فهرست مطلب

 

- كاشت گياهان تيره Lgominos است كه باعث تثبيت ازت در خاك مى‌شوند.

- استفاده از كودهاى دامى به حالت جامد يا مايع

- زير خاك كردن كاه و كلش و محصولات كشت شده قبلى كه كود دهى سبز ناميده مى‌شود.

استفاده از كودهاى شيميايى ازت‌دار كه بايد باتوجه به شرايط خاص زمين و گياه مصرف بشوند كه از جمله اين كودها:

- آمونياك بى‌آب: 82% ازت دارد و در فشار معمولى به حالت گاز مى‌باشد و بايد به‌صورت تحت فشار حمل و نقل بشود و نيز بايد در خاك‌هاى اسيدى مصرف بشود چراكه در خاك‌هاى قليايى به‌صورت گاز خارج مى‌شود.

- اوره: كود جامد داراى 46% ازت و در روى خاك آبيارى شده پاشيده مى‌شود و در غير اين صورت 20 الى 30 % تلفات دارد وتوسط آنزيم اوره آز هيدروليز مى‌شود.

- نيترات‌آمونيوم: حاوى 33% نيتروژن و به‌صورت جامد پاشيده مى‌شود و نسبت به اوره مقدار كمترى NH3 متساعد مى‌كند و امكان آبشويى و دنيتروفيكاسيون آن بيشتر از اوره است و بيشتر به‌صورت محلول‌پاشى استفاده مى‌شود.

- سولفات‌آمونيوم نيتروژن‌دار: حاوى 21% نيتروژن و مزيت آن داشتن گوگرد است و براى خاك‌هاى قليايى بسيار مناسب مى‌باشد و آبشويى آن نيز كمتر است.

- علاوه بر اينها از كود فسفات‌آمونيوم و كود نيتروژن‌دار كند رهاشونده يا كود نيتروژن‌دار با پوشش گوگردى كه در مواقع لزوم از آنها استفاده مى‌شود.

در منابعى آمده كه ميزان مناسب ازت براى خاك‌ها در حدود 01/0الى 5/0 مى‌باشد. براى رسيدن به حد 5/0بهتر است از كود استفاده نماييم. البته همان طور كه ذكر شد مصرف كود به نوع محصول نيز بستگى دارد. براساس تمام داده‌ها ى موجود سعى خواهيم كرد بهترين و كم هزينه‌ترين روش را ارائه دهيم.

ازت نيتراتى و آمونيومى

مقدمه

دنيتريفيكاسيون اصطلاحى است براى اكسيد اسيون آمونيوم به نيتريت و نيترات به‌كار مى‌رود. از آنجا كه نيتريتى كه در اين اكسيداسيون به‌وجود مى‌آيد پايدار نيست و به‌سرعت تلف مى‌شود و يا به نيترات تبديل مى‌شود كلمه نيترات‌سازى به‌عنوان معادل براى اين اصطلاح توصيه مى‌شود.

ميكروب‌هاى خاك اصولا" ابتدا ازت آلى خاك را به آمونياك تبديل مى‌كنند. مقدار ازتى كه به اين طريق به‌صورت معدنى تبديل مى‌شود خيلى بيشتر از مقدار ازتى است كه ميكروب‌ها براى‌جذب و تبديل به تركيبات بدن خود نياز دارند. موجودات مسئول آمونياك‌سازى متفاوت بوده و تعداد بسيارى‌ از موجودات هتروتروف مانند باكتري‌ها، اكتينوميست‌ها و قارچ‌ها از اين دسته هستند. اين ميكروب‌ها با هيدروليز آنزيمى توليد آمونياك مى‌كنند. خاك بدون موجودات ذكر شده نيز قادر است مقدارى آمونياك توليد نمايد. خاك‌هايى كه فعاليت‌هاى حياتى در آنها با افزايش رطوبت متوقف شده قادرند آمونياك توليد كنند.

آمونياكى كه در نتيجه آمونيومى شدن ازت آلى حاصل مى شود ممكن است به‌صورت مختلف درخاك تغيير حالت بدهد اين تركيبات ممكن است:

- در نتيجه نيتراتى شدن به‌صورت نيتريت يا نيترات تبديل بشوند.

- مستقيما" توسط گياهان جذب بشوند.

- توسط موجودات هتروتروف براى پوساندن بيشتر مواد آلى جذب بشوند .

- توسط رس‌هاى قابل انبساط تثبيت بشوند.

باكتري‌ها قادرند آمونياك را به نيتريت و آن را به نيترات تبديل كنند. باكتري‌هاى نيتروزموناس و نيتروباكتر در اين امر دخالت دارند. اگر در هر گرم خاك 10 به توان 6 و نيز 2 ضربدر 10 به توان 5 سلول باكترى نيترات‌ساز و نيتريت‌ساز وجود داشته باشد مى‌توان 11.2 كيلوگرم در هكتار ازت نيتراتى بوجود آورد. مقدار ازت كل خاك مقياس است براى اندازه‌گيرى مقدار مواد اوليه كه در معرض پوسيدگى قرار خواهد گرفت. در شرايط دلخواه رطوبت و حرارت مقدار ازتى كه توسط نيترات سازها تبديل مى‌شود مستقيما" متناسب با مقدار ازت اوليه محيط است. مقدار ازت آمونياكى كه به‌سهولت مى‌تواند مورد استفاده موجودات نيترات‌ساز قرار بگيرد به‌ندرت زياد مى‌باشند. علت اين امر اين است كه اوره آز هيدروليز شده و تركيبات زياد در فرصت كوتاهى در اختيار موجودات نيتريت‌ساز اتوتروف مى‌گذارند. نيتراتى شدن ازت موجود در كودهاى اوره فرم آلدهيد، كودهاى آلى، كودهاى دامى و كودسبز خيلى به كندى صورت مى‌گيرد. چون درجه اول فراهم شدن آمونياك كه در نتيجه معدنى شدن به‌وجود مى‌آيد خيلى كندتر از اوره با سولفات‌آمونيوم است. غير از ازت عناصر غذايى ‌ديگر روى شدت نيترات‌سازى تأثير دارند. افزايش فسفر به خاك شدت نيترات‌سازى را زياد و در عده‌اى ديگرهيچ قاعده‌اى از افزايش نيترات‌سازى مشاهده نكرده‌اند. كودهاى دامى باعث افزايش جمعيت نيترات‌سازها مى‌شوند. اگر موادآلى به خاك اضافه شود توسط موجودات ذره‌بينى خاك مورد حمله قرار مى‌گيرند و به واحدهاى يونى يا مولكولى كوچكتر تجزيه مى‌شوند اين واحدها همراه تركيبات آلى و معدنى موجود در خاك تشكيل مجموعه غذايى مى‌دهند كه موجودات خاك قدرت لازم براى متابوليسم مواد اوليه را براى ساختمان‌سازى مولكولى را فراهم مى‌كنند. معدنى‌شدن و آلى‌شدن ازت دائما" در متابوليسم ميكروبى خاك اتفاق مى‌افتد. تغييراتى كه در مسير معدنى‌شدن و آلى‌شدن توضيح داده شد فقط بستگى به مقدار ازت يا كربن قابل استفاده براى توده ميكروبى‌ خاك دارد. اگر مقدار كربن زياد باشد ازت آلى مى‌شود و برعكس وقتى مقدار مواد ازتى بيشتر باشد معدنى‌شدن صورت مى‌گيرد.

نيترات‌سازى در خاك‌هاى ‌اسيد ى به‌كندى صورت مى‌گيرد و مى‌توان سرعت آن را با افزايش آهك بالا برد. اثر يون هيدروژن مى‌تواند به‌واسطه اثر اين يون بر روى فعاليت و زندگى موجودات نيترات‌ساز باشد. pH دلخواه براى ‌باكتري‌ها 7 الى‌9 مى‌باشد. هر چقدر مقدار رطوبت به ظرفيت مزرعه نزديك‌تر باشد شدت معدنى‌شدن نيز بيشتر است. اگر خاكى به‌طور متناوب خشك و مرطوب بشود در شرايط مناسب رطوبت و حرارت سرعت معدنى‌شدن ازت در آن خاك بيشتر از خاكى است كه دائما" مرطوب نگهداشته شده باشد. معدنى‌شدن ازت به‌وسيله يك سرى از موجودات ذره‌بينى خاك انجام مى‌شود. با تغييرات شرايط خاك جمعيت مناسب براى اين تهويه مناسب زيادتر مى‌شود. با اين حال وقتى مقدار زيادى موادآلى تازه به خاك افزوده مى‌شود تهويه خاك باعث تسريع در پوسيدگى آنها مى‌شود و ازت آمونياكى بوجود مى‌آيد. تبديل آمونيوم به نيترات نياز به اكسيژن دارد. علاوه بر موجودات نيترات‌ساز خاكى، موجودات ذره‌بينى ديگر خاك از اكسيژن موجود در اتمسفر استفاده مى‌كنند.

 

آزمايش

وسايل و محلول‌هاى مورد نياز:

- كلرورپتاسيم

- اكسيدمنگنز

- اسيدبوريك

- اسيدسولفوريك

- معرف برموكرزول گرين

- نمونه خاك

- ظرف پلاستيكى 250 ميلى ليترى

- شيكر

- ارلن ماير 250 ميلى ليترى

- دستگاه ميكروكجلدال

- بالن تقطير

- پيپت و بورت

 

روش كار:

- مرحله عصاره‌گيرى:

10 گرم خاك را در ظرف پلاستيكى 250 ميلى‌ليترى ريخته و 100ميلى‌ليتر كلرورپتاسيم دو مولار به آن اضافه مى‌كنيم و به‌مدت يك ساعت در شيكر قرار مى‌دهيم. بعد از اين مرحله نمونه را در دستگاه سانتريفوژ با دور 3000 در مدت 5 دقيقه قرار داده و سپس عصاره را جمع‌آورى مى‌كنيم.

- مرحله تقطير:

تقربيا" همانند آزمايش قبلى انتهاى لوله تقطير را آماده مى‌كنيم به‌صورتى كه 10 ميلى‌ليتر اسيدبوريك را با چهار قطره معرف بروموكرزول گرين را در ارلن ماير 250 ميلى‌ليترى ريخته و زير مبرد دستگاه ميكروكجلدال قرار مى‌دهيم. سپس 20 سى‌سى از عصاره را برداشته و در بالن تقطير مى‌ريزيم و يك ميلى‌ليتر اسيدسولفوريك در آن مى‌ريزيم تا نيتريت به‌صورت گاز از آن عصاره خارج شده و موجب اشتباه در محاسبه نشود.

بعد از اين مرحله 2/0 گرم اكسيد منگنز را در داخل بالن تقطير اضافه و سپس شعله زير آن را روشن مى‌كنيم تا عمل تقطير صورت پذيرد. بعد از 5 دقيقه عمل تقطير را متوقف كرده و انتهاى مبرد را با آب شستشو مى‌دهيم. با اين عمل يون‌هاى آمونياك و نيتريت از محيط خارج و يون نيترات در محلول باقى مى‌ماند (لازم به توضيح است كه اكسيد منگنزدر مرحله تقطير نقش نقش قليايى كننده را برعهده دارد).

در مرحله بعد براى جمع‌آورى نيترات عصاره، انتهاى لوله تقطير را جدا كرده و به آن 10 سى‌سى اسيدبوريك و 4 قطره معرف بروموكروزول گرين اضافه مى‌كنيم.

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.