فهرست مطلب

 

کو آنزیم آن بیوتین است که تحت شرایط مختلفی می تواند فعال یا غیر فعال شود و آنزیم کلیدی برای بیو سنتز چربی

ساختمان Chylomicron آپو لیپو پروتئین ، کلسترول آزاد و ...

بیو سنتز پروتئین : پروتئین ها عناصر غیر پایدار در سلول جاندار زنده محسوب می شوند چون مثل چربی ها و کربو هیدرات ها ذخیره نمی شوند و اگر مورد متابولیسم قرار نگیرند باید سریعاً تجزیه شده و از بین بروند. به طور  مداوم سنتز و تجزیه می شوند که به این سیستم Turn over  می گویند . به اسید های آمینه و پپتید های کوچک مولکول تبدیل می شوند . اسید های آمینه و پپتید ها ی کوچک مولکول چنانچه نتوانند مورد بیو سنتز قرار بگیرند به اجزاء کوچکتر تجزیه و سپس دفع می شوند .

مراحل  هضم :

فاز اول : در معده مواد پروتئین تحت تاثیر اسید کلرید ریک دناتوره می شوند ( باند ها باز می شوند )

پرو آنزیم ها به آنزیم تبدیل می شوند ( پرو آنزیم مثل پپسینوژن که یک زیموژن است = آنزیم غیر فعال و تحت تاثیر آنزیم های معده به آنزیم فعال تبدیل می شوند   )

فاز دوم : پروتئاز های روده ی باریک و پانکراس : آنزیم تریپسین ، کیمو تریپسین که زیموژن هستند و آزاد می شوند و هر کدام در بخش خاصی در زنجیره ی پروتئینی عمل می کنند – کربوکسی پپتیداز و الاستاز ç در این مرحله اسید آمینه آزاد و الیگو پپتید ها بوجود می آیند (8-2 اسید آمینه)

فاز سوم ک سلول های حاشیه ای (Brush border) اندو پپتیداز و آمینو پپتیداز آزاد می کنند و پروتئین ها را به صورت اسید آمینه ی آزاد و دی پپتید در می آورند .

فاز چهارم : جذب – ترانسپورت سیستم – پمپ سدیم و ...

فاز پنجم : شکسته شدن دی و تری پپتید درون سلول های اپیتلیال پوششی ( داخل سیتوپلاسم شان ) و اسید های آمینه آزاد می شود و نهایتاً انتقال اسید های آمینه به جریان خون .

کولی سیستی کینین و سکرتین باعث تحریک صفرا و پانکراس برای ترشح بی کربنات ç خنثی سازی خاصیت اسیدی شیر .

گیاهان در مقایسه ی حیوان رشد کمی دارند اما رشد شان مداوم است  و بر اساس ازتی که از زمین یا اتمسفر می گیرند است . معمولاً گیاهان مشکلی با مازاد نیتروژن در پیکر خود ندارند در حالی که موجودات زنده با این مشکل در کشمکش اند . شکسته شدن اسید های آمینه در گیاهان معمولاً در دانه ها رخ می دهد و در نتیجه تجزیه یا متابولیسم اسید های آمینه در دانه ها ، اسید های آمینه ی دیگری که مورد نیاز گیاهان هستند سنتز می شوند . در سلول های حیوانی اولین مرحله در تجزیه ی پروتئین ها آنزیم هایی شرکت می کنند که باعث هیدرولیز اسید های آمینه می شوند . در تمامی ارگانیسم ها پروتئین ها به صورت مداوم تجزیه و سنتز می شوند . اما Turn over  آن ها یکسان نیست مثلاً سلول های عضلانی بافت حاوی مواد پروتئینی دارای Turn over   نسبتاً کمتری هستند . به عبارت دیگر پروتئین هایی که در ساختارشان اسید های آمینه ی تریونین ، گلوتامین و پرولین و سرین باشد ، نیمه عمر کوتاه تری نسبت به سایر پروتئین ها دارند ç زود تر تجزیه می شوند .

وجود برخی از اسید ها ی آمینه خاص در انتهای زنجیره ی پپتیدی باعث می شود که آن پروتئین سریع تر تجزیه شود در گیاهان پروتئین های خاصی وجود دارند به نام Heat shock protein  . زمانی که استرس به گیاه وارد می شود این پروتئین ها فعال شده و مانع از تجزیه ی پروتئین های گیاهی خواهند شد . در انسان با وزن 70 کیلو 400 گرم اسید آمینه در هر روز آزاد می شود و 20% از آن اکسیده شده یا جهت سنتز ترکیبات قندی مورد استفاده قرار می گیرند

واکنش های مهمی که بر روی اسید های آمینه صورت می گیرد :

ترانس آمیناسیون – دی آمیناسیون – دی کربوکسیلاسیون – آمیناسیون

یکی از راه های سنتز اسید های آمینه ی غیر ضروری Transamination  است – که یک عامل آمینی از روی اسید آمینه برداشته شده و بر روی اسکلت کربنی اسید آمینه منتقل شده و تولید اسید آمینه ی جدید می کند.

 

اولین اسید آمینه ای که در شکمبه تولید می شود آسپارتات و والین هستند. این واکنش ها دو طرفه اند و تحت تاثیر تیامین پیرو فسفات کاتالیز می شوند . TPP که کوفاکتور است

در Di amination oxidative ، تولید آمونیاک را داریم که آزاد شده و وارد سیکل سنتز اوره شده و از بدن دفع می شود . در این نوع واکنش ها ، عامل آمینی چون مستقیماً به آمونیاک تبدیل می شود به آن oxidative گفته می شود .شکل 42

 

اسکلت کربنی به نام آلفا کتو اسید بوجود آمده می تواند وارد مسیر های متابولیکی مختلفی شده و تولید مواد مختلف بیو لوژیکی کند مثلاً در پیرووات یا در گلوکونئوژنسیس

در گیاهان کتو اسید ها معمولاً برای بیو سنتز اسید های آمینه جدید مورد استفاده قرار می گیرند . اسید های آمینه ای که به پیرووات تبدیل شوند به عنوان اسید های آمینه ی گلوکوژنیک اند :

سرین – تریپتوفان – آلانین – سیستین – ترئونین

برخی اسید های آمینه به استیل کو آنزیم A تبدیل می شوند که اگر نتواند به OAA تبدیل شود به استو استیل کو آنزیم A تبدیل می شوند که به آن ها کتوژنیک می گویند .

فنیل آلانین – تیروزین – لوسین – ایزو لوسین – لایزین – تریپتوفان – ترئونین

اسید های آمینه ی مشترک کتوژنیک – گلوکوژنیک نیز داریم :

لوسین – ایزو لوسین – فنیل آلانین – تیروزین – لایزین

آمونیاک تولید شده بسیار سمی است و در نتیجه ی پروسه ی دی آمیناسیون اکسیداتیو تولید می شود نه ترانس آمیناسیون

آمونیاک حاصله جریان خون سیکل اوره اوره دفع

دفع اوره مستلزم مصرف آب است – البته در حیوانات دریایی ، آمونیاک مستقیماً توسط آب بدن به بیرون دفع می شود . همین طور در پروتوزوئا . در پرندگان سیکل اوره وجود ندارد و اصولاً ازت مازاد به صورت اسید اوریک که جامد است دفع خواهد شد .

اسید اوریک از طریق سیکلی که پورین ها سنتز می شوند ، بیو سنتز شده و به صورت کریستالی دفع خواهد شد

NPN:  non protein nitrogen    = اوره

اوره دارای دو عامل آمونیاکی است . آلفا کتو گلوتارات به عنوان پیش سازی برای سایر اسید های آمینه است . ترانس آمیناسیون و آمیناسیون همیشه توام صورت می گیرد . اسید آمینه ی اول عامل آمینی را از دست می دهد و دیگری عامل آمینی را می گیرد . در دی آمیناسیون اکسیداتیو عامل آمینی برداشته می شود اما بر روی اسید آمینه ی دیگری منتقل نمی شود . عامل آمینی وارد سیکل اوره شده و دفع می شوند .

سیکل اوره :

عامل آمینی حاصل از دی آمیناسیون اسید های آمینه وارد کبد شده و در آن جا 2 مولکول آمونیاک که وارد کبد شده اند ، تشکیل اوره می دهند با فرمول

پیرودوکسال فسفات عامل مهمی در انتقال آمین است و تولید پیریدوکسامین می کند .

یکی از آمونیاک ها ناشی از Diamination  اسید های آمینه است . مسیر تشکیل اوره در دو بخش مختلف سلول رخ می دهد در ابتدا آمونیاک وارد میتو کندری شده با آب و 2 مولکول ATP تولید کربومیل فسفات می کند . این ترکیب داخل میتو کندری است و خارج از آن نمی شود . ارنیتین می تواند وارد میتو کندری شود و با کربومیل فسفات باند شده و سیترولین را بوجود می آورد  . سیترولین از میتو کندری خارج می شود و در آن جا با باند شدن  یک اسید آمینه آسپارتات تولید ماده ای به نام آرژینو سوکسینات می کند آرژینو سوکسینات طی واکنش هایی تبدیل به آرژنین شده و آن هم به دو مولکول ارنیتین تبدیل می شود .

2 تا فسفر در این جا مصرف می شود : 1- تامین انرژی 2- فسفریله کردن کربومیل فسفات بوجود آمده

برای تشکیل اوره ٣ تا ATP مصرف می شود .

دیورت : اسید اوریک نیترات نیتریت : مولکول غلیظ شده اوره که به تدریج ازت اش آزاد می شود

اسید اوریک درآب حل نمی شود به آب برای دفع آن نیازی نیست

بایوژن :

وقتی در دی کربوکسیلاسیون  COOH اسید آمینه برداشته می شود

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.