گل كاغذى

نام علمي BougainvilleaspectabilisWilld.

نام انگليسي(Paper Flower)

ازخانواده Nyctaginaceae

 

گياهشناسي

هميشه سبز،چوبي رونده ،گرمسيري ونيمه گرمسيري ميباشندوازمحبوبيت زيادي دربين مردم برخوردارند.بعضي از آنهاداراي شكوفه هاي رنگارنگ وبعضي نيز معطر مي باشندكه گلهاي آنها به مقدار زياد درتابستان ظاهر مي شوندمشابه ذغال اخته وبنت قنسول كه گلبرگهايا گلهاي رنگارنگي بنام براكته دارند.براكته ها زير گلهاي حقيقي نامرئي قراردارند.رنگ براكته ها ازسفيد ،سفيد شيري ،زرد ،صورتي ، بنفش،قرمز سيرتا نارنجي مي باشد.اين گياه واكنش بسيارخوبي درمقابل هرس دارد ودرنتيجه درغالب اوقات به عنوان پرچين دربيشتر مناطق گرمسيرمورد استفاده قرار مي گيرند.اسم جنس اين گياه به افتخار Luis A.de Bougainvillea كه يك دريانورد فرانسوي بود نامگذاري شده است.

مبدا پيدايش:


اين گياه بومي مناطق گرمسيري ونيمه گرمسيري آمريكاي جنوبي شامل كشورهاي برزيل، كلمبيا و پرو مي باشد.

 

 

وضعيت متداول ومورداستفاده

گل كاغذي درجايي كه فاقديخبندان وسرماي سنگين باشد به عنوان يكي از بوته هاي رونده زينتي مشهور است درفضاي سبز استفاده مي شود كه در سرتاسر دنيا ازمناطق آفتابي گرم تامناطق ساحلي خنك ومرطوب يافت مي شود. اين گياه به عنوان يك گياه مهم گلداني وسبدهاي آويزان در اروپا وشمال آمريكا نيز مي باشد.


اين گياه به خاطر داشتن براكته هاي رنگي روشن وواضح كه گلهاي لوله اي نامشخص داخل اين براكته ها هستند مورد توجه مي باشد. برگها متناوب، قلبي شكل، ساقه ها چوبي،رونده،قوي وداراي خارهستند.

 

ارقام

اين گياه شامل گونه هاي زيادي مي باشد تنها 3 گونه (B.spectabilis,B.glabra,B.peruviana) درباغباني مهم هستند. بيشتر هيبريدها ويا ارقام مشهور از گونه هايB.spectabilis × B.glabraياB.xbuttianaمشتق شده اند كه گونهB.spectabilisبيشتر گرمسيري بوده وگلها عمدتا روي قسمتهاي مسن تر ظاهر مي شوند درحاليكه گلهاي گونهB.glabraبه آساني برروي شاخه هاي جديدتر ظاهر مي شوند كه درگلخانه هاي خنك زنده مي مانند،همچنين ارقام باشاخ وبرگهاي گوناگون وجود دارند.

 

تكثير :
قلمه هاي بلند انتهايي گوشتي ساقه (8تا9 سانتي متر طول) موثرترين روش ازدياد مي باشدبهترين فصل قلمه گيري پاييز يا تابستان است. حذف برگهاي پاييني واستفاده از هورمون جهت ريشه زايي وهمچنين استفاده ازدماي بستر 22 درجه سانتی گراد جهت ريشه زايي توصيه شده است. قسمتهاي سبز ساقه رسيده با 3تا5 گره براي ازدياد بكار گرفته مي شوند. محيط هاي كشت خوب زهكشي شده ياريشه زايي را مي توان براي ريشه دار كردن قلمه ها بكار گرفت .دربعضي ازمنابع از خوابانيدن هوايي وكشت بذر نيزبه عنوان روشهاي تكثير نام برده شده است.دماي محيط كشت براي ريشه زايي قلمه ها بايد 24 درجه سانتيگراد باشد .از سيستم مه پاشي يا ميست براي نگهداري وشادابي برگهادرمدت ريشه زايي قلمه ها مي توان استفاده كرد.

 

دما :
دماي سرد شبانه باعث تحريك گلدهي مي شود . دماهاي شبانه 15درجه سانتيگراد گلدهي تحت شرايط روزبلند راافزايش ودماي شبانه 26 درجه سانتيگراد مانع گلدهي گياهان پرورش يافته درتحت شرايط روزكوتاه مي شود . دماي شبانه / روزانه (21/24) درجه سانتي گراد تحت شرايط روز كوتاه دمايي بهينه بوده است.

نور :
تابش باشدت زياد وپرورش گياه تحت شرايط روزكوتاه (8 ساعت روشنايي)  )گلدهي را تحريك مي نمايد.تابش باشدت كم گلدهي را حتي در گياهاني كه درشرايط روزكوتاه ودماي بهينه پرورش يافته اند به تاخير مي اندازد. نور4تا5 هزارفوت كندل رشدمتراكم ،سريع و تشكيل گلهاي رنگي خوب راتحريك مي نمايند.نور قرمز دور(Far-Red)گلدهي را تسريع مي كند. وقتي گياهان تحت شرايط نوربانسبت بالاي قرمز به قرمز دور رويش يافته بودند برگهاي انتهايي بازنشده ويا درمقايسه باگياهاني كه برگي (برگدار ) برداشته شده بودند گلدهي در آنها تسريع شدكه نورقرمز باتوسعه وجابجايي مواد مانع گلدهي دربرگهاي جوان همراه مي باشد. اسيد جيبرالیک ممكن است سبب تاخیر گلدهی شودوهمچنین حذف برگها باعث کاهش میان گره ها می شود.

—

آب:
درفضاي سبز وقتي گياهان سازگاري پيداكنند مقاوم به خشكي مي باشند درحالي كه تنش هاي آبي ممكن است منتهي به ريزش براكته ها درگياهان توليد شده در شرايط خشكي درگلخانه مي شود.

 

تغذيه :
گل كاغذي به كوددهي ثابت 150 تا 200 پي پي ام نيتروژن عكس العمل مثبت نشان مي دهد. گزارش شده است كه اين گياه نيازبالايي به منيزيم ، آهن ، منگنز دارد.زيادي نمكها سبب خسارت به ريشه مي شود. اگرگياهان درشرايط خنك پرورش مي يابند بايد از كاربرد نيتروژن به فرم آمونيوم پرهيز نمود.

 

خواص درمانی:

برگ گل كاغذي اثر دفع کرم دارد. از محاسن آن این است که سمی نیست و می تواند در دفع کرم اطفال مورد استفاده قرار گیرد. قسمت گل ، گل كاغذي، اثر ملین، مدر و مغذی، نرم کننده، دفع یبوست و رفع سوء هاضمه دارد. برای مبتلایان به مرض قند نیز غذایی مناسب است. امولسیون حاصل از پخش له شده گل در آب یا شیر اثر آرام بخش دارد و در رفع بی خوابی و تسکین درد ناشی از التهاب مجاری ادرار موثر واقع می شود. تحقیقات نشان داده است که دانه های این گیاه و روغن حاصل از آن حاوی مواد موثر ارزشمندی است که نقش عمده ای در معالجه تورم پروستات و مداوای سوزش مجاری ادرار دارد.

 

محيط كشت:

درتوليد تجارتي گياهان گلدار گلداني،عمدتا ازمحيط كشت با پايه پيت استفاده مي شود .امامحيط كشت خوب وزهكشي شده با PH 5/5 تا 6 قابل قبول مي باشد. PH بالاي 5/6 ممكن است باعث كمبود آهن درگياه شود.

—

جوانه گيري (حذف جوانه ها(

تقريبا 10 روز بعد ازاين كه رشدرويشي جديد به 5/7 سانتيمتررسيده باشد ممكن است عمل جوانه گيري گياهان انجام مي شود.اين عمل را مي توان درصورت نياز هر4هفته يك بار انجام داد .(براي رشدشاخه هاي فرعي بيشتر ومتراكم شدن بوته ها ) براي افزايش شاخه ها ي فرعي محلول پاشي بنزيل آدنين (BA) به مقدار 50 تا 100 پي پي ام دردومرحله توصيه شده است که اين عمل را پس از 24 سـاعت بعد ازاولـين ودومين مرحله عمل جوانـه گيري انجام مي دهند مصـرف كننده هـا مي خواهند بطور منظم عمل جوانه گيري وهرس انجام شود تا گياه متراكم نگه داشته شود.

 

مهمترين آفات وبيماريها:

شته،تريپس، شپشك هاي آردآلود وسپردارها جزوآفات مهم ولكه برگي bougainvillea)(Cerospora، بوته ميري (Phytophtoraparasitica) جزو بيماريهاي مهم اين گياه زينتي مي باشند.

 

 

 

▪ تيره آمارانتاسه (Amaranthaceae)

آمارانتوس (Amaranthus tricolor)

 

 


 

داراي برگ‌هاي رنگين بسيار زيباست و از طريق قلمه و بذر تكثير مي‌شود.

 

تاج خروسي (Celosia argentea) از گلهاي يك‌ساله تابستانه.

 

ايريزين (Tresineherbstii) گياه يك‌ساله، به رنگهاي سبز و بنفش، و در باغ كشت مي‌شود.

 

آلترنانترا (Alternantherabettzickiana)

گياهي است بسيار كوتاه با برگ‌هاي سبز و زرد كه مانند شمشاد نعنايي از آن براي شكل دادن به باغچه‌ها استفاده  مي شود. و حساس به سرما مي‌باشد.

 

گل تكمه‌اي (Gomphrenaglobosa)

مبدأ آن مناطق گرمسيري است. ارتفاع آن به حدود 40 – 30سانتيمتر مي‌رسد. ساقه‌ها منشعب و كركدار، برگ‌ها كشيده، تخم مرغي شكل و كركدار است. گلها به شكل تكمه برجسته مي‌باشند كه گاهي به صورت تكي و گاهي 2 تا 3 گل روي يك دمگل به طول 12– 8 سانتيمتر كه از بين دو برگ متقابل خارج مي‌شوند، قرار دارند. گلبرگ‌هاي آن طوري است كه هنگام لمس خشك به نظر مي‌رسد و به رنگ‌هاي مختلف ديده مي‌شود. گل در واقع عبارت است از مجموع فلس‌ها يا براكته‌هاي خشك به هم چسبيده، بطوريكه يكي از گلهاي خشك (straw flower) محسوب  مي‌شود. دوره گلدهي آن طولاني بوده و از اواسط تابستان تا اوائل پائيز گل مي‌دهد. افزايش آن از طريق بذر و در اوائل بهار صورت مي‌گيرد. بصورت مستقيم يا نشايي قابل كشت است.

 

شمشاد پيچ

نام علمی: (Euonymus fortunei)

خانواده:تيره شمشاد (Celastraceae)

داراي برگ‌هاي كوچك به رنگ‌هاي سبز روشن، سبز با لكه‌هاي سفيد و سبز با لكه‌هاي زرد و صورتي است. نسبتا كم رشد است و در محل سايه بهتر از محل آفتابي رشد و نمو مي‌كند. در پاييز و زمستان رنگ برگ‌ها تغيير مي‌كند و بسيار زيبا مي‌شود. به كرات در برگ‌ها موتاسيون اتفاق افتاده، شكل و رنگ آنها عوض مي‌شود. ازدياد آن از طريق قلمه سبز به آساني امكان پذير است. شمشاد نعنايي نيز از اين جنس مي باشد.

 

 

▪ تيره آپوسيناسه (Apocynaceae)

خرزهره (Nerium oleander)

به صورت درخت يا بوته‌اي بزرگ رشد و نمو مي‌كند. تكثير آن از طريق قلمه‌گيري بسيار آسان مي‌باشد، و تقريبا شبيه به شمعداني قلمه‌ها ريشه مي‌دهند. بهترين فصل گرفتن قلمه در بهار بعد از فصل گل است. بعد از 2 سال قلمه به گل مي‌نشيند.

 

پيچ تلگرافي (Vinca minor)

گياهي است كه شاخه‌ها و برگ‌هاي آن روي زمين مي‌گسترند و به عنوان پوشش سبز از آن استفاده مي‌شود. گلهاي آبي آن در فصل بهار زيبا است. اين گياه در سايه بسيار مقاوم است و در زير درخت‌ها كشت مي‌شود. تكثير آن در تمامي فصول و از طريق قلمه كه حامل چند برگ است، ازدياد مي‌شود.

 

پروانش (Vincarosea) يكي ديگر از گياهان خانواده آپوسيناسه است كه در باغباني جزء گلهاي يك‌ساله كشت و كار مي‌شود.

 

آستر يا ستاره‌اي (Aster sp)

نام علمی : Cosmos bipinnatus و Cosmos sulphureus

خانواده: تيره كاسني (Compositae)

 

داراي 25 گونه يك‌ساله و چندساله است. برگ‌ها بصورت متقابل، لبه‌دار، يا با بريدگي‌هاي عميق است. برگ‌ها حالت شویدی دارند. گياهي ديرگل با دمگل طويل است. گلچه‌هاي شعاعي درخشان و از نظر رنگ متنوعند. گلچه‌هاي مركزي دوجنسي و بارورند. بذرها كشيده و منقار مانند هستند. انواع کم‌پر و پرپر دارد. رنگ گل را غنچه‌های زبانه‌ای مشخص می‌کنند. اوج گلدهی در تابستان مي‌باشد. برای تولید هیچ وقت طول روز بیش از 14 ساعت نباشد. اگر تولید به تأخیر بیافتد و با طول روز بلند مواجه شود ارتفاع خیلی بلند و گل نمی‌دهد و کل تابستان را همین طور می‌ماند تا طول روز کوتاه شود در این شرایط گل‌ها کوچک و شاخ و برگ زیاد است. طول دوره گلدهي 70  الي120 روز مي‌باشد.

 

ارتفاع  گونه اول بيشتر ازگونه دوم مي‌باشد و بذر گونه دوم سنگین‌تر از گونه اول است.

 

با كشت بذر در بهار، در تابستان و پاييز گل مي‌‌دهد. جزء گياهان يك‌ساله حساس به سرما است. نياز به خاك خوب و محل آفتابي دارد.

ابري

نام علمی: (Agreatumhoustonisum)

خانواده:تيره كاسني (Compositae)

گياهي بوته‌اي شكل و دائمي، ولي در عمل آنرا همانند گياهان يك‌ساله كشت مي‌نمايند و داراي بوته‌هاي كوچكي است، و از جمله گلهاي بهاره و تابستانه است.

 

داراي تنوع رنگ و زيبايي مي‌باشد. برگ‌ها دندانه‌دار، قلبي شكل يا بيضي با پرزهاي كم و به رنگ سبز تيره‌تر
مي‌باشد. گل آذين ديهيم، بسيار متراكم كه در كلاپرك‌هاي كوچك يا بزرگ كه داراي گلهاي لوله اي سفيد، قرمز يا غالبا آبي رنگ هستند تشكيل شده است. وقتي كه گلها كاملا باز مي شوند برگ‌ها را مي‌پوشانند بطوريكه برگ‌ها ديده نشده و بوته غرق گل مي‌شود. گلهاي آن دوام زيادي داشته كه به همين دليل به نام Agreatum به معني هميشه جوان خوانده مي‌شود.

توسط بذر تکثیر می شود.

 

▪ تيره كاسني (Compositae)

مينا چمني

 


 

نام علمی:  L.Bellisperennis

تیره:                      Compositae

 

گياه چند‌ساله، به عنوان یک‌ساله کاشته می‌شود. نظير بنفشه به سرما مقاوم و زمستان را زير برف باقي مانده، در اوايل فصل بهار رشد و نمو خود را آغاز مي‌كند و كشت و كار آن نيز مشابه بنفشه است. گلهاي آن سفيد، صورتي، قرمز و بنفش است. ارتفاع آن حدود  cm10 با برگ‌هاي طوقه‌اي، بدون كرك، با يك رگبرگ اصلي كه در قاعده به دمبرگ بالداري منتهي مي‌شود. اين گياه حالت روزت دارد. از اواخر زمستان تا اوائل تابستان گل دارند. گلها را پس از پژمرده شدن بايد حذف كرد. اگر گياه در زمين باقي بماند در سال بعد پر گل خواهد شد.

 

در شرایط گرم و خشک، گل سریع پژمرده می‌شود و با شروع فصل گرما، گلدهی متوقف (گلدهی بهاره) مي‌شود.

 

مینای چمنی در کرم‌های ضد آفتاب و ضد حساسیت کاربرد دارد.

از طريق بذر (متحمل به نشاء ) قابل تكثير است.  چند ساله‌ها با تقسیم بوته تكثير مي‌شوند.

 

هميشه بهار

نام علمی:   Calandulaofficinalis

تیره:                           Compositae

 

يكي از رايج‌ترين گلهاي فصلي است. نام آن از كلمه Calandula، به معناي اولين روزماه گرفته شده است چون به تقريب در تمام سال گل مي‌دهد. از جاهاي گرم تا مناطق خيلي سرد قابل كشت است. اين گياه به عنوان گل يك‌ساله در برنامه گلكاري قرار مي‌گيرد ولي مي‌تواند بصورت علفي چند ساله به زندگي خود ادامه دهد كه در اين حالت گلها مرغوبيت سال اول را ندارند.

 

 

گلها 10 – 3 سانتيمتر قطر داشته و به تنهايي در انتهاي ساقه گل دهنده قرار دارند، و به رنگهاي زرد و نارنجي ديده مي‌شود. امروزه گل سفيد هم از طريق بهنژادي به دست آمده است. گل آن در شب جمع شده و در روز باز مي‌شود. خاصيت داروئي داشته و براي درمان بيماريهاي پوستي به كار مي‌رود (در کرم‌ها و لوازم آرایش  استفاده می‌شود.). ارتفاع گياه بسته به رقم  60 – 30 سانتيمتر است.

 

 

روز بلند و  طول روز  بیش از5/6 ساعت را مي‌پسندد. مقاوم به سرما، و  مناسب فصل خنک مي‌باشد. آفتاب دوست ولی آفتاب شدید تابستان را نمی‌پسندد (در نور شدید طول ساقه کوتاه و اندازه گل کوچک مي‌شود.).  در شدت نور کم، کیفیت گل کم مي‌شود و در زمستان بيشترين شدت نور بايد براي آن فراهم شود.

 

 

طالب خاک مرطوب، و خاك هميشه بايد مرطوب باشد، و نیز بسیار مقاوم به خشکی است. اگر گياه با خشكي روبرو شود گلدهي كاهش خواهد يافت. گاهي توليدكنندگان براي توليد گياهان با ساقه هاي محكم و نيز افزايش عمر گلداني، آبياري را كم مي‌كنند.

 

غنچه گیری انتهایی (Pinching) می‌تواند در کشت مزرعه‌ای باعث تولید شاخه گل‌دهنده جانبی بیشتری شود. انواع گلدانی معمولا همراه با جوانه انتهایی اصلی، چندین شاخه گل‌دهنده دیگر هم تولید می‌کنند.

معمولا رقم در پرشاخه بودن گل گلدانی مهم است.

 

روش تكثير

داراي بذر خشن و درشتي است كه در مهرماه كشت مي‌شود و در نقاط سردسير مي‌توان در ابتداي بهار به كشت آن اقدام كرد ولي در اين حالت گلهاي كوچك و ضعيف‌تري توليد مي‌كند. با آنكه بطور مستقيم كاشته مي‌شود انتقال نشاء آن هم ميسر است. گاهي براي اينكه از آن بيشتر استفاده شود آن را در دماهاي مختلف در چندين نوبت كشت مي‌كنند. بذر هميشه بهار، Self sow  مي‌باشد.

 

جعفري (Tagetasp)

نام علمی: Tagetesspp.

تیره:Compositae

 

گياهي يك‌ساله، حساس به سرما و داراي برگ‌هاي مركب بوده و گلهاي آن به رنگ زرد ليمويي، زرد، كرم، طلايي و نارنجي قهوه‌اي ديده مي‌شود. برگ‌هاي جعفري بوي خوبي ندارد و امروزه در بهنژادي اين گل گزينش براي رقم‌هايي صورت مي‌گيرد كه برگ‌هاي آنها بو نداشته باشد. گل جعفري پيوسته گلبرگ وروز کوتاه غیر اجباری مي‌باشد. در جعفری نرعقیمی وجود دارد و  با بی گلبرگی همراه است.گلچه‌های زبانه‌ای در اطراف (خارج گل) و گلچه‌های لوله‌ای در وسط وقتی زیاد شود پرپر می‌شود.

 

اين گياه بعنوان گل بريدني، گلداني و نيز در حاشيه كاري استفاده مي‌شود. امروزه گل جعفري بصورت تجاري براي استخراج رنگيزه‌هاي كاروتن و به‌ويژه گزانتوفيل پرورش داده مي‌شود. از گلبرگ‌های این گیاه در غذای مرغ و خروس استفاده می‌شود که باعث زردتر شدن زرده تخم مرغ مي‌شود. لوتئين كه جزء اصلي گزانتوفيل‌ها است براي استفاده در تركيبات رنگ كننده مواد غذايي استفاده مي‌شود. برگ‌هاي گل جعفري حاوي روغن‌هاي معطر ويژه‌اي است. روغن موجود در جعفري افزون بر كاربردهاي درماني دفع كننده حشرات است. عصاره ریشه جعفری نماتدکش می‌باشد.

 

گلدهي آن در سرتاسر تابستان ادامه داشته و تا پاييز بطول مي‌انجامد. اين گياه آفتاب‌دوست است و در نقاط آفتابي و گرم رشد خوبي دارد. در دماهاي كمتر از 16 سانتي‌گراد كند شده و گياهان كلروزه مي‌شوند.

روش تكثير

  • بذر: بذر در دماي °C 26 -24  حدود 20 - 10 روز طول مي‌كشد تا جوانه بزند. رقم‌هاي معمولي با بذر و رقم‌هاي پرپر با بذر دو رگه يا قلمه افزايش مي‌يابند. در رقم‌هاي پرپر به علت تبديل شدن اندام‌هاي جنسي به گلبرگ بذر توليد نمي‌شود. زمان كاشت بذر بسته به شرايط محيطي از اواخر زمستان تا اوايل بهار است.
  • قلمه: انواع Supertuniaو انواع ابلق نيز با قلمه افزايش مي‌يابند.
  • نشاء: بذر در شاسي سرد كاشته مي‌شود و پس از رفع خطر يخبندان در ارديبهشت به فاصله 30 سانتيمتر در زمين اصلي نشاء مي‌شود.در مرحله  6 برگی وارد مرحله زایشی می‌شود.

 

گل‌كاغذي يك‌ساله (Helichrysmumbracteatum)، گل خشك يا گل جاويد

بذر در بهار كشت مي‌شود و گلهاي رنگارنگ آن جلب نظر مي‌كند. نگهداري گلهاي بريده آن براي مدت طولاني امكان پذير است. شاخه‌هاي گل پس از قطع در هواي معمولي اطاقها خشك مي‌شود و گل خشك آن، چندين سال رنگ و شكل خود را حفظ مي‌كند.

 

گل آهار (Zinnia L)

نام علمي: Zinnia spp.

 


 

تيره: Compositae

از گياهان يك‌ساله با برگ‌هاي به نسبت پهن، دراز و نوك تيز كه تا حدودي خشن بوده و بصورت متقابل و بدون دمبرگ هستند. رنگ برگ‌هاي آن كمي به خاكستري مي‌گرايد. داراي انواع كم‌پر و پرپر است. رنگ گلها متنوع بوده، بطوري كه مجموعه آن منظره بسيار جالبي ايجاد مي‌كند. چون اين گل جزء تيره كلاپرك‌سانان مي‌باشد، هر گل‌آذين منفرد داراي دو نوع گل (گلچه) است. گلهايي كه در سمت بيروني طبق واقع شده‌اند گلهاي ماده و گلهايي كه در وسط قرار دارند دو جنسي و معمولا بارورند. هرچه تعداد گلچه‌ها بيشتر گلها پرپر به نظر مي‌رسند آهار داراي ساقه‌هاي راست و برافراشته ولي به آساني شكسته مي‌شوند. آهار بسيار پر رشد است و از زمان كاشت بذر تا گلدهي ‌آن بيش از يك ماه طول نمي‌كشد. گرماي تابستان گلدهي آنرا متوقف نكرده و مرتب گلهاي جديدي را روي آن مي‌توان مشاهده كرد. بدين ترتيب در تمام تابستان و نيمي از پاييز گلدهي دارد.

روش تكثير

  • بذر:  بذر آن هم در خزانه و هم بصورت مستقيم در زمين اصلي كشت مي‌شود. بعد از رفع خطر سرمازدگي اقدام به كاشت بذر مي‌كنند. در كشت مستقيم، نياز به تنك دارد كه وقتي گياهچه
    3 – 2 برگي شد اين عمل انجام مي‌شود. اگر تنك انجام نشود باعث خوابيدگي گياه مي‌شود. براي داشتن گل مداوم  در هر 2 هفته اقدام به كاشت بذر مي‌كنيم.

 

  • نشاء: نشاءكاري آن مشكل است چون وقفه رشد و تلفات زياد است. زمان انتقال نشاء وقتي است كه گياهان 4 –3 برگ داشته باشند و قسمت هوايي به 7-6 سانتيمتر رسيده باشد تا گلدهي شروع شود و از اواسط ارديبهشت ماه اقدام به اين كار مي‌كنند.

 

كوكب

نام علمي:Dahlia sp

تيره:Compositae

 

گياهي دائمي و حساس به سرما با ريشه‌هاي ژوخه‌اي گرد يا دوكي شكل مي‌باشد. برگ‌ها مركب، بزرگ و دندانه‌دار است و گلها بصورت يك‌رنگ، دورنگ و چندرنگ شامل سفيد، زرد، نارنجي، قرمز و بنفش ديده مي‌شود.گلها ممكن است كم‌پر، نيمه پر يا پرپر باشند. قطر گل بين گونه‌ها بسيار متغير بوده و ممكن است از كمتر از 10 سانتيمتر تا بيشتر از 25 سانتيمتر برسد. داراي ارقام پاكوتاه و پابلند است. از روي جوانه‌ها مي‌توان رنگ گل را تشخيص داد. اگر جوانه سبز روشن باشد گل سفيد يا زرد است و اگر جوانه قرمز باشد گل قرمز يا بنفش است.

 

طبقه‌بندي كوكب

انجمن كوكب آمريكا اي گياهان را در 14 گوه كلي طبقه‌بندي كرده است. از انواع عمده آن كه جهت توليد گل بريده استفاده مي‌شود ميتوان سه رقم تزئيني (Decorative)، كاكتوسي بزرگ (Large cactus) و منگوله‌اي (Pompon) را نام برد. نوعي طبقه‌بندي كوكب براساس شكل ظاهري آن صورت می گیرد. کوکب با ژوخه ریشه ای ، قلمه چوب نرم و بذر قابل تکثیر می باشد.

 

 

گل گندم

نام علمي: L. Centaurea

تيره:Compositae

با بذر و تقسیم بوته قابل تکثیر می باشد.

 

سنسيو (Senecio)

برگ اين گياه نيز بريدگي‌هاي عميقي دارد، و رنگ برگ‌هاي آن نقره‌اي است.

 

سينرر

نام علمي:        Pericallis × hybrid

تيره:                             Compositae

گياهي چندساله كه بصورت يك‌ساله كشت مي‌شود. داراي برگ‌هاي بزرگ قلبي شكل به رنگ سبز تيره با لبه دندانه‌دار است كه بصورت طوقه‌اي قرار دارند.  بيشتر در ايام عيد نوروز بعنوان گل گلداني به بازار عرضه مي‌شود. به جز رنگ زرد در بقيه رنگ‌ها ديده مي‌شود. گل‌آذين بصورت ديهيم مي‌باشد. با بذر ازدیاد می شود.

ژربرا

نام علمي:   Gereberajamesonii

تيره:                            Compositae

 

گیاهی است علفی، چندساله، گرمسيري و حساس به سرما با ريشه‌هاي عميق و گلهاي مجزا كه بر روي ساقه‌اي پرزدار تشكيل مي‌شوند. از ميان برگ‌هاي طوقه‌اي، نيزه‌اي شكل و با بريدگي‌هاي عميق اين گياه، ساقه گل‌دهنده بدون برگ و داراي يگ گل در انتها خارج مي‌شود. دارای  برگ‌هایی  با بریدگی عمیق و پرزهای بسیار زیاد و دمبرگ بلند می‌باشد. در هر گل يا در واقع گل‌آذين ژربرا بيش از يك نوع گل وجود دارد كه شامل گلچه‌هاي شعاعي حاشيه‌اي، گلچه‌هاي صفحه مركزي و گلچه حد واسط است. گلهاي ژربرا داراي 5 پرچم و يك مادگي با دو برچه به هم چسبيده است. گلچه شعاعي و حد واسط (انتقالي) بالغ تنها داراي اندام جنسي ماده هستند كه علت آن توقف نمو بساك‌ها در مراحل مياني و تشكيل اندام‌هاي شبه پرچم غيرفعال در گلچه‌هاي شعاعي و انتقالي است. گلها  دارای رنگ‌های  بسیار متنوع  شامل: سفید – قرمز – زرد – نارنجی و صورتی مي‌باشد. عمر مفید ژربرا 2 سال بوده و بعد  از دو سال  بوته‌ها به علت افت کیفیت گل و فرسودگی مقاومت خود را در برابرآفات و بیماری‌ها از دست داده و معمولا حذف می‌شوند .

با بذر و تقسیم بوته تکثیر می شود.

 

گل آفتابگردان يا گلهور (Helianthus annus)

گياهي يك‌ساله و پررشد با ساقه منشعب يا غيرمنشعب و مرتفع مي‌باشد. گلها به قطر 30-25 سانتيمتر و بصورت كم‌پر و پرپر بوده، گلچه‌هاي شعاعي در رنگ‌هاي زرد، قرمز و به ندرت بنفش و گلچه‌هاي مركزي در رنگ‌هاي زرد، قهوه‌ا‌ي يا ارغواني مشاهده مي‌شود. اين گياه براي كاشت در حاشيه، گلدان و نيز به عنوان گل بريدني به‌كار مي‌رود.  روز بلند اختياري است و با كشت بذر در بهار، در تابستان به گل مي‌رود. نياز به نور كامل دارد. به سرما مقاوم است اما براي گلدهي خوب به تابستان‌هاي گرم و طولاني نياز دارد. بنابراين شبيه گياهان حساس به سرما با آن رفتار مي‌شود. ريشه اين گياه عميق است و خاك آن بايد خوب شخم زده شود. خشكي خاك را به خوبي تحمل مي‌كند نياز به خاك مرطوب ولي با زهكشي خوب دارد. بذر آن در اواخر زمستان در شاسي سرد و يا در بهار در محل اصلي كشت مي‌شود.

كوكب كوهي ( Redbeckiafulgida)

يكي از گياهان دائمي  با گلهاي زرد رنگ است كه در وسط به رنگ تيره و سياه مي‌گرايد. گلهاي كوكب كوهي با ساقه‌هاي بلند جلب توجه مي‌كند. از طريق تقسيم بوته تكثير مي‌شود.

 

رعنا زيبا (Gaillardia)

نام علمي:Gaillardia spp.

تيره:Compositae

داراي انواع يك‌ساله و چندساله است كه بيشتر به صورت يك‌ساله استفاده قرار مي‌گيرد. برگ‌ها موجدار و با حاشيه صاف يا دندانه‌دار است. رقم‌هاي كم‌پر و پرپر دارد. در انواع كم‌پر ه گل از تعدادي گلچه زبانه‌اي شكل كناري و تعدادي گلچه لوله‌اي ريز در مركز تشكيل شده، در حاليكه در نمونه‌هاي پرپر، گل توپي شكل بوده و به تقريب همه گلچه‌ها لوله‌اي هستند و در رنگ‌هاي قرمز، زرد و نارنجي و نيز دورنگ ديده مي‌شوند. با بذر و تقسیم بوته یا ریشه تکثیر می شود.

 


 

شب تاب (Gynuraaurantiaca)

شاخه‌ها و برگ‌هاي اين گياه به رنگ بنفش و در زير نور شفاف است و روي اين اصل شب تاب ناميده شده است. از طريق قلمه‌زدن تكثير مي‌يابد. هميشه سبز و برگ‌ها دندانه‌دار طالب نور غيرمستقيم، دماي زياد و خاك قليايي را مي‌پسندد.

 

▪ تيره نيلوفر (Convolvulaceae)

دايكوندرا (Dichondrarepens)

شبيه به چمن، و به عنوان چمن كشت و كار مي‌شود. بذر آن گرد شبيه به ماش است. اين گياه كم و بيش نقاط سايه را مي‌پذيرد.

 

نيلوفر (Ipomoea tricolor)

يكي از گلهاي يك‌ساله مي‌باشد. بذر نيلوفر در محل مي‌ريزد و در سال بعد مجددا رشد و نمو مي‌كند. گلها صبح‌هاي زود باز مي‌شوند و در شب بسته مي‌شوند. بسيار سريع‌الرشد است. گياهي بالا رونده و مناسب پرچين و اطراف
آلاچيق‌هاست.

 

پيچك (Convolvulaceae)

گلهاي آبي اين گونه شبيه به نيلوفر است، منتهي گلها بسيار پرپشت‌تر و به تعداد زياد روي بوته مشخص‌اند. گلهاي آن بسيار جالب توجه است و فقط در طول روز باز بوده، در تاريكي شب كاملا بسته مي‌باشند. بذر آن را بايد در خرداد و تيرماه در محل اصلي و در زير نور كامل آفتاب كاشت. ارتفاع اين گياه به 30 تا 35 سانتيمتر مي‌رسد و در تمام تابستان گل دارد.

 

▪تيره چليپائيان (Cruciferae)

شب بو

نام علمي: CheiranthuscheiriياErysimumcheiri

تيره:Crucifera

چندساله هميشه سبز كه بعنوان دوساله كشت مي‌شود. برگ‌ها واژتخم‌مرغي تا نيزه‌اي به رنگ سبز تيره با حاشيه صاف تا دندانه‌دار است.  داراي 4 گلبرگ و گلهاي باز و معطر به رنگ زرد نارنجي در بهار توليد مي‌كند و گلها خوشه‌اي، اغلب تنك و حالت باز دارند و در انتهاي ساقه ظاهر مي‌شوند. گياهي كوتاه عمر و مقاوم به سرما مي‌باشد.

 

طالب نور زياد، آفتاب مستقيم و كامل است. در خاك ضعيف تا به نسبت حاصلخيز با زهكشي كافي و كمي قليايي رشد مي‌كند. براي از بين بردن قارچ عامل ريشه گرزي وجود مقداري آهك در خاك مفيد است.

با بذر و قلمه جانبی پاشنه دار تکثیر می شود.

 

ايبريس (Ibris)

اين گياه مقاوم به سرما بوده، داراي انواع يك‌ساله و دائمي است. گلهاي آن شبيه به چتري فشرده به رنگهاي سفيد، قرمز و بنفش مي‌باشد. هر گل داراي 4 گلبرگ است. اين گياه توسط بذر و تقسيم بوته و قلمه خشبي قابل ازدياد مي‌باشد.

 

▪تيره سيكاس (Cycadaceae)

سيكاس (Cycas)

گياه زيباي گرمسيري و مخصوص مناطق گرم و مرطوب است. حد واسط گياهان گلدار و بي‌گل (كريپتوگام) است. اين گياه دو پايه بوده، گياه نر در وسط برگ‌ها مخروطي به بار مي‌آورد كه عمودي قرار گرفته است و پوشيده از برگ‌هاي كوچكي است كه در سطح زيرين آنها، نظير سرخس‌ها، اعضاي بخصوصي رشد و نمو مي‌كنند. در پايه ماده مخروطي وجود ندارد، ليكن در برگ‌هاي وسطي كه پرمانند مي‌باشند، اعضايي مي‌توان يافت كه نظير ماكروسپورانژيا در سرخس‌هاست. تلقيح توسط باد صورت گرفته و بذر تشكيل مي‌شود. تكثير سيكاس از طريق كاشت بذر صورت  مي‌گيرد. بذر اين گياه را بايد هرچه زودتر بعد از رسيدن كشت كرد زيرا بيش از يك ماه قوه ناميه خود را حفظ نمي‌كند.

 

گياهان قديمي و مسن‌تر پاجوش مي‌دهند. پاجوش‌ها را بايد در زماني كه به حالت خواب‌اند از پايه مادري جدا كرده و ريشه‌دارنمود. براي اين كار مقداري از برگ پاجوش‌ها را براي كم كردن سطح تبخير قطع كرده، آنها را در ماسه كشت مي‌كنند. رشد و نمو سيكاس در محيطي مرطوب و روشن و در خاكي مملو از مواد آلي بخوبي امكان پذير است.

 

زنبق

نام علمي:    Iris sp

تيره:Iridaceae

گياه چندساله و بهار گل ( w-c-w) مي‌باشد. گلها در اين گياه به حالت متقارن‌الطرفين (Zygomorphic) هستند. پرچم‌ها كه تعدا آنها 3 عدد است به سطح زيرين سه اندام جنسي ماده، موسوم به كلاله‌هاي پتالوئيد (گلبرگ مانند) چسبيده‌اند. 3بازوي خامه نيز به سه شاخه پهن رنگين تقسيم شده كه هر شاخه آن بر روي يك پرچم خميده است و بنابراين اين پرچم و مادگي به هم نزديك هستند و  ما بين اين گلبرگ قرار دارند. از نظر اندام زير زميني دو دسته زنبق ريزوم‌دار و سوخدار وجود دارند. عمده زنبق‌ها ريزوم‌دار و تعداد اندكي از آنها سوخدار هستند. زنبق‌هاي سوخدار بصورت تجاري و براي استفاده بعنوان گل بريدني توليد مي‌شوند و انواع ريزوم‌دار بيشتر درباغ‌ها استفاده مي‌شود.

روش تكثير با بذر،ريزوم و سوخ امکان پذیر می باشد.

 

اسطوخودوس

نام علمی: (Lavandulaofficinalis)

خانواده: تيره نعناع (Labiatae)

گياهي دائمي با برگ‌هاي نسبتا كشيده و نقره‌اي و معطر، كه گلهاي آن آبي است و به سرما مقاوم مي‌باشد. از طريق قلمه‌گيري قابل تكثير مي‌باشد. نسبت به سايه درختان مقاومت مي‌كند، با وجود اين كشت آن در منازل و پارك‌ها، در نقاط آفتابي توصيه مي‌شود.

 

تيموس‌ها

نام علمی: (Thymus ericifolius)

خانواده: تيره نعناع (Labiatae)

گياهاني هستند نسبتا كوتاه كه از طريق تقسيم بوته و قلمه تكثير مي‌شوند و غالبا گل و برگ آن به صورت توده‌اي در سطح زمين ديده مي‌شود. اين گياه مناسب باغ‌هاي صخره‌اي است. گلها كوچك و به صورت خوشه‌هايي كم پشت در بهار نمايان مي‌شوند.

 

برگ بو

نام علمی: (Laurusnobilis)

خانواده: تيره لوراسه (Lauraceae)

درختچه‌اي است كه تا ارتفاع 2 متر مي‌رسد. برگ‌هاي آن باريك و كشيده و معطر است. از طريق قلمه تكثير مي‌شود.

 

 


 

موگه يا گل برف

نام علمی: (Convallariamajalis)

خانواده: تيره ليلياسه (Liliaceae)

داراي ريزوم ضخيم و عميق است كه از آن ريشه‌هاي فرعي و سپس ريشه‌هاي تزئيني منشعب مي‌شوند. برگ‌هاي آن پهن، شبيه به برگ لاله است ساقه‌هاي گل‌دهنده رشد عمودي دارند و هر شاخه داراي تعدادي گل كوچك سفيد رنگ است كه شبيه به زنگوله‌هايي كوچك، فنجاني شكل و واژگونند. عطر ملايم و دلپذيري دارند.

نسبت به سايه مقاوم و دوست‌دار محل سايه است و در زير سايه ساختمان و ديوار و يا درخت، در خاكي سبك و پر از مواد آلي و مرطوب به خوبي رشد و نمو مي‌كند.

سنبله يا كلشيكوم (گل حسرت)

نام علمی: (Colchicum autumnale)

خانواده: تيره ليلياسه (Liliaceae)

در ايران به صورت خودرو، در كوه پايه‌ها و نقاط سردسير مي‌رويند. در بهار برگ‌هاي پهن مي‌دهد كه در تابستان خشك شده، از بين مي‌روند و سنبل‌هاي سفيد و صورتي آن در فصل پائيز، كه در باغ گل ديگري نيست، نمايان مي‌شوند. نبله را بايد با گياهان ديگري مثل سدم يا فلوكس كشت كرد تا در فصل تابستان قطعه كاشته شده خالي نماند. هنگامي كه گلدهي آن كاهش يافت و رشد برگ‌ها كم شد، آنها را از خاك خارج كرده، پيازها را تقسيم مي‌كنند و مجددا در محل جديد مي‌كارند. بذرگيري از اين گياه در تيرماه و مردادماه صورت مي‌گيرد. و بذرها بلافاصله بايد كشت شود.

 

زنبق رشتي

نام علمي:Hemerocalis

تيره:Liliaceae

اين گياه داراي برگ‌هاي فراوان و باريك است و از دور، شبيه گياهان گندم‌سانان است. مقاوم به سرما مي‌باشد. ساقه گل‌دهنده بدون برگ بوده و به چتري از گل ختم مي‌شود. جام گل از 6 قسمت تشكيل شده كه پايين آنها به هم متصل است. گلهاي زرد و نارنجي تا بنفش تيره و قرمز داردو  بصورت شيپوري بوده و گلها معطر و هر گل يك روز دوام دارد.اندام زيرزميني ريشه ژوخه‌اي كشيده و گوشتي مي‌باشد.

 

در اواخر بهار و تابستان گلهاي آن روي ساقه‌هاي گل‌دهنده بلند ظاهر مي‌شود. اگرگياه در بهار تقسيم شود در همان سال اول گل مي‌دهد. تکثیر آن از طریق بذر و تقسیم بوته امکان پذیر می باشد.

 

هوستا

نام علمی: (Hostasieboldiana)

خانواده: تيره ليلياسه (Liliaceae)

برگ‌هاي اين گياه پهن و رگبرگ‌هاي فرو رفته آن در پهنك، جلوه مواجي به آن مي‌دهد. گلها كوتاه‌تر از زنبق رشتي و به رنگ سفيد و آبي است. اين گياه نظير زنبق رشتي تكثير و كشت و كار مي‌شود. نسبت به سايه درختان مقاوم است.

 

يوكا

نام علمی: (Yucca sp)

خانواده: Liliaceae

برخي از يوكاها به سرما مقاومند. اين گياهان از طريق بذر، پاجوش، قلمه ساقه، يا ريزوم تكثير مي‌شوند. ساقه گل‌دهنده يوكا هرچند سال يكبار نمودار شده و گلهاي سفيد و كرم به تعداد زياد به شكل زنگوله‌اي كوچك و واژگون مي‌دهند كه روي گل‌آذين خوشه‌اي كه تا 1 متر ارتفاع دارند و از وسط برگ‌ها مي‌رويند قرار مي‌گيرند.

 

 

گرزي

نام علمی: (Kniphofia)

خانواده: Liliaceae

نسبت به سرما مقاوم است و براي كشت در پارك‌ها و باغ‌ها مناسب است. اين گياه از طريق تقسيم بوته بوته تكثير مي‌شود و گلهاي بلند و حنايي آن جالب توجه‌اند.

 

▪تيره زيتون (Oleaceae)

بسياري از گياهان كه در فارسي به آنها ياس اطلاق مي‌شود، جزء تيره زيتون مي‌باشند. مثل ياس زرد
(Forsythia intermedia) كه گلهاي آن در اوائل فصل بهار ظاهر مي‌شود. ياس بنفش يا خوشه‌اي
(Syringa vulgaris)كه گلهاي آن معطر است و بر روي برگ‌نو پيوند مي‌شوند.

ياس رازقي (Jasminumsambac)

برگ‌ها در اين نوع ياس نسبتا پهن و گلها درشت به رنگ سفيد و بسيار معطرند. تكثير از طريق گرفتن قلمه‌هاي سبز و نيمه خشبي  امكان پذير است. اين گياه دايمي و هميشه سبز است.

 

ياس سفيد يا ياس معمولي ( Jasminumofficinale)

داراي شاخه‌هاي بلند و بافتي سبك است. برگ‌هاي آن مركب و گلهايي ساده، متشكل از 5 گلبرگ بسيار ظريف و خوش بو دارد. اين ياس نيز به آساني از طريق كاشت قلمه هاي سبز و از طريق خوابانيدن شاخه تكثير مي‌شود.

 

كلاريا

نام علمی: (Clarkia)

خانواده: تيره آويز (Onagraceae)

به عنوان يك گل يك‌ساله كشت و كار مي‌شود. بذر آن را در فروردين در شاسي سرد و يا در ارديبهشت و خرداد در هواي آزاد كشت مي‌كنند.

 

 

▪ تيره خشخاش (Pavpaveraceae)

شقايق سياه يا شرقي (Papaverorientalis)

ماده‌اي به نام تبائين از آن كشف و استخراج شده است. اين ماده ضمن اينكه خود اعتياد نمي‌دهد، باعث ترك اعتياد است. تكثير آن از طريق تقسيم بوته و كشت بذر در بهار صورت مي‌گيرد. استفاده از گل بريده آن به دليل پخش
تعداد زيادي دانه گرده سياه رنگ توصيه نمي‌شود.

شقايق كوهي (Papaveralpinum)

يك گونه چندساله، كه بيشتر براي باغ صخره‌اي مناسب است. داراي مجموعه‌اي از برگ‌هاي سبز خاكستري كپه‌اي است كه از بين آنها ساقه گل‌دهنده ظاهر مي‌شود. گلها به رنگ سفيد، زرد، نانجي و قرمز است.

 

 


 

اشولزيا (شقايق كاليفرنيا يا لاله باغي) (Eschscholziacaliforniea)

يك‌ساله، به ارتفاعcm  30 است. برگ‌ها داراي بريدگي‌هاي زياد و شبيه به برگ هويج و داراي پوشش سطحي به رنگ آبي مايل به خاكستري هستند. بسته به آب  و هوا از اوايل تا اواخر بهار گل مي‌دهد. با حذف گلهاي پژمرده مي‌توان طول مدت گلدهي را افزايش داد. با بذر افزايش مي‌يابد. به سرما مقاوم است و مي‌تواند در ماه‌هاي مهر و آبان كاشته شود. كشت به صورت دست‌پاش بوده و نياز به تنك كردن دارد و با اين وجود به دليل حساسيت به جابجايي بهتر از نشاء كردن است. اين گياه خود كشت نيز مي‌باشد. از زمان كاشت بذر تا گلدهي حدود 4 ماه طول مي‌كشد.

 

تيره پلومباژيناسه (Plumbaginaceae)

پلومباگو (Plumbago)

گياهي است گلداني و بسيار زيبا. برگ‌ها به صورت متناوب است. گلهاي آن دسته‌اي، شبيه به گل فلوكس و آبي رنگ مي‌باشد. تكثير آن از طريق قلمه سبز به آساني امكان پذير است.

 

استاتيس يا ليمونيوم (Limoniumspp. ( Staticespp.))

آنچه در ايران كاشته مي‌شود از نوع چندساله و مقاوم به سرما مي‌باشد. كاسه گل لوله‌اي است و جام گل از گلبرگ‌هاي 5 لبه كه در پايين به هم چسبيده‌اند، تشكيل شده است. بطور معمول كاسه گل رنگي متفاوت با جام گل داشته و پس از ريزش گلبرگ‌ها باقي مي‌ماند. اين گل جزء گلهاي خشك پايدار طبقه‌بندي مي‌شود و براي حاشيه كاري، توليد گل بريده و كشت گلداني نيز مناسب است.

 

بهترين روش افزايش آن استفاده از بذر است. بذر در اواسط اسفندماه  در گلخانه خنك يا شاسي سرد كشت مي‌شود.

گلها را زماني كه كاسبرگ آنها باز شده و رنگ گل ظاهر شده است برداشت مي‌كنند. در انبار با دماي 3 – 2 درجه سانتي‌گراد به مدت 3 – 2 هفته قابل نگهداري است. عمر گلجايي آن 2– 1 هفته و گلهاي خشك آن تا چند سال باقي مي‌ماند . اين گل را بيشتر به صورت خشك شده و گل خشك است.

 

Limoniumbunduelli

دو ساله يا چندساله حساس، به صورت يك‌ساله كشت مي‌شود. گل آن زرد بوده و مناسب گل بريده و گل خشك است.

 

استاتيس دائمي (Staticevulgare)

با برگ‌هاي بسيار پهن و گلهاي بسيار ريز با گل‌آذين خوشه‌اي و تعداد گل بسيار زياد به سرما مقاوم بوده، از طريق تقسيم بوته معمولا تكثير مي‌يابد.

 

گل كاغذي يك ساله (جاويد) ،گل استاتيس يك‌ساله و گل دكمه‌اي جزء گلهاي زينتي بوده و به عنوان گل خشك مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

 

آلاله

نام علمي:Ranunculus asiaticus

تيره:Ranunculaceae

 

گياهي است دائمي و حساس به سرما با ريشه‌هاي متورم و پنجه مانند كه در قسمت بالاي خود داراي چندين جوانه فلس‌دار پوشيده از كرك است، كه در ايران بصورت يك‌ساله استفاده مي‌شود.اين گياه Geophyte(گياه زميني) مي‌باشد.بهار گل (W-C-W) مي‌باشد. گل به رنگ‌هاي سفيد، زرد، نارنجي، قرمز يا صورتي ديده مي‌شود. گلها در برخي واريته‌ها يك رنگ و در برخي ابلق و خط‌دار هستند. بيشتر ارقام پرپر هستند، اگر چه كم پر هم موجود است(با 5 گلبرگ). طول ساقه گلدهنده به 25 تا 50 سانتيمتر مي‌رسد. برگ‌ها به‌ويژه در قاعده زياد زياد بوده و كم و بيش بريده بريده و دندانه‌دار هستند.

آلاله، زمين‌هاي قوي، سالم، با تهويه مناسب و آفتاب‌گير را مي‌پسندد. در فصل بهار نياز آبي آن بلا است و در تابستان با زرد شدن برگ‌ها، آبياري كاهش مي‌يابد تا اينكه متوقف شود. به سرماي زياد حساس است و در زمستان گياهان جوان بايد با خاك‌پوش پوشانده شوند.

تکثیر آن با بذر و تقسیم ریشه مسیر می باشد.

 

آنمون يا شقايق نعماني

نام علمی:  (Anemone spp.)

تيره:Ranunculaceae

از مشخصات آن نداشتن گلبرگ و بريده بريده بودن برگ‌ها است. گياهي است دائمي با برگ‌هاي مركب و گلهاي زيبا كه داراي 5 و يا بيشتر از آن كاسبرگ گلبرگ مانند است. اندام زيرزميني اين گل اغلب ساقه ژوخه‌اي است و در برخي نيز ريزوم ديده مي‌شود. گونه مهم آن A. coronariaكه قرن‌ها از آن بصورت گسترده‌اي در باغ‌ها، با وجود سرماي زمستان استفاده شده است. گلهاي شاخه‌اي آن از مهرماه تا فروردين در دسترس است. ژوخه‌هاي آن فرفره شكلند(قسمت بالايي گرد است). زمان گلدهي در فضاي باز به شرايط آب و هوايي غالب منطقه بستگي دارد و هرچه محيط كشت مرطوب‌تر و سردتر باشد ديرتر گل مي‌دهد اما با دوام‌تر خواهد بود. اين گياه به وسيله جداسازي ژوخه و كشت بذر افزايش مي‌يابد كه ساده‌ترين روش كشت بذر است.

گلها را درست در زماني كه غنچه‌ها در حال باز شدن هستند مي‌چينند و آنها را مي‌توان  به مدت 2- 1 روز در دماي 7 – 4 درجه سانتي‌گراد در انبار نگهداري كرد و پس از خروج از انبار 3 تا 5 روز دوام مي‌آورند.

تاج الملوك

نام علمي:Aquilegia L . hybrid

تيره: Ranunculaceae

گياه چندساله باغي، كه در ايران فقط به اين صورت استفاده مي‌شود و بعنوان دوساله كشت و كار مي‌شوند. گياهان چندساله نيازي به كشت هرساله نداشته و از اين جهت در فضاي سبز اهميت ويژه‌اي پيدا نموده‌اند چرا كه هزينه تهيه زمين و كشت دوباره حذف نشده و تنها نياز به هرس مي‌باشد.

 

تاج‌الملوك مقاوم به سرما و به شرايط سايه نيز مقاوم مي‌باشد. داراي5 كاسبرگ گلبرگ‌نما و 5 گلبرگ كه گلبرگ‌ها از پشت به لبه‌ها چسبيده، پشت هر گلبرگ طويل شده و به صورت لوله توخالي سيخك يا مهميز يا spur درآمده است. داراي 5 مادگي و تعدادي زيادي پرچم مي‌باشد. كاسبرگ‌ها و گلبرگ‌ها ممكن است هم رنگ و يا با رنگ متفاوت باشند. برگ‌هاي آن شبيه به برگ شبدر و سه قسمتي است.

روش تکثیر آن با بذر با تقسیم بوته امکان پذیر می باشد.

 

زبان در قفا

نام علمي:   Delphinium L.

تيره:Ranunculaceae

شامل گياهان يك‌ساله مقاوم و نيز چندساله علفي است. بطور معمول در ايران نوعي زبان‌درقفا بصورت وحشي مي‌رويد كه نام علمي آن D. consolida است كه در انگليس به آن Rocket larkspur گويند كه يك‌ساله مي‌باشد. ارقام بسياري از بين آنها اصلاح و جهت كشت انتخاب شده‌اند كه بر حسب اندازه گياه، شكل و اندازه گلها به گروه‌هاي زيادي طبقه‌بندي شده‌اند. گونه ديگر آن و آنچه كه امروز بيشتر كاشت مي‌شود بنام D. ajacis است كه ارتفاع آن به 50 تا 60 سانتيمتر مي‌رسد.

 

ريشه‌هاي زبان‌درقفا اغلب افشان و گاهي گوشتي است. رنگ گلهاي آن قرمز، صورتي، بنفش، آبي و سفيد است. در گلكاري اين گياه بصورت يك‌ساله كشت مي‌شود. داراي رقم‌هاي پاكوتاه و پابلند است. گلها ساده يا مضاعف بصورت سنبله يا خوشه بوده و هرگل داراي يك مهميز طويل است و علت نام‌گذاري آن در فارسي به همين خاطر است. در انگليسي انواع چندساله را Delphinium و انواع يك‌ساله را larkspur مي‌نامند.

با بذر ، قلمه و تقسیم بوته قابل تکثیر است.

 

كلماتيس

نام علمی: (clematis orientalis)

تيره:Ranunculaceae

كلماتيس را بر روي كلماتيس وحشي بصورت نيمانيم پيوند مي‌زنند. در سال هاي بعد به پيچي بلند و پرگل تبديل مي‌شود. از طريق بذر و قلمه سبز مي‌توان كلماتيس را تكثير كرد. كلماتيس به خاك‌هاي قليايي نيازمند است و احتمالا در بسياري از نقاط ايران كشت و كارش با موفقيت انجام مي‌پذيرد. در ارقام گل درشت(Clematis jackmanii) قطر گل تا 25 سانتيمتر مي‌رسد، در بعضي ارقام (Clematis lasurtern) گلها كوچك‌ترند.

 

گل صد توماني

نام علمی: (Paeoniaalbiflora)

تيره:Ranunculaceae

در برخي منابع آن را از خانواده Paeoniaceaeدانسته‌اند.گياهي دائمي و مقاوم به سرماست و عمر طولاني دارد. به خاطر گلهاي درشت با رنگ‌هاي تابان و گاهي معطر كشت و كار مي‌شود. برگ‌هاي آن بريده بريده و داراي ريشه ژوخه‌اي است. گلها منفرد و داراي كاسبرگ سبز و 5 تا 10 گلبرگ رنگي درخشان است و در رنگ‌هاي سفيد، زرد، صورتي و قرمز وجود دارد. مركز آن داراي انبوهي از پرچم‌هاي زرد تا كرم برجسته است. يكي از گلهاي بريدني مهم در ايالت متحده است و براي كاشت در باغچه هم استفاده مي‌شود. اغلب در اوايل تابستان گل مي‌دهد. دماهاي گرم، بويژه دماي شب دوره گلدهي را كوتاه كرده و باعث توليد تعداد زيادي گل در مدت كوتاه مي‌شود. نياز به نور كامل و خاك با زهكشي خوب دارد. در تابستان نياز به آب فراوان دارد. از طريق بذر و تقسيم ريشه قابل افزايش است. بذر اغلب جهت به‌نژادي به‌كار مي‌رود و بطور عمده با تقسيم ريشه افزايش مي‌يابد. جوانه‌هاي گل صدتوماني زماني كه رنگ نشان دادند بايد چيده شوند.

جدیدترین مطالب آموزشی

مجموعه گلهای درون خانه ای
مجموعه گلهای گلخانه ای
مجموعه گلهای باغچه ای
مجموعه میوه های گرمسیری
مجموعه سبزی های غده ای
مجموعه سبزی های پیازی
مجموعه سبزی های ریشه ای
مجموعه فیلم و نرم افزار هیدروپونیک
مجموعه مطالب ماشین آلات کشاورزی

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم.

تولید طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو فیسالیس مریم گلی دارویی سنبل الطیب اروپایی گاوزبان ایرانی
آویشن باغی
اسطوخودوس بادرنجبویه به لیمو
فیسالیس
مریم گلی سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید
برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیپ های شرکت زرین گیاه

شمعدانی معطر

تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه و انوع گیاه دارویی بصورت ریشه لخت، کیسه ای و گلدانی
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

برای دیدن فیلم ها و کلیپ های شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید

کلیپ های شرکت زرین گیاه

توليد و فروش انواع نشا گياهان دارویی توسط شرکت زرین گیاه، توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم، طبق نیاز و سلیقه شما. بصورت ریشه لخت، کیسه ای، گلدانی و ...

پرفروش ترین نشاء گیاهان دارویی. برای خرید یا آشنایی با هر کدام بر روی آن کلیک کنید یا

با شرکت زرین گیاه تماس بگیرید 09147297295 ( تهیه نشاء و قلمه )

آویشن باغی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
آویشن باغی
اسطوخودوس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
اسطوخودوس
بادرنجبویه, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
بادرنجبویه
به لیمو, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
به لیمو
فیسالیس, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
فیسالیس
مریم گلی دارویی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
مریم گلی دارویی
سنبل الطیب,نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
سنبل الطیب
گاوزبان ایرانی, نشا, نشاء, فروش نشا, تولید نشا گیاهان دارویی, خرید نشا, نشا گیاهان دارویی, فروش نشا گیاهان دارویی, ارسال نشا گیاهان دارویی به سراسر ایران
گاوزبان ایرانی
تماس با بخش فروش شرکت زرین گیاه برای تهیه نشاء و قلمه
09147297295
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای دیدن همه محصولات شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه بر روی دکمه زیر کلیک کنید
برای عضویت در کانال تلگرام شرکت زرین گیاه کلیک کنید

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشا انواع گیاهان دارویی می باشد.

شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر پايه دانش فني روز و تجربه چندين ساله در عرصه تولید نشا گياهان دارويي توانسته است تا با توليد کيفي انواع نشا گیاهان دارویی گامي بزرگ در نهادينه کردن فرهنگ جايگزيني روش هاي کشت سنتي با کشاورزي مدرن روز جهان بردارد. لذا از متقاضیان عزیز تقاضا می گردد نسبت به دادن سفارش با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس گرفته و جهت هماهنگی بیشتر اعلام آمادگی فرمایند. شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بعد از عقد قرارداد، در هر میزانی توانایی تولید نشاءهای گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی، مریم گلی دارویی، بادرنجبویه، آویشن باغی، سرخارگل، سنبل الطیب، خار مریم، زوفا، به لیمو و بسیاری از گیاهان دارویی دیگر را دارا می باشد.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.

لیست بعضی از نشاء های تولیدی شرکت زرین گیاه ( توانایی تولید نشاء انواع گیاهان دارویی را داریم )

ردیف

نوع نشاء تولیدی

روش تکثیر

نام انگلیسی

نام علمی

قیمت (تومان)

1

اسطوخودوس

بذر

Lavender

Lavandula officinalis

قیمتهای به روز و روزانه در خود سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه وجود دارد. لطفاً برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید

2

گل راعی

بذر

St. John̕ s wort

Hypericum perforatum

3

بادرنجبویه

بذر

Balm

Melissa officinalis

4

زوفا

بذر

Hyssop

Hyssopus officinalis L.

5

شیشا

بذر

Tansy

Tanacetum vulgare L.

6

مریم گلی

بذر

sage

Salvia officinalis

7

آویشن باغی

بذر

Thyme

Thymus vulgaris

8

سرخارگل

بذر

Purple coneflowers

Echinanaceae purpurea

9

آرتیشو

بذر

Artickoke

Cynara scolymus

10

خار مریم

بذر

Holy thistle

Silybum marianum

11

سنبل الطیب

بذر

valerian

Valeriana officinalis

12

گاو زبان ایرانی

بذر

viper̕ s bugloss

Echium amoenum

13

به لیمو

قلمه

Lippia

Lippia citriodora

14

ریزوم نعناع فلفلی

ریزوم

Pepper mint

Menthea piperita

 

آماده دریافت سفارش شما جهت تولید نشاء انواع گیاهان دارویی هستیم.

برای ورود به سایت اینترنتی اختصاصی شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه بر روی همین متن کلیک کنید.

لطفاً برای اطلاع از قیمت به روز نشاء گیاهان دارویی با شرکت تعاونی زرین گیاه ارومیه تماس بگیرید.