کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

نام کتاب:پرورش و تولید میخک

تألیف:آزاده رشیدی

چاپ اول:تابستان 1391

شمارگان:1100 نسخه

تعداد صفحات:304

مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول، نمودار.

مشخصات نشر: مشهد:.آزاده رشیدی، 1391

لیتوگرافی:پارس پلیت

چاپ:چاپخانه زوار

شابک:9-8163-04-964-978

قیمت:  11000  تومان


این کتاب موجود نمی باشد لطفا سفارش ندهید

 

 

 

فهــرست

مقدمه

9

بخش اول: کلیات

1-1

تاریخچه

11

2-1

گیاهشناسی

15

3-1

موارد استفاده

18

4-1

تقسیم بندی

21

1-4-1

تقسیم بندی در دو گروه میخکها و صورتیها

21

2-4-1

تقسیم بندی بر اساس اندازه گل و تعداد گلها

21

3-4-1

تقسیم بندی به سه گروه یکساله، حاشیه ای و همیشه گلدهنده

22

4-4-1

تقسیم بندی بر اساس تعداد گلبرگها

24

5-4-1

تقسیم بندی بر اساس رنگ گلبرگها

25

 

 

 

 

بخش دوم: پرورش و نیازها

 

1-2

زمان کاشت

31

2-2

آماده سازی بستر کاشت

32

1-2-2

بستر کاشت خاکی

32

2-2-2

بستر کاشت بدون خاک (هیدروپونیک)

34

3-2

فاصله کاشت و تراکم

41

4-2

ضدعفونی بستر کاشت

43

5-2

تامین عناصر غذایی و کوددهی

45

1-5-2

عناصر غذایی، بیش بود و کمبود

46

2-5-2

تعیین نیازهای واقعی گیاه

50

6-2

اسیدیته و غلظت کل املاح (E.C.)

59

7-2

دی اکسید کربن

62

8-2

آبیاری

63

1-8-2

کیفیت آب

64

2-8-2

میزان آب

66

3-8-2

زمان آبیاری

67

4-8-2

روشهای آبیاری

68

9-2

رطوبت

68

10-2

تهویه

69

11-2

نور

69

1-11-2

مدت زمان حضور نور (طول روز یا فتوپریود)

69

2-11-2

افزایش و کاهش مدت زمان حضور نور (افزایش فتوپریود)

72

3-11-2

شدت نور

76

4-11-2

چگونگی اندازه گیری شدت نور

76

5-11-2

کاهش و افزایش شدت نور

80

6-11-2

مدت زمان بکارگیری منابع نور مصنوعی

81

12-2

دما

82

1-12-2

افزایش دما

84

2-12-2

کاهش دما

84

13-2

گلدهی و عوامل موثر بر آن

86

14-2

استفاده از شبکه های توری

87

15-2

سربرداری

90

16-2

جوانه گیری

95

17-2

تنظیم کننده های رشد

96

18-2

زمان بندی تولید و میزان محصول

99


 

 


بخش سوم: تکثیر

 

1-3

بذر

108

1-1-3

تولید بذر

108

2-1-3

بستر کاشت بذر

109

3-1-3

نیازهای محیطی بذر برای جوانه زنی و رشد

111

2-3

قلمه

113

1-2-3

تهیه قلمه از گیاهان مادری

113

2-2-3

قلمه خوب چه خصوصیاتی دارد؟

114

3-2-3

بستر کاشت قلمه ها

115

4-2-3

نیازهای محیطی قلمه جهت ریشه زایی

118

5-2-3

انتقال قلمه های ریشه دار شده به بستر کاشت اصلی

120

6-2-3

انبار کردن قلمه ها

121

3-3

خوابانیدن و تقسیم

123

4-3

کشت بافت (ریزازدیادی)

124

1-4-3

تکثیر با استفاده از ریز نمونه مریستم

126

2-4-3

تکثیر با استفاده از ریز نمونه برگی

133

3-4-3

تکثیر با استفاده از ریز نمونه جوانه جانبی

135

4-4-3

تکثیر با استفاده از ریز نمونه قطعات گل

137

5-4-3

تکثیر با استفاده از کشت پروتوپلاست

142

6-4-3

تکثیر با استفاده از رویان زایی بدنی

145

7-4-3

شیشه ای (ضخیم و آبدار) شدن برگ و ساقه

148

 

 

 

 

بخش چهارم: اصلاح نژاد

 

1-4

اهداف اصلاح نژاد

158

2-4

روشهای اصلاح نژاد

159

3-4

انتقال قطعه ژنی با روش آگروباکتریوم به چه صورت انجام می گیرد؟

172

1-3-4

روش انجام انتقال قطعه ژنی با روش آگروباکتریوم در برخی ارقام میخک

173

4-4

اصلاح رنگ میخک با استفاده از روش انتقال ژن

177

5-4

تاثیر حضور ژنهای ROL در گیاه میخک

182

 


 

 

بخش پنجم: برداشت و فیزیولوژی پس از برداشت

 

1-5

برداشت شاخه گل بریده میخک

187

1-1-5

زمان برداشت

187

2-1-5

جداسازی شاخه گل از گیاه مادری

189

2-5

درجه بندی

191

3-5

دسته بندی

195

4-5

عمر پس از برداشت و عوامل موثر بر آن

197

5-5

محلولهای نگهدارنده/ محافظ و اجزاء آنان

204

6-5

کربوهیدارت رسانی

217

7-5

محلولهای شکوفا کننده غنچه های گل و عوامل موثر در شکوفایی آنان

218

 

 

 

 

بخش ششم: مشکلات

 

1-6

مراحل مبارزه با آفات و بیماریها

227

1-1-6

مصرف سموم را جدی بگیرید

228

2-1-6

برچسب سم چه اطلاعاتی را مطرح می کند؟

229

3-1-6

موارد ایمنی را در نظر بگیرید؟

229

4- 1- 6

کنترل بیولوژیک چیست؟

230

2-6

مشکلات فیزیولوژیکی

231

1-2-6

شکاف کاسه و شکنندگی ساقه

231

2-2-6

شکوفا شدن یک طرفه گل

233

3-2-6

سرهای خمیده، نکروزه شدن جفت برگهای زیر گل، شکاف ساقه و....

234

4-2-6

خواب آلودگی غنچه ها

235

5-2-6

غنچه های کله گاوری و غنچه های پوچ

235

6-2-6

سرخشکیدگی کاسه گل

236

3-6

آفات

236

1-3-6

تریپس

236

2-3-6

شته

237

3-3-6

کنه تار عنکبوتی و کنه ساقه میخک

238

4-3-6

کرمهای برنده رنگارنگ

240

5-3-6

لاروهای حشرات (کاترپیلار)

241

6-3-6

مورچه

241

7-3-6

نقب زن برگ

242

4-6

بیماریهای باکتریایی

242

1-4-6

بدشکلی غیر طبیعی گیاه

242

2-4-6

پژمردگی باکتریایی

243

3-4-6

پوسیدگی آهسته باکتریایی

243

4-4-6

گال طوقه

244

5-4-6

لکه برگی باکتریایی

244

5-6

بیماریهای قارچی

244

1-5-6

بلایت (پوسیدگی) جنوبی

244

2-5-6

پژمردگی فوزاریومی

245

3-5-6

پژمردگی فیلوفورا

248

4-5-6

پوسیدگی گل

248

5-5-6

پوسیدگی ریزوکتونیایی ساقه/ ریشه

249

6-5-6

پوسیدگی ریشه آرمیلاریا

249

7-5-6

پوسیدگی ریشه تگزاس

249

8-5-6

پوسیدگی زغالی

250

9-5-6

پوسیدگی سروتونیایی گل

250

10-5-6

پوسیدگی فوزاریومی ساقه

250

11-5-6

پوسیدگی فوزاریومی جوانه گل

251

12-5-6

پوسیدگی کاسه گل

251

13-5-6

زنگ

251

14-5-6

زنگ زدگی پرچم

252

15-5-6

کپک خاکستری/ پوسیدگی انبار

252

16- 5-6

کپک پودری

252

17- 5-6

لکه برگی آلترناریا

253

18-5-6

لکه برگی حلقوی

254

19- 5-6

لکه برگی سپتوریا

254

20-5-6

لکه روغنی

254

6-6

بیماریهای ناشی از آاومیست

255

1-6-6

پوسیدگی فیتوفترای ساقه

255

2-6-6

پوسیدگی پتیومی ریشه

255

7-6

نماتدها

255

1-7-6

سیست

256

2-7-6

لنس

256

3-7-6

لژن

256

4-7-6

پبن

256

5-7-6

رینگ

256

6-7-6

گره ریشه

256

8-6

بیماریهای ویروسی

257

1-8-6

ویروس آوندهای منقوط میخک

259

2-8-6

ویروس پنهان میخک

259

3-8-6

ویروس حلقه سیاه میخک

259

4-8-6

ویروس خطی میخک

260

5-8-6

ویروس لکه حلقوی میخک

260

6-8-6

ویروس منقوط میخک

260

9-6

علفهای هرز

260

 

 

 

 

پیوست ها

 

پیوست 1

265

پیوست 2 کلیات ریز ازدیادی

273

واژه نامه

277

 

این کتاب موجود نمی باشد لطفا سفارش ندهید

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.