از اهداف عمدهء پرورش خامه ماهی با میگو میتوان به موارد زیر اشاره نمود : 1– فراهم آوردن بستر سالم و تمیز جهت تغذیه و زیست میگو 2 – تولید ماهی به عنوان یک محصول جنبی 3 – افزایش میانگین وزنی میگو و درصد بازماندگی میگو 4 – کاهش هزینه آماده سازی در سالهای بعد و بهبود مدیریت آب

زادآوری و پرورش سنتی میگوی دریایی از سال 1960 در کشور های آسیایی ( ژاپن . هند . تایوان. تایلند. فیلیپن. مالزی. اندونزی...) و آمریکا ( ایالت تگزاس . تگزاس. می سی سی پی)و استرالیا متداول شد . زاداوری و پرورش میگوی در ایران صنعت تازه ای است و در سال 1360 با احداث یک کارگاه تکثیر و پرورش در غرب شهرستان مینا در بندر کلاهی شرق بندر عباس شروع به کار کرد.بدلیل مشکلات هر صنعتی در ابتدای شروع به کار با مشکلات زیادی همراه بود و از سال 1370 با فعال شدن بخش خصوصی و واگذاری زمین های ساحلی رشد قابل ملاحظه ای در این صنعت ایجاد شد.هم اکنون در چهار استان ساحلی (هرمزگان.خوزستان. بوشهر.سیستان . بلوچستان)کارگاه های تکثیرو پرورش میگو های دریایی بصورت سنتی فعال بوده و تولید از 3 _5/0تن در هکتار دارند.
خامه ماهی که نام علمی آن chanos chanosاست یکی از ماهی های با ارزش دریایی آبهای گرم است که دارای تحمل شوری بسیار بالایی است و از گونه های یوری هالین میباشد. دورهء رسیدگی جنسی این ماهی بسیار طولانی است لذا مولد سازی آن بسیار مشکل و دشوار است لذا بچه ماهی به دلیل رژیم کیاه خواری ؛ با مصرف جلبک ها و زی شناوران گیاهی مرده و همچنین ضایعات غذای میگو قادر است تا در حفظ شرایط زیست محیطی میگو و کاهش عوامل استرس زاکاملاً موءثر واقع باشد.بچه ماهی با وزن 10 گرم از بخش کلاهی شهرستان میناب در استان هرمزگان به استان بوشهر انتقال داده می شودرها سازی گردید که در پایان دوره پرورش ؛ میگوهای برداشت شده از استخر های دارای ماهی از میانگین وزنی وتولید بسیار خوبی نسبت به استخر های بدون ماهیبرخوردار بودند و نیز حجم خاک سیاه در آنها نیز بسیار کم گردیده بود . در طول دوره پرورش نیز دراستخرهای دارای ماهی هیچ گونه لب لب یا جلبک رشته ای مشاهده نگردید و با توجه به رشد مناسب ماهی ؛ در نهایت می توان با ترویج پرورش توام آن با میگو ؛ به تولید جنبی ماهی نیز دست یافت.


مقدمه

با توجه به کاهش روزافزون ذخائردریایی ونیازمردم به تغذیه از آبزیان وافزایش مصرف سرانه آن می طلبد که متخصصین علوم شیلاتی بدنبال برنامه ریزی مطلوب جهت بهره برداری مناسب از منابع آبهای داخلی واراضی مستعد برای امر تکثیر وپرورش ماهی ومیگوباشد.در حالیکه تکثیر وپرورش جهانی میگو از قدمت بیش از  50 سال تجربه عملی وعلمی برخورداراست این حرفه در کشور ما در زمره فعالیتهای نوپا وجدید قرارداردکه درحقیقت نزدیک به یک دهه است که پرورش این آبزی بعنوان یک فعالیت تولیدی در ایران مطرح شده است . اگر چه طول این مدت کوتاه می نماید اما دستاوردهای حاصل از تلاشهای انجام شده دراین مدت و مطالعات و تحقیقات چندساله اخیربقدری چشمگیربوده است که توانسته توسعه پرورش میگو در ایران را از برخی جهات تسریع  وتاکنون توانسته جایگاه ویژه ای درصادرات غیرنفتی در کشور پیدا نماید وسالانه میزان ارزآوری بالایی را عاید کشور عزیزمان گرداند.  اما میتوان باتمهیدات و ارائه راهکارهای مفید روند کنونی تولید را افزایش ودرصد بیشتری سود نصیب تولید کنندگان کرد یکی ازاین راهها پرورش توام خامه ماهی با میگو در استخرهای پرورش میگواست که باعث افزایش درصد بازماندگی ، کاهش FCR وپاکیزگی محیط وایجاد بستر مناسب ودرمجموع به منظور بهینه کردن شرایط زیستی ودستیابی به بازدهی بیشتر از استخرهای مزارع میگو  نقش اساسی ایفاءکند.  

شرایط انتخاب سایت و مزرعه پرورش میگو      

با توجه به اینکه در حال حاضرامکان تکثیرگونه خامه ماهی در کشور وجود ندارد وصید بچه ماهی عموما"از محیط طبیعی صورت میگیرد

1- میزان علاقمندی وآگاهی صاحب مزارع به امر پرورش توام ماهی ومیگو.
2- مجتمعهای که دارای آب شوربوده ودمای آب دردوره پرورش از 20 درجه سانتیگرادپایین نباشد.
3- اولویت به مزارعی است که حداقل دومین سال پرورش میگودر آن صورت گرفته باشد.
4- درجه حرارت آب استخرهای تحت پوشش بین 22-40 درجه سانتیگراد است.
5- خصوصیات فیزیکی شیمیایی آب استخرها باید بگونه ای باشد که برای پرورش ماهی مناسب باشد.

حمل و انتقال پست لارو

امروزه حمل محموله های آبزیان به صورت‌های مختلف هوایی و زمینی صورت می‌گیرد. شکل انتقال در هر دو مورد بستگی دارد به فاصله مرکز تکثیر از محل پرورش، مدت زمانی که پست لاروها در راه هستند و تراکم کیسه‌ها و همچنین سن پست‌لاروها،هرچه زمان حمل پست لاروها و یا فاصله هچری ازمزرعه پرورش بیشتر باشد باید سن پست لاروها بیشتر،تراکم را بایدکمتر درنظرگرفت و برای بسته‌بندی از کیسه‌های پلاستیکی استفاده می‌کننددرحمل ونقل درمسافتهای طولانی بهتر است که دما تا حدود 22ـ20 درجه سانتیگراد پایین آورده شده با اصل محل سوخت و ساز بدن موجود پائین آورده شده ومصرف اکسیژن کمترمی‌شود.لذا باتراکم ثابت زمان طولانی‌تری را می‌تواند تحمل کند. برای بسته‌بندی حدود 3/1 تا 4/1 حجم‌کننده آب را در آن ریخته می‌شود و آنگاه به تعداد موردنظر پشت لارو اضافه کرده و بقیه حجم‌ کیسه با اکسیژن پرمی‌شود درب کیسه محکم بسته شد و برای مسافتهایی طولانی کیسه‌ها در جعبه‌های استایروفوم قرارمی‌گیرند تا از صدمات احتمالی و سوراخ شدن و تبادل حرارتی با محیط خارج جلوگیری شود همچنین بهتر است که مقداری از حدود 50ـ250 گرم درخاک اره آغشته و درروزنامه پیچیده شودآنگاه پلاستیک کوچکی بسته‌بندی شده در جعبه استایروفوم و در کنار بسته‌ای لارو قرار گیرد تا در طول میسر از افزایش دمای پست لاروها جلوگیری شود بهترین دمای انتقال پست لارو زمانی است که دمای هوا پایین است که ساعات اولیه بامداد 3 تا 7 صبح پیشنهاد می‌شود در طی حمل پست لاورها باید دقت شود که احتیاط کامل صورت گیردکه تکانهابه حداقل برسد و در نهایت استرس حاصل از حمل و نقل کاهش یابد.

بعد از آماده‌سازی اولیه استخر را آبگیری کرده و بعد از آن اجازه می‌دهیم که استخر بارور شده و آماده پذیرفتن و پست لاور گردد به عملیاتی که طی آن پست لاور و در استخرها رهامی‌شوند ذخیره‌دارکردن استخرگفته می‌شود. بهترین ساعات برای ذخیره‌سازی ساعات اولیه بامداد است. بنابراین بهتر است که زمان عملیات بسته‌بندی و حمل طوری درنظرگرفته شود تامحموله پست لاور در ساعتهای 9ـ7 صبح به محل مزرعه برسد درطی مراحل بسته‌بندی وحمل و نقل ( جهت انتقال به مسافتهای طولانی) باید ثابت وپایین بود دما (حدود 22 ـ 20) را مدنظر داشت و در ساعات اولیه روز دمای آب هنوز پایین بوده مطابق باآب کیسه حمل پست لاورها در ضمن اکسیژن محلول در آب نیز به دلیل شروع فتوسنتز رو به افزایش است به همین دلیل این ساعات برای ذخیره‌سازی مناسب می‌باشندوحداقل رساندن اختلاف شوری بین کیسه ها بسته‌بندی پست لاور و آب استخرهای پرورشی است و هرچه این اختلاف کمتر باشد استرس حاصل از ذخیره‌سازی کاهش یافته و عملیات ذخیره‌سازی با موفقیت بیشتری انجام می‌شود.بیشترین اختلاف شوری که پست لاورها قادر به تحمل آنند
ppt 5 است اختلاف شوری بیش ازاین ، بهتر است که هر ساعت حدود ppt 5 اختلاف شوری را کم تا به شوری موردنظر حاصل شود. بعد از اینکه محموله لاور به محل مزرعه رسید باید به آنها فرصتی داد تا استرس ناشی از شرایط سخت حمل ونقل برطرف شود واین زمان بسته به طول مدت حمل ونقل وشرایط آن می‌تواند از30 دقیقه تا چند ساعت متفاوت باشند. برای اینکه کیسه‌ها باآب استخر همدما شوند آنها را به همان صورت در داخل آب استخر  قرار داده معمولاً با توجه به اختلاف دمای بین کیسه ها وآب استخر از چند دقیقه تا 30 دقیقه عملیات همدما کردن به طول می‌انجامد آنگاه با درنظر گرفتن اختلاف شوری وشرایط وضعیت پست لاروها اقدام به رهاسازی می شود ممکن است پست لاروها را در داخل تشت‌های ریخته و مراحل آدابتاسیون رادر داخل این تشتها انجام دهند به این شکل که محتویات هر سه به یک تشت منتقل شده و با افزودن تدریجی آب استخر به هر یک از تشتها علاوه بر تطابق لاورها با شوری وهم دمای نیز صورت می‌پذیرد دراین فاصله وضعیت پست لاروها مدام کنترل می‌شود همزمان هوادهی نیز صورت می‌پذیرد. بعضی از پرورش دهندگان  برای اینکه ذخیره سازی موفق تری داشته باشند از روشهایی استفاده می‌کنندکه درکاهش استرسهای حمل و نقل و بالا بردن کیفیت پست لاورها موثر واقع می‌شود.و رهاسازی بهتر است که در جهت باد صورت گیرد تا امواج آب نتواند پست لاورها را به خارج از استخر پرتاب کنند و هنگام رهاسازی یک نفر در شیب دیوار استخر قرار گرفته وکیسه یا تشت حاوی  پست لاور را در دست گرفته و به آرامی در آب قرار داده تاآب وارد تشت شود و خیلی به آرامی تشت را تخلیه کرد.

غذا و غذادهی

در سیستمهای پرورش میگو کمیت و کیفیت میگوهای تولیدی همواره موردنظر هر پرورش‌دهنده است در این باره عواملی از قبیل آماده‌سازی استخرها، تأمین پست لارو  فعال و خوب، ذخیره‌سازی صحیح و مدیریت آب استخرها از شاخصهای مهم در امر پرورش محسوب می‌شوند ولی نحوه مدیریت تغذیه از عواملی است که پس از معرفی بچه میگومی تواند شاخص‌ترین عامل به حساب آید از آنجابی که 50 الی 60 درصد هزینه تولید هرکیلومیگو مربوط به غذا بوده و همچنین رشد مناسب به دنبال تغذیه خوب حاصل می‌شود  میگوباتوجه به وزن خود میزان غذای متفاوتی مصرف می کند که اگر بیش از این مقدار مصرف شود و علاوه بر افزایش هزینه‌ها، غذای باقی‌مانده رسوب کرده و تجزیه شده و در نهایت باعث کاهش کیفیت آب و همچنین ایجاد محیطی نامناسب در کف استخر خواهد شد.و در صورت کمبود غذا و کم شدن میزان غذادهی اولا"رشد میگوها مختل شده که این مورد نیز از نظر اقتصادی مقرون به صرف نیست ثانیاً به دنبال سوء تغذیه احتمال بروز بیماریها بیشترخواهدبودوثالثاً باتوجه به علاقه میگوبه رژیم گوشتخواری در صورت کمبود غذا میگوها اقدام به همجنس خواری می‌کند که در این صورت نیز به دنبال کم شدن تراکم استخرکاهش بازدهی را خواهیم داشت و باید به عادات تغذیه، نیازهای غذایی و رفتارهای میگو آشنایی داشته باشیم.اما در روش نیمه متراکم که در مملکت ماتوصیه می‌شود علاوه بر تغذیطبیعی، میگو از غذاهای دستی نیز استفاده می کند که غذاهایی طبیعی شامل کودهای آلی وغیرآلی است که دسته اول منشأ حیوانی یا گیاهیی دارد و دسته دوم کودهای غیرآلی منشأ شیمیایی است.و غذاهای دستی (مصنوعی) که به صورت فرموله از ترکیبات پروتینها ـ چربی ـ کربوهیدراتها ـ ویتامین‌ها و مواد معدنی تشکیل و در اختیار میگو قرار می گیرد با توجه به مرحله رشد میگو سایز غذا نیزتغییر کرده و نوع غذا شامل پیش آغازی، آغازی 1 و2 پرواربندی1و2 و پایانی وتعداد دفعات غذادهی در ابتدای پرورش تا وزن نیم‌گرم در دو دعده در روز غذادهی می‌شود.( درصد غذادهی نیز براساس تعیین درصد غذادهی در طی یک روز در پرورش میگو بستگی به میزان فعالیت آن و میزان اکسیژن محلول در آب دارد

مشخصات خامه ماهی

خامه ماهی با نام انگلیسیmilk fish ونام علمی Chanos Chanos ازخانواده    Chanidae وراسته Gonorhynchiforms می باشد.دارای بدنی کشیده نسبتا"فشرده بوده خار در طول شکم است  ، دهان کوچک ، بدون دندان ، سرکشیده وچشمها درشت است، وباله دمی چنگالی شکل  متجانس(هموسرک)، باله پشتی در وسط بدن، باله مخرجی کوتاه، دارای خط جانبی، طول روده آن بلند،ورنگ بدن در پشت سبز زیتونی پهلوها نقره ای، باله دمی- مخرجی و پشتی تا حاشیه تیره رنگ است،در آبهای ساحلی زندگی میکنند به مصب آب شیرین رودخانه ها ودریاچه ها واردمیشود واز گونه پلاژیک ساحلی است وگسترش وسیعی در نواحی گرمسیری ونیمه گرمسیری اقیانوس هند وآرام دارد ودر سواحل جنوبی ایران به ویژه دریای عمان وجود دارد.خامه ماهی بالغ در مناطق ساحلی تخم ریزی میکند بچه ماهی روزهای آغازین خود را آبهای نزدیک ساحل میگذرند هر خامه ماهی مادر بین 5/1تا7 میلیون تخم را در دریا رها میکند عمل لقاح تخم خارجی بوده وزمانیکه طول بچه ماهی به 3/1 سانتیمتر میرسد خود را به طرف ساحل کشیده و تا مدتی در آنجا بسر می برد   دامنه تحمل شوری آن زیاداست و درآبهای شیرین تابسیارشور زندگی می کند این ماهی از صفر تا 58ppt   شوری را تحمل میکند.انگشت قدها قادرند تغیرات شدید وناگهانی شوری آب ازppt 40-20 راتحمل نمایند ودردمای 35-0 2درجه سانتیگراد رشد کرد ودامنه وسیعی از10تا42 درجه سانتیگراد را نیز تحمل می کنند واز فیتوپلانکتونها تغذیه میکند درشرایط زیست محیطی عموما" از جلبکها ی کفزی(سبزآبی ورشته ای)وبندرت از پلانکتونها ونماتودها تغذیه میکند.


اهداف پروژه                                                                                                                                         

1- استفاده از بقایای غذای میگو توسط خامه ماهی وجلوگیری از تشکیل خاک سیاه

2- بوجود آوردن بستر سالم وتمییز جهت تغذیه و زیست میگو

3- تولید ماهی بعنوان یک تولید جنبی

4- افزایش میانگین وزنی میگو بدلیل ایجاد شزایط مناسب زیستی

5- افزایش ضریب بازماندگی میگو

6- کاهش هزینه های آماده سازی استخربرای دوره بعدی پرورش میگو

7- بهبود مدیریت آب

8- جلوگیری از تعویض مکررآب استخر


صید بچه ماهی از محیط طبیعی:

طبق گزارشات موجود معمولا"درماههای تیرتا آبانماه با مهاجرت بچه خامه ماهی به خورهای ساحلی بندر کلاهی استان هرمزگان توسط صیادان منطقه بااستفاده ازتورهای چشمه ریزصید می گردند درهنگام مددهانه خور را بسته و پس ازجذر با حرکت تور به بالای خور ،خامه ماهی را صید وپس ازاطمینان ازسالم بودن آنها به حو ضچه های مرکز تکثیر کلاهی انتقال ودر آنجا دپو کرده و پس از رفع استرس برای انتقال به دیگر نقاط آماده میگردد.


شرایط قابل توجه :  

1- حتما" مزرعه مورد نظر حداقل دومین سال پرورش را گذرانده باشد .

2- درجه حرارت آب استخربادرجه حرارت آب بچه ماهی یکسان باشد.

3- سایز میگوی درون استخرباید 4 تا 5/4 گرم باشد

4- اندازه بچه خامه ماهی نیز8تا10گرم باشد

5-قبل از طلوع آفتا ب باید ذخیره سازی شود

6-میزان شوری آب استخر با آب بچه ماهی یکسان باشد.

7-شفا فیت استخربین 35تا50 سانتیمتر باشد در مجموع2000 قطعه

نتیجه                                                                                                                                             

پرورش توام میگو با خامه ماهی اثرات مفید و معنی داری را بر راندمان و بهره وری از استخرهای مزارع میگوی استان بر جای نهاد که ازجمله مهمترین آنها عبارتند از :

1 – در پایان برداشت میگوها ؛ استخرهای  دارای ماهی نسبت به استخرهای بدون ماهی از بستر تمیزتری برخوردار بودند و حجم خاک سیاه در آنها بسیار اندک بودند.  
و این باعث کاهش قابل ملاحظه فرسایش استخرها و هزینه سالانه آماده سازی مزرعه میگردد .

2- در طول دوره پرورش ؛ دراستخرهایی که دارای ماهی بودند هیچگونه لب لب و یا جلبکهای رشته ای مشاهده نگردید که این خود موجب حفظ کیفیت آب در حد مطلوب برای رشد میگو در طول  مدت پرورش گردید .

3 – در طول دوره پرورش ؛ در استخرهایی که دارای میگو بودند هیچگونه تلفات ویا بیماری مشاهده نگردید و این استخرها از بازماندگی بهتری نسبت به دیگر استخرها برخوردار بودند .

4 – با توجه به مشاهده رشد مناسب ماهی در پایان برداشت میگو ؛ میتوان ماهی تولیدشده در پرورش توام را بعنوان یک درآمد جنبی برای مزرعه دار محسوب نمود .

پرورش توام خامه ماهی  با میگو میتواند  محیط سالم و مناسب را  برای رشد و بقای میگو بوجود آورده و نهایتاً منجر به  افزایش بازماندگی ؛ میانگین وزنی میگو و بهبود آب استخر گردد و در کنار آن نیز کاهش  هزینه جاری برای آماده سازی مزرعه را هم خواهیم داشت  تمامی موارد اشاره شده منجر به افزایش سطح بهره وری مزارع و حفظ و پایداری صنعت پرورش میگو در کشور میگردد .

 

منبع: اخبار روستا

محصولات آموزشی مربوط به آبزی پروری با امکان خرید پستی

فیلم آموزش تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری, پرورش ماهی خاویار, تکثیر ماهی خاویار, آموزش پرورش ماهی خاویار, آموزش تکثیر ماهی خاویار, تخم گیری از ماهی خاویار, اسپرم گیری از ماهی خاویار

فیلم آموزشی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

فیلم آموزشی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم پرورش ماهیان گرم آبی, آموزش پرورش ماهیان گرم آبی, ماهی گرم آبی, ماهی کپور,گونه های ماهی کپور, ارقام ماهی کپور, کپور معمولی, کپور نقره ای, کپور سر گنده, کپور علف خوار, انواع سیستم های پرورش ماهی, درجه حرارت, شوری آب, هوا دهی,رها سازی بچه ماهی ها, سالن انکوباسیون, رشد و نمو اسپرم و تخمک کپور ماهی, بیماریهای کپور ماهی

فیلم پرورش ماهیان گرمابی

فیلم پرورش ماهیان گرمابیکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم پرورش ماهی در استخر ذخیره آب کشاورزی, آماده سازی استخر پرورش ماهی, استفاده چند منظوره از آب کشاورزی, استخر پرورش ماهی, ریختن بچه ماهی در استخر, پرورش بچه ماهی, هوا دهی به استخر, غذا دهی به ماهی, صید ماهی, نگهداری غذای ماهی

فیلم پرورش ماهی در استخر ذخیره آب کشاورزی (قزل آلا )

فیلم پرورش ماهی در استخر ذخیره آب کشاورزی (قزل آلا )کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزش پرورش قزل آلا, ماهی قزل آلا, پرورش ماهی قزل آلا, تغذیه قزل آلا, استخر پرورش قزل آلا, بیماریهای قزل آلا

نرم افزار آموزشی پرورش قزل آلا

نرم افزار آموزشی پرورش قزل آلا1 عدد سی دیکاملا به زبان فارسیبدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران)قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ مطالب این نرم افزار… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزش تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان, تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان, قزل آلای رنگین کمان, پرورش قزل آلای رنگین کمان, قزل آلای مولد, قزل آلای نر و ماده, بچه ماهی قزل آلا, لارو قزل آلا, انتقال بچه ماهی به استخر

فیلم آموزشی تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان

فیلم آموزشی تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمانکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزش پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان, پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان, پرورش قزل آلای رنگین کمان, احداث کارگاه تکثیر ماهی, پرورش ماهی سردآبی, تکثیر مصنوعی ماهی, اصول تخم کشی ماهی, جنین ماهی در انکباتور

فیلم پرورش قزل آلای رنگین کمان

فیلم پرورش قزل آلای رنگین کمانکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
آموزش پرورش میگو, آموزش تکثیر میگو, میگو, پرورش میگو, تکثیر میگو, فیلم پرورش میگو, فیلم تکثیر میگو, صید میگوی مبدل, صید میگوی مادر, تور ترال, صید و جدا سازی نشانه های میگوی مولد

مجموعه فیلم آموزشی پرورش میگو

فیلم های آموزشی پرورش و تکثیر میگو کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

جدیدترین مطالب آموزشی

مجموعه گلهای درون خانه ای
مجموعه گلهای گلخانه ای
مجموعه گلهای باغچه ای
مجموعه میوه های گرمسیری
مجموعه سبزی های غده ای
مجموعه سبزی های پیازی
مجموعه سبزی های ریشه ای
مجموعه فیلم و نرم افزار هیدروپونیک
مجموعه مطالب ماشین آلات کشاورزی

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.