فهرست مطلب

 

اعداد تصحيح شده توسط نمودار Excel :

0ppm

2/5ppm

5ppm

6/5ppm

7/5ppm

10ppm

15ppm

0

0.05

0.1

0.152

0.2

0.25

0.3

بحث و نتيجه‌گيرى:

فسفر بعد از ازت مهمترين عنصر غذايى مورد نياز گياه است مقدار فسفر در خاك بين 0.03 تا 0.22 درصد تغيير مى‌كند و متوسط آن در خاك‌هاى زراعى در حدود 0/06 درصد مى‌باشد. نسبت فسفر معدنى و آلى در خاكهاى ‌گوناگون متفاوت است. معمولا" نسبت فسفر آلى در سطح خاك بيش از لايه‌هاى‌ زيرين خاك مى‌باشد. به‌طور معمول فسفر آلى در حسب درصد فسفر كل خاك ممكن است 2 تا 98 % باشد. فسفر طبعيى خاك به‌صورت فسفات كلسيم و، فسفات‌آهن و فسفات‌آلومينيوم مى‌باشد. با اين حال كاني‌هاى ديگر فسفات در نيز در خاك يافت مى‌شوند كه از لحاظ اهميت در درجات بعدى قرار دارند. در خاك‌هاى آهكى اشكال مختلف فسفات‌كلسيم كاني‌هاى غالب فسفر هستند. در صورتيكه در خاك‌هاى اسيدى فسفات‌آهن و آلومينيوم به‌اندازه و يا بيشتر از فسفات‌كلسيم اهميت دارند.

در خاك‌هاى آهكى كه مقدار زيادى كربنات‌كلسيم موجود است. كربنات‌كلسيم با تركيبات فسفرى تركيب مى‌شوند. وقتى كربنات‌كلسيم در مجاورت فسفات‌كلسيم قرار مى‌گيرد محلوليت فسفات تقليل مى‌يابد و از اين موضوع مى‌توان نتيجه گرفت كه كربنات‌كلسيم روى فسفات‌كلسيم رسوب مى‌كند و در خاك‌هاى‌آهكى بين كربنات‌كلسيم و آپاتيت تركيب كربنات آپاتيت تشكيل مى‌شود.

علائم كمبود فسفر در گياه

كمبود فسفر در گياه مى تواند عواملى را به دنبال داشته باشد كه عبارتند از :

- رشد قسمت‌هاى هوايى و ريشه كاهش مى‌يابد و در كمبود زياد متوقف مى‌شود.

- برگ‌ها كوتاه و باريك و نازك مى‌شوند.

- رشد طولى گياه عمودى بوده و ساقه جانبى ‌به‌ندرت ظاهر مى‌شود.

- تعداد برگ‌ها و شاخه‌ها محدود و جوانه‌هاى كنارى ممكن است به خواب بروند يا دچار مرگ بشوند.

- ظهور شكوفه‌ها و و جوانه‌هاى برگى كم مى‌شود و بنابراين محصول دانه و ميوه كم مى‌شود.

- رنگ برگ‌ها سبز تيره كدر و مايل به آبى يا ته برگ برنزى يا بنفش است. رنگ بنفش مربوط به تشكيل ماده آنتوسيانين است كه يكى از مشخص‌ترين و معمول‌ترين علائم كمبود فسفر است و همچنين رنگ انواع گياهچه نيز بنفش مى‌شود.

- در موقع بروز كمبود فسفر رنگ ميوه‌ها سبز و ممكن است به‌شدت رنگى شده باشند و گوشت ميوه نرم و شيره ميوه خيلى ‌ترش و خاصيت انباردارى آن ضعيف است.

- فسفر عنصرى ‌است كه غلظت بالاي ‌آن در خاك براى گياهان بى‌ضرر است و متأسفانه اين خصوصيت باعث شده كه در طى دهه اخير مقدار زيادى فسفر به خاك‌هاى كشورمان اضافه بشود و باعث به‌هم خوردن تعادل عناصر غذايى موجود در خاك شده است.

آهن

مقدمه

از شانزده عنصر غذايى مورد نياز گياهان، شش عنصر آهن، روى، منگنز، بر، مس، موليبدن به مقدارى كم مورد نياز گياهان بوده و بدين جهت آنها را عناصر كم نياز مى‌گويند.

در ايران، كمبود عناصر كم نياز بويژه روى، منگنز، بر و آهن در مزارع و باغ‌ها به دليل حاكميت شرايط آهكى، كمى مواد آلى، خشكى، حلاليت كم اين عنصر در pH آهكى، وجود بى‌كربنات درآب‌هاى آبيارى و مصرف بالاى فسفر، عموميت دارد. كمبود عناصر غذايى كم نياز در برخى از درختان ميوه و محصولات زراعى با عنايت به‌مقدار نياز گياه، شرايط رطوبتى، درجه حرارت محيط و ميزان آب آبيارى متفاوت است.

 

وضعيت آهن در خاك

مقدارآهن در سنگ مادر بيش از ساير عناصر غذايى است. سنگ كره 5/1 درصد آهن دارد كه تركيبات متعددى را با گوگرد و اكسيژن توليد مى‌كند، ليكن درجه حلاليت اين مواد به‌قدرى ناچيز است كه گياه در شرايط زيستى نامساعد، نظير pH بالا و زيادى‌ كربنات‌كلسيم، نمى‌تواند نياز اندك خود را از خاك جذب كند. غلظت آهن در خاك مى‌تواند در بين 0/02 تا 10 درصد متغيير باشد. آهن از تخريب سنگ‌هاى مادرى و عمدتا" به‌صورت دو ظرفيتى وارد محلول خاك شده و به‌همين شكل نيز به وسيله گياه جذب مى‌گردند. غلظت حد بحرانى آهن در خاك‌هاى آهكى در حدود 5 الى 6 ميلى‌گرم در كيلوگرم و برمبناى روى DTPA گزارش شده است.

آهن اولين عنصر كم نياز و ضرورى شناخته شده براى‌ گياه است. كلروز آهن به‌عنوان يكى از فاكتورهاى محدود كننده افزايش توليد و كيفيت محصولات در درختان ميوه محسوب مى‌شود و در صورت عدم رفع آن نه تنها عملكرد و كيفيت محصول كاهش مى‌يابد، بلكه از طول عمر درختان كاسته مى‌شود.

 

علايم كمبود آهن در گياه

از عمده تغييرات فيزيولوژيك ناشى از كمبود آهن در درختان ميوه كلروز يا زردى برگ‌هاى جوان مى‌باشد كه به‌دليل از بين رفتن پروتئین‌ها و كاهش سنتز كلروفيل اتفاق مى‌افتد. اين مسئله كاهش فتوسنتز را در بر دارد كه از اهميت بسيارى ‌برخوردار است. در مطالعات انجام شده بر روى گياهان متعددى‌، مشاهده گرديده كه كمبود آهن و مس، گل آغازى را كه خود تحت تأثير دورى نورى در گياهان مى‌باشد را كاهش مى‌دهد. ارتباط بين تغذيه آهن و رشد رويشى و ميزان محصول در درختان ميوه بسيار پيچيده‌تر از ساير عناصر غذايى‌ مى‌باشد. مراحل اوليه كمبود تأثير آنچنانى بر روى رشد و عملكرد درختان ندارد، اما در شرايط كمبود شديد و به‌ويژه در طولانى‌ مدت رشد برگ‌ها متوقف شده و تعداد زيادى از آنها ريزش مي‌يابند. كاهش سطح كل برگ درختان منجرب كاهش رشد و محصول كمتر مي‌گردد.

 

روش‌هاى اندازه‌گيرى آهن موجود در خاك

روش شعله‌اى (Atomic Apsorption Spectrometer)

روش غير شعله‌اى (Inductirely coupled plasma , Icp , AES)

ما در اين آزمايش از روش اول استفاده خواهيم كرد.

 

آزمايش

روش شعله‌اى (Atomic Apsorption Spectrometer )

مواد و وسايل مورد نياز:

- 10 گرم خاك از نمونه مورد نظر

- DTPA

اجزاء تشكيل دهنده DTPA

14/92 گرم ترى‌اتانول‌آمين و 1/96 گرم DTPA و 1/47 گرم CuCl2,H2O كه ترى‌اتانول‌آمين براى نگهدارى pH محلول در 7/3 و خود DTPA به‌عنوان عامل كمپلكس كنترل CuCl2,H2O از حلاليت كربنات‌كلسيم كه در خاك‌هاى ما به‌ميزان فراوان وجود دارد جلوگيرى مى‌كند.

 

شرح آزمايش

ابتدا 10 گرم خاك نمونه را وزن كرده و سپس به آن 20 سى‌سى DTPA اضافه كرده و به‌مدت يك ساعت درون دستگاه شيكر قرار مى‌دهيم. بعد از اين مدت نمونه را در دستگاه سانتريفوژدر 3000 دور و به‌مدت 5 دقيقه قرار مى‌دهيم. بعد از اينكه مرحله عصاره‌گيرى پايان يافت، عصاره را در دستگاه اسپتروفتومتر قرار داده و قرائت دستگاه را يادداشت مى‌كنيم.

 

بحث و نتيجه‌گيرى:

آهن در آنزيم سيتوكروم وجود دارد كه براى عمليات اكسيد و احياء در گياهان ضرورت دارد و نيز اين عنصر در ساخت تركيبات اوليه كلرفيل نقش اصلى و اساسى را بازى مى‌كند. مقدار آهن در انساج گياهى بين 40 تا 2000ppm متغيير است ولى در گياهان سالم مقدار آن بايد از 100ppm بيشتر باشد. حساسيت گياهان به كمبود آهن متفاوت است و حتى در بين واريته‌هاى يك گونه اختلاف نشان مى‌دهد. براى مثال سيب‌هاى پاييزى نسبت به سيب‌هاى بهارى مقاومت بيشترى نشان مى‌دهند.

 

پيشگيرى از كمبود آهن:

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.