فهرست مطلب

فيزيولوژي بذر

دانه ها يك منبع عمده غذايي در اغلب نقاط دنيا هستند. استفاده از گندم براي نان و كشت برنج به وسيله تمدن هاي قديمي انجام مي گرفت. كشت جو،يولاف و چاودار به زمان هاي قديم بر مي گردد. امروز، هم غلات يكي از مهم ترين مواد در رژيم غذايي بشر مي باشد.در حال حاضر بذر نه تنها منبع غذايي مهم مي باشد بلكه به صورت دارو و برخي توليدات تجارتي به كار مي رود.

از برخي بذرها مثل نارگيل- پنبه دانه- ذرت- كتان- كرچك- بادام زميني روغن استخراج مي شود. در حقيقت بذرها بيش از هر قسمت ديگر بوسيله بشر بكار مي روند.

فيزيولوژي دانان گياهي دانه ها را به منظور مطالعه تاثير عوامل مختلف محيطي مانند درجه حرارت، رطوبت، اكسيژن، نور و ساير عوامل موثر در رويش آنها و ظهور نشا مورد استفاده قرار مي دهند.

تا زماني كه گياهچه قادر به زندگي مستقل و حالت اتوتروف باشد از ذخيره هاي غذايي به عنوان يك منبع اوليه براي رشد جنين استفاده مي كند. قبل از اينكه گياه گلدار تشكيل دانه دهد، وقايع متعددي رخ مي دهد.

دانه از تخمك ايجاد مي شود. تخمك در نهاندانگان درون محفظه مسدود تخمدان قرار دارد. در سلول مادر مگاسپور در داخل تخمك يك تقسيم ميوز انجام ميدهد و چهار مگاسپور ايجاد مي شود كه هر يك حاوي يك دسته كروموزوم ها پلوئيدند(n). معمولاٌ يكي از آنها مانده تا منجر به تشكيل كيسه جنين شود. هسته داخل كيسه جنيني 3 تقسيم پي در پي انجام مي دهد و در نتيجه آن 8 دسته پديد مي آيد، يك هسته تخمزا، 2 هسته قرينه، 3 هسته متقاطر و 2 هسته قطبي.

دربافت پرچم سلول مادر ميكروسپور يك تقسيم ميوز انجام مي دهد و چهار ميكروسپور ها پلوئيد ايجاد مي شود كه تبديل به دانه هاي گرده مي شود. دانه هاي گرده روي كلاهه مادگي قرار ميگيرند و در آنجا مي رويند و لوله هاي گرده را ايجاد مي كنند كه رشد مي نمايد و وارد يك كيسه جنيني مي شوند.

در ضمن رويش لوله گرده سلول زاينده تقسيم بندي مي شود و در هسته اسپرم ايجاد مي شود. پس از نفوذ به داخل كيسه جنيني يكي از هسته هاي اسپرم با هسته تخمزا تركيب مي شود و زيگوت ايجاد مي شود. در حالي كه هسته اسپرم ديگر با دو هسته قطبي در داخل كيسه جنيني، متداخل و تركيب مي شود و يك هسته تريپلوئيد (n3) را بوجود مي آورد.

غذاي ذخيره شده بذر ممكن است به شكل آندوسپرم يا كاملاٌ در جنين ، غالباٌ در لپه ها باشد. در بخي بذرها اندوسپرم در بذر موجود نمي باشد و جنين قبل از اينكه بذر برسد آن راكاملاٌ جذب كرده است . اين حالت در لگوم ها ديده مي شود. در غلات و گراس ها غذا غالباٌ در بافت آندوسپرم ذخيره شده و به وسيله جنين مصرف نمي شود تا اينكاه جوانه زني آغاز شود.

غذاهاي ذخيره شده در بذور شامل كربوهيدرات ها، چربي ها، و پروتئين ها هستند كه در هر گونه درصد متفاوتي را به خود اختصاص مي دهند. كربوهيدرات ها ممكن است به شكل نشاسته يافت شود. نشاسته در لپه هاي بذر لگوم و اندوسپرم غلات يافت مي شود.

غلات از لحاظ نشاسته غني هستند. نشاسته ذرت ، نشاسته گندم نمونه هايي از اين نوع اند.

چربي ها معمولاٌ به فرم ذرات كروي كوچك روغن وجود دارند. از نظر توليد انرژي در واحد وزن برابر، چربي ها انرژي بيشتري نسبت به كربوهيدراتها آزاد مي كنند. در غلات اكثر چربي در جنين وجود دارد. در برخي گياهان چربي در اندوسپرم نيز موجود است. بذر گياهاني مانند: سوژا، كرچك، بادام زميني،آفتاب گردان مملو از چربي مي باشد.

پروتئين ها در تمام بذرها وجود دارند. اما برخي مثل لگوم ها بيشتر از ديگر بذور غني از پروتئين هستند. در غلات پروتئين هاي ذخيره به صورت گرانول هاي كوچك به نام دانه هاي آلورون وجود دارند. از آنجائيكه پروتئين غذاهاي مهمي در ساختن پروتوپلاسم مي باشد، در طي جوانه زني بذر براي جنين ضروري هستند.

براي رويش دانه معيارهاي زير بايد وجود داشته باشد:

- دانه بايد قادر به زيست باشد يعني جنين زنده باشد و قادر به رويش باشد.

- شرايط محيطي مناسب مانند آب قابل دسترس، دماي مناسب، اكسيژن و نور موجود باشد.

- خواب ابتدايي در دانه برطرف شود.

 

جوانه زني و رشد گياه

در اغلب موارد اولين نشانه قابل ديدن رويش دانه، ظهور ريشچه از پوشش دانه مي باشد. در موارد خاص ممكن است اولين علامت قابل ملاحظه ساقه باشد مانند دانه هاي علف شوره

به دنبال ظهور ريشچه دانه رست به عنوان موجود زنده زيرزميني كه هنوز قادر به فتوسنتز نيست رشد مي كند. هنگامي كه دانه رست از خاك ظاهر شد، فتوسنتز و رشد فعال آغاز مي شود.

مراحل جواني زني بذر

جذب آب در طول مرحله جذب آب دو عامل بخودي خود رخ مي دهد، جذب آب و تغيير در تنفس در پديده جوانه زني دانه ها . جذب آب از الگوي سه مرحله اي كه در شكل 3 نشان داده شده پيروي مي كند. پتانسيل آب دانه خشك بالغ متجاوز از 100- مگاپاسكال بر اثر پتانسيل ماتريكس مي باشد كه جذب سريع آب  را در طول اولين فاز جذب تقويت مي كند.

اين مرحله جذب در دانه هاي زنده و مرده به طور برابر رخ مي دهد. پس مستقل از فعاليتهاي متابوليكي است. سرعت جذب وابسته به بافت محيط جوانه زني، در جه تراكم خاك و ارتباط خاك با دانه مي باشد. هنگامي كه دانه رطوبت را از خاك منتقل مي كند، محيط مجاور دانه خشك شده و بايد به وسيله آب منافذ مجاور دوباره پر شود. پس اين خيلي مهم است كه يك بافت خوب مستحكم در ارتباط نزديك با دانه به منظور نگهداري آب مورد نياز ثابت در طول دوره جوانه زني باشد.

در طول مرحله دوم يك سطح هموار در جذب آب وجود دارد زيرا پتانسيل ماتريكس نقش مهمي ايفاد مي كند و پتانسيل آب دانه عمدتاٌ بر اثر پتانسيل اسمزي منفي (غلظت محلول) ديواره سلولي در دانه پتانسيل فشار(تورگور) ديواره سلولي كه مثبت است مي باشد. اگرچه آب جذب شده كمي در طول اين مرحله وجود دارد اما يك فاز متابوليسم فعال(سنتز آنزيم) در آماده سازي براي جوانه زني در دانه هاي غير  دورمانت يا متابوليسم فعال در دانه هاي دورمانت يا اينرسي در دانه هاي مرده مي باشد.

مرحله سوم ظهور ناگهاني ثانويه در جذب آب در دانه هاي بدون دورمانت باظهور ريشچه و طويل شده در نتيجه بزرگ شدن سلولها بيش از تقسيم سلولي، متمايز مي شو ند. اين امر به وسيله كاهش در پتانسيل آب در دانه بر اثر هيدروليز ذخاير كه منجر به كاهش پتانسيل اسمزي مي شود را ترويج مي دهد.

فيزيولوژي بذر

شكل6-3- الگوي سه مرحله اي جذب آب در جوانه زني دانه ها

تغييرات در تنفس

اولين تغيير متابوليكي فابل مشاهده، افزايش سريع در تنفس كه كمي بعد از قرار گرفتن دانه در آب رخ مي دهد. در طول جذب آب 4 مرحله تنفسي وجود دارد. افزايش ابتدايي سريع در فاز 1 رخ مي دهد كه باعث فعال سازي و تركيب با آب آنزيم هاي ميتوكندريايي مي شود. در مرحله 2 سطح همواري در تنفس ديده مي شود كه نتيجه وجود كم اكسيژن در دانه كه به وسيله پوشش دانه حركات هوا از خارج محصور كرده، بنابراين تنفس بي هوازي را ترويج  مي هد. در مرحله 3 يك حركت تند ناگهاني ثاونويه وجود دارد. و تهيه اكسيژن افزايش مي يابد و آنزيم هاي ميتوكندري و تنفسي جديدي در سلولهاي تقسيم شده در نتيجه تنفس هوازي كربوهيدراتها ساخته مي شود.

در طول فاز 4 كاهش تنفس بواسطه ظهور دانه رست از ميان سطح خاك  و در نتيجه انجام فتوسنتز ديده مي شود


متابوليسم محصولات ذخيره اي و انتقال آنها

دومين تغييري كه به آساني در طول جوانه زني قابل مشاهده است، تجزيه مواد ذخيره به وسيله آنزيم هاي دانه است. سه نمونه تغييرات در طول فرآيند جوانه زني روي مي دهد:

- تجزيه مواد ذخيره در دانه.

- انتقال محصولات تجزيه شده از يك قسمت به قسمت ديگر دانه

- سنتز مواد جديد از محصولات تجزيه شده.

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریده
عنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده
تاليف: بهزاد ادريسي
عضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و گياهان زينتي
ناشر: پيام ديگر
شابك: 9789647623322
قيمت: 7500 تومان
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب "فیزیولوژی پس از برداشت گل‌های بریده" تالیف بهزاد ادریسی، در برگیرنده جدیدترین مباحث فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، نتایج تحقیقات کاربردی و توصیه‌های فنی پس از برداشت گل‌های شاخه بریده می‌باشد. این کتاب با موضوعات فرایند پیری و مرگ سلول، نقش تنظیم کننده‌های رشد در پیری، روابط آبی در گل‌های بریده، نقش عوامل قبل از برداشت، نقش عوامل پس از برداشت، نکته‌های فنی نگهداری و عرضه تجاری گل‌های بریده، به عنوان اولین و تنها کتاب اختصاصی در مورد فیزیولوژی پس از برداشت گل‌های شاخه بریده، راهنمای مفیدی برای دانشجویان بویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، مشاوران و کارشناسان فنی مراکز تولید و عرضه گیاهان زینتی خواهد بود.

این محصول آموزشی موجود نیست. لطفاً تماس نگیرید.ممنون

خرید محصول از فروشگاه اینترنتی گل و گیاه

فهرست مطالب این کتاب به شکل زیر می باشد:

فصل اول : فرايند پيري و مرگ سلول

تغييرات مرتبط با پيري گل

1 - تغييرات فرا ساختماني

2 - تغييرات بيوشيمايي

3 - تغييرات متابوليك

4 - تغييرات در رنگدانه ها

مرگ برنامه ريزي شده سلول (PCD)- الگوهاي تنفس - عوامل تشديد تنفس در فرازگرايي

فصل دوم : نقش تنظيم كننده هاي رشد در پيري

ابسايزيك اسيد (ABA) - سيتوكنينها - ژيبرلين ها - اکسین ها - ديگر تنظيم كننده هاي…

برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.