رشد و نمو

همه ما با واژه رشد آشنا هستيم. رشد و نمو از ويژگيهاي موجودات زنده است و وجه تمايز جاندارن از موجودات بي جان شمرده شده است.اين فرايند موجب بقاء و توالي موجود زنده مي گردند. تغييرات رشد و نمو در موجودات زنده از الگوهاي ويژه اي پيروي مي كنند. الگوهاي رشد و نموي در گياهان تحت تاثير عوامل مختلفي قرار مي گيرند. اين عوامل شامل دو بخش دروني و بيروني مي باشند.

عوامل دروني در تشكيل ساختار و فيزيولوژي گياه نقش دارند كه عوامل ژنتيكي و عوامل بيوشيميايي از جمله هورمونها از آن جمله اند. عوامل محيطي معمولاٌ در شكل و اندازه و گاهي در برخي از ويژگيهاي ساختماني تاثير دارند.

رشد(Growth): رشد را مي توان به روشهاي مختلف بيان كرد مانند افزايش ارتفاع، افزايش حجم، افزايش ماده خشك و ... كه از روش اندازه گيري طول ،ارتفاع، سطح، حجم و يا جرم اندازه گيري مي شود.

اين پديده فقط در موجودات زنده عموميت دارد و يك پديده كمي است.

فرآيند رشد باعث افزايش ارتفاع، حجم و يا افزايش ماده خشك مي گردد و مي توان رشد را به هر كدام از اين صفات مرتبط دانست. در حقيقت هرگونه تغيير كمي كه در وزن و حجم موجود زنده مي بينيم را رشد مي گوييم.

رشد عبارتست از افزايش وزن  و يا حجم كه به صورت برگشت ناپذير همراه با ماده سازي در موجود زنده روي مي دهد. در طول زمان رشد گياه از يك تخم بارور( زيگوت) پيكره گياه پر سلولي كه از قسمتهاي مختلف ريشه، برگها، و ساقه ها، تشكيل شده، تغيير مي كند.

در حقيقت رشد مجموعه اي از تغييرات كمي است نظير افزايش ابعاد سلولها و تعداد سلولها، طويل شدن ميان گره ها، بزرگ شدن برگها و تشكيل برگهاي جديد. رشد در سلولهاي زنده انجام    مي گيرد كه توسط مراحل مختلف متابوليكي شامل سنتز ماكرومولكولها كامل مي شود.

رشد گياهان در دو مرحله صورت مي گيرد:

تقسيم سلولي (مرزيس): ايجاد سلولهاي همسان از سلولهاي تخم اوليه

افزايش ابعاد (Auxesis ): بزرگ شدن سلولهاي حاصل از تقسيم.

نمو(Development): در مقابل واژه رشد، نمو بكار مي رود.

مجموعه تغييرات كيفي كه منجر به عبور از يك مرحله زيستي به مرحله ديگر مي شود را نمو گويند. براي رسيدن به مرحله نمو وجود رشد ضروري است. منظور از نمو پيدايش بخشهاي جديد در گياه است مثلاٌ ورود گياه از فاز رويشي به فاز زايشي.

پديده رشد در گياهان با افزايش تعداد سلولها ،افزايش ابعاد سلولي و تمايز(Differention ):صورت مي گيرد.

قبل از رشد، پروتوپلاسم افزايش پيدا كرده، سپس تقسيم سلولي و به دنبال آن رشد طولي سلولها صورت مي گيرد. براي افزايش پروتوپلاسم بايد تركيبات تشكيل دهنده آن ( تركيبات ازت دار) بوجود آيند. كه لازمه آن انجام عمل فتوسنتز است. پديده رشد و نمو همگام با انجام فتوسنتز در گياه روي مي دهد. براي فتوسنتز مواد پروتوپلاسمي و به دنبال آن تقسيم سلولي و نيز براي گسترش طولي سلولها يا انبساط آنها عمل فتوسنتز ضروري به نظر مي رسد. رشد و نمو از هم مستقل نيستند و رشد(پديده كمي) منجر به تغييرات كيفي(نمو) مي شود.

تمايز: كليه تغيييرات و تحولات زيستي شامل تغيير و تحولات ساختاري، فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و متابوليسمي در سلولها است. و از سلولهاي مشابه و هم ارزش سلولهايي با ويژگيها و ارزش هاي متفاوت بوجود مي آيد.

مهمترین عامل در بروز تماز ايجاد تقسيم نامتقارن اوليه در سلولها است كه دليل آن وجود قطبيت(Polarite)در محتويات سلولي است . به علاوه اگر تقسيمات اوليه مساوي باشد، رقابت متابوليكي كه بين سلولهاي حاصل از تقسيم براي كسب تركيبات لازم براي نمو بوجود مي آيد و نيز اثرات القايي آنها بر يكديگر نظير فشارهاي مكانيكي، باعث عوامل ژنتيكي نيز به عنوان يك فاكتور مهم در بروز تمايز در بين سلولها قابل مطرح شده هستند. اگرچه عوامل ژنتيكي تيز تحت تاثير عوامل محيطي قابل تغيير مي باشند تمايز در دو سطح قابل بررسي است.

الف: تمايز درون سلولي(Intera Celluar-): تغييراتي كه در يك سلول واحد اتفاق مي افتد و يك سلول جوان را به سلول مسن تبديل مي كند. مانند تغيير تركيبات و ساختار ديواره، افزايش تعداد ميتوكندريها و پلاستها و كاهش تعداد ريبوزوم ها و مقدار RNA و .. اشاره نمود.

ب: تمايز بين سلولي (Inter Celluar): هنگامي كه تحولات سلول تخم را در يكي از گياهان آرابيدوپسيس مورد مطالعه قرار دهيم. سلول تخم ابتدا به دو سلول قاعده اي(Basal Cell) و انتهايي (Terminal Cell) تقسم شده، سپس هر يك از آنها به طريق خاصي تقسيم شده و در نتيجه اختلافي كه از نظر تقسيم بين دو سلول قاعده اي و انتهايي بوجود مي آيد دو بخش جنين و بند از يكديگر متمايز مي كند ولي تمايز بين سلولها به همين جا ختم نمي شود و در داخل جنين دستجات مختلف سلول از يكديگر متمايز شده كه نتيجه آن بوجود آمدن لپه ها، ژمول، ساقه و ريشه چه است.

وجود تمايز براي انجام امور نمو لازم و ضروري به نظر مي آيد و تا دو نوع تمايز ذكر شده صورت نگريد،انواع سلولها، بافت ها و اندام ها و بخشهاي جديد بوجود نمي آيد. و مرحله نمو عملي نمي شود.

يكي از مسائل موجود در اين زمينه عللي است كه منجر به آغاز تمايز در سلول مي باشند. در ابتدا تمام سلولهاي مريستمي داراي اطلاعات ژنتيكي يكساني هستند، اما با اين حال مثلاٌ يك سلول مريستمي در گياهان تبديل به يك سلول لوله سيو (Sieve tube cell) در بافت آوند آبكش تبديل شود در حالي كه يك سلول مريستمي ديگر به يك سلول وسل (Vesel element) در بافت آوند چوبي تبديل مي شود.

از نظر زيست ملكولي سلولي كه قرار است سلول آبكش شود ممكن است داراي پروتئين هاي مشخص و خاصي باشد كه با نوع پروتئين هاي سلولي كه قرار است سلول چوب شود متفاوت است. البته در اين ميان مواد رشد گياهي، نوكلئوتيدها و يونها ممكن است در فعاليت تمايزي و سنتز پروتئين هاي مخصوص نقش داشته باشند. تركيبات ذكر شده ممكن است از داخل سلول يا از سلوهاي مجاور ناشي شوند. عوامل محيطي نيز مثل درجه حرارت و نور نيز در تمايز تاثير دارند

رشد و تمايز در طول زمان منجر به تشكيل يك موجود زنده با پيچيدگي ساختماني و متابوليكي مي شود. واژه نمو براي بيان فعاليتهاي ناشي از رشد و تمايز بكار برده مي شود.

از مرحله رويش دانه و تبديل تخم به موجود كامل 3 فرآيند رخ مي دهد:

الف- رشد                  ب- تمايز سلولي  (Cell differentiation)             ج-ريخت زايي (Morphoyenesis)

الف- رشد: رشد را مي توان به طرق مختلف اندازه گيري كرد. بستگي به نوع آزمايشها، اطلاعات متفاوتي مورد نياز است. اندازه گيري هر يك از برگها(طول، عرض و سطح) ، وزن تر، وزن خشك اندامهاي گياه مانند ريشه ها، ساقه ها، برگها و ميوه ها، غلظت مواد شيميايي مختلف، اسيدهاي هسته اي، ليپيدها، پروتئين ها، هيدرات كربنها در بافتها و اندامها، داده ها و اطلاعات مربوط به رشد مي باشند.

در شاخه علوم كشاورزي از وزن خشك استفاده مي گردد، اگرچه در اين مورد شكل تغيير و تبادلات آبي نمونه با محيط وجود ندارد و نوسانات آب درنظر گرفته نمي شود، همچنين نشان دهنده كميت انرژي تثبت شده است اما چون مستلزم تخريب نمونه است در برخي موارد فاقد ارزش است.

ب- تمايز سلولي: تغييرات فيزيولوژيكي و ساختاري در سلولها است و تمايز سلولي لازمه بروز موفوژنز مي باشد.

ج- ريخت زايي: منجر به پيدايش ويژگيهاي ريختي در بخش هاي مختلف گياه مي شود.

بنابراين واژه هاي رشد و نمو و تمايز وقايعي اند كه منجر به آشكار شدن اطلاعات ژنتيكي گياه  مي شود.

معمولاٌ رشد گياهان در همه مراحل دوره زندگي ادامه مي يابد، گياه با ساختن اندامهاي جديد به رشد خود ادامه مي دهد. اين اعمال توسط مريستم ها انجام مي شود كه دو نوع رشد را حاصل مي كند:

1- رشد اوليه (Primary growth)           2- رشد ثانويه (Secondary growth)

مريستم ها

مريستم ها مناطقي هستند كه تقسيم سلولي در آنها صورت مي گيرد و همواره با مناطق توسعه و تمايز سلولي مرتبط مي باشند. اين سلولها داراي هسته درشت، ميتوكندريهاي مشابه،واكوئلهاي بسيار كوچك و ديواره اسكلتي و نازك پكتوسلولزي مي باشند.

الف- مريستمهاي اوليه(نخستين):

در بخش هاي انتهايي ساقه و ريشه وجود دارند. براثر تقسيم سلولي اين مناطق توده هاي سلولي بوجود مي آيد كه اين توده ها طرح اوليه ريشه و ساقه را بوجود مي آورند.

اين مريستمها اندام زا (Organogen) هستند و مسئول رشد طولي ساقه و ريشه  مي باشند. ساختمان حاصل از اين مريستم ها را ساختمان اوليه (Primary structure) مي نامند.

ب: مريستمهاي ثانويه(پسين)

باعث رشد قطري گياه مي شوند و كامبيوم (Cambium) نام دارند. بر اثر تقسيم سلولهاي مريستمي اين مناطق توده هاي سلولي حاصل مي شود كه مستقيماٌ مي توانند به بافت هاي مختلف متمايز شوند و اين مريستم ها بافت زا (Histogen) هستند. كامبيوم آوندها توليد آوندهاي چوب و آبكش جديد را باعث مي شود و كامبيوم چوب پنبه زا، چوب پنبه توليد مي كند (شكل 7- 1).

در نتيجه فعاليت مريستم هاي ثانويه، ساختارهاي پسين حاصل مي شود. مريستم هاي ثانويه در نهانزادان آوندي و در دولپه ايها مسئول رشد قطري بوده و ويژه گياهان چوبي هستند ولي رشد اوليه عمومي تر بوده و توليد اندامهاي قابل انعطافي مي كند كه به گياهان منظره علفي مي دهد.

از رشد به عنوان افزايش دائمي اندازه يافت مي شود. البته اندازه به تنهايي نمي تواند به عنوان  شاخص رشد درنظر گرفته شود. معيارهاي اندازه گيري رشد بر حسب زمان تعيين و به صورت منحني نشان داده مي شود، رشد برحسب تغيير معيار در طول زمان و به صورت منحني بيان مي گردد. با اين ترتيب رشد به صورت مدلهاي بسيار ساده رياضي بررسي مي شود و امكان مقايسه پارامترهاي مختلف را فراهم مي گردد. مثلاٌ اگر معيار رشد را با و تغييرات معيار رشد را به  نشان دهيم، و تغييرات را در طول زمان بررسي كنيم، سرعت رشد  بدست مي آيد.

اگر نسبت تغييرات معيار رشدي به معيار رشدي اوليه را بررسي نماييم، رشد نسبي  را خواهيم داشت و چنانچه نغييرات رشد نسبي به زمان را مورد بررسي قرار دهيم. سرعت رشد نسبي يا نرخ رشد  را خواهيم داشت.

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریده
عنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده
تاليف: بهزاد ادريسي
عضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و گياهان زينتي
ناشر: پيام ديگر
شابك: 9789647623322
قيمت: 7500 تومان
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب "فیزیولوژی پس از برداشت گل‌های بریده" تالیف بهزاد ادریسی، در برگیرنده جدیدترین مباحث فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، نتایج تحقیقات کاربردی و توصیه‌های فنی پس از برداشت گل‌های شاخه بریده می‌باشد. این کتاب با موضوعات فرایند پیری و مرگ سلول، نقش تنظیم کننده‌های رشد در پیری، روابط آبی در گل‌های بریده، نقش عوامل قبل از برداشت، نقش عوامل پس از برداشت، نکته‌های فنی نگهداری و عرضه تجاری گل‌های بریده، به عنوان اولین و تنها کتاب اختصاصی در مورد فیزیولوژی پس از برداشت گل‌های شاخه بریده، راهنمای مفیدی برای دانشجویان بویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، مشاوران و کارشناسان فنی مراکز تولید و عرضه گیاهان زینتی خواهد بود.

این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

فهرست مطالب این کتاب به شکل زیر می باشد:

فصل اول : فرايند پيري و مرگ سلول

تغييرات مرتبط با پيري گل

1 - تغييرات فرا ساختماني

2 - تغييرات بيوشيمايي

3 - تغييرات متابوليك

4 - تغييرات در رنگدانه ها

مرگ برنامه ريزي شده سلول (PCD)- الگوهاي تنفس - عوامل تشديد تنفس در فرازگرايي

فصل دوم : نقش تنظيم كننده هاي رشد در پيري

ابسايزيك اسيد (ABA) - سيتوكنينها - ژيبرلين ها - اکسین ها - ديگر تنظيم كننده هاي…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.