فهرست مطلب

متابولیسم چربی ها :

آلفا اکسیداسیون ، بتا اکسیداسیون ، اَمگا اکسیداسیون . البته اکسیداسیون غیر آنزیمی چربی ها هم رخ می دهد ( در نتیجه ی حرارت زیاد یا نگهداری مواد غذایی در شرایط غیر استاندارد )که تولید بوی نامطبوع و ... را خواهیم داشت .

بتا اکسیداسیون : این متابولیسم در تمام ارگان ها رخ می دهد. بتا اکسیداسیون از روی کربنی به نام بتا آغاز می شود . در این نوع اکسیداسیون اسید چرب وارد زنجیره ی بتا اکسیداسیون شده و طی این زنجیره 2 مولکول کربن در هر دور از اسید چرب جدا می شود و به  صورت استیل کو آنزیم A آزاد می شود . استیل کو آنزیم A  می تواند وارد کربن شود و نهایتاً مورد متابولیسم  قرار گرفته تولید ATP کند . بتا اکسیداسیون در میتو کندری رخ می دهد ؟

در هر مسیر اکسیداسیون 5 ATP تولید می شود  و استیل کو آنزیم A هم که 12 تا ATP تولید می کند آخرین کربنی که آزاد می شود 5 تا ATP را تولید نمی کند چون دوباره داخل بتا اکسیداسیون نمی رود .

بتا اکسیداسیون در 4 مرحله صورت می گیرد :

1-     دهیدروژناسیون : 2 مولکول هیدروژن از اسید چرب برداشته شده و تولید یک باند دوگانه را داریم . کو آنزیم FAD در این جا نقش دارد . آنزیم این مرحله Fatty Acyle Dehydrogenase است .

2-     هیدروژناسیون : یک مولکول آب اضافه می شود پیوند دو گانه اشباع می شود و آنزیمی که در این مرحله نقش دارد دهیدرو اسیل کو آنزیم A دهیدروژناز است . مولکولی که در مرحله ی قبل تولید شد یک دهیدرو اسیل کو آنزیم A نام دارد . ماده ای  که در این مرحله بوجود می آید بتا هیدروکسی اسیل کو آنزیم A است

3-     دهیدروژناسیون: بتا هیدروکسی اسیل کو آنزیم A ماده ای ناپایدار است و سریعاً 2 مولکول ؟؟ هیدروژن از دست داده و تبدیل به مولکولی به نام  بتا ستو اسیل کو آنزیم A می شود آنزیم این مرحله بتا هیدروکسی اسیل کو آنزیم A دهیدروژناز است

4-     تیولیزاسیون: بتا ستو اسیل کو آنزیم A بوجود آمده سریعاً می شکند و یک مولکول استیل کو آنزیم A جدا می شود . یک کو آنزیم A وارد واکنش شده و نهایتاً استیل کو آنزیم A آزاد شده وارد کربس شده و  مولکول CO2 و 12 ATP تولید می کند

بنا بر این : یک اسید چرب حاوی n اتم کربن ، n/2 ATP تولید می کند .

17 (n-1) +12              n= number of carbon   تعداد ATP تولیدی

آلفا اکسیداسیون :

نوعی از اکسیداسیون اسید های چرب است که بر روی کربن آلفا انجام می گیرد . کربن آلفا اولین کربن بعد از عامل کربوکسیلی است . این اکسیداسیون بسیار محدود است و اهمیت متابولیکی آن برای سلول ناشناخته است و در حقیقت یک مولکول کربن از روی کربن آلفا بر داشته شده و به صورت CO2 خارج می شود . این نوع اکسیداسیون ها ، در اسید های چرب با زنجیره ی فرد (ODD NUM) انجام می شود ( زوج زنجیر = ewe num) در برخی از اسید های چرب که در مغز تولید شده و حاوی عامل آلفا هیدروکسیلی هستند ، صورت می گیرد . این اکسیداسیون همراه با بتا اکسیداسیون است . ترکیباتی که نمی توانند از طریق بتا اکسیداسیون اکسیده شوند از این طریق اکسیده می شوند . اهمیت آلفا اکسیداسیون در گیاهان مشخص است اما در سلول های جانوری نه . در سلول های گیاهی ، زمانی که بذر شروع به جوانه زدن می کند به دلیل نیاز به انرژی زیاد صورت می گیرد . این نوع اکسیداسیون علاوه بر تجزیه ی اسید های چرب نقش خاصی در تولید برخی از ترکیبات خاص که مورد نیاز گیاه هستند نیز انجام می شود مثل اسید های چرب بلند زنجیر با عامل الکلی و هیدرو کوتیل ها که در تشکیل کوتین ها نقش دارند .

امگا اکسیداسیون :

در برخی از آنزیم ها صورت می گیرد . غالباً به سیتو کروم های خاصی نیاز دارند . همان طور که اشاره شد برخی از سیتو کروم ها نقش عمده ای در انتقال هیدروژن به زنجیره ی تنفسی دارند . این سیتو کروم ها که حاوی هم هستند طی واکنش های مداوم و پی در پی می توانند هیدروژن را انتقال داده و آن را به اکسیژن رسانده ، تولید آب کند و انرژی آزاد کند مثل سیتو کروم a , b , c

ترتیب آن در زنجیره ی تنفسی بر مبنای پتانسیل الکترون پذیری آن هاست . در حالی که سیتو کروم های دیگری وجود دارند که نقش شان انتقال هیدروژن است اما در زنجیره ی تنفسی شرکت نمی کنند بلکه درون سیتو پلاسم و در شبکه رتیکلوم آندو پلاسمی قرار دارند . نقش شان بیشتر در سم زدایی است . مثل از بین بردن نیتریل حاصل از مصرف نیترات ( مثل سیتو کروم b5 و b450) مثل آفلاتوکسین در گیاهان که توسط آسپرژیلوس تولید می شود . Detoxification = سم زدایی

در ارتباط با اکسیداسیون اسید های چرب با باند دو گانه ، بسته به محل باند دوگانه واکنش ها ، همانند بتا اکسیداسیون پیش خواهد رفت زمانی که بتا اکسیداسیون به اولین باند دوگانه بر خورد کند . آن گاه در طی مسیر اکسیداسیون اسید های چرب با باند دوگانه 2 آنزیم بیشتر مورد نیاز است ( ایزو مراز و اپی مراز )

پر اکسیده شدن اسید های چرب :

اگر مواد حاوی چربی به خوبی نگهداری نشوند ، دچار تغییراتی می شوند که تولید بوی نامطبوع می کنند این نوع اکسیداسیون اسید های چرب را غیر آنزیمی می گویند و عوامل مختلفی در آن نقش دارند : عوامل شیمیایی ، فیزیکی ، بیو لوژیکی ç این اکسیداسیون نهایتاً باعث تغییر رنگ ، طعم و بوی چربی می شود .

اسید های چرب غیر اشباع سریع تر اکسیده شده و از بین می روند .

انتقال دهنده های چربی : LDL , HDL ,VLDL

انتقال اسید های چرب توسط پروتئین های خاصی صورت می گیرد ( آپو لیپو پروتئین ) در ساختار ترکیباتی مثل  Chylomicron  وجود دارد . لیپاز های کبدی R1 و R3  را در ساختمان تری گلیسیرید ها بر می دارد و لیپاز های روده R2 را بر می دارد . آنزیم های لیپاز ک پانکراس و روده ای

LPL = lipo protein lipase, FABB=Fatty acid Binding protein, ACS= Acetyl COA Synthetase

میسل : املاح صفراوی + اسید چرب + کلسترول + گلیسرول + ویتامین های محلول در چربی ( داخل جداره ی روده  بدرون سلول منتقل می شوند )

املاح صفراوی در ٣/1   روده ی باریک جذب می شوند ( هپاتیک رسیکلیشن ) = سیکل باز جذب صفرا و به کار گیری آن در سلول دوباره با هم ترکیب شده و تولید ترکیباتی به نام شیلو میکرون می کنند که حاوی پروتئین خاصی به نام آپو پروتئین هستند و نقش در انتقال چربی دارند . آپو پروتئین C و A و ... تا 400 تا آپو پروتئین شناخته شده

کتون بادی ها : وقتی فرد گرسنه است یا احتیاج به انرژی دارد ، گلوکز نمی تواند احتیاجات بدن را تامین کند یا سیکل کربس توانایی تامین ATP مورد نیاز سلولی را ندارد . بافت مجبور می شود اسید های چرب را از طریق بتا اکسیداسیون بشکند و تولید استیل کو آنزیم A کند . اگر به هر دلیلی استیل کو آنزیم A نتواند وارد چرخه ی  کربس شود مثلاً به دلیل کمبود OAA وارد چرخه ی کتون بادی می شود . البته مغز یکی از مصرف کننده های کتون بادی هاست . زمانی که انرژی بدن کم باشد سلول از مسیر های دیگر انرژی را تامین می کند  تا گلوکز آزاد مانده و به سلول های مغز ، جنین و پستان که فقط به گلوکز وابسته اند ، برسد . بتا هیدروکسی بوتیرات عامل کتوژنیک و کتون زا است .

بیو سنتز اسید های چرب :

عکس بتا اکسیداسیون نیست و با اتصال استیل کو آنزیم A و مالونین کو آنزیم A آغاز می شود . کمپلکس آنزیمی که در بیو سنتز اسید های چرب نقش دارد متشکل از 7 آنزیم است :

Condensing enzyme – molonyle / Acetyl ACP Transferase – Dehydrogenase

Enol Reductase – B Keto Acyle Reductase – ACP Thio esterase –

Molonyl/Acetyl ACP Transferase

پایه ی بیو سنتز اسید های چرب ، استیل کو آنزیم A است .

تفاوت بین بیو سنتز اسید های چرب و بتا اکسیداسیون :

1-     بتا اکسیداسیون در میتو کندری رخ می دهد اما بیو سنتز اسید های چرب در سیتو پلاسم  است ( رتیکول آندو پلاسمیک )

2-     در بتا اکسیداسیون انتقال دهنده اسید های چرب ، کارنیتین است اما در این جا ترکیبی به نام

Acyle Carrier protein است که بخشی از آنزیم Fatty Acyle Synthetase complex است.

در واقع آپو آنزیم آن است .

٣- در بیو سنتز چربی ها یک مولتی آنزیم نقش دارد اما در بتا اکسیداسیون آنزیم نقش دارد .

4- در بتا اکسیداسیون تولید انرژی داشتیم که 5 تا ATP در اکسیداسیون و 12 تا در کربس تولید میشد و در بیو سنتز اسید چرب NADPH مصرف می شود که نقش در تولید انرژی ندارد .

آنزیم بیو سنتتاز کمپلکس 2 بخش دارد :

1-     حاوی اسید آمینه سیستئین

2-     PHP (فسفوپنتننت) دارای SH و گروه ارتباطی اند.

اصلی ترین منبع بیوسنتز چربی Acetyle CoA است که در میتو کندری ( غشای خارجی) تولید شده و نمی تواند وارد سیتو پلاسم شود .

مهمترین آنزیمی که در بیو سنتز چربی نقش دارد استیل کو آنزیم A کربوکسیلاز است که وظیفه ی آن انتقال یک CO2 به استیل کو آنزیم A است .

 

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.