فهرست مطلب

 

پتاسم قابل تبادل

تثبيت پتاسيم نيز مانند ديگر كاتيون‌ها به‌وسيله سطوح باردار منفى كلوئيد و به‌طريق الكتريسيته ثابت تحقق مى‌يابد. جابجايى كاتيون‌هايى كه به اين طريق جذب مى‌گردند، در صورت تماس آنها با محلول‌هاى نمكى خنثى، به راحتى انجام مى‌شود. مقدار پتاسيم جابجا شده بوسيله محلول يك نرمال استات‌آمونيوم معمولا" كمتر از يا درصد كل پتاسيم مى‌باشد. جهت درك فرايندهاى حاكم بر تثبيت و رها شدن پتاسيم موجود در خاك، اطلاع از وضعيت محلول‌هاى تبادلى در كاني‌هاى رس ضرورى است.

مقدار پتاسيم قابل تبادل در كلوئيدهاى خاك يكسان نبوده و كلا" در سه نوع محل يا موقعيت اجبارى قرار مى‌گيرد. در سطوح خارجى بعضى از رس‌ها مانند ميكا كه براى پتاسيم غير اختصاصى است؛ به‌عبارتى ديگر وضعيت‌هاى كنارى و داخلى موقعيت‌هاى اختصاصى براى پتاسيم به‌شمار مى‌روند. يون‌هاى پتاسيم كه در وضعيت داخلى به كلوئيد متصلند، در تعادل با غلظت‌هاى بالاى پتاسيم محلول خاك مى‌باشند؛ در حاليكه پتاسيم موجود در وضعيت‌هاى كنارى و خارجى در غلظت‌هاى تعادلى ‌بسيار كمترى قرار دارد. غلظت پتاسيم موجود در محلول خاك در واقع نتيجه اصلى سه توازن ممكن مى‌باشد. به‌دليل نقش عمده پتاسيم قابل تبادل در تجديد عنصر مزبور در محلو ل خاك و برداشت آن بوسيله گياه، يا اتلاف آن از طريق آبشويى، توجهى بيشتر به‌تعريف رابطه ميان پتاسيم قابل تبادل و فعاليت پتاسيم محلول در خاك معطوف شده است.

پتاسيم غير قابل تبادل

از آنجا كه پتاسيم محلول و قابل تبادل در خاك به آسانى در دسترس گياه قرار مى‌گيرند، اين دو شكل مورد توجه مى‌باشند. ليكن، اين انواع در بيشتر خاك‌ها تنها بخش كوچكى از كل پتاسيم آن (كمتراز 1 درصد) را تشكيل داده و بقيه اين عنصر به‌صورت غير قابل تبادل و معدنى در خاك موجود است. هرچند پتاسيم غيرقابل تبادل به‌سرعت در دسترس گياه قرار نمى‌گيرد، ولى مى‌تواند در مقدار كل پتاسيم قابل استفاده خاك مؤثر باشد. زيرا با برداشت محصول، از مقدار اين نوع كاسته مى‌شود. كاني‌هاى حاوى پتاسيم به دو گروه تقسيم مى‌گردند:

گروه اول (كاني‌هاى اوليه): شامل فلدسپارها و ميكاها كه از سنگ‌هاى مادرى به‌وجود آمده‌اند و

گروه دوم (كاني‌هاى ثانويه): كه از هواديدگى ميكا پديد آمده و شامل گروه ايلايت مى‌باشند.

با مشخص كردن پتاسيم غير قابل تبادل در خاك‌هاى زراعى كه معمولا" به كمك اسيد نيتريك يك نرمال انجام مى‌گيرد، مى‌توان واكنش محصول را نسبت به افزودن كودهاى پتاسيمى تخمين زد. رها شدن پتاسيم از بخش غير قابل تبادل بستگى به نوع و مقدار كاني‌هاى محتوى پتاسيم، اندازه ذرات، سابقه برداشت محصول و نوع آن دارد. آزاد شدن پتاسيم از ذخيره پتاسيمى كاني‌هاى خاك به‌وسيله نوع كانى و فرايند هواديدگى ميكا و فلدسپات‌ها مشخص مى‌گردد. آزاد شدن پتاسيم از فلدسپات‌ها كه ساختمان سه بعدى بلورى داشته و پتاسيم آنها در بين شبكه كانى واقع شده، به مراتب دشوارتر از رهايى پتاسيمى است كه در سطوح ميانى ورقه‌هاى ميكا ذخيره شده است. در فلدسپارها، آزاد شدن پتاسيم بر اثر تخريب كانى، لكن در ميكا، از طريق تبادل كاتيونى انجام مى‌گيرد. آزاد شدن پتاسيم از بيوتايت حدود 90 و 150 مرتبه سريعتر از موسكوايت و فلدسپارميكركلين مى‌باشد.

عوامل مؤثربرتثبيت پتاسيم در خاك

با پيشرفت فرايند هواديدگى و آزاد شدن مقدار بيشترى از يون‌هاى پتاسيم، فضاى بين لايه‌اى افزايش يافته و به‌مقدار ظرفيت تبادل كاتيونى خاك اضافه مى‌گردد. با آنچه گذشت، مى‌توان عوامل مؤثر بر تثبيت پتاسيم را به‌شرح زير خلاصه نمود:

كاني‌هاى رس: نوع رس تثبيت پتاسيم را شديدا" متأثر مى‌سازد. پديده تثبيت پتاسيم در رس‌هاى گروه 2:1 يعنى ايلايت، ميكاى هوازده ورميكولايت و اسمكتايت‌ها رخ داده و رس‌هاى گروه 1:1 نقشى در اين تثبيت ندارند. نتيجه تحقيقى در مورد سرعت تثبيت پتاسيم در چهار نوع خاك مختلف حاكى از آن است كه مقدار پتاسيم تثبيت شده براى هر نوع خاك، با توجه به خصوصيات آن، به‌ويژه نوع كانى، فرق مى‌نمايد.

pH خاك: ظرفيت تثبيت پتاسيم در حضور AL3+، هيدرواكسيدآلومنيوم و پليمرهاى آن كه معمولا" در شرايط اسيدى غلظت آنها زياد است، كاهش مى‌يابد.

غلظت پتاسيم اضافه شده: اضافه كردن پتاسيم به خاك‌هايى كه ظرفيت تثبيت بالايى دارند موجب تثبيت بيشتر يون پتاسيم مى گردد، بنابراين بهتر است قبل از افزودن كودهاى ‌پتاسيمى به خاك، ظرفيت تثبيت آن از نقطه نظر پتاسيم مشخص شود.

تر و خشك شدن خاك: خشك شدن در بعضى از خاك‌ها كه پتاسيم قابل تبادل فراوانى دارند، منجرب تثبيت وكاهش اين گونه پتاسيم مى‌گردد. از سوى ديگر، خشك شدن خاك‌هاى مرطوب كه حاوى مقاديرى كم تا متوسط پتاسيم مى‌‌باشند، به‌ويژه خاك‌هاى زيرين، موجب فزونى پتاسيم قابل تبادل گشته و در برخى شرايط، مقدار پتاسيم قابل تبادل در خاك زيرين به چند برابر فراوانى عادى آن مى‌رسد. اثر تر و خشك شدن خاك برقابليت جذب پتاسيم هنوز هم پيش از اندازه‌گيرى پتاسيم، خاك را در هواى آزاد خشك مى‌كنند. اين كار ممكن است مقدار پتاسيم خاك را بيش از حد واقعى‌ نشان داده و احتمآلا" توصيه كودى‌ را دچار اختلال نمايد. افزون بر آنچه گفته شد، به‌نظر مى‌رسد رابطه‌اى مثبت بين ظرفيت تثبيت پتاسيم با آمونيوم وجود دارد. بدين مفهوم كه هر يك از كودهاى پتاسيمى يا آمونيومى را زودتر به خاك اضافه كنند، زودتر تثبيت شده و كود ديگر، با سهولت بيشترى، در اختيار گياه قرار مى‌گيرد.

عوامل مؤثر بر قابليت جذب پتاسيم از خاك

عوامل مؤثر برقابليت جذب پتاسيم به دو دسته كلى (عوامل خاكى و عوامل گياهى) تقسيم مى‌شوند. به‌طور خلاصه، عوامل خاكى مؤثر برقابليت جذب پتاسيم را مى‌توان نوع كاني‌هاى رس، ظرفيت تبادلى كاتيونى، مقدار پتاسيم قابل تبادل، ظرفيت تثبيت پتاسيم خاك، پتاسيم موجود در خاك زيرين، عمق توسعه ريشه‌ها، رطوبت، تهويه و دماى خاك، pH و مقدار كلسيم و منيزيم آن دانست. عوامل گياهى مؤثر بر قابليت جذب پتاسيم شامل ظرفيت تبادلى كاتيونى ريشه، شبكه ريشه و مقدار محصول مورد انتظار، نوع گياه، تراكم گياه در واحد سطح و عامل زمان مى‌باشند. از عوامل مهم در تعيين مقدار پتاسيم قابل استفاده مى‌توان به مقدار كل پتاسيم خاك، تراكم ريشه و مقدار پتاسيم جذب شده به‌وسيله محصول اشاره نمود.

علائم كمبود پتاسيم

كمبود پتاسيم در اغلب گياهان معمولا" به‌صورت سوختگى برگ ظاهر مى‌گردد. به‌عنوان مثال نياز ذرت به پتاسيم را مى‌توان از روى زرد شدن نوك و لبه برگ‌هاى تحتانى گياه تشخيص داد. تغيير رنگ مزبور مانند كمبود ازت به‌طرف رگبرگ اصلى گسترش نمى‌يابد. بلكه به تدريج از نوك و لبه‌هاى برگ به طرف بالا و داخل برگ پيشروى مى‌نمايد.

كمبود ازت در ذرت كمبود پتاسيم

روش ارزيابى پتاسيم قابل استفاده گياه با استفاده ازاستات آمونيوم يك نرمال

يكى از عصاره گيري‌هاى مناسب براى خاك‌هاى‌آهكى، استفاده از استات‌آمونيوم يك نرمال و خنثى (pH=7) مى‌باشد. چنانكه مقدار پتاسيم قابل استفاده خاك با اين روش از حد معينى بيشتر باشد، وضعيت پتاسيم آن خاك مطلوب قلمداد مى‌شود. بديهى است اين تشخيص كاملا" صحيح نبوده و داراى اشكالاتى فراوان از جمله در نظر نگرفتن درصد و نوع رس غالب خاك، نوع محصول، عملكرد مورد انتظار و غيره است. هر چه درصد رس خاك بيشتر باشد، گياه كشت شده پتاسيم دوست تر و عملكرد بالاترى مورد انتظار باشد، ممكن است عدد 300 ميلى‌گرم در كيلوگرم نيز ناكافى باشد، تحت چنين شرايطى براى نيل به عملكرد بالا، مصرف سرك پتاسيم نيز مطرح خواهد گرديد.

در يك خاك در سيروزم در اسپانيا، از سنجش پتاسيم قابل تبادل كه به‌وسيله استات‌آمونيوم استخراج شد، نتايج اطمينان بخشى براى تخمين پتاسيم قابل استفاده به‌دست آمد. ليكن در خاك‌هاى سيروزم گچى، قهوه‌اى و قهوه‌اى آهكى، مقدار پتاسيم آزاد شده بيش از ميزان پتاسيم قابل تبادل، در دسترس قرار گرفت. به‌عبارت ديگر، رهاسازى پتاسيم در خاك‌هاى آهكى و بيابانى، استخراج پتاسيم با استفاده از استات‌آمونيوم روشى مناسب براى تخمين پتاسيم قابل استفاده به‌شمار مى‌رود.

آزمايش

مواد لازم:

- محلول استاندارد كلريد پتاسيم

- استات‌آمونيوم يك نرمال

- محلول‌هاى استاندارد 0 و 5 و 10 و 15 و 25 ppm

شرح آزمايش:

5/2 گرم خاك را در داخل لوله سانتريفوژ ريخته و بعد بر روى آن در حدود 50 سى‌سى آب مقطر اضافه مى‌كنيم و در مرحله بعد 5/16 سى‌سى استات‌آمونيوم به آن اضافه مى‌كنيم و 5 دقيقه توسط شيكر نمونه را هم مى‌زنيم و سپس در دستگاه سانتريفوژ در 3000 دور و به‌مدت 5 دقيقه قرار مى‌دهيم و بعد از اتمام كار و خارج كردن نمونه، محلول‌هاى استاندارد را تهيه مى‌كنيم.

تهيه محلول‌هاى استاندارد

ابتدا ميزان معينى از KCL دو مولار را در يك ليتر آب مقطر حل مى‌كنيم (تعيين ميزان نمك به‌صورت زير مى‌باشد):

جرم مولى KCL 74 است كه كه 39 تا از اين مقدار مربوط به K مى‌باشد.

در اين مرحله از محلول مادر محلول‌هاى 0 و5 و 10 و 15 و 25 ppm . براى مثال جهت تهيه محلول 5 نرمال به روش زير عمل مى‌كنيم (چون احتمال خطا بسيار زياد است بايد از يك محلول 100 ppm استفاده كنيم).

سپس محلول‌هاى حد واسط را به دستگاه فلايم فتومتر داده و نتايج زير حاصل مى‌شود. (البته قابل ذكر است بعضى از اعداد توسط نرم افزار در نمودار Excel اصلاح شده است)

 

ppm 0

ppm 5

ppm 10

ppm 15

ppm 17.8

ppm 20

0

2/2

6/4

7/6

8/8

9/10

 

بعد از تهيه و دادن نمونه به دستگاه عددى كه براى ما ارائه مى‌دهد در حدود 8/8 مى‌باشد كه با قرار دادن آن در منحنى استاندارد غلظت نمونه مشخص مى‌شود. ( ppm 17.8 )

کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

راهنمای ازدیاد زیتون, ازدیاد زیتون, کتاب زیتون, قلمه زدن زیتون, فیزیولوژی زیتون, پیوندزدن زیتون, تولید گیاهچه زیتون, ازدیاد درون شیشه ای زیتون, نهالستان زیتون, ارقام زیتون, دکتر مهدی علیزاده

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون

کتاب راهنمای ازدیاد زیتون شناسنامه کتاب عنوان و نام پدید آورنده : راهنمای ازدیاد زیتون/ تالیف آندره فابری...] و دیگران[ : مترجم دکتر مهدی علیزاده… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی

کتاب راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی نویسنده: دکتر کامبیز مشایخی - مهندس صادق آتشی فهرست مطالب: عنوان صفحه فصل اول: مقرات ایمنی در آزمایشگاه مقررات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

کتاب ژنتیک و اصلاح انگور

عنوان: اصلاح درختان میوه (ژنتیک و اصلاح انگور) تألیف: حامد دولتی بانه استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی رسول جلیلی… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب ازدیاد نباتات, نکات مهم درس ازدیاد نباتات, سوالات تستی ازدیاد نباتات, کنکور کارشناسی ارشد ازدیاد نباتات, ازدیاد نباتات کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب ازدیاد نباتات

کتاب ازدیاد نباتات ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری باغبانی و دانشجویان کارشناسی علوم باغبانی و ترویج و آموزش کشاورزی شامل: نکات کلیدی و مهم… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
ارسال کتاب به سراسر ایران با امکان خرید پستی و پرداخت در محل

لیست کتاب های موجود در سایت با امکان خرید پستی

ارسال به سراسر ایران از طریق پست - تخفیف ویژه برای پرداخت آنلاین در این قسمت لیست کتاب های موجود در سایت را می توانید مشاهده کرده و خرید کنید. برای… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب بیماری های چمن, عوامل ایجاد کننده بیماری ها در چمن, بیماری های عفونی چمن, بیماری های غیرعفونی چمن, بیماری های غیر واگیر چمن, بیماری های واگیردار قارچی چمن, بیمای های برگی چمن, کنترل بیماری در چمن, مدیریت اقلیم و کشت چمن, چرخه بیماری در چمن

کتاب بیماری های چمن

نام کتاب: بیماری های چمن ( علائم شناسی، چرخه بیماری، همه گیر شناسی و کنترل ) تالیف: دکتر منصوره میرابوالفتحی، مهندس عیسی ناظریان قیمت: 9000 تومان… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب پرورش و تولید میخک, آزاده رشیدی

کتاب پرورش و تولید میخک

نام کتاب:پرورش و تولید میخک تألیف:آزاده رشیدی چاپ اول:تابستان 1391 شمارگان:1100 نسخه تعداد صفحات:304 مشخصات ظاهری: [304]ص.:مصور (بخش رنگی)، جدول،… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کشت بافت گیاهی, ریزازدیادی, کتاب راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی, دکتر مهدی علیزاده, هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی

عنوان: راهنمای کاربران کشت بافت گیاهی و ریزازدیادی مولف: دکتر مهدی علیزاده ( عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان )… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
سبزیکاری, سبزی کاری , کتاب سبزیکاری, کتاب سبزی کاری, کتاب کنکور کارشناسی ارشد باغبانی

کتاب سبزیکاری

برای آنهایی که به رتبه های برتر کنکور می اندیشند جزو اولین ها باشید کتاب ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد باغبانی در درس سبزیکاری که شامل تمام نکات… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری, میوه های گرمسیری, میوه های نیمه گرمسیری, میوه کاری, کتاب میوه کاری, میوه کاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس میوه کاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس میوه کاری

کتاب میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس ميوه كاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين كتاب در اين زمينه مي باشد. اين كتاب توسط… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك)

نام كتاب: توليد تجاري رز شاخه بريده ( سيستم خاكي و هيدروپونيك) اولین کتاب کاربردی تولید تجاری رز شاخه بریده در سیتم های خاکی و هیدروپونیک - بانضمام… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريده- تاليف بهزاد ادريسي

کتاب فیزیولوژی پس از برداشت گل های بریده

مشخصات كتاب فيزيولوژي پس از برداشت گلهای بریدهعنوان: فيزيولوژي پس از برداشت گلهاي شاخه بريدهتاليف: بهزاد ادريسيعضو هيات علمي مركز ملي تحقيقات گل و… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
کتاب گلکاری, کتاب گل کاری, گلکاری کارشناسی ارشد باغبانی, كتاب ویژه داوطلبان كنكور كارشناسی ارشد باغبانی در درس گلكاری, تمامی نکات کنکور کارشناسی ارشد درس گلکاری

کتاب گلکاری

كتاب ويژه داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد باغباني در درس گلكاري كه شامل تمام نكات بوده و به جرات بهترين و کاملترین كتاب در اين زمينه مي باشد.اين كتاب… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت  دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه

جدیدترین کتب دکتر رسول جلیلی مرندی

كتاب فیزیولوژی بعد از برداشت دكتر رسول جليلي مرندي دانشيار گروه باغباني دانشگاه اروميه برای دانلود فهرست مطالب این کتاب کلیک کنید. جديدترين كتاب دكتر… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید
Default Image

کتب مرتبط

در زير سايت هاي انتشاراتي كه در زمينه تاليف و ترجمه كتب كشاورزي مشغول به فعاليت هستند درج گرديده شده است: 1. خانه كتاب: سايت ملي جستجوي كتاب در همه… برای توضیحات بیشتر در مورد این محصول کلیک کنید

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.