فهرست مطلب

ارزش بذر

ارزش بذر توسط دو عامل ارثي (ارزش ژنتيكي بذر) و تاثيرات محيطي در اثناي دوره رشد بذر (ارزش جسمي بذر) روي گياه و پس از برداشت محصول مشخص مي‌شود.

ارزش ژنتيكي بذر مشخص كننده نوع و پايداري خصوصيات است. تنها آن دسته از بذر و نشاء قابل تبادل هستند كه به‌صورت بذر پايه و يا گواهي شده باشند.

 

بذور پايه: از تكثير پي در پي تحت نظارت اصلاح‌گر به‌منظور حفظ خصوصيات به‌وجود آمده و به همين جهت بهترين شاخص خلوص و توان نوع بذر است.

 

بذور گواهي شده: بلافاصله از بذر پايه به‌وجود مي‌آيد.

بذور استاندارد: بذرهايي‌اند كه در فهرست انواع سبزي‌ها ثبت شده و يا در كاتالوگ‌هاي سبزي‌ها وارد شده است  و ويژگي‌هاي مثبت درج شده در آنها را مشخص مي‌سازد (حداقل درجه خلوص، حداقل قوه ناميه، ... ). بذر استاندارد فاقد آفت و يا ميكروارگانيسم است.

 

ارزش جسمي بذر از عوامل محيطي مختلف به‌وجود مي‌آيد. شرايط اقليمي و ميزان آب مصرفي در اثناي دوره رشد بذر بر روي گياه مادري دخالت دارد. تغذيه گياه مادر، طرز قرار گرفتن بذرها بر روي آن و نحوه انباركردن رسيده شدن بذر و بالاخره تاثيرات جوي در اثناي رسيده شدن بذر، نحوه انباركردن و بذرگيري نيز بي‌تاثير نيست. عوامل فوق مي‌تواند در دوره استراحت بذر، در واكنش‌هاي دمايي و يا زنده ماندن جنين تاثير داشته باشد. بذرهايي كه در شرايط نسبي خشكي از گياهاني به‌دست آمده‌ باشد و به نحو مطلوب و به‌تدريج از گياه مادري تغذيه نموده باشند، وزن هزاردانه بالا و كربوهيدرات و پروتئين زيادي دارند. بذرهاي بزرگ وزن هزاردانه بالايي دارند و علاوه بر آن معمولاً جنين بزرگ‌تري نيز دارند كه درصد زيادي از آنها به‌سرعت جوانه مي‌زند. به اين ترتيب اين گونه بذرها رويش خوب، دوره رويش كوتاه و بازده زيادي خواهند داشت.

 

بذور پوشش‌دار

بعضي از بذور نامنظم بوده و به اين منظور آنها را پوشش‌دار مي‌كنند. پوشش‌هايي كه براي اين منظور به‌كار مي‌رود: رس ورميكوليت، خاك‌هاي سيليسي، ذغال، مواد قارچ‌كش، عناصر غذايي ميكرو، لايه‌اي از متيل اتيل سلولز، صمغ عربي و تركيبات قند.

 

مزاياي بذور پوشش‌دار

 • تهيه بذور يك‌دست و يك‌شكل
 • سازگاري با ماشين‌هاي كشت در مزرعه
 • رشد سريع به دليل همراهي با قارچ كش‌ها و برخي مواد ريزمغذي

 

 

معايب بذور پوشش‌دار

 • گران بودن
 • وزن زياد داشتن
 • به زمين‌هايي كه به خوبي تهيه نشده يا مشكل زهكشي دارند حساسيت نشان مي‌دهند.
 • نگه‌داري آنها بايد در جاي خشك باشد

 

جوانه‌زني بذر

خيساندن بذر در آب به‌منظور سرعت بخشيدن به جوانه‌زني بذر هنوز رايج است. روش قديمي قرار دادن مستقيم بذر در آب (بيش از 8 ساعت)، به علت نبود اكسيژن، ممكن است موجب خسارت شود. توصيه مي‌شود بذرها را يك تا چند روز در دماي اتاق و در داخل آبي كه هواي كافي وارد آن مي‌شود، بخيسانند و يك تا دو هفته در دماي C1 نگه‌داري كنند پس از آن آنها را در هواي اتاق وادار به جوانه‌زدن كرده و بذرپاشي كنند. خيساندن بذر قبل از بذرپاشي باعث تسريع رشد مي‌شود. در اين روش حتي درصد سبز شدن در واحد سطح نيز افزايش مي‌شود.

 

جوانه‌زني بذور هنگامي صورت مي‌گيرد كه بذر داراي 26 تا 60 درصد آب باشد، لذا براي برخي بذور خيساندن قبل از كشت جوانه‌زني را بهبود مي‌بخشد.

 

دما نيز براي جوانه‌زني بذر از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. جوانه‌زني بذر با كم شدن دما، كاهش مي‌يابد و اين عمل همچنان ادامه يافته و تا يك دماي معين به حداقل مي‌رسد، ولي بذرها جوانه‌زني را انجام مي‌دهند. حداقل دما براي بذرهايي كه سرما را تحمل مي‌كند، بين 5-0 درجه سانتي‌گراد و براي بذرهاي فصل گرم بين 12-8 و حداكثر دماي فيزيولوژيكي بين 40-25 درجه سانتي‌گراد است.

 

محدوده حرارتي براي قوه ناميه مناسب، به‌مراتب محدودتر است. براي سبزي‌هاي فصل خنك بين 13-5 و
25-22 و براي سبزي‌هاي فصل گرم بين 13 تا 19 و 25 درجه سانتي‌گراد است. چنانچه بذري تحت شرايط مناسب آب، دما و اكسيژن قرار گيرد جوانه خواهد زد. براي بعضي از سبزي‌ها مثل كرفس عامل نور نيز مهم است.

 

جدول 9- رطوبت مورد نياز خاك براي جوانه‌زني سبزي‌ها

 

 

گروه 1 ← زميني كه رطوبتآن در حد درصد نقطه پژمردگي باشد مانند

كلم‌پيچ، كدوتنبل، ترب، كلم‌تكمه، ذرت‌شيرين، كلم‌گل، كلم‌قمري، كدو خوشتي، شلغم، هندوانه

گروه2 ← زميني كه رطوبت آن حداقل 25 درصد بالاي درصد نقطه پژمردگي باشد مانند:

لوبيا، فلفل سبز، هويج، اسفناج، خيار، گوجه‌فرنگي، تره‌فرنگي، پياز

 

گروه 3 ← زميني كه رطوبت آن حداقل  درصد 35 بالاي درصد نقطه پژمردگي باشد مانند:

لوبيا ليما، نخودفرنگي

 

گروه 4 ← زميني كه رطوبت آن50 درصد بالاي درصد نقطه پژمردگي باشد مانند:

چغندر لبويي، آنديو، كلم چيني، كاهو

 

گروه 5 ← زميني كه رطوبت آن نزديك به ظرفيت مزرعه باشد مانند: كرفس

 

 

نقل از:  Splittsoesser, 1984

 

تهيه بذر سبزي

بيشتر سبزيكاران و توليدكنندگان سبزي ترجيح مي‌دهند كه بذر مورد نياز خود را از موسسات و شركت‌هاي توليد كننده بذر، تهيه و خريداري كنند. كشاورزان هميشه بايد دقت كنند كه بذر مرغوب تهيه كنند. بذر ارزان براي زارع گران تمام مي‌شود. چون بعد از سرمايه‌گذاري و زحمات فراوان محصول خوبي كه قابل عرضه به بازار باشد، نخواهد داشت و كشاورز طولي نخواهد كشيد كه با دلسردي و ياس مواجه شده، در امر كشاورزي شكست خواهد خورد. بذوري كه توسط شركت‌هاي معتبر توليدكننده بذر تهيه مي‌شوند، داراي برچسب بوده كه تمام مشخصات بذر روي آنها نوشته شده است. از موردي كه حتماً بايد روي برچسب ذكر شده باشد، عبارتند از:

 1. نام علمي، نام انگليسي و اسم فارسي سبزي.
 2. رقم و دورگ بودن سبزي مشخص شده باشد.
 3. درصد جوانه‌زني ذكر شده باشد.
 4. تاريخ تهيه بذر سبزي و سال بسته‌بندي.
 5. زمان انقضاء كشت بذر سبزي قيد شده باشد.
 6. چنانچه بذر ضدعفوني شده، نام قارچ‌كش يا هر ماده شيميايي ديگر ذكر شود.
 7. درصد خلوص بذر سبزي ذكر شده باشد.
 8. وزن خالص بذر
 9. نام شركت توليدكننده بذر و علامت تجاري و شماره ثبت شركت.

 


 

البته شركت‌هاي توليدكننده بذور را از نظر درصد قوه ناميه، درجه خلوص، زودرسي، ديررسي، يكنواختي، مرغوبيت محصول، طعم و مزه و ساير عوامل مورد آزمايش قرار داده‌اند. در هنگام خريد بذر بايد حداكثر دقت و تاكيد روي نتيجه نهايي محصول سبزي به عمل آيد، نه هزينه خريد بذر. چون هزينه بذر اغلب سبزي‌ها تنها قسمت جزئي از ساير هزينه‌هاي انجام شده را تشكيل مي‌دهد.

 

سبزيكاران عمده بذوري را كه تهيه مي‌كنند، معمولا به مشخصات آنها واقف بوده، با اطمينان كامل به كشت آن اقدام مي‌كنند. البته تعداد كمي از كشاورزان ترجيح مي‌دهند كه خود اقدام به توليد بذر كنند كه اين خود داراي مزايا و معايبي است كه به‌طور خلاصه ذكر مي‌گردد:

 

مزاياي توليد بذر سبزي توسط زارع

 1. زارع از خصوصيات پايه مادري و مشخصات سبزي كاملاً اطلاع دارد.
 2. كشاورز بهترين گياه و قوي‌ترين بوته را به سليقه شخصي خود انتخاب نموده و از آن بذرگيري مي‌كند.
 3. زارع بذوري را كه مناسب با شرايط اكولوژيكي محيط باشد، خود انتخاب مي‌كند.
 4. توليد بذر سبزي توسط زارع يك رضايت خاطري براي او فراهم مي‌كند، چون از ابتدا نتيجه نهايي سبزي را مي‌داند.
 5. كشاورز بذري را تهيه مي‌كند كه مناسب با ذائقه محلي باشد.
 6.  سبزي‌هاي هر منطقه به آفات و امراضي كه در آن منطقه شيوع دارند، مقاوم‌ترند.

 

معايب تهيه بذر سبزي توسط زارع

 1. سبزي‌هايي كه به‌صورت دورگه مي‌باشند (هندوانه، خيار) تهيه بذر از آنها امكا‌ن‌پذير نيست.
 2. كشاورز بايد از اصول اصلاح نباتات و ديگر مسائل مربوطه اطلاعات جزئي داشته باشد.
 3. ممكن است بذرگيري با ديگر كارهاي كشاورز مصادف شود و اين باعث خواهد شد زارع آن طور كه بايد و شايد نتواند به امر توليد سبزي بپردازد.
 4. مستلزم صرف وقت زياد است.
 5. مواظبت‌هاي در حين رشد و نمو گياه، از قبيل دوره زندگي، مراحل بعد از برداشت و ديگر مسائل براي گياهاني كه براي توليد بذر نگهداري مي‌شوند، با گياهاني كه صرفاً به‌منظور سبزي كشت مي‌گردند، متفاوت است.
 6. بذرگيري گياهان دوساله كه مستلزم انباركردن گياه در انبار در زمستان مي‌باشد، كار ساده‌اي نيست.
 7. كنترل قارچ‌هايي كه در زير پوست بذر قرار مي‌گيرند و باعث بيماري مي‌گردند، براي زارع مشكل است.
 8. بعضي از بذور قوه ناميه خود را زودتر از سايرين از دست مي‌دهند (پياز، ذرت‌شيرين، جعفري)، لذا نگهداري آنها شرايط خاصي را مي‌طلبد.
 9. به‌طوركلي نگهداري بذور براي سال آينده احتياج به در نظر گرفتن عوامل خاصي دارد، كه ممكن است فراهم كردن آنها براي زارع امكان‌پذير نباشد.

 

جدول  10- دماي مورد نياز خاك براي جوانه‌زني سبزي‌ها (سانتي­گراد)

حداقل

صفر درجه            4/4 درجه              10 درجه            3/15درجه               3/1 درجه

آنديو                          چغندرلوئي                   مارچوبه                    لوبيا ليما                         بادمجان

كاهو                          بروكلي                        ذرت‌شيرين               خيار                              كدوتنبل 

پياز                           كلم‌چيني                     گوجه‌فرنگي               باميه                              هندوانه

اسفناج                       كدوخورشتي                 شلغم                       فلفل‌سبز                                     

                                هويج،كلم‌گل،                                                                                              

                                جعفري، ترب،                                                                                      

                                نخودفرنگي،كرفس

 

 

حد مناسب

21درجه              24درجه               7/26درجه          4/29درجه               35درجه

كرفس                        مارچوبه                       لوبيا ليما                   لوبيا                              خيار

شلغم                         آنديو                           هويج                       چغندر سالادي                 طالبي

اسفناج                       كاهو                           كلم‌گل                     بروكلي                           كدوتنبل

                

نخود فرنگي  پياز                               كلم‌پيچ                      كدو خورشتي

                                                    ترب                            بادمجان                       هندوانه

                                                    گوجه‌فرنگي                  جعفري                                         

                                                    شلغم                          فلفل‌سبز                                  

                                                                                     ذرت‌شيرين

                                                                

حداكثر

24درجه                      4/29درجه                         35 درجه                   40 درجه

كرفس                                 لوبيا ليما                                     مارچوبه                             خيار

آنديو                                   لوبيا                                           چغندر سالادي                    باميه

كاهو                                   نخودفرنگي                                  بروكلي، كلم‌پيچ                   كدوتنبل

 

اسفناج                                                                هويج، كلم‌گل، بادمجان             كدوخورشتي

                                                                         پياز، فلفل‌سبز، ترب                  ذرت‌شيرين

                                                                         گوجه‌فرنگي، جعفري                شلغم، هندوانه

نقل از:  Splittsoesser, 1984

 

محصولات آموزشی مربوط به باغبانی - سبزیکاری

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ای, کشت خیار, کاشت خیار, خیار گلخانه ای, ارقام خیار, دوره های کاشت خیار, آفات خیار, بیماریهای خیار, تاثیر عناصر مختلف بر خیار, آبیاری خیار, زمان کاشت خیار, هرس خیار, مبارزه با علف های هرز خیار, هدایت بوته های خیار, نور مناسب برای خیار, دمای مناسب برای خیار, امکانات گلخانه

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ای

نرم افزار آموزشی کاشت و پرورش خیار گلخانه ایکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دی بدون نیاز به نصب با کارکردی بسیار راحت (دارای آتوران)قابل اجرا و استفاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
نرم افزار آموزشی احداث گلخانه و کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای, چگونگی احداث گلخانه, چگونگی کاشت خیار, چگونگی کاشت گوجه فرنگی گلخانه ای, گلخانه خیار, گلخانه گوجه فرنگی, شرایط لازم, نور, دما, خاک, بیماریها, آفات, تجهیزات

نرم افزار آموزشی احداث گلخانه، کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای

نرم افزار آموزشی احداث گلخانه، کاشت خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپبا نصب و کارکرد ساده و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت فلفل, کاشت فلفل رنگی, کاشت فلفل گلخانه ای, کاشت فلفل رنگی گلخانه ای, کشت فلفل, کشت فلفل رنگی, کشت فلفل گلخانه ای, کشت فلفل رنگی گلخانه ای

فیلم آموزشی کاشت فلفل رنگی در گلخانه

فیلم آموزشی کاشت فلفل رنگی در گلخانه کاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت زعفران, کاشت زعفران,آموزش کشت زعفران, آموزش کاشت زعفران, فیلم آموزش کاشت زعفران, فرآوری زعفران , گونه های زعفران, نحوه آبیاری زعفران, کنترل علف های هرز زعفران, کودها و تغذیه گیاهی زعفران, شناخت آفات زعفران, مبارزه با آفات زعفران, شناخت بیماری های زعفران, محلول پاشی زعفران, برداشت زعفران, مراحل بعد از برداشت زعفران

جامع ترین آموزش کشت زعفران و مجموعه فیلم آموزشی پرورش و کاشت زعفران

جامع ترین آموزش کشت زعفران جامع ترین و کاملترین مجموعه آموزشی کشت زعفران ۱ عدد دی وی دی ( اورجینال ) کاملا به زبان فارسی قابل اجرا در کامپیوتر و لپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
راهنمای زراعت سیب زمینی

راهنمای زراعت سیب زمینی

راهنمای زراعت سیب زمینی 1 عدد دی وی دی ( اورجینال ) دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در دی وی دیتوضيحات بيشتر :دی وی دی آموزشی: راهنمای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کاشت سیب زمینی, کشت سیب زمینی, آبیاری سیب زمینی, آفات سیب زمینی, کوددهی سیب زمینی, بیماری های سیب زمینی, برداشت سیب زمینی, مینی تیوبر سیب زمینی, بید سیب زمینی, سوسک کلرادو, کرم مفتولی سیب زمینی, کنه سیب زمینی

آموزش کاشت سیب زمینی

آموزش کاشت سیب زمینی کاملا به زبان فارسی1 عدد دی وی دی ( اورجینال )قابل اجرا در کامپیوتر و لپ تاپ بدون نیاز به نصب و اجرا به صورت آتوران سریع و راحت… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ای, کشت خیار, کاشت خیار, خیار گلخانه ای, ارقام خیار, دوره های کاشت خیار, آفات خیار, بیماریهای خیار، تاثیر عناصر مختلف بر خیار

فیلم آموزش پرورش خیار گلخانه ای

فیلم آموزشی پرورش خیار گلخانه ایکاملترین مجموعه تصویری کاشت، داشت و برداشت خیار گلخانه ای در 2 سی دی تصویری بهمراه شناخت بیماریها و مقابله با… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
خربزه, کاشت خربزه, کشت خربزه, جالیزکاری, کاشت خربزه با ورقه های پلاستیک, کاشت خربزه با کمترین آب, فیلم کاشت خربزه, فیلم کشت خربزه

آموزش کاشت خربزه

فیلم آموزشی کشت خربزه کاملا به زبان فارسی 1 عدد سی دی قابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپ دارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی در سی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فیلم آموزشی کشت گوجه در گلخانه, کشت گوجه, کاشت گوجه فرنگی, گوجه فرنگی گلخانه ای, ارقام گوجه فرنگی, دوره های کاشت گوجه فرنگی, آفات گوجه فرنگی, بیماریهای گوجه فرنگی

فیلم آموزشی کاشت گوجه در گلخانه

فیلم آموزشی کشت گوجه در گلخانهکاملا به زبان فارسی1 عدد سی دیقابل پخش در ویدئو سی دی، کامپیوتر و لپ تاپدارای گارانتی تعویض در صورت وجود هر نوع خرابی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
پرورش قارچ خوراکی, کاشت قارچ خوراکی, کشت قارچ خوراکی, پرورش قارچ دکمه ای, کاشت قارچ دکمه ای, کشت قارچ دکمه ای, پرورش قارچ صدفی, کاشت قارچ صدفی, کشت قارچ صدفی, تهیه اسپان, تهیه کمپوست, تهیه بستر کاشت قارچ, خاک پوششی کشت قارچ, بسته بندی قارچ, فرآورده های قارچ

آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ دکمه ای و صدفی

آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ دکمه ای و صدفی 1 عدد دی وی دی کاملا به زبان فارسی بدون نیاز به نصب ( اجرا بصورت آتوران) قابل اجرا در کامپیوتر و لپ… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.