هویج (Carrot)

متعلق به خانوادة چتریان (Umbelliferae)، جنس آن Daucus و گونه‌اشcarota می‌باشد.

نوع خوراکی هویج که ریشة متورم آن به صورت سبزی مصرف می‌گردد دارای نام علمی Daucus carota var. stivus می‌باشد. جنسDaucus شامل حدود 60 گونه است که فقط چند گونة آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و هویج یکی از آنها است.

هویج‌های امروزی از هویج‌های وحشی موجود در آسیا، اروپا وآفریقا منشأ گرفته‌اند و در واقع دو منبع اصلی در انتخاب مواد ژنتیکی وجود داشته که یکی  هویج‌های آنتوسیانینی است که مربوط به آسیاست (به ویژه افغانستان که در حال حاضر هویج‌های ارغوانی یا بنفش رنگ در آنجا کاشته می‌شوند) و دیگری هویج‌های کاروتنی که از اروپا منشأ گرفته‌اند.

هویج دارای مقدار زیادی کاروتن است که در بدن به ویتامین A تبدیل می‌شود. علاوه بر ویتامینA دارای ویتامینهای Bو  Cنیز هست. به خاطر وجود عناصری چون کلسیم و فسفر در تحکیم استخوان بندی خصوصاً در سنین جوانی و کودکی بسیار مفید است. مخلوط کردن آب هویج یا پودر آن با شير در برنامة غذایی نوزادان توصیه شده است. طعم و مزة هویج به خاطر وجود روغنهای اتری به ویژه ترپن‌ها است. مقدار تجمع نیترات در آن زیاد است.

گیاهی است دو ساله که در سال اول تولید یک ریشة ضخیم و چند ردیف برگ روزتی می‌نماید. ساقة گلدهندة آن در سال دوم از قسمت  فوقانی ریشه خارج شده و به ارتفاع 60 تا 120 سانتی متر می‌رسد که نهایتاً گل و بذر می‌دهد. گلهای هویج کامل هستند. یعنی هر گل دارای اندامهای نر و ماده می‌باشد. معمولاً گلها حالت پروتاندري دارند(Protandrous). و بذر آنها بیشتر از طریق دگر گشنی تولید می‌شود. عامل گرده افشانی نیز غالباً حشرات هستند. وجود حشرات گرده افشان کافی باعث افزایش کیفیت و عملکرد بذر می‌شود و به همین خاطر در جاهایی که جمعیت حشرات گرده افشان کم باشد اضافه نمودن کندوهای زنبور عسل در مزارع هویج سودمند است.

در بین گونه‌های هویج ارقام نر عقیم(Male Sterile)  نیز پیدا می‌شود که دانة گردة آنها قادر به تلقیح تخمک نیست و لذا این ارقام از نظر اصلاح و تهیة بذر بسیار با اهمیت می‌باشند.

در برش عمودی ریشة هویج دو قسمت کاملاً مشخص مشاهده می‌شود: یک لایة خارجی (Cortex) و یک قسمت داخلی (Core).

 

مواد غذایی (قندها و ویتامین‌ها) عمدتاً در لایة خارجی (گوشت) انباشته می‌شوند. و هویج خوب و دارای کیفیت عالی هویجی است که لایة خارجی قطورتری داشته باشد. کاروتن بیشتر در سلولهای قدیمی لایة خارجی ذخیره می‌شود.

معمولاً ریشة هویج به رنگ نارنجی یا زرد نارنجی است و این به دلیل وجود بتا کاروتن است که پیش مادة ویتامین A می‌باشد. و هر چه رنگ نارنجی آن بیشتر و قرمز پرتقالی‌تر باشد مقدار کاروتن آن و بالطبع ارزش غذایی آن بیشتر است.

رنگ ریشه در بوته‌های جوان ابتدا کم رنگ و سپس با رشد گیاه و مسن شدن آن تیره‌تر می‌شود. نارنجی رنگ شدن ريشة هویج و تیره شدن آن بستگی به رقم، فصل رشد، درجه حرارت و سن ریشه دارد. معمولاً بعد از آن که رنگ هویج به حد معینی رسید پر رنگ شدنش متوقف می‌گردد.

دما در رنگ و شکل ریشة هویج بسیار مؤثر است. دماهای پایین باعث کم رنگ شدن ریشه می‌شوند. معمولاً در دماهای زیاد ریشه‌ها کوتاه و کلفت و در دماهای پایین باریک و دراز می‌گردند. ریشة هویج بهترین رنگ را در دمای 20- 18 درجه سانتی گراد خواهد داشت. با افزایش گرمای خاک مقدار کاروتن نیز افزایش می‌یابد.

میزان رطوبت خاک نیز در شکل و فرم و رنگ ریشة هویج مؤثر است ولی نه به اندازة دما. مثلاً در رطوبت کم ریشة هویج طولانی و در رطوبت زیاد کوتاه می‌گردد.

هویج‌ها معمولاً بر اساس شکل و طول ریشه طبقه‌بندی می‌شوند. یعنی ممکن است بی نوک(Blunt)  یا نوک دار(Pointed) و طویل یا کوتاه باشند.

 

I) رقمOxheart  یا (Baby finger) کوتاه و بی‌نوک

II) رقم Chantenay  نیمه طویل و بی‌نوک

III) رقم Danvers Half Long نیمه طویل و نوک دار

IV) رقم Imperator طویل و نوک دار

هویج جزو سبزیجات فصل خنک است و بهترین رشد خود را در دمای 15 تا 22 درجة سانتی‌گراد انجام  می‌دهد. اگر هویج‌های در حال رشد در معرض دماهای پایین قرار بگیرند (کمتر از10درجة سانتی‌گراد) ممکن است قبل از موقع به گل رفته و  تولید بذر نمایند، که این یک مشکل است. هویج در مقابل سرما و یخبندان تا حدودی مقاوم است ولی گرما و خشکی به آن خسارت وارد می‌کند. فصل کاشت در مناطق سردسیر در بهار، در مناطق نیمه گرمسیر در پاییز، و در مناطق  گرمسیر در زمستان است.

هویج در خاکهای عمیق، حاصلخیز و سست و دارای تهویة خوب و زهکش مناسب رشد مطلوبی دارد. بهترین خاک برای پرورش آن خاک لومی یا شنی لومی است. پرورش و کشت هویج در خاکهای سنگین رسی ممکن است باعث چنگالی شدن یا منشعب شدن ریشه‌های آن گردد. همچنین ضعیف بودن ساختمان خاک یا وجود موانعی مانند سنگ یا مواد زائد درشت در خاک باعث بدشکل شدن و منشعب شدن ریشه‌ها می‌شوند. pH مناسب برای رشد آن 5/6 است و در خاکهای اسیدی رشد بسیار ضعیفی دارد. باید توجه داشت که کود دامی تازه به زمین داده نشود و حتماً از کود دامی کاملاً پوسیده استفاده گردد. زیرا تحقیقات نشان داده که در قسمت مایع کود حیوانی ماده‌ای وجود دارد که شاخه‌ای شدن یا چنگالی شدن ریشه‌ها را تحریک می‌کند. همچنین در مواردی که کود دامی تازه مصرف می‌شود خسارت مگس هویج بیشتر است.

عنصر پتاسیم در کیفیت محصول تأثیر زیادی داشته و مقدار قند و قابلیت انباری آن را افزایش می‌دهد.

معمولاً 80 تا 150 کیلوگرم ازت، 100 تا 150 کیلوگرم فسفر و 150 تا 200 کیلوگرم پتاسیم در هر هکتار قابل توصیه می‌باشد.

بذر هویج ریز بوده و چون جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های آن کند است لذا احتیاج به یک بستر پوک و نرم و مسطح با تأمین رطوبت یکنواخت دارد. جوانه زنی بذر آن در طی 1 تا 3 هفته و در دمای پائین انجام       می‌گیرد. دمای بالا در اثنای جوانه زنی می‌تواند آن را وارد دورة خواب ثانویه کند. نور، جوانه زنی آن را تا حدودی تسریع می‌کند.

بذر آن مستقیماً در محل اصلی کشت می‌شود. زمان کاشت بذر در مناطق سرد چون آذربایجان و کردستان در فصل بهار و پس از سپری شدن یخبندانهای بهاره می‌باشد.

عمق کاشت بذر cm2-1 و بذر مورد نیاز برای یک هکتار  kg 5-3  است. کاشت بذور به صورت ردیفی، فواصل ردیفهای کاشت cm40-30 و معمولاً بذور به صورت مسلسل وار روی خطوط کشت می‌شوند. پس از رشد بوته‌ها اقدام به تنک کردن (در مرحلة 4 تا 5 برگه شدن) روی ردیف‌ها می‌کنیم. به طوری که بعد از تنك کردن، فاصلة دو بوته روی ردیف  cm5-4 باشد. در مزارع بزرگ به علت هزینة کارگری زیاد معمولاً آن را تنک نمی‌کنند. بنابراین باید سعی شود بذر به میزان مورد نیاز کشت گردد. در برخی موارد برای سهولت جوانه زنی اقدام به خیساندن بذور در پارچه‌های مرطوب (به مدت 3 تا 4 روز) می‌نمایند.

سبز ماندن قسمت بالای ریشه که از کیفیت آن می‌کاهد به علت قرار گرفتن این قسمت از ریشه در برابر نور خورشید می‌باشد. برای رفع این عیب، بذر هویج باید به موقع کاشته شود تا تولید برگهای زیادی نموده و این برگها سایة کافی برای ریشه تولید نمایند. آبیاری هر هفته تا 10 روز یک بار انجام می‌گیرد. در مراحل آخر رشد، آبیاری کمتر صورت می‌گیرد زیرا آب فراوان در این موقع باعث شکافته شدن ریشه می‌گردد.

وجین برای مبارزه با علفهای هرز خصوصاً در مراحل اولیة رشد بسیار مهم است. به دلیل عدم کارآیی  ماشینهای کولیتواتور زنی در زمان کوچک بودن هویج‌ها و نیز گران تمام شدن حذف علفهای هرز با دست (نیروی کارگر) امروزه از علف‌کش‌های اختصاصی استفاده می‌کنند.

برداشت هویج زمانی صورت می‌گیرد که برگها از سبز به زرد تغییر رنگ دهند. برای سهولت برداشت، زمین را آب می‌دهند تا خاک سست و نرم شود و یکی دو روز بعد به کمک کارگر یا ماشین تمام گیاه را با ریشه از خاک بیرون می‌آورند و ممکن است با شاخ و برگ یا بدون آن به بازار عرضه گردد.

از نظر طول دورة رویش هویج‌ها سه دسته‌اند: هویج‌های زودرس (با دورة رشد 2 تا 3 ماهه)، هویج‌های متوسط رس یا تابستانه (با دورة رویش 3 تا 4 ماهه) و هویج‌های دیررس یا پائیزه (با دورة رویش 5 تا 6 ماهه).

در شرایط مناسب عملکرد محصول برای هویج‌های متوسط رس و دیررس80 -60 تن در هکتار گزارش شده است.

ریشه‌های برداشت شدة هويج را در دمای صفر تا 1 درجة سانتی‌گراد و رطوبت نسبی بالا می‌توان به مدت 4 تا 6 ماه در انبار نگهداری کرد.

جدیدترین مطالب آموزشی

مجموعه گلهای درون خانه ای
مجموعه گلهای گلخانه ای
مجموعه گلهای باغچه ای
مجموعه میوه های گرمسیری
مجموعه سبزی های غده ای
مجموعه سبزی های پیازی
مجموعه سبزی های ریشه ای
مجموعه فیلم و نرم افزار هیدروپونیک
مجموعه مطالب ماشین آلات کشاورزی

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.