بررسی بر روی پرورش توام تیلاپیا و میگو در تایلند از مارس تا جون 2002 با هدف ارزیابی وضعیت جاری پرورش دهندگان تایلندی که در زمینه تولید توام تیلاپیا و میگو کار می کنند انجام شده است .

61 مزرعه دار در 12 استان که در استخرهای میگو خود ماهی پرورش می دهند برای این بررسی انتخاب شدند که مورد مصاحبه قرار گرفتند .
نتایج این بررسی نشان داد که در مجموع سه شیوه پرورش توام تیلاپیا و میگو توسط این پرورش دهندگان بکار گرفته می شود :

1 – سیستم همزمان
2- سیستم متوالی
3- سیستم تولید گردشی
در بین پرورش دهندگان 42.6 درصد از سیستم پرورشی همزمان استفاده می کنند در حالیکه پرورش دهندگانی که از سیستم های متوالی و گردشی استفاده می کنند به ترتیب 34.4 و 6.6 درصد است . 16.4 درصد باقیمانده نیز از استخرهای ذخیره به عنوالن محل ذخیره سازی تیلاپیا استفاده می کنند . در بین پرورش دهندگانی که از سیستم همزمان استفاده می کنند 76.9 درصد تیلاپیا را مستقیم در استخرهای میگو ذخیره سازی می کنند و 23.1 درصد از قفس های شناور در استخرهای میگو برای پرورش تیلاپیا استفاده می کنند .
پرورش توام تیلاپیا و میگو در تایلند در طیف وسیعی از شوری از 0 تا 30 ppt انجام می شود . تیلاپیا هایی که در سیستم پرورشی توام استفاده می شوند عبارتند از :
تیلاپیایی قرمز ( Oreochromis spp. ) ، تیلاپیای نیل ( Oreochromis niloticus ( و تیلاپیای موزامبیک ( O. Mossambicus ).
طی این مطالعات آشکار شده است که تولید میگو و بازده های اقتصادی بدست آمده از سیستم های توام همزمان و متوالی بیش از سیستم پرورش میگو به تنهایی ( مونو کالچر ) بوده است . همچنین تولید و بازده اقتصادی آن در دو سیبستم پرورش توام میگو و تیلاپیا بیش از تولید و بازده اقتصادی بدست آمده در سیستم های گردشی ( منظور یکدوره پرورش تیلاپیا و یک دوره پرورش میگو ) و پرورش تک جنسی بوده است .
از نظر بسیاری از پرورش دهندگان پرورش توام میگو ماهی منجر به ارتقا کیفیت آب در استخرهای پرورش میگو و کاهش بیماری و در نتیجه کاهش نیاز به مصرف مواد شیمیایی در استخر می شود .
در شیوه پرورش مستقیم تیلاپیا با میگو ، 40 درصد پرورش دهندگان معتقدند که ماهی تیلاپیا برای غذا با میگو رقابت می کند در صورتیکه 60 درصد باقیمانده معتقدند که چنین رقابتی بین تیلاپیا و میگو وجود ندارد .
از بررسی انجام شده می توان نتیجه گرفت که پرورش توام تیلاپیا با میگو ممکن است یک شیوه جایگزینی برای پرورش میگو فراهم نماید که در نهایت منجر به پایداری بیشتر صنعت میگو گردد .

مقدمه :

پرورش میگو ( Penaeus monodon ) در بسیاری از کشورها بواسطه کاهش تولید ناشی از بروز بیماری ، ضعف مدیریت مانند ذخیره سازی بیش از ظرفیت و مشکلات زیست محیطی دچار مشکل شده است . پرورش توام میگو و تیلاپیا ممکن است موقعیتی برای توسعه سیستم پایدار آبزی پروری فراهم آورد . ( Fitzismmons ، 2001 ) .
شیوه های مختلف پرورش توام تیلاپیا و میگو وجود دارد :
همزمان
متوالی
گردشی .
در شیوه همزمان میگو و تیلاپیا با یکدیگر در استخرها یا کانالهای پرورش رشد می یابند . در سیستم متوالی آب از یک واحد پرورشی به واحد پرورشی دیگر منتقل می شود و در سیستم گردشی تیلاپیا و میگو در دوره های پی در پی به جای یکدیگر ذخیره سازی می شوند . هر یک از این سیستم ها دارای مزایایی نسبت به یکدیگر می باشند .
در سیستم توام ، تیلاپیا و میگو می توانند از جایگاه اکوسیستمی متفاوتی در استخر استفاده نمایند . در یک مزرعه که با سیستم گسترده مدیریت می شود ، تیلاپیا می تواند فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها را در ستون فوقانی آب فیلتر نماید . میگوها بیشتر وقتها را در بستر استخر می گذرانند و از لایه نازک باکتریایی مستقر شده در کف استخر و مواد در حال پوسیدگی ( دیتریت ها ) استفاده می کنند . در سیستم هایی با تراکم بیشتر غذا بصورت پلیت پخش می شود که تیلاپیا دارای غذای اختصاصی شناور در آب می باشد که به هرحال بخشی از آن به بستر، جایی که میگو ها آنرا مورد مصرف قرار می دهند سقوط می کند .مهمتر از آن مواد دفعی تیلاپیا بارانی از دتریت را برای میگو ها فراهم می سازد . . پرورش توام میگوی روزنبرگی با تیلاپیا تولید میگو را در مقایسه با مونوکالچر با نقصان مواجه می سازد لیکن محصول کلی ماهی و میگو را افزایش می دهد ( Garcia – Perez et al ., 2000) . چنین نتیجه ای در خصوص پرورش توام تیلاپیا با میگو در آبهای لب شور قابل تصور است ( Yap 2001) . آکیاما و آنگاواتی در سال 1999 گزارش داده اند که تولید میگو هنگامیکه تیلاپیا ذخیره سازی شده در استخر میگو افزایش می یابد .
از منظر بیماری ها نیز به نظر می رسد تیلاپیا مزایایی را از جنبه های مختلف داشته باشد .
پرورش دهندگان اکوادوری گزارش داده اند که تیلاپیا میگوهای مرده و در حال مرگ را در استخرهای توام مصرف می کنند . همجنس خواری یا کانیبالیسم یک از عوامل انتقال بیماری می باشد . تیلاپیا که به عنوان حامل عامل این بیماری ویروسی شناخته نمی شود کانیبالسم عامل انتقال بیماری را قطع می نماید . . علاوه بر این تیلاپیا سخت پوستان کوچک را مصرف می نماید . این سخت پوستان می توانند به عنوان حامل ویروس مستعد باشند . وجود تیلاپیا بصورت مستقیم در استخر و یا بصورت پرورش دوره ای می تواند باعث کاهش جمعیت سخت پوستان در استخر شود . عفونت های باکتریایی نیز می توانند در سیستم توام تحت تاثیر قرار گیرند . ویبریو و بیشتر سایر عوامل بیماریزای باکتریهایی در استخر های پرورش میگو گرم منفی هستند در حالیکه آب در استخرهای پرورش ماهی معمولا دارای شرایطی است که باکتریهای گرم مثبت در آن غالب می شوند .به نظر می رسد استفاده از آب استخرهای پرورش ماهی برای پرورش میگو از بروز عفونت باکتریایی لومینوس ویبریو ممانعت می کند . ( Yap . 2001 ) . پرورش دهندگان در آسیا و آمریکای جنوبی گزارش تجربی ارائه نموده اند که تولید میگو بدلیل افزایش بقا در برخی از سیتم های توام افزایش یافته است که به هر صورت موضوع نیازمند بررسی بیشتر از طریق تمهید تیمارهایی با شرایط دقیق تر و تحت کنترل برای تایید است .
امکان دارد عوامل فیزیکی نیز در افزایش بقا میگو در استخرهای توام موثر باشند . تیلاپیا نسبت به میگو بستر استخر را بهنگام فعالیت برای ساخت لانه و یا جستجوی غذا ،به میزان بیشتری بهم می زند . این موضوع می تواند مزاریای مختلفی داشته باشد . بهم زدن بستر استخر می تواند باعث افزایش اکسیداسیون بستر گردد و چرخه زندگی عوامل بیماریزا و پارازیتهای میگو را قطع نماید .همچنین این عمل باعث آزاد شدن مواد مغذی به ستون آب می گردد که شکوفایی جلبکی را افزایش خواهد داد . این فعالیت می تواند دارای جنبه های مضر نیز باشد . بهم زدن بستر و رسوبات آن می تواند دارای اثرات منفی برای کیفیت آب ، کاهش اکسیژن محلول ، افزایش کدورت آب و کاهش شکوفایی جلبکی ، جابجایی ماهی و میگو و افزایش عملیات مورد نیاز مرمت بستر بین دو دوره پرورش نیز باشد . این جنبه های ویژه توجه مخصوص و آزمایشات دقیق را برای درک روشنتر موضوعات ضروری می سازد .
هدف اصلی این بررسی ارزیابی وضعیت جاری پرورش دهندگانی است که در پرورش توام تیلاپیا و میگو فعالیت دارند .

مواد و روش ها :

بررسی در اراضی داخلی مرکزی ، خلیج مرکزی و سواحل شرقی و جنوبی شامل 12 استان تایلند از مارس تا جون 2002 انجام پذیرفته است . پرورش دهندگانی که از سیستم توام استفاده می نمایند از طریق اخذ تماس با پرورش دهندگان و انجمن های خصوصی و اتحادیه شناسایی شده اند . . اطلاعات اولیه که از سیستم پرورش آنها دریافت شد منتج به انتخاب تولیدکنندگانی شد که برای بررسی از نظر دسترسی و اهداف این بررسی مناسبتر بودند . فرم های پرسشنامه شامل پیش زمینه کاری پرورش دهندگان ، سیستم پرورش توام تیلاپیا و میگو ، مدیریت استخر و آب ، مدیریت غذا و تغذیه ، مشکلات بیماری و پارازیت ، برداشت ، تولید ، بازده اقتصادی و سایر اطلاعات بود.

منبع: اخبار روستا

محصولات آموزشی مربوط به آبزی پروری با امکان خرید پستی

فیلم آموزش تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری, پرورش ماهی خاویار, تکثیر ماهی خاویار, آموزش پرورش ماهی خاویار, آموزش تکثیر ماهی خاویار, تخم گیری از ماهی خاویار, اسپرم گیری از ماهی خاویار

فیلم آموزشی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

فیلم آموزشی تکثیر و پرورش ماهیان خاویاریکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم پرورش ماهیان گرم آبی, آموزش پرورش ماهیان گرم آبی, ماهی گرم آبی, ماهی کپور,گونه های ماهی کپور, ارقام ماهی کپور, کپور معمولی, کپور نقره ای, کپور سر گنده, کپور علف خوار, انواع سیستم های پرورش ماهی, درجه حرارت, شوری آب, هوا دهی,رها سازی بچه ماهی ها, سالن انکوباسیون, رشد و نمو اسپرم و تخمک کپور ماهی, بیماریهای کپور ماهی

فیلم پرورش ماهیان گرمابی

فیلم پرورش ماهیان گرمابیکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم پرورش ماهی در استخر ذخیره آب کشاورزی, آماده سازی استخر پرورش ماهی, استفاده چند منظوره از آب کشاورزی, استخر پرورش ماهی, ریختن بچه ماهی در استخر, پرورش بچه ماهی, هوا دهی به استخر, غذا دهی به ماهی, صید ماهی, نگهداری غذای ماهی

فیلم پرورش ماهی در استخر ذخیره آب کشاورزی (قزل آلا )

فیلم پرورش ماهی در استخر ذخیره آب کشاورزی (قزل آلا )کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزش پرورش قزل آلا, ماهی قزل آلا, پرورش ماهی قزل آلا, تغذیه قزل آلا, استخر پرورش قزل آلا, بیماریهای قزل آلا

نرم افزار آموزشی پرورش قزل آلا

نرم افزار آموزشی پرورش قزل آلا1 عدد سی دیکاملا به زبان فارسیبدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران)قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ مطالب این نرم افزار… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزش تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان, تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان, قزل آلای رنگین کمان, پرورش قزل آلای رنگین کمان, قزل آلای مولد, قزل آلای نر و ماده, بچه ماهی قزل آلا, لارو قزل آلا, انتقال بچه ماهی به استخر

فیلم آموزشی تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان

فیلم آموزشی تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمانکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزش پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان, پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان, پرورش قزل آلای رنگین کمان, احداث کارگاه تکثیر ماهی, پرورش ماهی سردآبی, تکثیر مصنوعی ماهی, اصول تخم کشی ماهی, جنین ماهی در انکباتور

فیلم پرورش قزل آلای رنگین کمان

فیلم پرورش قزل آلای رنگین کمانکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
آموزش پرورش میگو, آموزش تکثیر میگو, میگو, پرورش میگو, تکثیر میگو, فیلم پرورش میگو, فیلم تکثیر میگو, صید میگوی مبدل, صید میگوی مادر, تور ترال, صید و جدا سازی نشانه های میگوی مولد

مجموعه فیلم آموزشی پرورش میگو

فیلم های آموزشی پرورش و تکثیر میگو کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قابل پخش در ويدئو سي دي، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

جدیدترین مطالب آموزشی

مجموعه گلهای درون خانه ای
مجموعه گلهای گلخانه ای
مجموعه گلهای باغچه ای
مجموعه میوه های گرمسیری
مجموعه سبزی های غده ای
مجموعه سبزی های پیازی
مجموعه سبزی های ریشه ای
مجموعه فیلم و نرم افزار هیدروپونیک
مجموعه مطالب ماشین آلات کشاورزی

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.