فهرست مطلب

متابولیسم کربوهیدرات ها :

بیشتر کربوهیدرات های هضم شده به صورت مونومر های خود در می آیند و از طرق مختلف  این مواد ، وارد جریان خون شده و در آن جا تحت تاثیر ترانسپور های خاصی وارد سلول می شوند و مورد متابولیسم قرار می گیرند ( گلوکز را در نظر می گیریم و بقیه را به آن تعمیم می دهیم  Gult 1 , Gult 2 , …

اولین واکنش های متابولیسمی : گلیکولیز :

مرحله 1 : فسفوریله شدن گلوکز :

گروه فسفر روی کربن شماره 6 قرار می گیرد . به همراه مصرف ATP( آنابولیسم = ماده ی جدیدی بوجود آمده است ) در این حالت گلوکز باردار می شود و نمی تواند از غشاء سلول خارج شود آنزیمی که این واکنش را کاتالیز می کند آنزیم هگزو کیناز و گلوکو کیناز هستند ( یکی از این دو) . هگزو کیناز در بیشتر سلول های  بدن یافت می شوند اما گلوکوکیناز در سلول های کبدی  یافت می شود . تفاوت دیگر این دو آنزیم در میزان فعالیت شان است . هگزوکیناز در غلظت های پایین گلوکز فعال است در حالی که گلوکو کیناز زمانی فعال می شود که غلظت گلوکز افزایش یابد ( زمان بعد از صرف غذا)

KM هگزوکیناز = 0.1 مولار (حداکثر فعالیت) KM گلوکوکیناز 5 مولار است. برخی از بافت ها  وابسته به انسولین نیستند و گلوکز براحتی وارد سلول شده ، مهار می شود . ولی برخی از بافت ها وابستگی شدیدی به انسولین دارند .

انسولین 2 نقش دارد : 1- نفوذ پذیری گلوکز را به درون سلول افزایش می دهد .

2- باعث ارسال پیام هایی به هسته ی سلول می شود تا پروتئین گلوکوکیناز در سلول                         بیو سنتز شود و بتواند گلوکز را مهار کند .

مرحله 2 :  واکنش ایزومراسیون

در این واکنش گلوکز تغییر شکل داده و تبدیل به فروکتوز می شود . واکنش قبلی یک طرفه بود همان طور که قبلاً اشاره شد اکثراً واکنش اول و آخر یک طرفه و واکنش های بین این دو، دو طرفه هستند .

آنزیم این مرحله گلوکز 6 فسفات ایزومراز است که فروکتوز 6 فسفات ایزومراز 1 هم خوانده می شود .

مرحله ٣ :

فروکتوز 6 فسفات مجدداً فسفریله می شود ç فروکتوز 1 و 6 بیس فسفات

این واکنش هم یک طرفه بوده و با مصرف ATP همراه است آنزیم این واکنش فسفو فروکتو کیناز است PFK   نیاز سلول باعث می شود که این واکنش یک طرفه باشد . فسفوریله شدن گلوکز دلیل بر وارد شدن آن به چرخه ی گلیکولیز نیست اما فسفوریله شدن فروکتوز 6 فسفات نشان دهنده وارد شدن این مولکول به چرخه ی گلیکولیز است

مرحله ی 4 :

F-1, 6-Bis P  GA3P = گلیسر آلدئید ٣ فسفات

DHAP = دی هیدروکسی استون فسفات

آنزیم این مرحله آلدولاز است .

مرحله ی 5:

این دو قند ٣ کربنه تحت اثر تریولاز ایزومراز به هم تبدیل می شوند . گلیسر آلدئید ٣ فسفات در مراحل بعدی  مورد استفاده قرار می گیرد

مرحله ی 6 : واکنشی دو طرفه است که در آن گلیسر آلدئید ٣ فسفات مجدّداً فسفریله می شود . و تبدیل به 1و ٣ بیس فسفات گلیسرات می شود . تحت اثر آنزیم گلیسر آلدئید ٣ فسفات دهیدروژناز در این جا تولید NADH + H را داریم  - این واکنش اولین واکنش اکسیداسیون احیا در این چرخه است .

üهمیشه اگر NAD و FMN و FAD وجود داشتند آنزیم دهیدروژناز دخالت دارد و هیدروژن را جا به جا می کند . این واکنش بسیار مهم است چون در آن NAD+ نقش دارد و اگر نباشد واکنش انجام نمی شود .

مرحله ی 7: اولین واکنش انرژی زا است . و در آن 1 و ٣ بیس فسفات گلیسرات تبدیل به ٣ فسفو گلیسرات می شود و تولید یک مولکول ATP را داریم .

üنکته : چون دو قند سه کربنه به هم تبدیل می شوند در این جا تولید 2 مولکول ATP را خواهیم داشت .

در این جا بالانس انرژی صفر می شود چون در مراحل قبلی مصرف دو مولکول ATP را داشتیم و ...  آنزیمی که در این مرحله داریم فسفو گلیسرات کیناز است

 

مرحله 8 :

آنزیم موتاز باعث می شود که عامل فسفری از روی یک کربن به روی کربنی دیگر در همان مولکول منتقل شود . و در این مرحله ٣ فسفو گلیسرات تبدیل به 2 فسفو گلیسرات می شود .

همین طور 2 فسفو گلیسرات به دست آمده تحت اثر آنزیم اِنولاز تبدیل به فسفو انول پیرووات می شود . فسفو انول پیرووات ناپایدار است و با تولید یک ATP تبدیل به پیرووات می شود ( تحت اثر آنزیم پیرووات کیناز) .

N در کل 2 مولکول ATP تولید شد . ( در مرحله های بی هوازی )

در زنجیره ی انتقال الکترون از این مرحله 8 َATP خواهیم داشت . به این علت که به ازای هر مولکول قند سه کربنه وارد شده به گلیکولیز ، 1 NADH تولید شد و در کل به ازای یک مولکول گلوکز 6 کربنه 2 مولکول NADH و 2 مولکول ATP خواهیم داشت که جمعاً می شود 8 مولکول ATP .

پیرووات تولید شده در گلیکولیز به چندین مسیر می تواند وارد شود

اولین مسیری که معمولاً در جهت ادامه ی مسیر گلیکولیز است ، تبدیل شدن به اسید لاکتیک ،

استیل کو آنزیمA ، اتانول ، اسید آمینه ی آلانین و ا ُگزالو استات است و در زمانی که اکسیژن در دسترس سلول نیست ، مسیر Fermentation یا تخمیر را خواهیم داشت . در این مسیر تبدیل پایروویت را به اسید لاکتیک خواهیم داشت .

سیکل تبدیل اسید لاکتیک به گلوکز و برگشت آن را Cori  می گویند .   بیو سنتز گلوکز را Gloconeogenesis می گویند (گلوکونئوژنسیس)   . در بیو سنتز گلوکز یک مولکول فسفر از روی گلوکز 6 فسفات برداشته شده و گلوکز آزاد می شود این عمل در Endoplasmic reticulum رخ می دهد .  سیکل کوری در سلول های قرمز خون رخ می دهد چون فاقد میتوکندری هستند پیرووات نمی تواند   وارد سیکل هوازی شود ç از این مسیر عبور می کند .

برای مرحله ی گلیکولیز که NAD نیاز داشتیم از تبدیل پیرووات به اسید لاکتیک تامین می شود .

آلانین و پیرووات نیز به یکدیگر تبدیل می شوند . اسید لاکتیک روی آکتین و میوزین تاثیر گذاشته و جلوگیری از انقباض و انبساط می کند ç درد به علت تجمع اسید لاکتیک در ماهیچه خواهیم داشت . مواد واسطه ی حاصل از گلیکولیز کدامند ؟ چه فایده ای دارند ؟ گلوکز 6 فسفات : مثلاً سنتز لاکتوز ، گلیکوژن ، گلیسر آلدئید 3فسفات . دی هیدروکسی استون فسفات . پنتوز فسفات هم از دیگر مسیر هایی است که ممکن است گلوکز 6 فسفات به آن برود . 2 قند سه کربنه ی ذکر شده می توانند در چرخه ها ی  دیگر قرار گرفته و NAD را برای دیگر چرخه ها تامین کنند .از طرفی این ترکیبات ٣ کربنه می توانند گلیسرول تولید کنند : منشاء گلیسرول همین دو قندند . اسید آمینه ی سرین نیز می تواند از این مسیر تولید شود .

ورود  پیرووات به میتو کندری :

E1: برداشتن یک مولکول CO2 را انجام می دهد که پیرووات کربوکسیلاز است و کو فاکتور ش تیامین است.

E2: انتقال دهنده ی باقیمانده ی پیرووات به روی CO A است. در ساختمان کو آنزیم A تیامین نقش دارد

E3: اتم هیدروژن طی یک سری از مراحل بر روی NAD منتقل شده و تولید یک مولکول NADH میکند

ویتامین پنتاتونیک اسید در ساختمان این آنزیم ( دی هیدرو فنول دی هیدروژناز ) نقش دارد .

نقش های استیل کو آنزیم A :

1-     وارد چرخه ی TCA یا کربس می شود

2-     بیو سنتز اسید های چرب

3-     بیو سنتز کلسترول بیو سنتز هورمون های استروئیدی

4-     اجسام کتونی

در طی چرخه کربس ، هیدروژن موجود بر روی استیل کو آنزیم A به NAD منتقل شده و 2 کربن این مولکول ( استیل کو آنزیم A) به صورت CO2از چرخه خارج می شود .

اگر میزان استیل کو آنزیم A زیاد شود ، مهار آنزیم 2 صورت می گیرد و مسیر بلوکه می شود .

در چرخه ی کربس 12 مولکول ATP تولید می شود . و در کل از هر مولکول پیرووات 15 تا مولکول ATP خواهیم داشت ( به علت تولید 3 مولکول NADH که هر مولکول آن 3 ATP تولید می کند و 1 مولکول FADH2 که هر کدام از آن 2 مولکول ATPتولید می کند و همین طور یک مولکول ATP که جمعاً می شود 12 مولکول ATP ) و چون هر مولکول گلوکز تبدیل به 2 مولکول پیرووات می شود ، تا این جا 30 مولکول ATP داریم ،  در گلیکولیز هم که 8 تا ATP داشتیم یک گلوکز 38 ATP تولید می کند .

مسیر گلی اگزالات :


مسیری فرعی است در گیاهان . برخی از اسید های چرب و .. می توانند وارد این چرخه شوند و در تولید گلوکز و یا ذخیره سازی  آن شرکت کنند . OAA + Acetyl CO A  سیترات

این سیکل در ارگانی به نام گلی اگزوزوم رخ می دهد و در آن سیترات تبدیل به ایزو سیترات می شود .

در این جا مشابه سیکل کربس در میتو کندری را داریم اما سیکل کربس در این جا کامل نمی شود .

مسیر پنتوز فسفات :

مسیری فرعی برای متابولیسم گلوکز است . 5% گلوکز مصرفی توسط سلول وارد این مسیر می شود  و در بافت های خاصی مثل بافت هایی که بیو سنتز چربی در آن رخ می دهد ( غدد جنسی و .. ) ، صورت می گیرد.

به دو مرحله تقسیم می شود : اکسیداسیون و غیر اکسیداسیون

در مسیر اکسیداسیون گلوکز اکسیده می شود و عامل هیدروژن آن برداشته شده و به NAD منتقل می شود .

اهداف پنتوز فسفات:

-          تولید NADH + H  جهت مصارف بیو سنتز چربی

-          تولید قند 5 کربنه برای اسید های نوکلئیک

-          تولید انرژی با فراورده هایی مثل فروکتوز 6 فسفات و گلیسر آلدئید ٣ فسفات

-          اریترو چهار فسفات تنها قند 4 کربنه است که در این جا بوجود آمده است  برای بیو سنتز اسید آمینه های معطر

-          تنها قند 7 کربنه که در طبیعت وجود دارد سدوهپتوز 7 فسفات در این جا بوجود می آید

اسید های آمینه ی گلیکوژنیک : اسید آمینه هایی که وارد چرخه ی کربس وارد شده و در انتها به OAA تبدیل می شوند و خود OAA در مسیری تبدیل به گلوکز می شود .مسیر تولید گلوکز مشابه با مسیر گلیکولیز نیست چون چند واکنش در مسیر گلیکولیز یک طرفه اند نمی توانند همان مسیری که آمده اند را برگردند . مثلاً پیرووات که به استیل کو آنزیم A تبدیل شود نمی تواند مسیر برگشت را همان طور که آمده است طی کند بلکه از مسیر های دیگری تولید ماده ی اولیه را می کند .

مسیرهای گلوکز :

, Glyconeogenesis, Glecogenesis, Glycogenolyse Glycolysis

 

گلیکوژنیک : ( تبدیل به گلوکز)

üموادی که به پیرووات تبدیل می شوند هم گلوکوژنیک هستند و هم کتوژنیک به آنها کتوژنیک – گلوکوژنیک آمینو اسید گفته می شود .

نقش بایوتین : انتقال  CO2 از  پیرووات به اگزالو استیک آنزیمی که داریم به شکل آپو کربوکسیلاز است و تا بایوتین وارد نشود ، کربوکسیلاز نخواهیم داشت .

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.