عنوان: اصلاح درختان میوه

(ژنتیک و اصلاح انگور)

تألیف: حامد دولتی بانه

استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

رسول جلیلی مرندی

دانشیار گروه باغبانی دانشگاه ارومیه

 


فهرست مطالب کتاب

عنوان شماره صفحه

فصل اول

 

قدمت کشت و پرورش انگور در جهان و ایران

1

توليد و عملكرد انگور در ايران و جهان

2

ارزش غذایی و اقتصادی انگور و کشمش

3

تكامل و اهلي شدن انگور

4

فصل دوم

 

رده بندی و گیاه شناسی انگور

11

گروه انگورهاي امريكايي

14

گروه انگورهاي آسيايي

17

گروه اروپایی

18

انگورهاي موسكادين

18

ریخت شناسی و تشریح اندامهای انگور وینیفرا

20

ریشه

20

اندامهای هوایی

21

شاخه

22

گل

29

فصل سوم

 

گرده افشانی و تشکیل میوه در انگور

35

اثرات بذر روی حبه انگور

40

عقیمی

43

منحنی رشد میوه

44

فصل چهارم

 

منابع ژنتیکی و حفاظت آنها

47

طبقه بندی منابع ژنتیکی انگور

48

روشهای نگهداری ذخایر ژنتیکی انگور

48

بانک ژن بذر

49

بانک ژن در مزرعه

50

نگهداری مواد ژنتیکی در ازت مایع یا فراسرما

51

نگهداری به صورت کشت بافت

52

حفظ و نگهداری دانه گرده

52

فصل پنجم

 

تاريخچه به‌نژادي انگور

54

اهداف اصلاح مدرن

55

روشهاي اصلاحی

56

توسعه و تكامل گل

57

مواد شيميايي ایجاد کننده مادگی در گلهای نر

57

جمع‌آوري، انبار كردن و آزمايش جوانه‌زني گرده‌ها

58

اخته كردن

59

گرده افشانی مصنوعی

61

جداسازی بذرهای دورگ

62

خواب بذر و سرمادهی مرطوب

62

جوانه‌زني

63

كوتاه كردن دوره نونهالي

67

فصل ششم

 

سيستمهاي اصلاحي

70

سیستمهای تولید مثل در درختان میوه

70

عوامل تسهیل کننده خودگشنی و دگرگشنی در درختان میوه

71

خود ناسازگاری

71

خود ناسازگاری و اصلاح

73

خویش آمیزی

74

نر عقیمی

75

تلاقی برگشتی

76

کارایی تلاقی برگشتی

78

ارزیابی صفات در نتاج دورگ

79

وارد کردن ارقام و گونهها

82

فصل هفتم

 

ژنها و توارث صفات مهم در انگور

84

توارث جنسيت

84

وراثت آنتوسیانین در حبههای انگورهای وینیفرا

85

عملکرد و کیفیت میوه

87

توارث ترکیبهای معطر میوه

89

وراثت بكرباري كاذب (بيدانگي استنواسپرموكارپي)

89

فصل هشتم

 

ژنتیک مقاومت به تنشهای زنده

93

بیماریهای قارچی

93

مقاومت به بیماری کپک خاکستری

97

سایر بیماریهای قارچی

99

بیماریهای باکتریایی

100

بیماری پیرس

101

مقاومت به بيماريهاي ویروسي

102

مقاومت به آفات مهم انگور

104

شته فیلوکسرا

104

نماتد

107

سایر آفات

108

ژنتیک مقاومت به تنشهاي غیر زنده

109

مقاومت به ناهنجاریهای فیزیولوژیکی انگور

113

توارث صفات كمي

115

فصل نهم

 

جهشهای سوماتيكي

117

پلی پلوئیدی

119

تقسیم بندی گیاهان یوپلوئید

120

روشهای ایجاد پلی‌پلوئیدی

122

آنیوپلوئیدی در انگور

124

انتخاب كلوني

126

فصل دهم

 

اصلاح براي صفات ويژه

133

انگورهاي روميزي يا دسري

133

انگورهاي كشمشي

134

انگورهاي ويژه فرآوری و تهیه آب میوه

134

اصلاح پايههاي تجاري انگور

135

پیشینه اصلاح پایه در انگور

136

فصل یازدهم

 

فناوري زيستي و اصلاح انگور

145

كشت درون شيشهاي

147

سودمندي استفاده از كشت درون شيشهاي انگور

148

ريزازديادي

150

اندام‌زایی

151

کشت مریستم

151

جنین‌زایی سوماتیکی

154

جنین زایی ثانویه

157

قابلیت اندامزایی جنینهای سوماتیکی

158

تبدیل جنینها به گیاهچه

160

بهره برداری از روش جنینزایی سوماتیکی در ژنتیک، اصلاح و سالم سازی انگور

161

اصلاح ژنتیکی

161

نگه‌داری ژرم پلاسم

162

حذف ویروسها

163

چند جنینی

163

اصلاح ژنتيكي از طريق تغييرات سوماكلونالي

164

تکنولوژی کشت پروتوپلاست در انگور

164

کاربردهای کشت پروتوپلاست

166

نجات جنین

167

اصلاح ژنتيكي از طريق کشت نجات جنين

167

کاربرد نجات جنین در انگور

170

روشهای نجات جنین در انگور

171

عوامل موثر در موفقیت تکنیک نجات جنین

172

اصلاح ژنتیکی از طریق القاء هاپلوئیدی

179

فصل دوازدهم

 

نشانگرهای مولکولی و کاربرد آنها در برنامههای اصلاحی انگور

181

شناسایی مورفولوژیکی و اهمیت حفظ ژرم پلاسم انگور

181

تنوع ژنتيكي و اهميت آن

183

روشهای بررسی تنوع ژنتیکی

184

نشانگرهای مورفولوژیکی

185

نشانگرهاي مولکولی

186

نشانگرهای آیزوزایمی

187

نشانگرهای DNA غیر مبتنی بر PCR

188

نشانگرهای DNA مبتنی بر PCR

189

توسعه نشانگرهای ریزماهواره در انگور

190

كاربرد نشانگرهاي ريزماهوارهاي در اصلاح انگور

191

بررسی تنوع ژنتیکی

191

سایر کاربردها

199

نشانگرهای ریزماهواره کلروپلاستی

200

نشانگر AFLP

203

نشانگر RAPD

206

نشانگر SNP

207

ترانسپوزونها

209

نشانگر ISSR

210

نشانگر SRAP

211

ژنوم انگور

212

نقشه ژنومي انگور

212

تاريخچه و وضعيت فعلي نقشه پیوستگی ژنتیکی انگور

213

نقشه برداری و نشانمند کردن ژنهای بزرگ اثر

217

مکان یابی QTL

220

گزینش بر اساس نشانگر

223

تجزیه ارتباط

227

فصل سیزدهم

 

مهندسي ژنتيك

229

مراحل کلی مهندسی ژنتیک و کلون کردن ژن

230

بافتهای هدف برای انتقال ژن

232

انتقال توسط آگروباکتریوم

232

انتخاب

234

تغییر ژنتیکی انگور برای افزایش تحمل به تنشهای زنده و غیر زنده

235

نتایج آزمایشات مزرعهای

242

کنترل گیاهان تراریخته

243

فصل چهاردهم

 

گذر از مرحله نونهالی به مرحله بلوغ در انگور

245

ژنتيك گلدهي در انگور

251

مدل گلدهی در آرابیدوپسیس

251

فرایند گلدهی در گیاهان

256

بیولوژی مولکولی گلدهی در انگور

258

نتايج آزمايشات لکه گذاری ار ان ای در مورد الگوی بیان ژنهای گلدهی

264

فصل پانزدهم

 

ارقام انگور تجاری و اصلاح شده

268

ارقام مهم تجاري ایران

269

ارقام مهم تجاري خارجی

273

ارقام مناسب تازهخوری

273

ارقام انگور مناسب فرآوري

281

ارقام انگور امريكايي

282

دورگهای فرانسوي

283

انگورهاي زير جنس موسكادين

284

ضمایم

 

جدول ضميمه 1.  نام و توالی تعدادي از آغازگرهای ریزماهواره هسته‌ای و کلروپلاستی

288

استخراج DNA انگور

285

اندازه‌گيري كيفيت و كميت DNA

286

بانکهای اطلاعاتی انگور

291

سایت‌های مهم مرتبط با به نژادي انگور

293

جدول ضميمه 2. اسامی، آدرس پست الکترونیکی و تخصص تعدادی از محققان انگور

294

جدول ضميمه 3. هم نامی و دگر نامی در تعدادی از ارقام انگور دنیا

306

جدول ضميمه 4. هم نامی و دگر نامی در تعدادی از ارقام انگور موجود در ایران

307

جدول ضميمه 5. ارقام انگور موجود در کلکسیون ورامین

308

جدول ضميمه 6. ارقام انگور موجود در کلکسیون‌های اروميه، تبريز، كرمانشاه، مشكين شهر، ياسوج و شهر كرد

310

جدول ضميمه 7. ارقام انگور موجود در کلکسیون‌های فارس و مركزي

312

جدول ضميمه 8. ارقام انگور موجود در كلكسيونهاي خراسان، كردستان، شاهرود، لرستان و زنجان

314

جدول ضميمه 9. ارقام انگور موجود در کلکسیون کرج

316

جدول ضميمه 10. ارقام انگور موجود در کلکسیون ملی انگور تاکستان

318

جدول ضميمه 11. اسامی تعدادی از ارقام انگور موجود در ایران

322

منابع

330

فرهنگ واژهها

343

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.