کو آنزیم ها :

بسیاری از آنزیم ها برای داشتن حداکثر فعالیت به cofactor نیاز دارند . Cofactor انجام واکنش را تسریع می کنند.

Cofactor: coenzyme کو آنزیم

Mineral & Metal

کو آنزیم ها ترکیباتی آلی اند ß essential  مثل ویتامین ها ضروری اند و بدن نمی تواند آن ها را سنتز کند

ß Non essential بدن می تواند آن ها را سنتز کند.

ضروری مثل :

تیامین : TPP = Thiamin Piro Phosphate

فلاوین : FMN  = Flavin Mono Nucleotide

نیاسین : ( NAD , NADH , NADPH )

غیر ضروری مثل سیتو کروم :

دارای هسته ی همی ( آهن) هستند و در زنجیره ی تنفسی نقش دارند ç تولید انرژی با اکسید و احیا شدن آهن و باعث انتقال الکترون می شوند و انواع و اقسام زیادی دارند

Prosthetic group

مثل بسیاری از کو آنزیم های حاوی متال جزئی از ساختمان آنزیم هستند برخی از متال ها وجود دارند که در تبادلات آنزیمی شرکت می کنند . مثل روی که در بسیاری از واکنش های متابولیکی نقش دارد  و همچنین مس ، کوبالت ، آهن و ید و ..

Apo enzyme + cofactor = holo enzyme (active)

آپو آنزیم بخش پروتئین آنزیم است و بدون کوفاکتور آنزیم فعال نیست و وقتی با کوفاکتور باند شد ، آنزیم فعال می دهد .

نام گذاری آنزیم ها :

اضافه کردن پسوند آز به انتهای نام سوبسترا

بیشتر آنزیم ها را بر مبنای فعالیت آنزیمی که انجام می دهند ، نام گذاری می کنند مثل کربوکسیلاز که باعث برداشته شدن یک مولکول CO2 از قند می شود یا ترانس آمیناز که باعث برداشتن یک آمینو اسید می شود .

به طور کلی تمامی واکنش هایی که در طبیعت رخ می دهد در 6 دسته طبقه بندی می شود .

E.C = Enzyme Committee

E.C1: اکسیدو ردوکتاز ها Oxidoreductase

اکسیداسیون – احیا را کاتالیز می کنند .

-          دی هیدروژناز عامل هیدروژن را از روی مولکول بر می دارد .

-          اکسیداز  عامل اکسیژن را از روی مولکول بر می دارد

-          پروکسیداز

-          کاتالاز

-          هیدروکسیلاز

-          پروکتاز

E.C2: ترانسفراز Transferase

- ترانس آلدولاز

- ترانس کتولاز

- کیناز

- آمینو اسید ترانسفراز ( ترانس آمیناز)

E.C3: هیدرولاز

با کمک آب موجب شکسته شدن یک مولکول می شوند . مثل اکثر آنزیم های دستگاه گوارش

- گلوکوزیداز

- پپتیداز

- فسفاتاز

- ریبونوکلئاز

- آمیلاز

E.C4: لیاز Lyase

یک گروه را از سوبسترا بر می دارند بدون هیدرولیز کردن مولکول

- دی کربوکسیلاز ( یک مولکول CO2 را بر می دارند )

E.C5: ایزومراز Isomerase

باعث ایزومری شدن یک مولکول می شوند .

-          اپی مراز

E.C6: لیگاز

Synthetase-

انرژی :  Bioenergy

بیو انرژی مطالعه ی تغییرات انرژی است که طی تغییرات شیمیایی بدن رخ می دهد . بدون بایو انرژی هیچ پدیده ای رخ نخواهد داد . مثل فکر کردن ، حرکت ، تولید و ... ç تمامی تظاهرات حیات متکی به تامین انرژی مورد نیاز برای آن پدیده است .

واکنش های انجام شده در خورشید : 4H        à     He     +    E

4       4.026   +    (0.0294)                                                          × 1.008

= De nova Synthesisسنتز جزء به جزء = مولکول ها ذره ذره به هم متصل می شوند.

متابولیسم طی دو سری واکنش انجام می شود : کاتابولیسم تجزیه ی مواد مصرف شده

آنابولیسم سنتز

در هنگام کاتابولیسم مواد انرژی آزاد می شود ß دفع مواد سمی

ß برای واکنش های بیو سنتزی

1-     ممکن است در ابتدا C  وجود نداشته باشد که به D تبدیل شود .

2-     ممکن است که D ماده ای سمی باشد .

3-     به یک Carrier نیاز داریم تا انرژی را در خود ذخیره کند .

Carrier موادی هستند که انرژی آزاد شده را در خود نگاه می دارند و زمانی که یک پروسه ی بیو شیمیایی نیاز به انرژی داشت ، آن را آزاد نمایند تا واکنش آنابولیسمی رخ بدهد. از این نوع مواد می توان ATP را نام برد. پیوند های بین گروه های فسفر در ATP پر انرژی است .

ATP + H2O à  ADP + P    73 kcal/mol

ADP + H2O à AMP + P    73

AMP + H2O à A       + p     3.4

فسفوریلاسیون : عمل ذخیره و آزاد سازی فسفر که با جذب و دفع انرژی همراه است و ذخیره ی انرژی را در مولکول به همراه دارد . در حیوانات و گیاهان به ترتیب 2 و ٣ نوع فسفریلاسیون داریم :

گیاهان : چرخه ای – غیر چرخه ای – فسفریلاسیون در سطح سوبسترا ( در برخی گیاهان و اغلب جانوران)

جانوران : فسفریلاسیون در سطح سوبسترا – فسفریلاسیون اکسیداتیو

1و٣ دی فسفو گلیسیرات و کراتین فسفات باند های فسفری دارند که انرژی را ذخیره کرده و بعداً مورد استفاده قرار می دهد .

فسفریلاسیون چرخه ای و غیر چرخه ای :

کلروفیل + نور خورشید حالت یونی اتفاق افتاده و انرژی در زنجیره ی انتقال الکترون به جریان می افتد که توسط ATP انرژی الکترون را آزاد می کند .

اکسیداسیون در حیوانات به دو صورت رخ می دهد :

اکسیداسیون بی هوازی: Anaerobic oxidation

این حالت زمانی رخ می دهد که اکسیژن در دسترس سلول وجود نداشته باشد مثل فعالیت های شدید عضلانی و در نتیجه تولید اسید لاکتیک و اتانول (الکل) می کند . برخی از سلول ها فاقد میتو کندری هستند مثل گلبول های قرمز خون که اکسیداسیون به صورت بی هوازی شکل می گیرد . در باکتری های بی هوازی اختیاری شکمبه هم همین اتفاق می افتد .

اکسیداسیون هوازی:

اکسیداسیون به شکل زنجیر وار و پی در پی رخ می دهد و در هر مرحله ای مولکول های هیدروژن یا پروتون منتقل می شوند . به این نوع سیستم اکسیداسیون زنجیره ی انتقال الکترون Electron Chain Reaction  یا زنجیره ی تنفسی Respiratory Chain  گفته می شود .

در این نوع زنجیره ی الکترون چندین cofactor  نقش دارد که یکی NADH است .

Nicotine amid Dinocleotid   = NADH   اسید آمینه ی نیاسین

FAD = فلاوین آدنین دی نوکلئوتید

Obiqinon = کو آنزیم Q اوبی کینون

سیتو کروم

 

سیتو کروم :

ترکیباتی پروتئینی و تترا مر هستند و در وسط آن ها عنصر آهن قرار گرفته است که با گرفتن پی در پی الکترون به صورت دو ظرفیتی ( احیا شدن) و ٣ ظرفیتی در می آید ( اکسید شدن)

و در نتیجه موجب انتقال الکترون می شود . زنجیره تنفسی :  1,2,3,4,5

الکترون های حاصل شده به غشای میتو کندری  رفته و در نهایت به اکسیژن می رسند و ATP را آزاد می کنند . نقش کمپلکس دو در زنجیره ی تنفسی فقط انتقال هیدروژن است.

با ورود یک مولکول NADH ، ٣ مولکول ATP تولید می شود .

٣ نوع مهار کننده داریم که  روی زنجیره ی انتقال الکترون عمل می کنند :

1-     مانع فعالیت آنزیم هایی می شوند که NADH را تولید می کند .

2-     در مرحله ی آخر سیکل ، مولکول ATP سنتتاز را مهار می کند انرژی تولید نمی شود مثل الیگومایسین

3-   مانع فسفریلاسیون  اکسیداتیو می شوند . فسفر نمی تواند به ADP بچسبد و تولید ATP کند . H وارد میتو کندری شده و تولید حرارت می کند به جای پتانسیل مثل چربی های قهوه ای.

( از این سیستم ها برای تولید دارو های لاغری استفاده می شود )

Olestra

چربی است حاوی کربوهیدرات ها که نه در دستگاه گوارش هضم شده و نه جذب می شود در اصطلاح بازاری غذای کاذبFake feed نامیده می شوند. ویژگی ظاهری خود را دارند اما نمی توانند متابولیسم انجام دهند . مهار کننده ی آنزیم های لیپاز = Orlistate

آمیتول باعث می شود که کمپلکس اول انجام نگیرد  و چنانچه الکترون از طریق کمپلکس دوم وارد زنجیره شود 2 عدد ATP تولید می شود  .

آنتی مایسین :

بر روی کمپلکس دوم تاثیر گذاشته و یک ATP تولید می شود

ترکیبات سیانوری :

بر روی سیتوکروم a3 و a تاثیر گذاشته و فقط 2مولکول ATP تولید می شود

سالسیلات : مسکن است و تولید گرما می کند . H را وارد مسیر انتقال الکترون نمی کند و ایجاد حرارت می کند.

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.