی باشند.

اگر PH در طول کشت بافت گیاهی خیلی کاهش یابد، محیط کشت، رقیق می شود و لازم است محیط کشت تازه با PH‌ مطلوب آماده شود. اغلب کشت بافت خود حالتی بافری را تنظیم می کند بطوری که PH پایین به حد مطلوب می رسد. باید در نظر داشت که PH اولیه برابر 6 در حین رشد ، می تواند تا 5/5 یا کمتر از آن برسد ( اسکیروین و همکاران 1986) .

اگر در حین تهیه محیط کشت ، PH خیلی پایین یا خیلی بالا باشد، می توان بترتیب آن را NaoH یا HCL‌ ( 1 تا 1/0 مولار) رقیق تنظیم کرد.

6-4-6- پتانسیل اسمزی

پتانسیل اسمزی محیط کشت را مجموع پتانسیلهای اسمزی آگار و سایر ترکیبات ( مواد معدنی، قندها و غیره )تشکیل می دهد. محاسبه پتانسیل اسمزی محیط غذایی خیلی پیچیده است و وزن مولکولی نمکها و درجه حلالیت آنها در دو اهمیت دارند. درعمل پتانسیل اسمزی نهایی را فقط از طریق اندازه گیری می توان مشخص کرد. بدون شک قندها در مقایسه با نکهای پر مصرف اثر بیشتری روی پتانسیل اسمزی دارند. باید در نظر داشت که قند دی ساکارید ( مثلا ساکاروز ) توسط اتوکلاو کردن به دو منوساکارید تغییر می کند ( هیدرولیز می شود) و در نتیجه پتانسیل اسمزی را تغییر می دهد.

سهم قندها و نمکهای پر مصرف در وقع پتانسیل اسمزی محیط های کشت مختلف متفاوت است ( یوشیدا و همکاران 1973) پتانسیل اسمزی ( بر حسب بار ، یک بار = 105 پاسکال) نمکهای پر مصرف و قند در چند محیط کشت ، بترتیب به قرار ذیل است:

 

پتانسیل اسمزی(بار)

 

نوع محیط کشت 

قند

نمکهای پر مصرف

46/1

46/1

05/4

20/4

۰⁄٤٣

67/0

96/0

27/2

وایت [21]

هیل برانت [22]

هلر

موراشی و اسکوگ              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر  پتانسیل اسمزی بیش از حدود  ×۳  پاسکال  (برابر با ۳ بار ) باشد ، رشد و شکل گیری اندام ، براثر توقف جذب اب ، متوقف می شود (پیریک و استیگمانز۱٩٧٥) . پتانسیل اسمزی محیط کشت را تقریبا  می توان بسادگی با افزودن مانیتول٣ افزایش داد . مانیتول ، یک مادۀ غیر فعال فیزیولوﮊیکی است (گرینوود و برلین ١٩٧٣) . افزودن مانیتول[23] ،یک مولار به محیط کشت ،باید در واقع پتانسیل اسمزی٤ /٢٢- بار را حاصل نماید . امروزه از پلی اتیلن گلایکول[24] نیز برای تغییر پتانسیل اسمزی محیط کشت ، استفاده میشود .                                                                                 

7-4-6- تنظیم کننده های رشد                                                                                                                   

///////////////////////////////////////////////////////////

85- محيط كشت مورد استفاده براي كشت پروتوپلاست (كه مواد مورد نيازان بسيار بيشتر از مواد تشكيل دهنده ي محيط كشت قلمه يا كالوس مي باشد) غالبا توسط فيلتر استريل مي شود . هم در هنگام اتوكلاو كردن وهم پس از ان، بايد نكات زير، مورد توجه قرار گيرند:   

1-phمحيط كشت بين 3/. تا 5/. واحد كاهش مي يابد.

2-اتو كلاو كردن در حرارت هاي بالا، باعث قهوه اي شدن (كارامليزاسيون)قندها مي شود ،كه ممكن است اثر سمي داشته باشند.

3-اتوكلاوكردن براي مدت زمان طولاني ، باعث ته نشين شدن نمكها وتجزيه ي اگار، مي شود.

4-در مورد تنظيم دقيق مدت ودما (فشار مؤثر) بايد دقت كافي بشود. نوعي باكتري

(Bacillus stearothermophilis)مي تواند به عنوان شاخص بيولوژيكي، مورد استفاده قرار گيرد(براي اطمينان از صحت عمل استريل)اين باكتريها در مدت 12تا15 دقيقه در دماي 121 درجه سانتي گراد، ازبين مي روند.

 5-بايد در نظر داشت كه مواد فرار، دراثر استفاده از اتوكلاو، ازبين مي روند(مثل اترل واتيلن)

6-اگر نياز به شيبدار بودن سطح محيط كشت باشد(مثلا براي كشت جنين ياكشت بذر اركيده) لوله هاي ازمايش را پس از اتوكلاو كردن، بايد به صورت مايل، قرار داد.

7-توصيه مي شود در اتوكلاو، از اب بدون ملح استفاده شود .چون آب لوله كشي شهرحاوي مقادير زيادي كلسيم است كه در كف اتوكلاو رسوب كرده وتنظيم مسطح آب  وكنترل فشار  را مختل مي كند.

در سالهاي اخير، دستگاهي ساخته شده است كه مقادير مشخص محيط كشت(5/. تا16) ليتررا تهيه واستريل مي كند.در حين استريل كردن ، محيط كشت ،  به هم زده مي شود،كه درنتيجه، حل شدن مواد،   بهتر صورت مي گيرد.به هم زدن همچنين باعث سريعتر گرم شدن محيط كشت، ونهايتا سرد شدن سريعتر ان در انتهاي عمل استريل كردن مي شود.

پس از اتوكلاو كردن،مواد حساس به گرما، اضافه مي شوند،كه براي مخلوط شدن، بايد مجددا به هم زده شوند.

محيط كشت استريل شده در داخل اتاقك تميز، به لوله هاي ازمايش ،فلاسكها وظروف مشابه، منتقل مي گردد.امروزه دستگاههاي اتوماتيك تهيه واستريل كردن محيط كشت وجود دارند.

3-3-5-استريل كردن باتابش:

استريل نمودن محيط كشت توسط تابش(بااشعه ي گاما)بندرت در كشت بافت، مورد استفاده قرار

مي گيرد.زيرا در مقايسه با اتوكلاوكردن، هزينه ي بسيار بالاتري دربردارد. به نظر مي رسد اگر چه اشعه ي گاما، بخوبي اتوكلاو، عمل استريل را انجام مي دهدولي رشد گياهان درمحيط استريل شده با اشعه ي گاما، كاهش معني داري نشان مي دهد.جهت توضيحات بيشتر به كتابچه ي راهنماي استريل كردن نوشته ي فن براكت(1971)مراجعه شود.

در مورد ظروف ، جعبه هاولوله هاي پلاستيكي كه امكان استريل شدن انها با اتوكلاو وجود ندارد از اشعه ي گاما استفاده مي شود.سپس محيط كشت استريل شده در داخل اتاقك تميز،به ظروف استريل، انتقال مي يابد.  

4-3-5-استريل كردن با فيلتر:

در استريل كردن با فيلتر(محلولها،محيطهاي كشت مايع وغيره،از يك غشا، عبورداده مي شوند) كليه ي ذرات ميكروارگانيزمها وويروسهايي كه بزرگتراز قطر منافذ فيلتر هستند،حذف مي شوند. مهمترين مزيت اين روش،عبور مواد حساس به گرما(موادي كه در اثر اتوكلاو كردن تجزيه مي شوند)از فيلتر مي باشد،بدون اينكه تغييري در انها ايجاد شود.معايب اين روش عبارت است از :جذب موادتوسط فيلتر،عبور احتمالي برخي از ويروسها،وقت گير بودن وسهل نبودن كاربرد ان،نسبت به روش اتوكلاو.همه ي مشكلات اين روش در كتابچه ي فن براكت وهمكاران (1971)آورده شده است. استريل كردن با فيلتر غالبا زماني استفاده مي شود،كه نياز به يك ماده ي حساس به گرما (x)درمحيط كشت باشد. استفاده ازفيلتري باجنس استات سلولز،يا نيترات سلولز، با منافذي به قطر 22/.ميكرون،توصيه مي شود. محيطهاي كشت بدونx(ماده ي حساس به گرما)ابتدا داخل يك فلاسك، اتوكلاو مي شوندودر

حاليكه هنوز مايع هستند(دماي بين 40 تا 45درجه ي سانتي گراد)،مايعي كه حاوي ماده ي x مي باشد، توسط يك سرنگ زير پوستي كه مناسب با غشاي فيلتر است،تزريق مي شود.(اين اعمال ،در داخل اتاقك تميز، انجام مي گيرند).محيط كشت حاوي ماده ي xسپس به هم زده شده ومحيط كشت كاملي كه به اين ترتيب حاصل شده است به لوله هاي استريل شده منتقل مي گردد.امكان عبور دادن محيط كشت كامل حاوي  x نيزاز فيلتر وجود دارد.براي انجام اين عمل قبلايك پمپ خلا به فيلترهاي استريل كننده متصل مي شد.مايع تحت نيروي خلا، از يك غشا عبور كرده، و به داخل فلاسك بوخنر هدايت مي گرديدوسپس خلا توسط يك پمپ تنفسي ايجاد مي شد.امروزه محلول مورد نظر،بافشار،از فيلتر گذرانده مي شود وفشار لازم توسط فشار هوا يا سرنگ تامين مي شود.

بديهي است قسمتهاي مختلف فيلتر(گيره،صافي،سوزن وغيره)بايد قبل از استفاده، توسط اتوكلاو يا الكل96درصد،استريل شوند.

در استريل كردن با فيلتر،امكان بروز مشكلاتي وجود دارد.مثلا اگر غلظت نهايي 10 ميلي گرم در ليتربراي ماده ي Xمورد نياز باشد (از يك محلول استوك با غلظت 1000)وحلاليت ماده ي Xدر اب زياد نباشد،مشكلاتي پيش مي آيد.در اين مورد، يك ميلي ليتر از محلول استريل صاف شده حاوي 10هزار ميلي گرم در ليتر ماده ي  Xبايد به 1000ميلي ليتر از محيط كشت، اضافه شود.اين كار،به دليل عدم حلاليت ماده ي Xدرآب،امكان پذير نيست.لذا ده ميلي گرم از ماده ي Xپس از توزين، داخل اتر استريل شده وپس از بخار شدن اتر، به محيط كشت استريل، اضافه مي شود.

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )

نوبت چاپ: اول – اسفند 1390

شابک: 8 – 538 – 151 – 964 – 978

قطع: وزیری

تعداد صفحات: 320

قیمت: 15000 تومان


این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

 

مقدمه مولف:

«راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی» در پاسخ به نیاز علاقه مندان به جنبه های مختلف کشت درون شیشه ای گیاهان در 37 فصل مختلف (320 صفحه) تدوین گردیده است. در این مجموعه، جنبه های عملی کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی با آزمایشات ساده و به روش گام به گام آموزش داده شده است و نگارش این کتاب با نگاه ویژه ای به مشکلات احتمالی ایجاد شده در حین اجرای تکنیک های کشت بافت انجام شده است. این کتاب دارای 12 صفحه عکس تمام رنگی بوده و پروتوکول های متعدد ارایه شده در آن علاوه برافزایش اطلاعات عمومی کاربران با…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

شناسنامه کتاب

عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده

مشخصات نشر: گلستان : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1392.

مشخصات ظاهری: ح، 260 صفحه: مصور.

شابک: 0-75-8926-964-978

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت: تالیف آندره فابری، ج، بارتولینی، ام. لمباردی، اس جی، کیلیس.

موضوع: زیتون-- تکثیر-- دستنامه ها

شناسه افزوده: فابری، آندرئا

شناسه افزوده: (Fabbri, A. Andrea)

شناسه افزوده: علیزاده، مهدی، 1354 -، مترجم

شناسه افزوده: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رده بندی کنگره: 1392 23ر/SB367

رده بندی دیویی: 63/634

شماره کتابشناسی ملی: 3402089

قیمت: 15000 توماناین محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

معرفی کتاب راهنمای ازدیاد زیتون:

کتاب حاضر توسط چهار تن از محققین برجسته ایتالیا و استرالیا نوشته شده وتمامی جنبه­ های ازدیاد زیتون را تشریح نموده است. ابتدا انواع روش­های سنتی ازدیاد، از نقطه نظر تاریخی و فنی مورد بحث واقع شده و سپس به تشریح روش­های مدرن­تر و پرکاربردتر تولید نهال پرداخته شده است. همچنین، مهم­ترین یافته­ های جدید علمی و دستیابی به روش­های نوین که در نتیجه بکارگیری این یافته ­ها حاصل شده، تشریح گردیده است. نویسندگان، عناوین متعدد موجود در کتاب را به گونه­ ای تشریح نموده­ اند که از یک طرف بسیار جامع و کامل بوده و ازطرف دیگر برای هر خواننده ­ای (دانشجویان، کارشناسان و کشاورزان) قابل درک می­باشند. این کتاب عامل ایجاد انگیزه جهت انجام پژوهش­های علمی در حوزه کشاورزی بوده که در سطح جهانی نیز مورد توجه می­باشد. کار بارزش آنها و نیز موضوعات وابسته به آن بسیار غنی بوده و خواننده را تشویق…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.