فهرست مطلب

 

در ارقام متوسط رس و دیررس، وجود دمای کم در اثنای جوانه‌زنی، باعث می‌شود که تعداد گره‌های عقیم (بدون خوشة گلدهنده) در شاخه‌ها کاهش پیدا کرده و در مقابل تعداد خوشه‌های گلدهنده افزایش یابد. نخودفرنگی به خشکی بسیار حساس است و بایستی در مناطقی کشت گردد که یا بارندگی به اندازة کافی وجود داشته باشد و یا آب برای آبیاری وجود داشته باشد.

گرده افشانی آن اغلب به صورت مستقیم است ولی گاهی اوقات حشرات نیز باعث گرده افشانی می‌شوند. نخودفرنگی در خاکهای سبک لومی و شنی لومي از رشد مناسبی برخوردار بوده و محصول آن زودرس می‌شود. خاک بایستی از زهکشی خوبی برخوردار باشد به خصوص در مناطقی که میزان بارندگی در اوایل رشد گیاه بالا است. اگر زهکشي خاک مناسب نباشد رشد گیاه مطلوب نخواهد بود و در این گونه خاک‌ها غلاف‌ها به طور یکنواخت به وجود نمی‌آیند. در شرایط ضعیف بودن زهکشی خاک، میزان گاز کربنیک افزایش و مقدار  اکسیژن کاهش می‌یابد و در نتیجه تثبیت ازت به خوبی انجام نمی‌گیرد. به علاوه در این شرایط بیماری پوسیدگی ریشه تشدید می‌گردد چون سبز شدن گیاه با تأخیر انجام گرفته و قارچ عامل این بیماری فرصت پیدا می‌کند که سریعتر تکثیر شده و گیاه را از بین ببرد.

به منظور حفظ و نگهداری مواد غذایی و رطوبت خاک در سرتاسر فصل رشد، لازم که خاک از موادآلی کافی برخوردار باشد. افزودن کود حیوانی به خاک باعث بهبود ساختمان فیزیکی خاک، بالارفتن ظرفیت نگهداری آب و افزایش دمای خاک می‌شود که همگی در رشد و نمو گیاه و تثبیت ازت مؤثر می‌باشند. اگر نخودفرنگی را در زمینی بکاریم که قبلاً به آن کود حیوانی داده شده باشد محصولش افزایش می یابد. pH مناسب خاک برای نخودفرنگی 8/6- 2/6 است و به خاک‌های اسیدی حساس است. وجود املاح آهن و مولیبدن در خاک فعالیت آنزیم مسئول تثبیت ازت را افزایش می‌دهد.

نخودفرنگی در مقایسه با اکثر سبزیجات، عکس‌العمل کمتری به حاصلخیزی خاک نشان می‌دهد. با این حال در بیشتر مناطق دادن مقداری کود الزامی است. کودهای شیمیایی مورد نیاز به صورت نواری در cm 5 کناره‌ها و زیر محل قرارگیری بذر قرار داده می‌شوند. ازت زیاد باعث رشد رویشی گیاه شده و بلوغ و رسیدگی گیاه و تولید گل و میوه در آن به تأخیر می‌افتد. در خاک‌هایی که میزان ازت کم است رسیدگی محصول تسریع می‌شود. کیفیت نخودفرنگی‌هایی که به مقدار کافی ازت و آب دریافت کرده باشند عالی خواهد بود و نمو غلاف و بذور داخل آن در مقایسه با گیاهان تحت تنش یکنواخت خواهد بود. به طور متوسط 80-40 کیلوگرم ازت، 60 کیلوگرم کود فسفاته و 80 کیلوگرم کود پتاسه بسته به نوع زمین مصرف می‌شود. نخود فرنگی به کمبود عنصر Mn حساس است. کمبود  Mnدر خاک، باعث پیچیدگی برگ‌ها و تهی شدن نیام از دانه می‌گردد. در صورت وجود کمبود، مصرف Kg 100-40 در هکتار سولفات منگنز قابل توصیه است.

مقدار ازت تثبیت شده به وسیلة نخودفرنگی کم است و مایه کوبی (تلقیح) با یک نژاد مناسب از باکتری ریزوبیوم (به منظور تثبیت ازت) یک عمل تجاری نمی باشد. عمل مایه کوبی در خاک‌های فاقد ازت می‌تواند برای رشد گیاهان سودمند باشد. چنانچه قبلاً نخودفرنگی در زمین کشت نشده باشد باید بذور قبل از کشت به باکتری‌های تثبیت کنندة ازت آغشته شوند. تحقیقات نشان داده است که گیاهانی که بذور آن‌ها به باکتری‌های ریزوبیوم آغشته شده باشند نسبت به اضافه شدن کود ازته عکس‌العمل مثبت نشان نمی‌دهند. نخودفرنگی با کاشت مداوم خود، سازگار نیست و به همین خاطر برای آن یک دورة تناوب 6 ساله در نظر گرفته می‌شود.

در مناطق سردسیری، زمین را در پاییز شخم عمیق زده و در بهار به محض مساعد شدن هوا، با دیسک زدن زمین را آمادة کشت می‌کنند. در مناطق گرمسیری، در اوایل پاییز زمین شخم می‌خورد و در زمان مناسب اقدام به کشت آن می‌شود.

در مناطق سردسیری در اوایل بهار آن را می‌کارند. از آنجایی که نخودفرنگی گیاهی روزبلند است باید هرچه زودتر نسبت به کاشت بذر آن اقدام نمود تا این که در روزهای کوتاه بتواند رشد رویشی مناسبی داشته باشد. چنانچه در مناطق سردسیری در اوایل بهار دیر کشت گردد گلدهی و تشکیل نیام و دانه به هوای گرم برخورد می‌کند که این وضعیت برای آن مناسب نیست. بنابراین در مناطق سرد بایستی به محض برطرف شدن خطر یخبندان بهاره کشت گردد تا در هنگام برداشت به گرما برخورد نکند. معمولاً انواع دانه صاف را وقتی که دمای زمین به C°5 رسید و انواع بذر چروکیده را در دمای کمی بیشتر از C° 8 بذر پاشي می‌کنند.

در مناطق گرم و جنوبی کشور در پاییز و اوایل زمستان اقدام به کشت آن می‌کنند. مقدار بذر مورد نیاز بستگی به رقم، عادت رشد گیاه و شرایط محل پرورش گیاه دارد و حدود Kg 200-150 در هکتار می‌باشد. عمق کاشت بذر بستگی به جنس خاک و میزان رطوبت خاک دارد و معمولاً حدود cm 5-5/2 در نظر گرفته می‌شود. بذر نخودفرنگی به صورت ردیفی (تک ردیفی (Single row)  یا دو ردیفی (Double rows)) کشت می‌شود. در کشت تک ردیفی فاصله ردیف‌ها cm 90-40 و فاصلة بوته‌ها از یکدیگر به رقم بستگی داشته و از       20 تا 50 سانتي‌متر متغیر می‌باشد. در کشت دو ردیفی فاصلة بسترها از یکدیگر حدود cm 120 و فاصلة دو ردیف هر بستر cm 30-20 می‌باشد.

کاشت نخودفرنگی بایستی به دقت برنامه‌ریزی گردد تا برای کارخانجات تهیة فرآورده، کار مداوم در طی فصل کار، بدون انباشته شدن بیش از حد یا تعطیل شدن کارخانه تأمین نماید (استفاده از Heat unit برای برنامه‌ریزی کاشت متناوب آن).

مناطق خیلی مرطوب برای کشت این گیاه مناسب نیست زیرا تحت این شرایط گیاه تولید شاخ و برگ زیادی کرده و بر اثر ورس کردن عملکرد آن کاهش می‌یابد. در مناطقی که بارندگی به اندازة کافی نیست باید نسبت به آبیاری مرتب مزرعة نخودفرنگی اقدام شود. براساس نتایج آزمایشات، آبیاری در مرحلة گلدهی بسیار حساس می‌باشد. کمبود رطوبت باعث می‌شود که گرده‌افشانی جلو بیفتد و این مسئله نه تنها روی وزن غلاف‌های تولید شده اثر بد می‌گذارد بلکه با کم شدن میزان رطوبت بر دورة رشد غلاف نیز اثر کرده و از کیفیت آن به طور چشمگیری می‌کاهد.

قیم زدن (در مورد ارقام پابلند و در سطوح کوچک)، سله شکنی و مبارزه با علف‌های هرز از مراقبت‌های زراعی مهم در این گیاه به حساب می‌آیند. در صورت انجام کولتیواتور زنی، این کار باید سطحی انجام بگیرد تا از صدمه دیدن ریشه‌های گیاه اجتناب شود.

نخودفرنگی به صورت نارس برداشت می‌شود. در بیشتر ارقام نخودفرنگی، برداشت سه هفته بعد از گل شروع می‌شود. غلاف‌ها باید هنگامی که کاملاً سبز و به خوبی رشد کرده‌اند و قبل از شروع به سفت شدن نخودفرنگی‌ها چیده شوند. کیفیت نخودفرنگی عمدتاً بستگی به تردی و میزان قند آن دارد. با بزرگتر شدن اندازة نخودفرنگی در زمان رسیدن درصد قند کاهش می‌یابد در حالی که نشاسته و پروتئین افزایش پیدا می‌کند. همچنین پوستة بذر و لپه‌ها سخت‌تر می‌گردند.

نخودفرنگی در سطوح کوچک با دست و در سطوح بزرگ (برای کارخانجات تبدیلی) با ماشین برداشت     می‌شود. بسته به نوع رقم ممکن است غلاف نارس همراه با دانة آن برداشت و مصرف شود و یا پس از برداشت فقط دانة نارس آن مورد استفاده قرار گیرد. پس از برداشت، نخودفرنگی به صورت تازه یا کنسرو شده یا یخ‌زده به بازار عرضه می‌شود. در برخی کشورها، نخودفرنگی‌ها را در حالت رسیده برداشت کرده و سپس خشک می‌کنند و پس از فرآوری به صورت کنسرو شده به بازار عرضه می‌نمایند. بهتر است که پس از برداشت نخودفرنگی‌ها را در رطوبت نسبی 95-80 درصد و دمای C° 5-4 نگهداری کرد.

محصولات آموزشی مربوط به باغبانی - سبزیکاری

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ای, کشت خیار, کاشت خیار, خیار گلخانه ای, ارقام خیار, دوره های کاشت خیار, آفات خیار, بیماریهای خیار, تاثیر عناصر مختلف بر خیار, آبیاری خیار, زمان کاشت خیار, هرس خیار, مبارزه با علف های هرز خیار, هدایت بوته های خیار, نور مناسب برای خیار, دمای مناسب برای خیار, امکانات گلخانه

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ای

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ایکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی بدون نیاز به نصب با کارکردی بسیار راحت (دارای آتوران)قابل اجرا و استفاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی احداث گلخانه و کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای, چگونگی احداث گلخانه, چگونگی کاشت خیار, چگونگی کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای, گلخانه خیار, گلخانه گوجه فرنگی, شرایط لازم, نور, دما, خاک, بیماریها, آفات, تجهیزات

نرم افزار آموزشی احداث گلخانه، کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای

نرم افزار آموزشی احداث گلخانه، کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبا نصب و کارکرد ساده و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت فلفل, کاشت فلفل رنگی, کاشت فلفل گلخانه ای, کاشت فلفل رنگی گلخانه ای, کشت فلفل, کشت فلفل رنگی, کشت فلفل گلخانه ای, کشت فلفل رنگی گلخانه ای

فیلم آموزشی کاشت فلفل رنگی در گلخانه

فیلم آموزشی کاشت فلفل رنگی در گلخانه کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت زعفران, کاشت زعفران,آموزش کشت زعفران, آموزش کاشت زعفران, فیلم آموزش کاشت زعفران, فرآوری زعفران , گونه های زعفران, نحوه آبیاری زعفران, کنترل علف های هرز زعفران, کودها و تغذیه گیاهی زعفران, شناخت آفات زعفران, مبارزه با آفات زعفران, شناخت بیماری های زعفران, محلول پاشی زعفران, برداشت زعفران, مراحل بعد از برداشت زعفران

جامع ترین آموزش کشت زعفران و مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران

جامع ترین آموزش کشت زعفران جامع ترین و کاملترین مجموعه آموزشی کشت زعفران ۱ عدد دی وی دی ( اورجینال ) کاملا به زبان فارسی قابل اجرا در کامپیوتر و لپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای زراعت سیب زمینی

راهنمای زراعت سیب زمینی

راهنمای زراعت سیب زمینی 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در دی وی دیتوضيحات بيشتر :دی وی دی آموزشی: راهنمای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت سیب زمینی, کشت سیب زمینی, آبیاری سیب زمینی, آفات سیب زمینی, کوددهی سیب زمینی, بیماری های سیب زمینی, برداشت سیب زمینی, مینی تیوبر سیب زمینی, بید سیب زمینی, سوسک کلرادو, کرم مفتولی سیب زمینی, کنه سیب زمینی

آموزش کاشت سیب زمینی

آموزش کاشت سیب زمینی کاملا به زبان فارسی1 عدد دی وی دی ( اورجینال )قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ بدون نیاز به نصب و اجرا به صورت آتوران سریع و راحت… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ای, کشت خیار, کاشت خیار, خیار گلخانه ای, ارقام خیار, دوره های کاشت خیار, آفات خیار, بیماریهای خیار، تاثیر عناصر مختلف بر خیار

فیلم آموزش پرورش خیار گلخانه ای

فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ایکاملترین مجموعه تصویری کاشت، داشت و برداشت خیار گلخانه ای در 2 سی دی تصویری بهمراه شناخت بیماریها و مقابله با… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
خربزه, کاشت خربزه, کشت خربزه, جالیزکاری, کاشت خربزه با ورقه های پلاستیک, کاشت خربزه با کمترین آب, فیلم کاشت خربزه, فیلم کشت خربزه

آموزش کاشت خربزه

فیلم آموزشی کشت خربزه کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی کشت گوجه در گلخانه, کشت گوجه, کاشت گوجه فرنگی, گوجه فرنگی گلخانه ای, ارقام گوجه فرنگی, دوره های کاشت گوجه فرنگی, آفات گوجه فرنگی, بیماریهای گوجه فرنگی

فیلم آموزشی کاشت گوجه در گلخانه

فیلم آموزشی کشت گوجه در گلخانهکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش قارچ خوراکی, کاشت قارچ خوراکی, کشت قارچ خوراکی, پرورش قارچ دکمه ای, کاشت قارچ دکمه ای, کشت قارچ دکمه ای, پرورش قارچ صدفی, کاشت قارچ صدفی, کشت قارچ صدفی, تهیه اسپان, تهیه کمپوست, تهیه بستر کاشت قارچ, خاک پوششی کشت قارچ, بسته بندی قارچ, فرآورده های قارچ

آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ دکمه ای و صدفی

آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ دکمه ای و صدفی 1 عدد دی وی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.